Algem een Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. ste Jaargang. Pfo. «06 El si© Poelstra, Vrijwilligers voor de Nationale Militie Onze lieve vrouw van Partenkirch. Dit blad verschijnt i wee maal per weekIVoens- dag- en Zaturdag avoi id. Bij inzending tot 's inid dags 12 ure worden adv ertentiën in liet eerstuitkomend No. geplaatst, inqezondai stukken een dag vroeger. Abonnementen op i lit blad worden door alle 1 0) 51 Naar volksbei! tonder dergd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Trijs per jaar f J.-. Franco per post f 3.6o, Afzonderlijke nummer* J o.oq\. Advertentiën van een tot vijf regels /oqS; ieder regel meer f o.i5. Groote L-tters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Ik'kcnrimal ringen. BEVOLK? VG. I natst gewoond hebbent le te Amsterdam wordt in haar belan g aangemaand, zich zoo spoedig moge lijk ter gemeente secretarie van Schaget i, te vervoegen. LOTING Natioi lale Militie BURGEMEESTER en WI 2THOUDERS der Ge- roeento Schagen, Brengen, ter voldoening aar i het tweede gedeelte van Art. 28 der Wet op de lationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatel )Iad No. 72) voo? do tweede maal ter kennisse va n de belanghebbenden, dat de Loting, van de in 1£ (79 voor de Nationale Militie ingeschrevenen, overee nkomstig de ontvangen© aanschrijving van Zijne Kxeo' lentie den Hoer Com missaris dezer Provincie, dato 2 Januarij 1880 No. 8j4 M. T., zal plaats hebben op den 23en Februarij c. k., des voormiddags ten b; ilf 10 ure ten Raadhuize dezer gemeente en worden tip, welke daaraan moeten doelnemen, gelast, om op den. bepaalden tijd aldaar, tot dat einde aanwezig te zij n, of, bij verhindering, zich aldaar door hun vader, i noeder of voogd te doen vertegenwoordigen. Alsmede dat overeenkomst; ig Art 34 van gemelde "Wet- dadelijk na de trekking van bet Nummer, de redenen van vrijstelling, v relke de Ingeschrevene mogt hebben, moeten worde n opgegeven. Indien hij vermeent vrijsti slling te kunnen erlangen wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, zal hij op Woensdag, den 25 Februarij, des Yoorrrtiddags ten 10 uur, in het Gemeentehuis moeten verschijnen, vergeze ld van twee bij den Bur gemeester bekende en te r goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenen, die de vercischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenei Wanneer hij aanspraak maakt op vrijstelling wegens broederdienst, zal hij mede voorzien moeten zijn van zijne geboorte-acte en van de geboorte acten van al zijne nog in leven zijnde broeders. Voorts zullen door den Burgemeester bij den Kom- raandant van het korps w aarbij zijne broeders dienen of gediend hebben, worden, aangevraagd de bewijzen van werkelijke dienst of een uittreksel uit het Stamboek, mits hij zich binnen drie dagen na de loting ter Secretarie vervoege, ten einde aldaar de voor die aanvrage noodige opgaven te doen. Schagen den 3 Februarij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. LANGENBERG De Secretaris. DENIJS De Burgemeester van Schagen, brengt naar aanleiding van art. l5, 2e lid der wet van den 26e Mei 1870, (Staatsblad no. 82), ter kennis van belanghebbenden, dat bij ter secretarie van de gemeente, gedurende 3o dagen, ter inzage heeft ncdergelegd, eene opgave van uitkomsten van meting eD schatting, bedoeld in de artt. i5. 23 en. 43 der gemelde wet. Schagen 3 Februarij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. ik de Burgemeesters om al de hen ten dienste staande middelen te bezigen om dit misbruik zoo veel mogelijk legentegaan Gezien art. 119 en 121 van het poli- tieregleinent dezer gemeente, luidende als volgt; 119. Het is verboden: 1®. Zich in kennelijk beschonken toestand op de publieke straat of den openbaren weg te bevin den 2e. Om in zoodanigen beschonken toestand een rij- of voertuig mei een of meer paarden bespannen, te besturen 3 Op de publieke straat of op den openbaren weg onzedelijke liede ren te zingen 121. Iedere overtreding van art. 119 zal worden gestraft met eene boete van een tot drie gulden. Brengt ter algemepne kennis, dat door liem Bui geincester, met den meesten nadruk aan hot versoek van den. Heer Comm. voorn, gevolg zal worden gegeven, "en mitsdien gedurende den dag der loting voor de Nationale Militie alhier, de voor deze gemeente geldende verbodsbepalingen betrekke lijk de openbare dronkenschap, ten strengste zullen worden toegepas Wordende ten slotte nog aan de tappers in herinnering gebragtp art. 28 in verband met art. 31 van genoemd politiereglement, waarbij, onder meer, straf is bedreigd tegen het verstrek ken van sterken drank aan personen, kennelijk