8 APRIL Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1SS0. 24 ste Jaargang. JH- Bekendmakingen. Verloren Gemengde berichten. Ao. 1281 Dit blad verschijnt twee maal per week. IFocns- dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiën in het eerstnitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per |aar 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers f 0.075. s/dvcrlentiën van een tot vijf regefs 073; ieder regel meer ƒ0.15. Groote L-tteis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. op Vrijdag a6 Maart 1880, eene PORTEMON- NAIE met gouden sluiting, bevattende eenig geld. /.ij die hieromtrent inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter Gemeente Secretarie te Schagen. Tweede zitting van den Militieraad. Burgemeester en Wetboudors van Schagen, brengen ter kennis van do lotolingen dier gemeente, behoo- ronde tot do ligting van het jaar 1880, die door den militieraad voor do dioost der militie zijn aangewezen of omtrent welke nog geone uitspraak is gedaan, dat die raad op Dingsdag don l«3en April e.k. dos voor- middags te 10 uur, in het Kaadhuis te Alkmaar oene tweede zitting zal houden, om uitspraak te doen omtrent allo in de eerste zitting niet afgedane zaken, alsmede omtrent hen, die als plaatsvervanger of nu.Ttmervorwisselaar verlangen op to trodon, en dat, bijaldien omtront liunno redenen van vrijstelling nog geen uitspraak is gedaan of zij zich in de dienst der militie wenschon te doen vervangen, zij op den gomoldcn tijd voor den militioraad moeten verschijnen vergezeld van dc plaatsvervangers of numinorvorwisse- laars en voorzien van do navolgende stukkon: 1. wat den plaatsvervanger betreft: rt. van een getuigschrift, dat hij is ingezeten, ongehuwd of kinderloos weduwnaar on een goed godrag heeft geleid. (Dit getuigschrift wordt afgegoven door den Burgemeester.) b. van het bewijs, dat hij zijne pligten ten aanzien van de railitio heeft volbragt, of dat hij er geene tc volbrengen had. c. indien hij hoeft gediend, van eon bowijs van ontslag cn oen getuigschrift vau goed gedrag, afgegeven door don kommandant van het corps waarbij hij laatstelijk heeft gediend. (Dit getuig, schrift kan bij dien kommandant worden aange vraagd.) d. zoo hij minderjarig is, van een bewijs van toestemming van zijn vader of voogd, om als plaatsvervanger op te treden. 2 wat den nouimerverwisselaar betreft: o. van een bewijs, afgogvon door den Burgemeester der gemeente, waar hij voor de militie is inge schreven en o. a. inhoudende, dat hij tot dusverre tot gceue dienst hij do militio is verpligt geweest; b. van do hierboven onder lelt c on d vermelde stukken c. zoo bij voor do militie is ingeschreven, binnen eene gemeente van een ander railitiedistrict, dan waartoe de loteling behoort, wiens dienst hij verlangt waar te nemen, van een door den voorzitter van den militieraad van dat district afgegoven nittrekscl uit het lotingsrcgisfer, waarop lijj voorkomt, bcvattonde de daarin te zijneu aanzien vermelde opgaven. Nadat do persoon, dio als plaatsvervanger of nom merverwis8elaar zal optreden, als zoodanig is toegelaten, zal door of van wegc den loteling, die zich doet Vervangen, aan den militieraad moeten worden overgelegd eon afschrift van de notariëlo akte van overeenkomst tusschou dien loteling en dengone, die liem in do dienst zal veriangeir Tot atgiftc van de stukken, hierboven onder laon 2a, zal op Woensdag, den 7en April e.k., des voormiddags van 9 tot 12 uur, in een der lokalen van het gemeentehuis zitting worden gehouden. Die als plaatsvervanger verlangt op te treden, zal alsdan vergezeld moeten zijn van tweè bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenen, die dc vereischte