Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. JANQAHIJ. Ao. 1880. 24stc Jaargang. No. 1261 Stekend makingen. een gouden oorhanger. LOTING Nationale Militie Een Season in mijn dorp. Dit blad verschijnt twee maal per weekTT oens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot *s mid dags 12 ure worden advertentiën in liet ecrstuitkoinend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementeu op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nmniners J 0.07$. Advertentiën van een tot vijf regels f 076; ieder regel meer f o. i5. Groote letters naar plaatsruimte. Naar volksheil vonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bién. Postdirecteuren en Boekbandelaren aangenomen. POLITIE GEZONDEN Inlichtingen zijn te bekomen ter Gemeente secretarie van Schagen. den verkleinenden vorm wel kunnen weglaten. Men krijgt een vollen avond op zoo'n avondje. Tegen 7 uur, halt 8 is volgens de net gedrukte pro. grainma's de officiële aanvang, maar wie zich van eene goede plaats wil verzekeren, handelt veistandig met wat. vroeger te komen, terwijl hij, die tegen 3 of 4 uur in' den ochtendstond te huis komt, niet onder de laatst verlrekkenden behooit. «Ons genoegen*, is een instelling, die reeds een lang en eervol verleden achter zich heeft en gelijk hare vele zuster vereenigingen door ons gansche land verspreid, «beweert zij* BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor Ge- raoonto Schagen, Brengen, ter voldoening aan het tweede gedeelte van Art. 28 der Wet op de Nationale Militie van den 1 11 1 j j ;a. >T V wellicht niet zonder eeniee aanmatiging in de 19den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72) voor do eersto maal ter kennisse van de belanghebbenden, rechte lijn aftcstammen van de aloude rederij dat de Loting, van de in 1819 voor do Nationale kerskamers, die in vroegere eeuwen zoowel Militie ingeschrevenen, overeenkomstig de ontvangene aanschrijving van Zijne Excellentie den Ileor Com- eene staatkundige, godsdienstige a's letterkundige missaris dezer Provincie, dato 2 Januarij 1880 No. strekking hadden. Zij is er niet minderoin, dat 8|4 M. T zal plaats hebben op den 23en Fobruarij 1 .1 l 1. 1 u 1 e. k, dos voormiddags ten half10 ure ten Raadhuize Z1J l,are r°eP,n6 t!'anS he^U t0t 1,61 bevort,eren dezer gemeente en worden zij, welke daaraan moeten van gezellig genot door de opvoering twee maal deelnemen, gelast, om op den bepaalden tijd aldaar, 's :aarSi van drama en een blijspel. Hare tot dat eind aanwezig te zijn, of, bij verhindering zich aldaar door hun vader, moeder of voogd te doen bijeenkomsten zijn gebeurtenissen. Lang worden vertegenwoordigen. Alsmede dat overeenkomstig Art 34 van gemeldo Wet. dadelijk na de trekking van het Nummer, de redenen van vrijstelling, welke de Ingcschreveno mogt hebben, moeten worden opgegeven. Indien hij verneemt vrijstelling te kunnen erlangen wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, zal hij op Woensdag, den 25 Fobruarij, des voormiddags ten 10 uur, in het Gemeentehuis moeten verschijnen, vergezeld van twee bjj den Bur- zij vooruitgezien; afspraken worden gemaakt, en liet is inzonderheid natuurlijk de jeugd, die reikhalzend eene gelegenheid te gemoet ziet om te zien en gezien te worden. Ook ik sloot op een kouden Januari avond de huisdeur achter mij en spoedde mij naar het Oude Rechthuis, waar deze maal de opvoering zou plaats hebben. gemorster bekende cn ter goeder naam en faam Daar ik alleen was had ik den voorzichtigheids- staande meerderjarige ingezetenen die de vereischte maatre„el) hierboven aanbevolen uit hel oog getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken u getuigschrift onderteekonen. Wanneer hij aanspraak verloren en was eerst tegen balt 8 op reis ge maakt op vrijstelling wegens brrederdienst,' zal hij mede to„en Toen ik binnen kwam was dan ook de vooizi< 11 moeten zjjn van zjjne geboorte-acte en van r do geboorte acten van al zijne nog in leven zijndo zaa' reef"9 grootendeels bezet. Aan lange talels breebors. prijkte eene bloeiende jufferen schaar; enkele Voorts zullen door den Burgemeester bij den Kom- 111 1 1 j 1 mandr.nt van liet korps waarbij zijne broeders dienen Genschappen hadden z.ch hier en daar gevormd, of gediend hebben, worden aangevraagd de bewijzen tafeltjes, door jongelieden van het mannelijk van werkelijke dienst of een uittreksel uit het esiacht bezet. Stonden in eene bekoorlijke wan- Stamboek, mits hy zich binnen drie dagen na de loting ter Secretarie vervoege, ten einde aldaar de orde overal. Kortom, oud en jong was opgekomen voor die aanvrage noodige opgaven te doen. j om aan het dorpsfeest deel te nemen. Het is Schagen den 23 Januarij 1880. - Burgemeester en Wethouders voornoemd. miJ n,et bekend, dat er dien avond eene b.