i mjjjsjÊjji e Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. 2'iste Jaargang No. 12S3 Hckcnrimaking KERMIS. Amsterdam. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twee maal per week. Woens dag en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure woi-den advertentiën in het eerstuilkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers f O.07L Advertentiën van een tot vijf regels f 0 75; ieder tegel meer o.i5. Groote Ltleis naar plaatsruimte. Naar volksheil xonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis, dat de Baad beeft besloten, dat de kerpits in deze gemeente zal plaats hebben en invallen op Zondag den 20 Junij a.s., des namiddags ten 4 ure, om te ein digen op Zondag den 27en daaraanvolgende. Sc hagen 9 April 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. Naar aanleiding eener ons ter aankondiging toegezonden aflevering van het Aardrijkskundig weekblad (nieuwe serie) onder redactie van dr G. J. Dozij willen we, schoon leeken in het vak, aan het ons heuselijke gedaan verzoek voldoen en het daarin liehar.delde onderwerp bespreken. Dit onderwerp is «de verbetering van Amsterdam naar den Bijn.s Het stuk van den Heer J. M. Telders, gedagteekend Oosterbeek b Maart 1880, geeft een kort en duidelijk overzicht van den tegen woord igen toestand. In 1822 werd de verbetering van den waterweg tusschen de hoofdstad en de Lek onder handen genomen. Het was vooral door den in 1825 aangevangen bouw van het Zederik kanaal tusschen Vianen en Gorinchem. dat de Lek inet den Rijn verbindt en waardoor de zooge naamde Keulsche vaart tot stand kwamdat de Amsterdainsctie handel groote verplichting bad aan de regeering van Koning Willem I. Hiermede stond in verband het Noordhollandsche kanaal en waarlijk, wanneer men de moeijelijkhe den in aanmerking neemt, waarmede de toen» malige regeering te kampen had, kan men niet» dan lof over hebbdn voor haar omvangrijk en nuttig werk. Maar de tijden veranderen. Wij bier, aan lift Noord Ilollandsch kanaal gelegen, wij hebben, als of het een blaadje coupon papier waar, naar de geestige uitdrukking van Beets, Holland op zijn Smaist zien doorknippen en wie bet trotsche werk te IJmuiden gezien heeft al beeft bij slechts met leekenoogen dit reuzen werk mogen aanschouwen, zoekt te Amsterdam gekomen naar het vervolg van dit stout ge dachte en kloek uitgevoerde kanaal. Wel worden wij teleurgesteld als wij daar stuiten op een vaart, die niet in verband met bet Noordzeekanaal de Europesche handel van Amsterdam bindt aan een gebrekkigen en onvoldoenden weg, die een vroeger tijdperk eer aandeed maar thans geheel onvoldoende is. Drie plannen worden in het besproken stuk uiteengezet. Het eerste, dat, bet welk zich de verbetering ten doel stelt van de tegenwoordige Keulsche vaart. Het is smartelijk te moeten ontkennen dat dit plan schoon zeer kostbaar en in de meeste opzichten een gebrekkigen toestand bestendigende, hoofdzakelijk gesteund wordt door de aan dien weg gelegen stedendie als waren we nog in de tijden der republiek met een imperatief mandaat hunne plaatselijke verte genwoordigers naar de Tweede Kamer zenden. Dit bleek uil de verhouding der nationale ver tegenwoordigers uit Utrecht afgevaardigd. Deze hebben wel niet kunnen opbouwen maar hebben toch bet tot stand komen belet van bet in de 3e plaats behandelde plan, dat kortweg, bet kanaal door de Geldersche vallei kan genoemd worden en hetwelk door de regeering werd voorgesteld maar niet eene kleine meerderheid werd afgestemd. Vooraf behandelt de brochure bet ontwerp «Waldorp* dat eene nieuwe richting ten westen van het tegenwoordige kanaal aan beveelt. Eindelijk wordt een vierde plan be sproken dat van den ingenieur Kalff, hetwelk zich daardoor onderscheidt, dat bet ontworpen kanaal zou kunnen bevaren worden zonder last van spoorwegen. Het heeft de meest oostelijke richting en deelt naar bet ons voorkomt het meest de sijmpathie van den schrijver van het besproken artikel. Gelijk bij echter zelf zegt is dit plan nog niet aan een gedetailleerd onderzoijk onderworpen en merkt hij al dadelijk voorloopig op, dat de raming waarschijnlijk te laag is. Maar zegt hij: het spreekt toch van zelf dat niemand den waterweg zijne adhaesie zal of kan onthouden, al worden de kosten van bet reuzenwerk van 17 op stellig 20 millioen gebracht. Wie toch vermag de voordeelen, die uit het herleven van de Rijnvaart voor Amsterdam zullen voortvloeien, zoo nauwkeurig te wegen eu in inillioenen uit te drukken? In het antwoord op deze vraag ligt de ver wachting der toekomst. Deelt men