1*6 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1SS0. 24stc Jaargang. No. 1277 m im&T. Bekend ili.aki nff. Manifest van het comité voor algemeen slcmrcfft. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twei waai per weekff dens- dag en Zafurdag avond., Hij inzending tot 's mid dags, 12 ore wordeq adveftentiën in liet eerstuilkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad wolden door alle Vil »»n 1**1 >'i'i f Prijs per jaar 3.Franco per post f 3 6o. Afzonderlijke nummers0.07'. A dvert*r\tiën van een tot vijf regels o 75; ieder regel meer/6.t5. Croote lateis naar plaatsru'inte. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biui. Postdirecteuren en DnckharttL-laren aangenomen. L Jacht en Visacherij De Burgemeester der gemeente Schngen, brengt ter kennis van de ingezetetien, dat de aanvragen iev bekotning van jagt en viscbacten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der •visseherij, voor bet saizoen i88oj8i ter Secretarie voor de belanghebbenden ter invulling ver krijgbaar zijn, dagelijks. Zon- en Feestdagen uitgezonderd, des voormiddag van 9 tot 12 ure. Schagen, den 27 Februarij 1880. De Burgemeester voornoemd, Q. LANGEMifcRG. - - rrr 'tb Toen in de najaarszitling van 1877, de Heer van Wassenaar van Catwijck bet eerst een be- $cheidene vraag deed of onze Staten Generaal wel de ware vgrjt^gepwoordiging van bet neder- landsche vojk was,.stond de leider van de liberale partij, de toen npg.als een half god gevreesde minister Kappeyne op, om zulk eene vermetelheid aanstouds te begraven onder bet gewigt van zijn geveinsde verantwoordiging. Hoe! die dierbare libe rale'Tweede Kamer, met haren regtzinmgen ijver, voor de scheiding van kerk en Staat, met bare schooluieesiersinanie, zoude.deze de nederlaudsclie natie niet vertegenwoordigen, zouden mannen als van Eek, Moens, Bergsma enz., niet de ware volks gezindheid terug geven, wie daaraan twijfelde inoest niet langer lid der Kamer zijn, doch zie de stem der waarheid is door geen advocaten behendigheid te smoren: in een volgende zitting werd dezelfde twijfel, reeds op veel beslissender loon geuit door de afgevaardigden van Houten, en thans gaat geen zitting voorbij, waarin de twijfel aan de reglmaligheid van bet mandaat in de monden van onderscheidene sprekers zijn tolken vindt. Waar de Kamer dus zelve begint te twijfelen aan de regtinaligheid van haar bestaan daar is bel geen wonder dat meer en ineer bjj bet volk de wensch naar eene andere vertegen woordiging ontwaakt. Het manifest in liet voor laatste nummer medegedeeld is een uitvloeisel van dien wensch. Dat manifest bevat de scherpste vcroordeeling. die ooit over eene volksvertegen woordiging is uitgesproken, en deze scherpte treft te meer, daar bet manifest in gematigde bewoordigiugeu is opgesteld. Die volksvertegen woordiging verwaarloost, volgens dit stuk, zoo schandelijk bare dierbaarste pligten dat zij niets doet voor de volksgezondheid, niets voor de dwingiandij der sterkeren tegenover de zwakken, niets 0111 de volkszonden en volksziekten te keer te gaan. Aan het beperkte kiesstelsel wordt al dit kwaad geweten. Een algemeen steinregt zal alleen redding kunnen aanbrengen. Terwijl wij in vele opzigten instemmen met de klagten over onze Kamer, verwachten wij van dat alge meen stemregt ook al heel weinig heil. Onze kieswet deugt zeker al heel weinig meer. Ook bij zulk eene gebrekkige wijze van verkiezing zoude de Kamer nog de ware volksgezindheid kunnen vertegenwoordigen, zoo niet dekiesver- eenigingen de stemming telken male hadden bedorven. Het zijn onze kiesvereenigingen, die de parlementaire regeering bij ons tot een coteiie regeering hebben misvormd. Door lidmaatscbaji van een kiesvereeniging tot lidmaatschaji der Tweede Kamer en door dat 1 UI maatschap tot een hooge staatsbetrekking te komen, ziedaar bet bestaan van bet tneerendeel der leden. De volksvertegenwoordiging wordt zoodoende verlaagd tot eene nieuwe manier van jagt naar staats-ninhten. Vraag eens, boe de hekleeders van onze hoogste staatsambten in bet bezit daarvan zijn gekomen? Eerst lid van eene kiesvereeniging, daarna van de Kamer, eindelijk in bet bezit van een mootje betrekking. Het zelfde gebrek, dat de oude republiek heeft teu gronde gerigt heerscht nog onder ons nepotismus en ambten bejach zijn de kankers van ons stnatwezenzij kunnen niet genóeg aan de kaak worden gesteld. Maar wie durft den roskam in banden te nemen'? Och! neen! bet gaat zoo veel gemakkelijker op clericalen en orthodoxen te razen. Wel zeker, van de pastoors en de orthodoxe domino's komt al bet kwaad, cn oudertusselien gaan de anderen met de booge staatsbetrekkingen strijken. Een algemeen stem regt zal niet helpen, want de volkszonde, zal zich spoedig ook door dat stemregt een weg weten te lianen. Door verandering van den volksgeest, niet door wijziging van de kieswet kan onze natie behouden worden. De invoering