verklaring omtrent het gedrag enz. van den plaatsvervanger kunnen afleggen en onderteekenen Schagen, den 30en Maart 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. LANGESBKRG. De Secretaris, DENIJS. Het verongelukken van het stoomschip «VINGORLA» in de Arabische Zee. Dit vreeselijke voorval, waarbij de wakkere gezagvoerder kapitein Stuart en 60 a 70 passagier* het leven verloren, had plaats ten 1 ure na middernacht van den apsten Februari, bij kaltne zee en beider maanlicht. Het stoomschip Vingorla vertrok) van Rombay naar Kurracbee met 155 passagiers aan boord, meest dekpassagiers, en alles ging voorspoedig tot des avonds ten half negen van den i8sten, toen men bemerkte dat bet schip niet meer naar liet roer luisterde en men bij onderzoek bevond dat liet ruim tot op anderhalf voet van het tussehendek vol water stond. Het schip begon van voren sterk weg te zinken, en er werd hevel gegeven de booten uit te zetten. I)e grootste boot (mailboot), geplaatst onder he vel van den aen stuurman, stootte hij het strijken tegen de zijde van het schip en werd daardoor zeer lek. I)e kajuitpnssagiers, hunne bedienden en de vrouw van den gezagvoerder met haar kitid begaven zich in de boot; in het geheel 19 personen. In de giek, waar de opper-stuurmau liet hevel zoude voeren, begaven zich bij liet strijken zoovele personen, dat deze middendoor brak, waardoor allen, die er zicli in bevonden, op een na, in zee vielen en verdronken. In de bukboordsreddiiigsboot, waarover de liinlal (boots mansmaat) bet bevel voerde, begaven zich 4" personen waarbij 16 passagiers, en de «tuut boord reddingsboot, waarover de ser.ing (bootsman) gesteld werd, nam 47 personen op, waarbij l a man der equipage. De gezagvoerder gaf daarop bevel, dat een der bonten zich een weinig van het schip zoude verwijderen, terwijl hij zelf met den opper en derden stuurman naar de oorzaak van het lek ging zoeken, hetgeen echter vruch teloos was. De derde stuurman, die bemerkte dat het stoomschip op de punt was te zinken, spong over boord en zwoui naar een der booten, doch dc anderen bleven aan boord en zonken met het schip. Het laatst dat uien den gezagvoerder zag. was toen hij op de brug stond en de boot, waarin zich zijn vrouw en kind bevond, toeriep, dat zij zich zouden verwijderen om niet door den maalstroom, gevormd door liet zinkende schip inedegesleept te worden, terwijl bij een brandend blaauw licht in de hand hield oui de gevaarlijke plek aan te duiden. De andere booten waren op een veiligen afstand. Daarop dook liet schip onder water, waardoor het achterdeel geheel zichtbaar werd, en was binnen den lijd van eene minuut onder den golven verdwenen. Toen het schip zonk, bevonden zich nog ongeveer 65 inboorlingen aan boord die hulpeloos op het dek lagen en die men niet kon overhalen po gingen aan te wenden ten einde zich te redden. De opperstuurman en twee inboorlingen, die met liet schip zonken, kwamen weder boven, en werden op eenige snikken hout, die de ge zagvoerder had over boord laten werpen om den dekpassagiers een kans te geven oin hun leven te redden, door eene voorbijvarende stoomboot des anderen daags drijvende gevonden en gered. De booten stelden na hel zinken van het schip hunne koers naar üouihay eu werden dos anderen daags ten 3 uur na den middag aangetroifen eu aan hoont opgenomen door liet stoomschip Malda van dezeilde Maatschappij, hetwelk, ua eenige uren op de plaats waar het schip gezonken was rondgekruist te hebben, naar Bonibav terug keerde. De Vingorla, behoorende aan de Britiscb In dia Steain Naviguiion Conipuuij, was een vaartuig groot 078 ton, gebouwd in 187a en twee maanden te voren in liet dok gelieel nagezien, zoodat men niet gissen