Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 128S =3 Bekendmakingen. VERLOREN koralen beursje met zilveren knip Marktwezen. KERMI3. Lcn slachtoffer van trouw. 1. DIRK ROGGEVEEN Senior. 2- KLAAS BLOM. Gemengde berichten. AS1T Dit blad verschijnt ttvee maal per weekWoens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiin in liet eerstnitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad wotden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.6o, Afzonderlijke nummers f 0.07L Advertenti'cn van een lot vijf regels j 07;'); ieder regel meer /o.i5. Groote l ateis naar plaatsrnonte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil tonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bicn. POLITIK. op de Markt te Scbagen van aa April j 1., een bevattende een BANKBILJET van f a5.en TWEE GULDEN. Zij die hieromtrent inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter gemeente secretarie aldaar. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter kennis van belanghebbendendat wegens den invallenden HEMELVA ARTSDAG de wekeiijksche 1) o n d e rd a g sc h e markt, zal gehouden worden, op WOENSDAG den 5en MEI a.s. Schagen, it3 April 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter algemeene kennis, dat de Raad beeft beslotendat de kermis in deze gemeente zal plaats hebben en invallen op Zondag den 20 Jitnij a.s., des namiddags ten 4 ure, 0111 te ein digen op Zondag den 27en daaraanvolgende. Schagen 23 April 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. van de omstandigheid van vergetono uitroiking of wederophnling zal gebloken zijn, aan welk kantoor tévens de vereischte billetten kannen worJon verkre gen. 5. Dat do das wanrep do patenten voor de patentpligti-.'on vermeld in No. 37 tot 40 van Tabol 14 (tappors enz.) ter afhaling geroed zullen znn, nader en in tijds zal worden aangekondigd, doch dat deze patenten, ingevolge, art. 2 dor wet van 24 April 1843 (Staatsblad No. 17) niet mojen uitgereikt en de bedoelde patentpligtigen 'tappors enzdeze hunne beroepen niet mogen uitoefenen alvorens hun verschutdtgden aanslag wegons het patontregt dier beroepen, over het vorig dienstjaar ten volle en dien over het nieuwe dienstjaar voor de helft te hebben betaald, waarvan een ieder, bij de afhaling van het patentblad, door vertoon van de vereischto kwitantien zal mooten doon bljjkon. Wordende eindelijk een ieder, ten allen overvloele Liet offer van den hond had Weilburgs geliefde vorst het leven gered en Philip voor eene mis daad behoed. Karei Christiaan vond bet trouwe dier verpletterd op de steenen van bet slothof liggen. Klara's latere bekentenis bespaarde elk verder onderzoek aan bet gerecht; van liet eerste oogen- blik had de vorst zijnen moordenaar juist vermoed. De gemakkelijk te herkennen afgeschoten boks voleindigde de overtuiging van den schuldige. Men zocht overal naar den booswichtmaar h<j was en bleet verdwenen. Eerst twee jaren later kwam van den beneden Rijn bet bericht, dat in een daarvoor kort, herinnerd, dat do noodzakelijkste inlichtingen betrek- 1-1 1 kei ijk eene behoorlijke invulling dor Inschrijving j na een hev,6 Bevecht lPilen <,e grenswachters billettfn, zoo voor de pi-rsoneele belasting ais het in de buurt der Hollandscbe grenzen gevallen patentroet. op die billetten afgedrukt zijn om door en gevree<de s|||iker p,n, Allcndorf berkend belanghebbenden te kunnen woeden geraadpleegd. u 1 Scbagon, den 27en April 1880. was- Een d«r grenswachters die eerst sedert kort Burgoraeostor en Wethouders voornoemd. 1 „it Weillmrg was vertrokken, en daar eene G. LANOFABEHG. 1 1 aanstelling lia<l gekregen, herkende in den doode De Secretaris, DENIJS. vin. den vroegere» jager van Karei Christiaan en meldde deze zonderlinge omstandigheid naar zijne vroegeic woonplaats. Klara was op het vreeselijWe oogenblik, toen Fidel uit bet raam sprong, onmachtig neder gevallen en later in ijlende koorts door de baar zoekende bedienden op den giond liggende ge vonden. Zij genas zper langzaam, maar bleef BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Scha Gezifn de Disposition van Zijne Excellentie,, den heer Commissaris des Konings in Noord Holland van den 7 April 1880, No. 2818 bis en 1956 [Provinci aal Blad No. 16(15). Gelet op onderscheidene bepalingen der Wetten op het recht van patent en op de porsoireele belasting. Biengen door deze tor kennis van de Ingezetenen dezer Gemeente, 1. Dat de uitreiking van de Beschrijvingsbilletten betrekkelijk de belasting op bet personeel zal aanvangen op den 5 Mei aanstaande: 2. Dat, overeenkomstig 2 van art. 29 der wet op de personeele belasting, benoemd zijn om als tegenschatters van de zijde der belastingschuldigen te dienen, ingeval van herziening, acht. rvolgens het bepaalde bij art. 32 2 der wol, van het aangegeven bedrag der huurwaarde of aantal deuren en vensters of haardsteden, de heereu 3. Dat de uitgifte van de verklaringen van aangifte voor het regt van patent zal aanvangen op den 5en Mei aanstaande, eD dat met de weder bijeenverzameling dier verklaringen op den 16en Mei daaraanvolgende zal moeten Begonnen ziin; een en ander iutusschen met uilzondering van de patentpligtigen vermeld onder No. 37 tot 40 van Tabel 14 (Tappers enz.) aan welke de bedoelde verklaringen, welke binnen drie dagen na de uitreiking zullen worden opgehaald, afzonderlijk en onverwijld bij den aanvang des dienstjaars zullen afgegeven worden. 