Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 28 IIMT. Ao. 1SS0. 24 stc Jaargang. No. 1278 Bekendmakingen. Eeii slachtoffer van trouw. Gemengde berichten. schrei courant. 4i<i laJiuv» i.üb ló'pi JrtHWi Wi ïjii j f j1TnoT ;f n*jli ,T"u li ^ÜD9]Jor >jb (jool Htm II U»0 ,qf-J i M, .1 nft .4. aj gl^a0<l .,4 LJ Dit blad verschijnt twee maal per weet. fPoens dag. en Zaturdag ajjqnd. Bij inzending tot innl dags li lire worden advertenti'èn in het «erstiiilkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad \vorden door alle Prijs per jaar f 3.Frahco per post f 3 6o. Afzonderlijke nummers J o.sy}l. i Advertcntién van een tot vijf regels f O 7Ü; ieder regel'meer f b.ta. Orooté I .ttërs naar plaatsruimte. Naar volksheil ronder deugd te dingen Is arbeid, aan een rots te biên. tn«» .Jtlaolr l O'nn v.iv net 'iCtlubK ns Postdirecteuren en Boe'; band jla reu aangenomen. 3 Hl, Jacht en Visscherij De Burgerïieëster'dër gemeente Relingen, brengt ter kennis van de irtgezetenep, dat de aanvragen ter bekoming van jagt- en viscbacten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscberij, voor het seizoen i88qj8i ter Secretarie voor de belanghebbenden ter invulling ver krijgbaar zijn, dagelijks. Zon- en Feestdagen uitgezonderd, des voormiddags van 9 tot 12 ure, Schagen, den 27 Februarij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBEÏIG. 1 r' b'-'"-.' "I}'- a,b,'i,r.'ij v-.v.- I De Voorzitter van den Gemeenteraad van Schagen, brengt bij deze ter' kennis der belang1 hebbenden, dat de lijsten der kiezers van leden idbODii.s i'WWlliiM waioioyMiB qiwwiooli I den gemeente raad, de provinciale Staten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, den i3 Maart jl; vastgesteld, op heden, krachten^ dt het bepaalde bij art. 286 der Gemeentéwët^ zijn gesloten en ter Secretarie dezer Gemeen! van nu aan voor een ieder ter inzage liggéii alsmede dat exemplaren derzelve zijn aangeplak aan bet Gemeentehuis. Aldus afgekondigd en aangeplakt te Sébagen, den 27'en Maart 1880 De Voorzitter voornoemd. G. LANGENBERG, imjponi;) b|i* u >y< Op den drempel bleef bijstaan. .Jager Philip, sprak hij op luiden gebiedenden toon. De heel onverwachte verschijning van den vorst op (leze plaats werkte als een electrieke Schok op de aan den avondmaaltijd verzamelden Zij was een dier plotselinge opwellingen van het oogenblik, zoo als dien Karei Christiaan dikwijls overvielen en dje hij niet onderdrukte daar hij tot dusverre zelden oorzaak had gehad er berouw over te gevoelen. Allen hadden zich van hunne zitplaatsen verheven, met ernstige verwachting was iedets bl;k op den ongeveer dertig jarigen slanken inan in jagercosluum gevestigd, die zonder het minste teeken van verlegenheid zijnen vorste- lijken gebieder tegemoet ging, ofschoon dieus houding en gelaat genoeg te kennen gaven dat het geen bizonder genadig, of wtlwillend plan was, wat den boogen lieer aan deze plaats bracht. Philip Allendorf bad zich geene vrienden onder zijne mededienstbaren weten te verwerven. Zijn sombere, geslotene natuur, zijne hatelijkheid bij voorkomende kleine twisten, zijne onverborgen nijd tegen hooger geplaatsten, maakte dat men hem vermeed en het uiterlijk van den jager, bet geele door een dichten zwarten baard begroeide gelaat, was de ttouwe afdruk van zijn karakter In betrekking lot den dienst bad de hout vester echter nooit over hem te klagen en hij. bracht altijd strikt het bem opgedragene ten uitvoer. Nu stond bij voor Karei Christiaan, maar nog eer de vorst een woord kon uiten, stormde de bond met een luid eu woedend geblaf op den jager los Onwillekeurig bief Philip in toorn "Ontstollen, den voet Op om bet diertje een schop te geven, geen denkbeeld hebbende dat de vorst zeivg bet had medegebracht: llier «Fidei. stila en de hond gehoorzaamde terstond ofschoon hij nog in verbeten woede voortknorde. Pliflip Allendorf," drong Karei Christiaan nu aan," ik heb wel is waar geen recht, mij met de private aangelegenheden mijner bedienden te betnoeijen, niaAr terwijl ik met 11 spreek, zou, ik gaarpe aan allen een voorbeeld willen stellen en hen vermanen de spreuk indachtig te r.ijnHért uwen vader en uwe moeder, opdat het 11 wel ga op aarde.» Het geele gelaat van Philip werij nog somberder hij vermoedde zeker \Vaarop de vorst doelde, Ofschoon hij van de w ire toedracht der zaak geen denkbeeld had. Toch was et- iets als hoon '»c ofiXn 1. 