Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad, ZONDAG Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 1270 iW tt Bekendmakingen Onze lieve vrouw van Parteukircli. Dit blad verschijnt twee maai per week. IVoens dag en Zaterdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure wonlen advcrtenti'ên in het eerstuilkoinend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.07$. Advcrtentiën van een tot vijf regels y O 73ieder regel meer 0.15. Croote Ltteis naar plaatsruimte. Naar volksheil tonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Eerste zitting van den Militieraad. Burgemeester en Wethouders van Schage», brengen ter kennis van de lotelingen dezer gemeente, i>ehoo- rende tot de ligting van het jaar 1880, dat de Militieraad, op Dingedag, den Oen Maart 1880, des voormiddag* ten 11 uur, in hot ltaadhuis te Alkmaar zitting zal houden, om uitspraak te doon omtreut de vrijwilligers voor do militie en de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebbon ingediend, op grond van de bepalingen der wet van 19 Augustus 1861 (Stbl. Nj. 72); alsmede omtrent do lotelingen, die, volgens de artt. 55 en 56 der wet, niet tot do dienst der militie kunnen worden toegolaten, en allo overige lotelingen. Bij art. 54 dier wet is bepaald, dat geeno vrijstelling, aangevraagd we ;ens ziekelijke gesteldheid of gebreken of wegens gemis aan lengte, wordt verleend, wanneer do betrokken lotcling niet voor den militieraad is verschenen, zijnde dit evenwel niet toepasselijk op den loteling, die wegens zioktof ot gebroken buiten staat is voor den militieraad to verschijnen, daar deze volgons art. 89 dor wet, goneeskundig zal kunnen worden onderzocht op de plaats, waar hij zich be vindt. De bovenbedoelde lotelingen, die om gemolde redenen vrijstelling van de dienst der militie verlangen, worden aangemaand, om op den bepaalden tijd voor den militieraad te verschijnen on zich niet te verlaten op het ontvangen van een oproepingsbiljet, daar het niet ontvangen van dit biljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor dien raad. Schagen, don 24eu Fobruarjj 1880. Burgemeester en Wethouders, De Burgemeester, G. LANGENBERG. Do Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen, ten verzoeke van den Heer Commissaris des Konings in deze provincie, ter algemeene kennis, dat op den taen Maart e.k. in het openhaar van rijkswege zal worden aanbesteed, de levering van 343 remontpaarden, voor het leger hier te lande. Gegadigden kannen verdere inlichtingen be komen ter gemeentesecretarie alhier. Schagen, 27 Februarij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. HERIJK. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gelet op het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, van den 7en Januarij 1880, no. 36 (Provinciaal blad no. 2); Gezien het Koninklijk besluit van 26 Novem ber 1879 (Stbld no. 2o3) waarbij is bepaald dat in het jaar 1880 aan den herijk zijn onderworpen, de maten en gewigten; Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat die herijk binnen deze gemeente zal plaats hebben, voor de gewigten voor fijnere wegingen op Zaturdag i3 Maart a.s., des namiddags van 2 tot 4 ure; voor de overige maten en gewigten op Maandag i5 Maart van des voormiddags 8 lot des namiddags 4 ure- en °P Dingsdag 16 Maart des vooriniddags van 8 tot 11 ure; alles in het locaal »de Posthoorn" van Jobs. de Beurs, wijk E no. 27. Schagen, den 27 Februarij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. voor de belanghebbenden ter invulling ver krijgbaar zijn, dagelijks. Zon- en Feestdagen uitgezonderd, des vooriniddags van 9 tot 12 ure. Schagen, den 27 Februarij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGEN HEUG. XVII. Resi gteep den arm van haren echtgenoot. »Kom Hans laat ons spoedig .naar huis gaan, smeekte zij, »ik sterf van angst tot dat ik mijn Alois terug zie!« «Maar, Ilesi, troostte Hans haar, de f ranschman zal het kind geen kwaad doen.« Ons doet hij ook niets.... de Beijeren zijn goede vrienden met hein en helpen hem tegen de Oostenrijkers. Resi liet hem echter niet tnct rust, slechts een glas bier mocht hij in der haast drinken, brood en kaas konden ze onderweg opeten; zelfs Alois werd door de zorg voor den daar liein genoemde knaap vergeten. Maar toen het jonge paar zich op weg wilde begeven, zeide men hun, dat zij dat wel moesten nalaten, daar de weg naar Mittenwald versperd vvas. De Oostenrijkers zouden overrompeld wor den- Niemand mocht hen kunnen waarschuwen en daatom liet de franschman geen christenziel passeerenbuiten stond Peter Moser van Kaltenhros, die had het reeds ondervonden- van alle kanten was hel krijgsvolk onderweg aan doorkomen