4. Dat zij die bij de uitreiking of terughaling van verklaringen betrekkelijk het patentregt, mogten overgeslagen zijn, zich daarop niet zullen kannen beroepen, maar integendeel verpligt zijn zorg te dragen, dat de vereischte en behoorlijk ingevulde veiklaringeu door hen woiden ingediend; hetwelk zal behooren te geschieden, ten kantore van den Ontvanger van 's Rijks Directe Bolastignen waartoe de Gemeen ie behoort, onverwijld nadat de uiterste dag voor de terughaling der vcrklaringeu zal verstreken en dus Op bet zelkle oogenblik overklonk een hart verscheurend gehuil van Fidel bare stem. Het drong tot op een verren afstand door de lucht, op den stillen namiddag, zon klagend en zoo altijd zwak en zwaarmoedig. Ook zij vernam vol vertwijfeling te gelijk, dat de weinige voor- 'de tijding van Philips dood, zonder dat men bijgangers op da brug en de zich aan deze zijde echter merken kon dat liet indruk op haar maakte, van de Lalin bevindende personen, verschrikt Van dat oogenblik af verkwijnde zij echter naar boven zagen. Ook Karei Christiaan bad bet geluid vernomen onwillekeurig liep hem eene koude siddering door de leden, bij zag naar boven een luide meer en meer en stierf na eeoige weken, nadat baar verstand in de laatste dagen bijna geheel beneveld geweest was. Er ligt een lang tijdsverloop tussclien nu en uitroep van schrik ontsnapte hem, de tot verder de hierboven vertelde gebeurtenissen, de her- wandelen uitgestrekte voet stond als vastgenageld moering aan den trouwen houd is echter nog hij zag, boe bet dier zich meteen vreeselijkeu niet uitgewisebt. De Rijn reiziger, die ook bet ruk uit liet dakvenster dwong, hij zag bet uit de heerlijke betooverde Lalindul bezocht, zal het hoogte in de diepte storten, op de steenen in den liefelijke Weilhurg inel zijn prachtig vorstelijk hof. Haastig keerde Karei Christiaan terug, als om kasteel niet voorbijgaan. Aan de eene zijde van zijnen lieveling hulp te brengen, daar - op het gebouw dicht bij den ingang van den tuin, het zelfde oogenblik, knalde een schot en dicht j aan den voet eener kleine trap, houdt nog heden langs zijn hoofd suisde de moorddadige kogel, het steenen beeld van een bond bet aandenken Ellerdige lafaard!» zeide de vorst luid en levendig, van den lieveling, van den-beminden verachtelijk, toen schreed hij verder op het vorst Karei Christiaan. kasteel toe. Langzamer dan hij gekomen was. Einde. keerde hij terug; we' dreef hem de angstvoor bet beminde dier lot spoed aan, maar de gedachte dat men hein van viees zou verdenken, ver traagde zijne schreden. Over de velden echter vloog Philip Allendorf als of hij door furiën achtervolgd werd. Hij had het geweer weggeslingerd, hel had in zijne handen gebeefd, toen hij in hel beschuttende struikgewas verborgen, in koelen bloede den trekker had aangeraakt om bij de volgende schrede van Karei Christiaan, het doodelijk schot in de borst van den vorst te zenden en plotseling ook tot zijne ooren het doffe huilen van den hond doordrong, het Was hem als of iemand het «wee u« over hem uitriep, als een spooksel vloog de herinnering aan zijne moeder door zijne ziel bah, zwakheid en zijn eed nog een oogenblik en het was te laat hij drukte af. De liberale kiesvereeniging Schagen en Om streken heeft ter voorziening in de vacaturen in de Provinciale Staten van Noord Holland, voor hel kiesdistrict Schagen, ontstaande door de periodieke aftreding van de heeren K. Bree- baait en H. Koomen, de aftredende liberale leden met algemeene stemmen tot candidateu gesteld. Met het graven van een afwatezingssloot van de Bleekersvallei naar de Mok op Texel, welk werk oolangs door den ontvanger der registratie en domeinen werd aanbesteed, en aangenomen is door den Heer M. NV. Schreuders, te Schagen. voor ruiui f 700. beeft men een begin gemaakt. Deze sloot, die bel afwateren van domeingronden op lexel zeer zal bevorderen, wat vooral de pachters ten goede komt, hoopt men in Augustus a. s. gereed te hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1