reeds verkeerende in be schonken toestand. Schagen, den lOen Februarij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG van het water. En zal dit besluit in bet provinciaal blad worden geplaatst en in iedere gemeente van Noord Holland worden aangeplakt, Haarlem, 2 Februarij 1880. De Commissaris des Konings voornoemd, (Get.) SCHOllER. Schagen, 11 Februarij 1880. De Burgemeester voornoemd G. LANGENBERG. De B urgemeester der gemeente Scha- gen Gelet op de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in deze provincie van 2 Januarij 1880 No S;4 M.S. 4e afd (verz: No 1), waarin met betrekking tot de aanstaande loting voor de Nationale Militie, ondermeer voorkomt het volgende: Daar overigens de ondervin ding heeft geleerd, dat vele lote- lingen zicb. op den dag der loting schuldig maken aan het misbruik van sterken drank, zoo verzoekt Jagt en Visscherij. De Burgemeester van Schagenbrengt ter kennis van belanghebbenden, het navolgend besluit.' De Commissaris de» Konings in N. Holland; Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie, van 28 Jannarij 1880, no. 3; Gelet op art. II der wet van i3 Junij 1867, (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden: 1. dat de jagt op eenden zal worden gesloten roet 2 Maart a.s., na welken tijd ook het kooijen niet «neer sal mogen worden uitge oefend, zullende de kooi eenden opgesloten of gebokt moeten zijn tot I Mei a.s 2. dat de jagt op ander waterwild zal worden gesloten met to April a.s.; 3. dat bet weispel van kwartelen met steek garen of vliegnet zal mogen worden uitgeoe fend van I Mei tot l5 Julij a.s.; 4. dat de visscherij met uitzondering van die met aalkorven, aaldobbers en palingtuiken, van die met bet schepnet of de gebbe, om kleine vischjes te vangen voor de aaldohbers en van die op snoek in de gemeente Texel zal zijn gesloten van 1 April tot 1 Junij a.s.; 5. dat, ook zoo lang de visscherij geopend zal zijn. die in den algemcenen boezem van bet hoogheemraadschap Waterland en in de wa teren van de polders Westzaan en bel Grootslag in dier voege zal beperkt zijn dat aldaar niet mag worden gevisebt met zegens, in wateren, welke geene doorgaande breedte hebben van minstens 15 meter, gemeten op de oppervlakte Ingezetenen, welke genegen mogten zijn vrijwil lig te dienen bij de Nationale Militie, worden bij deze opgeroepen, om zich in de maand Februarij, op een werkdag, des vooriniddags van 10 tot 12 nuv, te vervoegen ter Secretarie dezer ge meente, vergezeld van twee ter goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenen, die de vereischte verklaring kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen. De vrijwilligers voor de militie moeten zijn: ongehuwd of kinderloos weduwnaar en ingezeten, iigchamelyk voor de dienst geschikt, ten minste 1,56 e! lang en op den 1 Januarij van het jaar der optreding als vrijwilliger bet 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet hebben volbragt. Zij worden, voor zoover zij daartoe geschikt bevonden zijn en er gelegenheid bestaat inge lijfd bij bet korps hunner keuze. Behalve bet bedoelde getuigschrift zullen zij moeten overleggen ie. het bewijs, dat zij aan de pligten der militie, voor zoover die te vervuilen waren, hebben voldaan; 2e. indien zij gediend hebben, een bewijs van ontslag en een getuigschrift van goed gedrag, afgegeven bij den kommandant van het korps, wa.-*rbij zij laatstelijk hebben gediend. (Dit «etuigscliift kan bij dien kommandant worden aangevraagd.) 3e. indien zij minderjarig zijn, een bewijs van toestemming van bunnen vader of voogd. Die voor de militie is ingeschreven wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de ge meente, in welke bij ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de militie meer te vervullen bebbe. Schagen, den i3 Februarij 1880. Burgemeester en Wethouders, De Burgemeester, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS XV. Zoo ver is bet nog niet!« meende bij. Een jaar ten minsten moesten ze nog wachten en ter deeg arbeiden tot zij hunne buishouding konden oprichten. «O. Alois ik blijf vooreerst nog bij u en bij vader? onderbrak hem Resi.« Maar kom mee wij zullen in huis gaan.... Gij zult vermoeid en hongerig zijn Laat mij hier blijven!» zeide Alois, aan eten mag ik. niet denken, maar ik ben vermoeid bij deze woorden zette hij zich op de bank voor bet huis neder; Hans en Resi vatten elkander bij de hand en bleven voor hem staan Waar zijt gij dan geweest?» vroeg Hans. In Partenkirch....* •O Alois riep Resi verwijtend.* Zulk een verre weg.... na alles wat gij daar beleefd hebt...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1