1 jttj *ti. mi .neo iprasnin en trots in de donkere oogen te lezen. «Philip Allendorf," vervolgde de vorst, weet gij, dat jk in het park eerte oude^ erg zieke yrouw jieb ontmoet en bevel gaf haar naar het kasteel te vervoeren. Kr ging een schok door de gestalte van den jager. »Ja. uwe Genade, antwoordde hij met eenestem waaraan bij tevergeefs vastheid trachtte te geven.» «Terwijl de hulp naderdemaakte eenezachte dood een einde aan het door zielelijden, door gebrek en armoede verzwakte leven der ongeluk kige. Op mos in plaats van in een bed stierf zij. Met baar hoofH op tnijn knieën rustend, stierf eene moeder, die gebrek leed en in ellende omkwam, terwijl een ondankbare zoon die eene goede betrekking bad zijn leven genoot, eene moedéf die eindelijk op reis ging ofschoon zij den dood reeds in hare afgetobde leden voelde naderen, om bem nog eens te zien en te zegenen zij bereikte haar doel niet, de zoon zat aan een rijk bezette tafel j- buiten in het koude eenzame park brak bet moederhart een zegenende groet voor hem. En die zoon is Philip Allendorf," eindigde de vorst, en de doode, die zoo juist in den leegen slotvleugel werd gedragen, was zijne moeder.» Eene beweging van verontwaardiging, ter nauwernood door des vorsten aanwezigheid onderdrukt, werd in den verzamelden kring verneembaar. 7 Philip echter had zijne kalmte en rust terug gekregen, zelfs was zijne kleur de oude gewordeu bet was alsof de voist over eene vreemde tegen hem sprak. Met moeite bedwong Karei Christiaan zijnen toorn tegenover die onverschilligheid. «Ik beloofde aan de stervende u in dienst te houden, zoo lang gij mij niet door ontrouw of nalatigheid aanleiding geeft tot bezwaren, ik zal woord houden, zoek echter door ijver en trouw de donkere vlek uit te w-isschen die uw leven bezoedelt eu tracht uw hard gemoed te verzachten. Gij lieden echter, dus wendde hij zich met verheffing van stem tot de overigen. zijnen te zorgen en wordt die last hem te zwaar nimtner sloot ik het oor voor eene bede die ik rechtvaardig vond.' Zonder nog eenen blik op den jager te slaan verliet de vorst door den kamerheer gevolgd het vertrek, de hond was niet van zijne zijde geweken hij moest eene instinctmatige antipathie tegen den jager hebben opgevat, want nog eens wendde hij zich om en toonde zijne scherpe tanden aan Philip. Koud en onbeweeglijk stond de jager daar na de verwijdering van den vorst, zijn blik dwaalde door de ruimte en toen wendde hij zich verach telijk af, terwijl een spotachtig lachje zijne lippen vertrok. Afkeer en verontwaardiging was op liet gelaat van alle aanwezigen uitgedrukt. N11 schreed hij tnsschen hen door om zijne oude plaats intenemenmaar onwillekeurig weken allen voor hem terug. Slechts een der oude bedienden naderde den jager en sprak hem aan Philip, laat ons de doode gaan zien, gaat gij mede?" •11 BiKh)/ nlftOOA M i'Wf UillOltl.' «Neen! Dood is dood, waartoe dient het?« antwoordde He jager. De oiule schudde het grijze hoofd Was zij geene goede moeder voor u vroeg hij, «heeft zij 11 in uwe jeugd verwaarloosd «Ik ging vroeg liet huis uit, ik wilde niet vertroeteld worden, hare liefde was mij dikwijls tot last zelfs later ik houd nu eenmaal niet van die dingen maar voer hij heftig voort, wat kan dat een ander schelen. Wie heeft recht, mij te bevelen hoe ik voelen of handelen moet? Niemand, zelfs de vorst niet." De oude begreep mogelijk de rechtvaardigheid der opmerking en hij gaf aan de anderen een teeken oin zich stil te houden en tegelijk een wenk 0111 zich te verwijderen. denkt steeds aan de uwen, ik wil niet dat de bloedverwanten der bedienden van Karei Chris tiaan gebrek lijden, heeft een uwer voor de lot groot genoegen der ingezetenen van Anna Paulowna, heelt de heer A. G. Pareau, predikant aldaar, bedankt voor het beroep naar Purnierlaud Woensdag avond gaf de Rederijkerskamer «Eensgezindheid" te Oudkarspel, hare laatste win ter voorstelling. Zij bracht voor hare kunstlievende leden en voor een talrijk opgekomen publiek ten gehoore liet Parelsnoeren gaf als nasiukje ten beste 1 Pakketten voor Dames,* van den geestigen auteur Justus van Maurik, De uitvoering dezer beide tooneelwerken was waarlijk voortreffelijk te noemen en getuigde van degedijke verlichting en ernstige studie. Er waren momenten dat de jeugdige artislen. zoowel mannelijke als vrouwelijke zich zelf overtroffen. Spel en zang liepen in éën woord flink van stapel en leverden hel overtuigend bewijs dat «Eensgezindheid" uitmuntende werkkrachten bezit. Of er dan geen enkel vlekje in de uitvoering zoude zijn aantewijzen zeker! maar bet weinige daarvan werd meer dan voldoende door bet vele goede overschaduwd. '1 Publiek was blijkbaar voldaan en keerde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1