onze over tuiging, dat in bet tegenwoordige tijdperk en wellicht altijd een centraal punt noodig is voor alle actie, dan kan dat centrale punt voor ons handelsverkeer nergens anders gezocht worden dan te Amsterdam. In de stad Amsterdam is kapitaalnaam handelszinzij kan alleen in Europa onzen naam vertegenwoordigen en haar in staat te stellen dit te doen is aan een na tionaal belang werkzaam zijn wie een nationalen handel wil, beginne niet met de eenige moge lijkheid daartoe te verwaarloozey. Wij hebben het Noordzeekanaal niet bestreden omdat dit bet Noord Hollandsche kanaal den doodsteek gaf, daar wij redelijk genoeg waren te begrijpen dat dit laatste kanaal er niet lag om ons maar om Amsterdam en wanneer nu met de eene band aan Amsterdam wordt gegeven, dan past het niet, dat de andere hand terugneemt door te wijzen op het belang van ondergeschikte punten Wil in ons land handel tieren, scheep vaart bloeien, welvaart bare schatten brengen, dan is Amsterdam* s bloei daarvoor de noodzake lijke voorwaarde. Wordt hierdoor de vorming van nieuwe cen trums belet? In den algemeenen zin, zeker. Twee zonnen kunnen niet aan den hemel staan. Versnippering van kracht is hier verzwakking. Maar daarom wordt nog niet het zelfstandig leven tegen gehouden van gunstig gelegen plaatsen. Of zij volgen hnn eigen weg', gelijk Rotterdam, of zij worden de tusscheuplaatseo voor een levendig lokaal verkeer. Naast het krachtig centrum zijn die locale trechters de weldoeners van het land. Het is bovendien onjuist dat zoo een nieuwe weg ontstaat de ander overbodig wordt. De bestemming verandert. Het Noord Hollandsche kanaal is nu meer dan ooit een kanaal voor Noord Holland de Utrechtsche ver tegenwoordigers zullen, hopen wij, ondervinden dat de Utrechtsche vaart Utrecht eerst rijk zal maken als Amsterdam den weg zal hebben dicu het behoeft. De heer E. Windtelegraphist te Goe- vorden. is benoemd tot directeur van het onlangs opgerigte post en telegraafkantoor te Winkel. »De heer A G. Pareau. predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Anna Paulowna, werd namenszeer vele ingezetenen een stoffelijk blijk van waardeering en erkentelijkheid aangeboden, naar aanleiding van zijn besluit, om te bedanken voor het beroep naar Purmerland «Blijkens het verslag van den toestand der Spaarbank van 't Nutsdepartement aldaar over het afgeloopen jaar. waren op 3i December jl. 109 deelnemers tegen 112 op 3 1 December 1878 Ingehragt werd in 1879 f3117.264, uitbetaald f 1393.204. Op ultimo December jl. bezat de spaarbank f ig55.24 tegen f 1985.07 in 1878.» «Van de Volksbibliotheek werden in den verloopen winter aan 65 lezers 900 boekdeelen uitgegeven, tegen 667 boekdeelen aan 48 lezers in den vorigen winter. «De Schoolbibliotheek, verbonden aan de school van den heer van den Berg. gaf in het afgeloopen wirilersaizoen 1279 nommers uit aan 81 lezeis, tegen 1020 aan 77 in het vorig wintersaizoen.* In de onder leiding van den voorzitter Hernj. F. Bultman gehouden jaarvergadering van Nederlandsche Rundveestamboek is verslag uitgebracht over den toestand van de Vereeniging iu het afgeloopen jaar. Daaruit bleek o. a. dat bet getal leden thans 141 bedraagt. In 1879 werden 68 runderen in het stamboek ingeschreven en het bestuur is voornemens eene Engelsche vertaling er van in het licht te geven. De rekening en verantwoording sluit met een batig saldo van f 1926.80. De uitgaven waren 2o44-8o de ontvangsten 397i3t. Vervolgens kwain het Bestuursvoorstel tot vermindering der conlributiën ter sprake, en voor leden op f 2.5o, voor begunstigers op minstens f 10. Het doel dezei verlaging van contributie is zich grooter deelneming te ver- zekereu, in stede dat door te hooge contributie gelijk thans het geval is, het ledental vermindert, waardoor de waarde van het stamboek ook in dezelfde mate minder wordt. Immers nu reeds blijft de iuschtijving tot enkele rundereu be paald. Inzage van de afleveringen van het gedrukte stamboek toont dat nu reeds aan, vooral wanneer men de runderen aan de Fricsche eigenaren behoorende aftrekt, waartoe inen gereg- tigd is, omdat deze runderen-door overschrij ving in het f rische zoo goed als afgeschreven uit het Nederlaudsche Stamboek kunnen worden beschouwd. De werkkring van bet stamboek wordt bevorderd indien hij algemeen wordt. De commissaris baron van der Borgh, is her kozen; voor wijlen den beer Hulleman is gekozen de beer J. Wit te Midwoud, en voor baron de Vos van Steenwijk te Zwolle, die liedankte de heer J. Brecbaart te Winkel. v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1