m APBIL Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. ZONDAG Ao. 1SS0. 2/ïstc Jaargang. No. 12S4 Bekendmaking KERMIS. Een slachtoffer van trouw. Gemengde berichten. l Dit blad verschijnt twee maal per week. Woens dag en Zalurdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiën in liet eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per ]aar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers J O.07J., Advertentien van een tot vijf regels o 70; ieder regel meer /o.i5. Groote (Jtteis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bicn. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter algemeene kennis, dat de Baad heeft besloten, dat de kermis in deze gemeente zal plaats hebben en invallen op Zondag den 20 Junij a.s., des namiddags ten 4 ure, 0111 te ein digen op Zondag den 27en daaraanvolgende. Schagen 9 April 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. LANOENBERG. De Secretaris, DENIJS. VI. .Philip,riep het meisje uit, maar er lag meer bewonderende ontzetting dan afschuw van eenen vorstenmoord in haren uitroep. •Stil, het is eene onherroepelijk beslotene zaak. Gij kent mij. Na het middag eten doet de vorst gewoonlijk eene wandeling in den aanleg aan den overkant der Lalin; hij neemt zelden iemand mede, nijar ik hoop morgen niet. Op eene plaats die hij voorbij gaat, staat een digt boschje ik kan het van den landweg af, gemakkelijk bereiken, de streek wordt weinig bezocht. Is de daad geschied zoo haast ik mij, weg te komen. Gelukkig voegde hij er op honenden toon bij, is de grens van het trotsche vorstendom Nassau Weilburg met een sprong te bereiken. Gelukt het mij te ontkomen, zoo ga ik naar Hongarije en gij volgt inij later zoo niet, mij is niets aan het leven gelegen, en de gerechtigheid en geestelijkheid kunnen hunne gepruikte koppen voor mij bij elkander steken.* Niettegenstaande al het romantische van het vreeselijk besluit, wat haar eerst met bewondering vervuld had, bezwoer Klara nu toch met vrou welijke angstvalligheid den jager van zijn plan af te zien, maar Philip bleef standvastig; lang zamerhand wist hij nu ook hare eigene zie| te ontvlammen en in eene soort van zinsver rukking zwoer het meisje hem stilzwijgen en trouw bereid, met den geliefde te sterven, mocht de arm der gerechtigheid hem bereiken. Dit waanzinnig besluit was weder een vreeselijk gevolg van die ziekelijke sentimentaliteit en overdrevenheid van dien tijd aan den invloed waarvan een Goethe zich 'Zelfs niet wist te onttrekken voor hij, in Göz en «Wertber* zich zelve en gansch Duitschland van die overgevoelige richting van den geest bevrijdde. De verloofden namen afscheid voor het leven De tijd drong, men had met dwang gedreigd, in geval de jager n:et vrijwillig voor den nacht het kasteel en den omtrek der stad verliet. Reeds stond Allendorf op den drempel toen zij zich nog eens omwendde. Klara,* zeide hij haastig. Ik vergat nog het voornaamste, de ergste vijand die ik in het kasteel heb en die mijn plan kon verhinderen de hondmeer dan eens bespeurde hij mijne nabijheid, bij mag morgen niet met den vorst uitgaaD.* Wijkt hij ooit een oogenblik van zijnen Heer als die uitgaat? vroeg het meisje- .Zoo het een teeken des hemels ware Philip •Zwijg, de hond moet onschadelijk gemaakt worden, althans-voor dat uur. Ik kan het doen,* zeide Klara haastig, ik ontmoet hem dikwijls genoeg in den gang voor de tafel wanneer ik voor den dienst in liet souterrain ga; hij is 'goed en vertrouwelijk jegens mij, en laat zich door mij lokken. Indien ik hem vergif moet ingeven Vergif neen dat moet het laatste middel zijn; ik zou er mij zelve reeds lang van verlost hebben, want ik haat het dier, zoo als hij mij schijnt te haten; maar zeker iets houdt mij terug; wel is waar eene zwakheid, ze zeggen, dat hij den vorst hij de oude vrouw heeft gebracht en ze het he:n gelegateerd neen, geen vergif behalve in geval van nood kunt gij niet beproeven den hond gedurende de middagtafel naar een zeker verblijf te lokken, waar men hem niet zoekt, ingeval zijn Heer hein vermist?* Ik-denk dat ik hem mogelijk in mijn eigen kamertje zal lokken, gedurende de middagtafel loopt hij toch in het kasteel trap op, trap af, tot het tijd is den Vorst op te wachten. Zijt gij eenmaal tot de daad besloten, voer zij in verrukking voort, zoo zult gij, ook mij uwer waardig vinden!