4 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. IS80. 24 ste Jaargang;. Xo. 1270 Bekendmakingen Ecu Season in mijn dorp. Dit bind verschijnt .f wee maal per week. ff oens dag en Zaturdag avond. Bij inzending tol *s mid dags 12 nre worilcu advertentiën in liet eef-tiiiikninend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag \roeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle I'rij-s per jaar f 3.-Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers j 0.07!.' advertentiën van een tot vijf regels f o 7Ó; ieder regel meer /d.i5. Groote l. tteis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil tonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. 1 POLITIE. V E li M I S T oen WIT sr.il,UI' ((herhomfcr) gemerkt met blaanvve verf over den bek en een bakje uit het rechteroor. Zij die hieromtrent inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter gemeente secretarie van Schagen. Eerste zitting van den Militieraad Burgemeester en Wethouders van Schapen, bron pon tor kennis van de lotrbnpon dezer pcmeento, I10I100- reniie tot de ligtinp van het jmir 1880. dat de Militieraad, op 'Dinpsdap, den 9en Manrt 1880, do9 voormiddags ten 11 uur, in het Raadhuis te Alkmaar zittinp zal houden, om uitspraak to doen omtrent de vrijwilligers voor do militie on do lotelingen, die rodoneri van vrijstcllinp hebben ingediend, op grond van de bepalingon der wet van 19 Angustus 1801 (Stbl. Na. 72); alsmede omtrent de letelingm, die, volgons de artt. 55 en 56 dor wet, niot tot de dienst dor militie kunnen worden toegelaten, on alle ororige lotelingen. Bij art. 54 dier wet is bepaald, dat geeno vrijstelling, aangevraagd wogons ziekelijke gesteldheid of gebreken of wegens gemis aan lmgto, wordt verlcond, wanneer de betrokken loteling niot voor den militieraad is verschenen, zijnde dit evenwel rilet toepasselijk op den loteling, die wegens ziekte ot gebreken bniton staat is voor den militieraad to vorschijnen, daar deze volgons art. 89 der wet, geneeskundig zal kunnen worden onderzocht op de plaats, waar lijj zich be vindt. Do bovenbedoelde lotelingen, die om gemelde redenen vrijstelling van do dienst der militie verlangen, worden aangemaand, om op den bepaalden tijd «oor don militieraad te verschijnen on zich niet to verlaten op het ontvangen van een oproepingsbiljet, daar het niet ontvangen van dit biljet niet ontheft van de verpligting tot het verscbjjnen voor dien raad. Schapen, don 24en Febrnnrjj 1880. Burgemeester on Wethouders, Do Burgemeester, G. LAJTGKSBKUa. Do Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen, ten verzoeke van den Heer C0111111 issaris des Koning* in deze provincie, ter algeineene kennis, dat op den 1 ?.en Maart c.k. in het openhaar van rijksweg* zal worden aanbesteed, de levering van 3j3 remontpaarden, voor het leger hier te lande. Gegadigden kunnen verdere inlichtingen be komen ter gemeentesecretarie alhier. Schagen, 27 Februarij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGEN BERG. De Secretaris, DENIJS. HERIJK. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gelet op het besluit van Hoeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, van den 7en Januarij 1880, no. 36 (Provinciaal blad 110. 2); Gezien het Koninklijk besluit van 26 Novem ber 1879 (Stbld no. 2o3), waarbij is bepaald dat in het jaar 1880 aan den herijk zijn onderworpen, de maten en gewigten; Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat die herijk binnen deze gemeente zal plaats hebben, voor de gewigten voor fijnere wegingen op Zaturdag i3 Maart a.s.. des namiddags van 2 tot 4 ure> voor de overige uiaten en gewigten op Maandag 15 Maart van des voormiddags 8 tot des namiddags 4 "re. en op Dingsdag 16 Maart des voormiddags van 8 tot 11 ure; alles iu het locaal »de Posthoorn" vau Jobs. de Beurs, wijk E no. 27. Schagen, deD 27 Februarij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBEHG. De Secretaris, DENIJS. Jacht en Visscherij De Burgemeester der gemeente Schagen, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de aanvragen ter bekoming van jagt eu vischacten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij, voor het saizoen i88o|8t ter Secretarie voor de belanghebbenden ter invulling ver krijgbaar zijn, dagelijks. Zon- en Feestdagen uitgezonderd, des voormiddags van 9 tot 12 ure. Schagen. den *7 Februarij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGEN BERG. Het Hoofd van het Plaatselijk bestuur der gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier Gemeente, dat liet kohier no. 4 voor de belasting op het personeel dienstjaar 1879180, op den 27 Februarij l.l. door den Heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord bolland i« executoir verklaard en op beden aan den Heer Ontvanger der diréete belastingen binnen deze Gemeente ter invordering is Over- gegeveu. I Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk aclil