was nergens te denken. Op dat oogenhlsk riep een man uiteen dak. venster naar benedendat op den weg van Garmisch een groote stofwolk oprees en terwijl allen uaar boven klommen om zich met eigen oogen te overtuigen, kwamen mannen uit Gar- imscb aan met hel bericht dat de franscbe troepen hun op de hielen volgden. Het was een gedeelte van het door Neij aan gevoerde leger, wat tien volgenden dag (3 Nov 8o5 de Porta Claudia hij den heigpas van Scha rw UZ verwoestteen den ingang van Tijrol jemachtigde- In korten tijd was het stille berg- tadje vervuld van wapengekletter. Wel is waar zouden de regimenten er slechts door marcheeren, maar de veie bongerigen en vrouw, die bij hel knarsen der deur overeind dorstigen die er bij waren vonden tijd om de 1 was gesprongen en den indringer met een ver inwoners op contributie te stellen en toen Iaat schrikt gelaat aanstaarde Zij was jong en schoon_ op den middag de laatste kompagniën aftrokken De Fransclunan stak de hand naar haar uit; Jacht en Visscherij. De Burgemeester der gemeente Schagen, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de aanvragen ter bekomiug van jagt- en vischacten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij, voor het saizoen i88oj8i ter Secretarie Hans naar hem rondzag, later echter toen Ilesi voor den Vesper in de kerk* ging, knielde hij weder voor het beeld van onze lieve vrouw niet zulk eene vurigheid dat Ilesi dacht, hij had waarschijnlijk eene gelofte te vervullen. Plotseling de Vesper was naauwelijks ten einde en een gedeelte dér geloovigen knielde nog in het godshuis, waar rondom op eenvoudige houten kandelaren kleine lichten brandden, ter eere der arme zielen, terwijl op het met zwart behangen hoogaltaar, de groote waschknarzen der rijke zielen hun licht afwierpen verhief zich een wild geschreeuw op de marktplaats. Een troep naloopers was van Garmisch gekomen woeste eu halfdronken kerels, die in de huizen drongen, levensmiddelenkleederen en geld eischten en met plundering dreigden indien niet aan hun verlangen werd voldaan. Maar het geduld der Partenkirchers was uit* geput. Met Beijersclie vuisten wierpen zij zich opde rustverstoorders,ontrnktten hun de geweren en dreven zc uit huis en hof op straat, waar ze op nieuwe aanvallers stuitten, die ze echter toen de eerste schrik voorbij was, ernstig te genstand boden. Het hevigst woedde het gevecht op de markt plaats. Duitsche en Franscbe vloeken, woedend en honend geschreeuw weerklonk door de duis ternis; het gejammer der vrouwen, galmde door de huizen, goedgemikte steenen troffen de verlichte vensters, glazen rinkelden; hier en daar kermde een gewonde. Onder beschutting van deze algemeene ver warring was het aan een troep vijf of zes plun deraars gelukt zich aan het gevecht te onttrek ken en onbemerkt de kerk te naderen. Waar schijnlijk zou het hun gelukken, daar zoo lang verborgen te blijven tot dat de weg weder vrij was. Haastig sprongen ze over de graven die door alle hiddenden verlaten warennaderde voorzichtig de kerkdeur 'en keken er in. Twee of drie vrouwen knielden in de kerkstoelen en dicht bij het hooge altaar een Benediktijner wiens witte pij in het kaarslicht glinsterde. Hier waren ze veilig. Terwijl een van hen de kerk deur sloot hij had er den sleutel van builen uitgetrokken naderde een andere de slanke waren de kelders en voorraadkamers tamelijk edig en de stemming tegen de waarde vrienden en bondgenooten niet van de beste. Intusschen hadden Hans en Ilesi zich na ge durige informaties overtuigd dat ze voor heden inet een gil week zij terug en liep op het altaar toe, de beide andere vrouwen volgden. Ook de monnik was opgesprongen. «Naar buiten, llisi de sa krist ie is open! «riep hij de vluchtende toe den terugkeer naar Mittenwald moesten opgeven. «Kom mede!* bad zij en trok hem aan zijn De dikke waardin uit den Posthoorn was gaarne mouw; maar onstuimig drong hij haar het bereid hun huisvesting te geven. Ook zou zij deurtje n/t; toen de beide andere vrouwen. gaarne eene kamer voor Aiois in orde hebben Schuif den grendel voor! riep hij haar na, gebracht, sedert hij hij haar ziek had gelegen, terwijl een der franschen hem bij den schouder had zij een soort van moederlijke genegenheid greep. Zij gehoorzaamde en Alois was alleen voor hem opgevat. Maar wanneer hij in Par- met de dronken bende. Hij verstond niet wat tenkirch bleef, waartoe hij zich waarschijnlijk de franschen hem toeschreeuwden en hunne gedwongen zou zien, overnachte bij natuurlijk dreigende gebaren lieten hem kalm. Maar nu in de pastorie. Hij was ook bij den pastoor toen trokken sommige van hen den sabel en begon- l I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1