- zondere aanleiding bestond voor een talrijker bezoek dan gewoonlijk. In den regel zijn deze voorstellingen druk, misschien zou mep met het oog op de beperkte ruimte kunnen zeggen, te druk bezocht. De lustige muziek, behulp uit G. LANGKNBERG De Secretaris. DENIJS De Voorzitter van den Baad der Gemeente Schagen, gelet op het 2de lid van art. 7 der wet, regelende het kiesregt, noodigt de inwoners dezer gemeente uit, om, zoo zij behalve in deze een nabij gelepen grooter dorp, weerklonk door gemeente, ook elders in de Directe belastingen de zaal. Gedurig ziet men inet eenige moeite de zijn aangeslagen, daarvan voor |5 Februarij 1880, door overlegging van de bij de wet gevorderde bewijsmiddelen te doen blijken, Schagen 23 Januarij 1880. De Z oorzitter voornoemd G. LANGENBERG. 11. Het eerste genot, dat mij werd aangeboden was een avondje van het tooneelgezelscbap «Ons Genoegen.* Ik ben niet partijdig en niet een zijd ig wanneer ik aan deze uitspanning den eerrang toeken, fooneel behoort onder mijne lievelingsvermaken en het heeft bovendien dit bijzondere voordeel, dat bet, betzij het uitermate slecht of uitermate goed is, in beide gevallen evenzeer amuseert. Schoon men gewoonlijk van een «avoodje* van Ons Genoegen spreekt, zou men deur opendringen om een nieuw gezelschap biunen te laten De enkele open plekjes, de met zorg bewaakte «bezette* stoelen, worden meer en meer gevuld en reeds begint de atmospheer te getuigen, dat er voor een liefhebber van frissche lucht weinig meer van zijne gading is. Doch vroolijk staan de gezichten en luid snap pend en klappend houden de feestgenooten zich bezig. Voortdurend ziet men in bet luchtruim of liever in de rookwolken, stoelen zwevendie eene vriendelijke hand toereikt, aan wie tot nu slechts eene staanplaats had; de koffiepatten komen binnen en zetten zich trots met hnnne dikke buiken op de verheven talels; de koek vrouwen dringen overal door been en van alle tanten weerschalt de naam van den geroepen bediende. Laugzamerliand (de roepstem bleek geen roepende in de woestijn) beeft ieder een fleschje van onzen aardschen nectar voor zich en ook in hel beslagen glas fonkelt de wijn. Ik was om te gemoet te komen aan mijn slecht gezicht, tot aan den voet van bet tooneel door gedrongen en bad in mijn buurman een spraak zaam en gezellig feestgenoot gevonden. Ik zat te turen op de dikke engelen door de vaardige band van een kunstbroeder van Reinbrandt op liet tooneeldoek getooverd, veelbeloovende voor stelling van de hcmelsche keuken; die op de gezondheid gunstigeu invloed schijnt te oefenen. Hier en daar herkende ik, met mijne twee brillen gewapend, een bekend gezicht en onder het verwarde gegons, waarvan de gesprekken, de lias, de enkele roepstemmen, de sopraan en de toonen der muziek de altpartij uitmaakten, gaf ik me aan eene mijmerij over, die minder wel pa4te hij de diepzinnige regels daareven uit den Don Qtiichot voorgelezen. Ik zag er veel wat dwaas was en veel wat goed was, en afgescheiden van liet tooneelgenot waarvan straks nader, bracht ik eenen aangenamen avond door, hier geholpen door mijne aanvul lende verbeelding en daar de indrukken slechts zuiver ontvangend. Hoe duidelijk was het, uit liet eigenaardige der belangstellingwaarmede soirimige de voorstelling volgden, wie broeder of zuster, zoon of dochter onder de medespelers had. Eerst die blik van angstige verwachting als de beminde acteur moest optreden al spoedig de aangename gerustheid bij het liooren van de bekende stem; eindelijk de stille zegepraal bij eene plechtige stilte of daverend handgeklap, uitgelokt door liet spel. In de pauzen, dat lang zaam liooger stijgend gesprekhetwelk over duizend verschillende dingen loopend, toch geen enkelen wanklank inhield. Hier meende ik een woord op te vangen van een paar politici» voorstanders van het algemeen stemrecht; gin der boorde ik eene niet precies nieuwe annecdote vertellen, die met welwillend schatergelach ont vangen werd wat verder hoorde ik lieve stem metjes hard op praten over koetjes en kalfjes terwijl zij in haar binnenste stil zich bezig lielden met de kansen van het bal. Want na tuurlijk zou een bal de voorstelling besluiten. Men had immers dansmuziek zooals met eenige aandacht kon worden opgemaakt, bij bet luisteren naar de driesnarige viool van den oudste der muzikanten. Wel kwam mij de onderneming met bet oog op de ruimte niet zonder gevaar voor, maar wie houdt voeten tegen, die dansen willen? Dan viel mijn blik op een mijmerenden jongeling, die naar eenen hoek van de verste tafel onafgebroken bleef luren; onmogelijk anders dan een jeugdig dienaar der schoonheid, die voor de oogenblikken van straks moed vergadert. Zoo weidde mijn blik over leven en gezondheid heen en kon ik mij eenigermate verplaatsen in het heden en verleden der oudere gasten, die met stemmigen blik het tooneel voor en na ben gade sloegen. Eeu zaal vol menscben is een tuin vol bloemen en wie met eenige aandacht en welwillendheid de blikken om zich slaat, rust met welgevallen dikwijls uit, tevreden over den grooten Hovenier in wiens lusttuin wij rond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1