11 M n Al^etmen Nieuws-, A-i^artantis Landbouwblad. Ao. 1880. 24 ste Jaargang. No. 1285 ZOND A. G Bekendmakingen Achtergebleven een NUCHTER KALF. VERLOREN: koralen beursje met zilveren knip Marktwezen. Een slachtoffer van trouw. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twn tnnnI jvfr week., ffocns- dag en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's inid dags ia lire worden advertenti'in in het eerstuilkoniend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad vvoiduii door alle I'rijs per pi.ir f 3. Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers 0.07I. Advertentien van een tot vijf regels f o 7")ieder regel meer O.lf». Croote I tteis naar plaatsrnónte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. POLITIE. op de'Markt te Schagen, den t5 April jl. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter Gemeente secretarie aldaar. op de Markt te Schagen van 22 April jl., een bevattende een BANKBILLET van f 25.en TWEE GULDEN. Zij die hieromtrent inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter gemeente secretarie aldaar. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter kennis van belanghebbenden, dat wegens den invallenden HEMELVAARTSDAG de wekelijksche D o 11 d e rd a g sc h e markt, zal gehouden worden, op WOENSDAG den 5en MEI a.s. Schagen, 23 April 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. KERMIS. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter algemeen® kennis, dat de Baad heult besloten, dat de kermis in deze gemeente zal plaats hebben cu invallen op Zondag den 20 Junij a.s., des namiddags ten 4 ure, om te ein digen op Zondag den 2yen daaraanvolgende. Schagen 23 April 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. VI. Haar oog dwaalde over het landschap wat /.ich van uit de hoogte dubbel lievelijk aan hare blikken voordeed van uit haar dak kamer venster overzag zij het stadje, digt voor haar lag de prachtige steenen brug, die over den als zilver glinsteienden vloed gebouwd naar den tegenover liggenden oever voerde, die nu nog met groen bedekt, volgens plan van Karei Ghristiaan, in het vervolg bebouwd zou worden en een afzon derlijk gedeelte der stad Weilhurg zou vormen lusscheu dit niet hoornen beplante struikgrond en het verdere gelegene woudstrekten zich vlakten uit deze waren altijd eenzaam en ze.den trof men er menschen aan. Oin dezen tijd van den dag minder dan ooit. Klara s hart klopte op het denkbeeld dat Philip nu mogelijk reeds, in de struiken verborgen, op zijn slachtoffer loerde. Haar oog deed te vergeefs moeite zijne gestalte te midden der dichte boom groepen te ootdekken. Zij lette er niet op dat de hond onrustig werd en de verstandige oogen als smeekend tot haar ophief; het was de tijd waarop het middagmaal geëindigd was en vorst Karei Ghristiaan, indien hem geene bizondere plichten terughielden, zijne dagelij k sche kleine middagwandeling begon. Fidel liep naar de gesloiene deur, keerde naar het raam terug, terwijl hij zacht jankte, toen begrtn hij harder te blaffen, maar niemand hoorde hem want de vleugel waarin Klara's dakkamertje lag, die zich dien dag van den dienst had weten vrij te maken, was geheel verlaten. Allerminst was de bruid van den sluipmoor denaar geneigd, aan de stomme bede tot vrij lating van het dier te voldoen; haar oog bleef op een punt van den overkant der Labn gevestigd. Zij had van uit het dichte struikgewas, in de nabijheid van het einde der brug het bovenlijf van eenen voorzichtig rondk Ij kenden innn zien opduiken. Wel dook hij terstond weder terug, maar toch had Klara hein herkend. Haar blik week nu niet meer vr.n de plaats, waar iets tusschen het groen als een zilveren straal fon kelde; zij begreep wel dat de zonnestralen die op den blank gepoetsten loop van Philips jagers buks scheen dezen zon deden glinsteren. Een onderdrukt heesch geblaf van den hond digt naast haar, deed haar verschrikt omzien. Fidel had zich met de voorpooten op de ven sterhank gesteund, opgericht en scheen even als zij, zeiven de landstreek te willen Overzien, den weg dien hij zoo dikwijls naast zijnen vorsielijken heer had gewandeld; of ook hij den doorhem gehateti man had gezienof zijn instinct den vijand vermoedde? Met een krachtigen sprong vloog hij naar de deur, maar zijne kracht kon den greddel niet verbrijzelen; toen deze weg*ter bevrijding hem niet meer open stond, rende