* Na eene laatste gloeiende omhelzing scheidde het paar, nog in hetzelfde uur had de jager Allendorf liet kasteel en de stad Weilburg verlaten. wees. Zelfs in het ergste geval den dood van den geliefde te deelen, had niets schrikkelijks voor het overspannen meisje, en reeds vooruit gevoelde zij zich verheerlijkt door het marte laarschap der liefde. Het toeval was de vervulling der door Khirn gegevene belofte, hare hulp tot de volvoering der besloten wraakzuchtige daad te verleenen gunstig geweest. Op de bovenste verdieping was »Fidel« de vorst had den beteekenis vollen naam. die zijne vroegere meesteres hem gegeven had, aan den hond gelatenhaar ontmoet; ongemerkt want in de eetzaal had juist het vorstelijk mid dagmaal plaats, had de verloofde van den jager het prachtige dier, met de daartoe gemaakte lekkerbeet jes in haar dakkamertje gelokt en de deur achter zich gesloten. Goedaardig van natuur alleen vertoornd tegen enkele personen, wier uiterlijk hein instinctmatigen afkeer inboezemde' liet de hond zich Klara'» liefkozingen welgevallen en ging rustig voor de voeten van het jonge meisje liggen. Deze was aan het kleine venster van het dakkamertje getreden, haar hart klopte bijna hoorbaar, het uur had geslagen, waarin de zwarte daad zou worden volvoerd, zij gevoelde geen berouw, zij wilde het niet meer ongedaan laten. De houtvester had niet gezwegen over het vergrijp van den ontslagene jager, en zij had zooveel bitters over den man moeten hooren, die haar alleen lief was en anders geen vriend bezat, dat zij zich vooruit reeds verheugde op de ont zetting die juist deze versmade, van wien men zich voor altijd verlost dacht, de vrome zielen zou bereiden, nog eer de wijzer een uur verder Donderdag den tfS dezer, werd te Winkel, het telegraaf- en postkantoor geopend ten dienste van het publiek. Voor deze heugelijke gebeurtenis was de gansche gemeente 111 feestdosch gehuld. Schier van elke woning wapperde de lloliandsche driekleur vrolijk, om te getuigen van de ingenomenheid, 's Middags 12 ure hadden eenige volksspelen plaats, met begeleiding van de muziek der marine 's avonds gat het zoo verdienstelijke muziekcorps van Z. M. Wachtschip te Nieuwe- diep een keurig concert, dat gevolgd werd door ecu prettig en geanimeerd bal. De Hangsche nachtwacht heeft een staaltje van niet geringe snuggerheid gegeven. Eergis- terennacht was een man in de Boekhorststraat bezig uit een laarzenwinkel eenige schoenen en laarzen Je stelen. Twee nachtwachts kwamen voorbij wandelen en stoorden daardoor den dief, die zich uit de voeten maakte, maar zijn buit medeuam- Andere nachtwachts zouden vermoe delijk den dief nagezeten hebben, maar de Haag- sclie heeren lieten den dief loopen; daarentegen schelden zij den winkelier op en brachten hem de boodschap dat hij bestolen was. De postdirecteur van Montclair, in de Vereenigde Staten, was onlangs in een neteligen toustand, niet ongelijk aan die van Paris. moest nl. een briefkaart uit Newyork bezorgen, die geadresseerd was aan-liet schoonste meisje van Montclair.De postdirecteur, een gehuwd man, durfde de beslissing in dezen niet op zich nemen. Daarom riep hij alle ongehuwde mannen van het stadje, ouden en jongen, op tot een vergadering, waar,met meerderheid van stemmen de moeilijke vraag werd beslist. Te Hoei, in België, zal voortaan van gemeetewege eene belasting op piano's geheven worden Het scijnt zonderl ing dat men een voor wei p. bestemd om hart en geest met de edelste aandoeningen te vervullen, door eene belasting gaat drukken; doch 't is de hinderlijke menigte van piano's, door een nog hinderlijker menigte krukken bespeeld, die den meusch naar beperkende middelen doet omzien. Te Wolvega werd de bakkersknecht F. v. d* Z die met zijn aanstaande wandelde, onverhoeds aangegrepen door twee personen en ergerlijk mishandeld. Ook zijn meisje bekwam, evenals hij diepe sneden aan het hoofd. Daarop smeten ie hem in een diepe sloot, waaruit hij met levensgevaar werd gered. De aanranders hadden tevens de straatlantaarns uitgeschroefd. De politie is de daders reeds op het spoor. Heden ochtend omstreeks 10 ure heeft in eeue eenvoudige arbeiderswoning in de Wiegelstraat, gemeente Nieuwer Amstel, een treurig misdrijf plaats gehad. Een gepensioneerd militair, vroeger kostganger in die woning, heelt eerst de vrouw des huizes met een bajonet in het onderlijf gestoken, en daarna zichzelf met een broodmes den hals gedeeltelijk afgesneden. De echtgenoot van de vrouw was afwezig. De moordenaar is blijkbaar voorbedacht te werk geggaan, want de bajonet heeft hij mede gebracht, en bovendien vond men bij hem twee pijpekoppeu, met kruit gevuld, om in den moud te steken. Dokter Hart verbond beiden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1