kan wal de oorzaak van bel ongeval geweest kan zijn, dewijl de ouderdom en de zeewaardigheid van bel schip geeue aan leiding daartoe kunnen geweest zijn. Benoemd tot ageut van politie 3e klasse te Haarlem de beer C. Visser te Schagen In den afgeloopen nacht heeft men bij een smid in de Leeuwensteeg te Amsterdam een glasruit aan de straat verbrijzeld en daardoor ontvreemd eenige in de nabijheid aan den muur hangende loopei^ (keizers) Het is niet onwaar schijnlijk, dat de dader of daders in hunne bezigheid zijn gestoord, waardoor diefstal van meer voorwerpen is voorkomen. Hoewel de waarde van het gestolene gering is, zoo is de aard van den diefstal niet van belang ontbloot te achten. Onlangs had een treurig ongeluk in het lyceum te Grenohte plaats. De professor in de chemie hield college over kwikzouten en had naast den voor hem geplaasten lessenaar een glas staan, gevuld met de wateiige oplossing van een of ander kvvikzout. In een oogenhlik van afgetrokkenheid ledigde hij liet glas, deukende dat hij suikerwater dronk. De ongelukkige stierf bijna outuiddulijk. Blijkens het jaarverslag der Berlijnsche Huisvrouwenvereeuiging waren er op hare kook school van 15 Octobcr 1878 tot op denzeltden datum in 1879 honderd leerlingen; van laatstge noemden datum tot 3i Maart II. 86. ongeveer de helft der leerlingen bestond ilit toekomstige huishoudster en keukenmeiden- Deze hebben allen door tussclieiikoinst der Vereeniging eene goede plaatsing verkregen. De inrichting ontvangt voortdurend van particulieren veel meer aan vragen oin keukenmeiden dan er opde kookschool zijn. Te Londen is een groote wedstrijd vau velocipèdes gehouden, welke zes dagen heeft geduurd. De prijs is behaald dooreen Parijzenaar, die 190 kilometer meer heeft afgelegd dan de op hem volgende. Den eeisten dag reed de overwinnaar 422 kilometer. Dit is zeker de eerste maal, dat zulk een afstand door een velocipède in één dag werd afgelegd. Een koopman van Barcelona, Banero genaamd, had meer dan reden om zijn muil ezeldrijver te verdenken. IVoedend van gram schap over zijn ontrouw, gebood hij dezen laatste hem te volgen op het platte dak zijner woning, vijf verdiepingen hoog. llier trok hij een revolver uit zijn zak en er den loop van op de borst van den ongelukkiqen muilezel drijver houdende, gebood hij hem van het dak op de straat te spingen, zoo niet zou hij worden neergeschoten. De muilezeldrijver deed den gevaarlijken sprong en verbrijzelde zich het hoofd op de straatstccnen. Mad. Bobyns, zoo verhaalt de Brusselscbe korrespoudofit van Figaro, was gehuwd met een onderofficier van het Belgische leger, en wilde van haar man wettig scheiden. De Belgische wetten laten dergelijke ontbindingen gemakkelijk lee, doch de ongelukkige echlgeuoote schijnt het nog vlugger gewenscht te hebben. Mad. Robyns had In de dagbladen van Doornik ad- vertentien gelezen, die grooten lof toezwaaiden aan de vaardigheid van een schermmeester te liijssel, zekeren Lorédan; zij stelde daarom den schermmeester voor, naar Belgie te komen, om haar inan uit te dagen en hem met een degen stoot ie dooden. 800 fr. op rekening hegeleidden dit voorstel. Lorédan nam het geld aan en ging naar Brussel, maar in plaats van den man "uit te dagen en te dooden, leidde hij van het geld van mevrouw een vrolijk leventje. Helaas! Wie wat veel gedronken heeft, draagt wel eens het hart op de loog. Op een avond, dat Lorédan meer dan gewoonlijk gedronken had, verklapte hij het geval en bet correctioneel gerechts hof van Doornik veroordeelde Alice de Becker, cclitgenoote van den beer Robvns, tot een maand celstraf en 100 fr. boete De schermmeester is vrijgesproken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1