Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 28 M M 944 Negentiende Jaargang. Ao. 1875 Bekendmakingen. BEVELSCHRIFT. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Paus per jaar 3.Franco per post 3.G0, Afzonderlijke nummers f 0.0 7$ ADVERTRjmëx van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan etn rots te bièn. Boekbandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen; Gelet hebbende op art. 264 der Wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad No. 85); Brengen ter openbare kennis, dat het door hen voorloopig vastgestelde suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag en dat voor de belasting op de honden, voor het loopende dienstjaar, gedurende veertien dagen, en wel van Zaturdag den 23 Octo- ber tot en met Vrijdag den 5 Novb. aanstaande, ter Secretarie dezer Gemeente, voor eeu ieder ter lezing zal nederliggen. Eu is deze afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Schagen den 28 October 1875. Burgemeester en Wethouders voorn" G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schaden; In kennis gesteld z\jnde dat zich in de naburige gemeente Barsingerborn een geval van hondsdolheid heeft voor gedaan; Gelet op art. 3 der wet van 5 Juny 1875 (Staatsblad No. 105) Beveelt dat van af heden gedurende 4 maanden alle honden die zich buiten woningen of vaartuigen (geene open bare middelen van vervoer zijnde) in deze gemeente bevinden en niet binnen een «afgesloten erf aan een ket ting liggen, moeten voorzien zijn van een muilkorf, overeenkomstig het ter gemeente Secretarie alhier ter bezig- tigiug gesteld model. Schagen den 26 October 1875. De Burgemeester voornoemd, G J. MULLER. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gelet op art. 8 der wet van 2 Juinj 1875, Staatsblad No. 95 Brengen ter algemeene kennis dat door den Raad dezer gemeente, in diens vergadering van he den aan Theunis Smit, ingezetene dezer gemeente vergunning is verleend om tot grof en hoeLmederij iuterigten de perceclen alhier bekend in IV ijk C. no. 83(84. Schagen 24 October 1875. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER, De Secretaris. DENIJS. II. In het vorige nummer dezer courant werd te ruggekomen op bet onderwerp onder bovenvermelden titel, voor een paar weken in dit blad behandeld. Onder zeer verplichtende bewoordingeu werden wij daarbij uitgenoodigd omtrent de oorzaken en ge volgen van de door ons aangegeveu zwakke zijde van het Gemeentewezen, onze meening te ontwik kelen. Volgaarne willen wij trachten daaraan te voldoen. De oorzaken en gevolgen, die in noodzakelijk verband staan met de fouten in het gemeentewezen staan niet op zich zelve. Ook de lands en provin ciale vertegenwoordiging is van die kwalen niet bevrijd, maar zij worden daarbij opgewogen door andere omstandigheden, welke in den regel gemist worden bij gemeente verlegenwoordigingeu. Een der eerste oorzaken ligt naar ons voorkomt in de vrij algemeene onbekendheid der burgerij met onze organieke wetten. Men gevoelt niet algemeen genoeg de tegen woordigheid van dien machtigen factor in onze maatschappij, haar invloed rekent men beperkt tot uvordering van belastingen, inmenging in enkele burgerlijke verbindtenissen en handhaving van straf bepalingen. De staat en de gemeente zijn in veler oog niet meer dan algemeene betaalmeesters en politie agenten. Dat door die organieke wetten een staatsleven is in het leven geroepen dat wij als burgers georganiseerd zijn tot een zedelijk lichaam, dat zich de bescherming van ieders recht tegen allen ten doel stelt; dat in dat zedelijk lichaam gerekend wordt op onze medewerking; van dat alles hebben wij dikwijls te weinig bewust heid. Daaraan wordt door ons ook toegeschreven de zoo algemeene onverschilligheid bij verkiezingen, de niet minder algemeene zucht tot ontduiking van belastingeneindelijk de verwaarloozing der gemeente belangen; verder oefenen hierop een nood- otligen invloed de kiesvereenigingen. Het is van bekendheid hoe zeer de kiesvereeni gingen, dikwijls uit een zeer beperkt gelal kiezers bestaande eu vaak met enkele tegenwoordige leden eene candidatuur stellen en eene verkiezing door drijven. Deze tijrannie is doodetid voor alle ware belangstelling in gemeentezaken. Zij herleidt de verkiezingen tot het bedrijf van enkelen en ontneemt aan het mandaat der leden de wijding, die het al gemeen vertrouwen er aangeven moet. De gemeente belangen komen niet in aanmerkinghet is een personenstrijd, dikwijls een familiestrijd en het is deze, die bij de verkiezingen wordt uitgemaakt verdere strekking hebben ze niet. Kan het anders of deze gang van zaken moet noodlottig werken op de zaïneustelling en de werkzaamheid van den gemeenteraad. Eindelijk rekenen wij onder de oorzaken der verslapping van deze functie in ons staatswezen de weinige aanmoediging, die de goede raadsleden on dervinden. Komt ook al eens een nieuw lid met jeugdigen ijver in den gemeenteraad, zoo spoedig wordt hij een oud gast omdat, niet tegenstaande door de gemeentewet zoo