te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatig heid zonden voortvloeijen te ontgaan. Schagen den 1 Maart 1880. liet Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn., li. LANGENUEBG. VI. Het is begrijpelijk met welk eene* belang stelling die lezing door mij werd te geinoet gezien. Ik trachtte in dién lusschentijd eenige bijzonderheden te vernemen, aangaande dezen beroemden man, maar 0111 verklaarbare redenen wendde ik mij niet tot zijn ontdekker. Ik moest mij dus bij de buitenwacht vervoegen en deze wist mij al niet ineer te vertellen, dan ik zelf wist. Het was een Duitscher, hij heette Meijer even als duizend andere Duitschers. Hij was hier met nog een Duitscher gekomen en die Dnitscher was weg, en hij was te Groningen. Als men mij deze vier of vijf dingen verteld had, begon men weer met diezellde vier of vijf dingen van voren aan. Intussclien bracht mijn getrouwe Provin ciale mij op een ochtend liet bericht, dat de beer Meijer iu bet concertliuis te Groningen eene openbare rede aangekondigd had. In eene aca demiestad als redenaar optelreden is waarlijk niet allemans werk. Het was in ieder geval opmerkelijk dat deze man. die van plan was geweest naar Aljeh te gaan, die onopgemerkt bijna onopgemerkt althans eeuigen tijd in ons klein dorp bad doorgebracht, in eene stad als Groningen als publiek spreker optrad en een duizendtal hoorders een gansclien avond aan zijn lippen liet hangen. WTel bleek mij nit een ver-lag, dat een zekere M. in den Provinciale van de lezing gaf, dat die heer niet erg voldaan was geweest over het geen hij gehoord had ■naar aangezien ik nog nooit in een stuk van den heer M. gezien had, dat hij voldaan was, telde ik dit niet zwaar. Het bleek inij iutusschen uit zijne mededeelingen, dat ik althans buiten gewoon veel geleerdheid verwachten kon. Zoro- aster en Mozes, Pauius, Christus en Socratus Maliomed en Plato waren allen te gelijk aan —1 liet woord. In den dirigeerineester bij het concert mocht groote vaardigheid ondersteld worden; Zijne sujetten waren alle maestro's. Ook ten opzichte van de hier te houden lezing werden de berichten stelliger. De dag werd bepaald.' de plaats werd bepaaid; zelfs werden er namen genoemd van mannen, die op dien eigen avond in vereeniging met den hoofdspreker optreden zouden. Bierhuis zelf, onder anderen, zou spreken over God en wie zou er niet nieuwsgierig zijn naar wat bet eene raadsel over het andere raadsel te zeggen bad? De verwachting klom tot eene koortsachtige spanning. Een ondernemer in Parijs zon de plaatsen verhuurd hebben voor f toooper stuk. fot het was mijne eerste teleurstelling in dien wintertot., plotseling het bericht komt «lat de lezing niet gehouden zal worden. Als een donderslag viel dit bericht in het huis mijner verwachtingen" Doch, geachte Hoorders! van menige lezing is dit het merk waardige dat zij niet is gelezen onmogelijk kon de lezing zelf een merkwaardiger slot bijzetten aan mijnen w inter dan haar ontbreken en opdat u dit recht duidelijk worde, ben ik verplicht U met uwe gedachten naar eene geheel andere omgeving te leiden en U een hoofdstuk voor te lezen, dat ik getiteld heb; Het voorspel. Wanneer men, ons dorp binnenkomende op de klap staat en rechts afdraait dan, komt men in liet Diep. Wacht men echter met hel nemen van dien draai tot men over «le brug is, «lan koint men langs hel Rechthuis en eenige par ticuliere woningen op den weg naar S. langs het Diep. Het is een Rijksweg 2e klasse, maar hij rust van zijne arbeid. Voor liet verkeer per as is hij gesloten. Soms passeert Don Quichot op zijn Rosinanlmenig scheepsjager op zijn knol roept dezen geestigen held voor de ver beelding. Rust evenwel, kalmte is het kenmerk van dien weg. Hoe menigmaal heb ik, toen ik in vroegeren tijd in zijne onmiddelijke nabijheid woonde. slechts enkele passen, en ik was alleen, geheel alleen den zegenenden invloed van dien weg genoten! Wanneer ik 's ochten«ls vroeg op, mij sterken wilde voor den dag, die kwam, welk een verfrissend had genoot mijn geest daar! Langzaam voortschrijdend, zag ik links de weilanden met hun vee, in de verte begrensd door den zich als de schoonheidslij 11 buigende weg naar N. Het geluid van de kar die zich op dien weg bewoog, was even als de beweging zelf door den afstand getemperd;, <K»g en oor dee«l dit aangenaam aan. Als :k een oogenblik stil stond 0111 te luisterenwat tonen hoorde ik dan niet, toch geen enkelen, die schel, hard, onwelluidend klonk. Boven mij steeg de leeuwerik omhoog en nam mij mede op zijne vlerken; naast mij piepte een vinkje of bulkte eene koe mij een vriendelijk «goeden mor gen* tegen De menschelijke stemmen die ik ia de verte hoorde, brachten geene ge articuleerde woorden tot mijhet was de vox humana, die de zoete zomerlucht deed trillen en waarvan de tonen zacht als fluweel lispe. lend en fluisterend,, helder en lachend drongen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1