hij op nieuw naar het venster van waar het meisje angstig over de gebaren van het forsche dier, waarvan zij zulk eeue uitbarsting van woede niet verwacht had, was teruggeweken met eene poging om hem door vleijende woordjes en lokkerbeetjes tot bedaren te brengen. Hij had zich op de acliterpooten gezet en was niet meer var. het venster weg ie krijgen. Opmerkzaam den blik op de huig gericht, stond hij daar, toen Klara nogmaals liet venster nadeide, wees hij haar zoo verwoed de tanden, dat zij elke verdere poging moest opgeven. Op dit oogenblik betrad vorst Karei Ghristiaan de brug. Zijn tred was haastig, fiij wilde de gewone wandeling niet opgeven maar die vlug ten einde brengen, daar hij vorstelijk bezoek verwachtte. Deze haast was oorzaak, ivatrom hij de wandeling alleen deed, het bij eene vraag naar zijnen gewonen trouwen medgezel latend, die hij anders geregeld op den stoep placht te ontmoetenhet was de eerste keer dat Fidel niet op zijn post was, en de vorst gevoelde hoe zeer hij aan het trouwe dier gehecht was, nu hij het aan zijne zijde miste. Hij was bijna tot op het middeu der brug gekomen, toen de wind hein het korte welbekende geblaf van den bond overbracht, het scheen alsof het van een verwijderde hoogte kwam, eu verwonderd keek Karei Christiaan omhoog, terug ui de richting van waar het geluid kwam. Op het eerste oogenblik ontdekte hij niets, en den kende zich vergist te hebben schreed hij verdet» maar heviger en dringender klonk het geblaf hem in de ooien en oplettender rondziende, ontdekte hij nu plotseling den verstandigen kop van den hond, vooreen der geopende dakvensters van het slot. Verwonderd, hoe het dier daar kon gekomen zijn, wenkte de vorst met de hand omhoog; het was een van vroeger bekend leekenotn terug te blijven en zich rustig te houden, wat de meester meermalen gebruikte, wanneer hij personen, waartegen de hond een antipathie had opgevat, voor zijne aanvallen wildu behoeden. Fidel scheen hem te verstaan, hij zweeg, maar week niet van zijnen post. De Hertog herkende hem nu duidelijk, daar hij nu de brug achter zich latend, het smalle pad langs den oevev der Lid 111 volgde, wat door het struikgewas als inet een bolwerk van den weg was gescheiden. Nog weinige schreden en Karei Christiaan stond voor den mond van het geweer, wat door een iaffeu sluipmoordenaar op hem gericht was, hij deed de eerste zonder kwaad vermoeden de tweede «Philip, doe het niet! riep hoewel zij niet kon verstaan worden Klaraonbewust uit. Thans op het laatste moment overstemde bet schande lijke van zijn voornemen toch, eindelijk de kunstmatige opwinding van haren geest- De Kalmukken verkeuren in zuil; een ellendigen toestand, dat dit volk met een al- geheelen ondergang wordt bedreigd. Het vee. waarin voornamelijk hun rijkdom bestond, heeft de strenge koude van den algeloopen winter niet kunnen doorstaan en is gestorven, terwijl door gebrek aan koren eeri aantal ziekten zijn ontslaan. De oudste menschen herinneren zich niet dat ooit, zooals in dit jaar, de steppen nog met sin euw bedekt waren na 18 Febr., den dag waarop, volgens de voorschriften van het Boud- hisine, de lentefeesten beginnen. In Duitschland is onlangs bevel gegeven, dat alle kommunicaiiewegen met vruchtboouien beplant moeten worden. Ten einde nu dezen maatregel der regeering te ondersteunen, deelen wij ouzeu lezers de navolgenswaardige gewoonte mede, die in het kleine Beierschestadje Ilobenberg reeds sedert lang bestaat, leder stadskind mag hij zijn bevestiging, na volbrachten schooltijd op daartoe aaugewezen gemeentegrond een vruchtboom planten, die levenslang zijn eigen dom blijft. De jongelieden verpleegen hun boompjes met de grootste zorg, en hierdoor wordt niet enkel de liefhebberij voordevruch- teutcelt opgewekt, maar ook hel moedwillig beschadigen van de hoornen geheel voorkomen. Een lepel beste brandewijn oji een liter water, waarin wat keukenzout is opgelostis een verfrissend en versterkend waschmiddel 's ochtends en 's avonds voor de oogen. N oor het gerechtshof van Wales stond kort geleden een zekere Pevtou terecht wegens hoogverraad. De beklaagde erkende scuuld en riep de genade zijnei rechters in. De jury ver scheen eensge oogenblikken dairna in de ge rechtszaal en verklaarde de beklaagde voor «niet schuldige. Groote verwondering van rechters en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1