wel de beraadslagingen als de handelingen van bet bestuur der gemeente on der bet oog en het oor der gemeentenaren zijn gesteld, publiciteit nergens minder op prijs wordt gesteld dan hier. Het is in vele gemeenten als of deze heilzame openbaarheid niet verkregen is sinds 1848. Indien het publiek zich meer gelegen liet liggen aan de publieke zaak, indien dit de aandacht van den raad vestigde op publieke belangen, waartoe ieder bet recht heeftindien de voorstellen van eene goed gezinde minderheid onder de gemeente raadsleden door de belanghebbenden, dat zijn, de burgers; werden besproken, gewaardeerd en aan bevolen dan zou daarin meer eene herinneriug liggen aan den plicht, welke, omdat hij door de belanghebbenden vergeten wordt, dikwijls niet ia zijn volle waarde wordt gevoeld. Deze reeks van oorzaken is gemakkelijk verder voort te zetten; in bet algemeen werken tot een slechten toestand een groot aantal oorzaken mede. Ieder gemeentebestuur heeft bovendien zijn eigpu aardige ziekte; het algemeen recept voor deze ziekte is beweging en friache lucht. Van de oorzaken nu echter genoeg, nog een enkel woord, over de gevolgen der on verschilligheid en lamheid van de gemeentebesturen. Door den sleur die niet zelden aan deze ver gsderingen is eigen geworden blijven allerlei slechte maatregelen in stand en worden langzamerhand, een noodzakelijk kwaad. Zoo worden in menige gemeente door buurtplichten en verordeningen omtrent wegen, de grootst mogelijke wetsverkrach tingen gehandhaafd, bizondere personen bevoorrecht een dwaas belastingstelsel onderbonden en bespot telijke, kwellende keuren in wezen gehouden. Terwijl de maatschappij «net reuzen schreden zich ontwik kelt, raakt het bestuur dal stil blijft staan, zoo zeer bij haar ten achter, dat het op enkele plaatsen voor eene antiquiteit kan doorgaan. Alleen door zich regelmatig voorwaarts te bewegen kan een gemeentebestuur op de hoogte blijven van zijn laak, maar opgesloten binnen de wanden van het raads gebouw en buiten aanraking met de levende belangen om zich, wordt door de gemeentebesturen thans in den regel slechts een voorbijgegane toestand gehandhaafd Een tweede en hoogst noodlottig gevolg der gemeenteraadszickte is de weinige energie, die de onderneming vun publieke werken tegenhoudt. Geruirnen tijd geleden wezen wij op het verschil dal in dit opzicht de staatsbegrooting onderscheidt an de gcineentebcgrootingen. Op die staalshcgrootln- gen komen niet enkel voor de nnodige gelden voor de dienst; met ruimen blik worden de behoeften van het land gewogen, onderzocht en behartigd vaak is daarbij de Minister de toekomst jaren vooruit en het loon van zijn werk is de bereiking van bet schier onmogelijke. Angstvallig houdt het bestuur eener gemeente de hand op den zak en paart zijn ingezetenen het geld eu zich zei ven arbeid, lntusschen gaat de tijd verloren; gunstige omslau- ligheden worden ongunstige en menige gemeente, wier beeld het seliip wis, goel bevracht, goed bemand eu door gunstigen wind naar do haven voortgedreven, vaart, terwijl de stuurlieden slapen op het drooge en kan verloren worden gerekend voor de toekomst van het land. Dit is natuurlijk in onze gemeente niet het geval hier houdt een wakker gemeentebestuur het oog in het zeilgeeft zich niet enkel de moeite om door de regeering ingediende ontwerpen van Wet met adressen tc ondersteunen, maar zelf tot wet gevers geroepeu, kwijten zij zich van hun plicht door noeste ontginning van al de voordeelen, dia de natuur aan onze gemeente geschonken heeft. Alles wordt ondernomen havens, kanalen, ja spoorwegen soms zouden wij willen roepen als Tollens in zijn ied Voerman, houd eens even op Dat kan zoo niet langer I Maar dat zeggen wij niet, omdat wij nog uiet voldaan zijn. Op de voordracht voor kantonrechter te Tholen zijn geplaatst de hh. mrs \V\A.Dolleman, grifiïer bij het kantongerecht te Schagen. J.Vosmaer, id, te IJsselstein, en J. V. C. de Jonge van Elle- meet, id. te Woerden. De Arronds-Rechtbank te Heerenveen, heeft den heer S, raadslid te Engwinden, wegens het stuk slaan van het been van den hoofdonderwijzer R. tot één jaar eenzame opsluiting,ƒ150 schade vergoeding en in de kosten veroordeeld. Het Kantongerecht te Zwolle heeft een jongen, krachtens de nieuwe wet tegen hondsdolheid veroordeeld wegens het mishandelen van zijn hond. Onder de conditiën voor eene dezer dagen te Wommols verhuurde boerenplaats vond men ook deze, zeker tot uog toe geheel vreemde, dat de de huurder geen petroleum mag branden. Men verneemt dat de anderen boeren van denzelfden eigenaar een beleefd verzoek hebben ontvangen, om i.i de nog loopende huuijaren het gebrnik van petroleum na te laten. Bij het einde van den huuriijd wordt het dan ook als conditie gesteld, Te Breda wordt een gerechtelijk onderzoek ingesteld terzake van het overlijden van een 6jang knaapje, wiens dood in verband wordt gebracht met een slag op het hoofd, hem door een kweekeling op de school toegebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1