van liet algemeen stemregt, ze zoude ons van deze kunnen bevrijden, maar na eenige jaren zoude de nieuwe Kau.er van den zelfden geest zijn doortrokken. De kiesvereenigingen zouden de stemming dan evenzeer bederven als thans. Hel algemeen stem regt, wij erkennen het, steunt op regtvaardiger grondslagen dan ons tegenwoordig kiesstelsel, maar liet beeft eerst dan waarde als bet volk er prijs op stelt. Ons volk is er alles behalve maar alleen om van die ongelukkige wet verlost te worden, blijft de Kamer in bare ongelukkige dwaling volharden, dan ja, staat het algemeen stemregt voor de deur, maar wij zouden zulk een uitkomst alles behnlven gelukkig rekenen, want de kerkelijke passies zouden elke stemming geheel en al bebeerscben. Eene wijziging van onze kieswet is dringend noodzakelijk maar een algemeen stemregt, althans niet voor liet oogen. blik- Maar welke w ijziging ook worde aangebragt, als bet volk toelaat, dat de verkiezing worde bedorven door kiesvereenigingen dan zal zij niets baten. De slaperigheid onzer natie draagt de schuld van de'11 bedorven toestand, waarin zij is geraakt, ongelukkiger wijze hebben de (kies vereenigingen van die slaperigheid misbruik ge maakt om hare candidaten aan het volk op te dringen. Alleen door een minder slaperig volks leven kan ons volk gered worden. Er beeft weet een vreeeselijk spoorwegonge luk plaats gehad te Halle aan de Sfiale; daar zijn twee passngierstreinen in botsing gekomen. Een groot aantal personen werden gekwetst en zeven gedood. Verscheidene waggons zijn geheel verbrijzeld. Naar een Amerikaansch liefhebber van statistiek heeft uitgerekend, zou men inet bet blanketsel, dat de Amerikaansche vrouwen jaar lijks verbruiken, 37,000 buizen kunnen schilderen Sedert veertien dagen, zoo schrijft de Parij- sclie correspondent aan de Hnark Ct., is het bier bijna zomer, lederen ochtend komt de zon, heengebroken door een dunnen nevel, warmte brengen; iederen avond gaat zij, aan een helderen horizont, statig onder. Jammer slechts, dat in de parken en de bosschen liet uilloopend-groen zoo sprekend in bet licht stelt, welke verwoestin gen de barre winter lip-eft aangericht. Voor geen twee milloen franken, berekent men. zal de stad j Parijs, in weerwil dat zij eigen broeikassen en I eigen kweekbedden bezit, bet dood gevroren op belust. Reeds nu wilde menig kiezer liever 'geen stemrej;t hebben, want dat stemregt brengt hem soms in moeijelijkbeden. Ons volk houdt niet van mederegeerenbet eenigste wat het verlangt is dat men het vrij late in eigen hnrs en dat men zijn godsdienst niet aanriinde. Ons protestautscb gemeen is. antjpaapsch en ons rooinscb gemeen is zeer aan zijn pastoors ge hecht. Maar de aniipaapsclie geési vaii bet eerste is een geheel nnder dan die van onze liberale staatslieden, deze reiken de band aan de liLerale roourscbeu deze dweepeu met een neutrale school, al wordt zij ook door catholieken be stuurd, maar onze protestanten willen vau niets dat rooinscb is weten. Zij w illen hunne kinderen niet vertrouwen aan liberale catholieken,' al st an zij ook aan bet hoofd vao een school, die dier de wet voor neutraal wordt verklaard. Zoo larg de Kamer bet volk, ten aanzien van deze twye zaken in rust liet bad zij niet te vreezen dat bet volk achter de kiezers ooit zijn stem zoude laten booren, maar die ongelukkige wet van Kappevne door 'de Kamers alleen uit ver moeidheid aangenomen beeft alles veranderd Het volk begint uaar stemregt te verlangen plantsoen weder door levende kunnen vervangen. En de geldelijke schade is nog niets, vergeleken bij bet verlies van zoovele schoone boomen en heesters van uitheemschen oorsprong, wier zwarte takken en grijze bladeren de tuinen en de squares op kerkhoven doen gelijken. Vele jaren zal het moeten duren eer die sombere sporen uitgewischt zijn. Op liet station Chernnitz, een der grootste stations in Dnitschland, kwamen in het afgloopen jaar 11 :el minder dan tien verschillende spoorweg lijnen zamen, terw ijl 146 treinen daags aankwamen vertrokken. Het aantal vervoerde personen op 77 Zon- feest- en marktdagen alleen bedroeg .076,000 Op ultimo Dec. had het station Cbein- nitz 3i 1 ambtenaren en 536 arbeiders In het geheel kwamen 255 ongevallen voor, waaronder zwaar en 45 licht gewond. Landverhuizing. Van 1870 tot 1879 zijn uit Europa 1 56o.7a5 personen naar Noord- America vertrokken, waaronder alleen 546og3 Duitschers In 1879 was liet totaal der land verhuizers. die in America kwainen l35.070. waarvan 23.5"4 Duitschers. In den laasten tijd wordt bet getal landverhuizers die wekelijks te New-York aankomen, op 93ogemiddeld berekend. Dat Diiischland steeds een groot aandeel beeft in de landverhuizing bewijst 't fe:t dat in 1878 niet mimkr dan 56 schepen met i6-o37- in 1879 met een schip minder iq 9^7 Duitschers uit Bremen allen naar America gingen. De landrer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1