Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 1 0) N k G 9 Ao. 1880. 24ste Jaargang, i\o. 1290 Bekendmakingen. SCHUTTERIJ. Tot narigt der belanghebbenden dient: Aangifte van verhuizing. Een kinclcr huwelijk, Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twee maal per week. Wocns- dag en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mul dags ia ure worden advertentïén in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad wolden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummersy 0.07}. Advertentien van een tot vijf regels f 073; ieder regel meer ƒ0.15. Croote Etters naar plaatsruunte. Postdirecteuren en Bockhandelaren aangenomen. Naar volksheil tonder deugsl te dingen ls arbeid aan een rots te L>i£n. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 8cha- geo, roepten mits deze op, alle zoodanige Ingozetenon die op den 1 Januarij 1880. hun 25ste Jaar van ouderdom zijn ingetreden, benevens de zoodanigen, die zich van Buitenlands in deze gemeente gevestigd hebben, voor zooverre zij nog in een der Klasse van de Schutterij vallen, om zich tusschcn 15 Mei en 1 Junij aanstaande, ter Secretarie dezer Gemeonte voor de Dienst dor Schutterij to doen inschrijven, zullende tot ontvangst van hun aangifte te dier plaatse speciaal worden gevaceerd op alle werkdagen des voormiddags van 9 tot 12 ure. Dat als Ingezetenen in deze worden boschouwd, alle Nederlanders, in het Rijk hun gewoon verblijf houdende, en allo Vreemdelingon. in het Rijk woon achtig, welke hun voornemen om zich aldaar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd. Dat do aangifte tot Inschrijving in alle gevallen voor do Ingezetenen van den hierboven bedoelden ouderdom behoeven gedaan te worden, ook dan zelfs, wanneer de belanghebbenden vermcenen tot de vrijgestelden of uitgeslotonon tot de Scbutterlijkedienst tebehooren, dat zij dié bevonden zullen worden zich niet voor den len Junij 1880 te hebben doen Inschrijven, door hot Plaatsolijk Bestuur ambtshalve worden ingeschreven en ter zake van hun verzuim in een geldboete ver vallen, terwijl dezelve daarenboven zonder Loting zullen worden ingelijfd. En worden ovorigers de In gezetenon aangemaand om zich tijdig van een Geboorte Extract te voorzien, en zich alzoo van hun juisten ouderdom te verzekeren, ten einde de Inschrijving behoorlijk geschiede, en zij alzoo niet komen te vervallen in de straffe bij de Wet bepaald. Schagen den 4 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. RURGEMEESTER en WETHOU DERS van Schaften, brengen voor zooveel noodig, met het oog op het verzuim betrekkelijk het doen van aan gifte ter Secretarie, bij verhuizing binnen de gemeente der ingezeten iu herinnering de volgende artikelen van het politiereglemeut dezer gemeente, als Art: 11 Ingeval van verhuizing binnen de gemeente, zal daarvan, binnen acht dagenbeliooren te worden kennisge geven ter secretarie der gemeente, op den voet als hierna is bepaald, te weten Voor een geheel gezin, inwonende dienst- en werkboden daaronder be grepen, door het hoofd van dat gezin. Voor afzonderlijk levende personen door hen zeiven Art: 12. Overtreding van het vorig artikel wordt gestraft met eene boete van een gulden. Schagen, 4 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voorn G. L4NGEM3ERG. De Secretaris, DEMJS. 11. De bruid droeg ook een wit zijden kleed waarvan de sleep rijk niet zilveren bloemen 111 geborduurd was, een ketting va 11 kostbare pnarlen was om den fijnen kinderbals gewonden en een diadeem van soortgelijke paarlen ver mengd met smaragden hield de bruidssluier vast op de brnine lokken. De beide kinderen hielden zich zoo ernstig gedurende de tromv plechtigheid, spraken de voorgeschreven ant woorden zoo duidelijk na, dat de kleine gedaanten zooals ze daar voor den priester stonden, geheel den indruk maakten van een werkelijk bruids paar door een verkleinglas gezien. De Koning en zijne schoone vriendin Diana van Poitieis vermaakten zich gedurende het geheele brui- lofsfeest met den ernst en de waardige houding van het miniatuur bruidspaar eu de vrolijke stemming van eerstgenoemde nam nog toe, als na de eerste dans, die hij met de bruid en Diana met den bruidegom gedanst had, de laatste luid en openhartig verklaarde, dat het hem liever zou geweest zijn indien men hem met zulk eene groote en schoone dame als Mevrouw van Poitiers getrouwd had, dan als met zulk een klein kinderachtig meisje als IJolanthe van Marsanne. De half medelijdende, half verachtelijke blik die hij daarbij op de zesjarige jonggehuwde wierp_ die minder gevoelig voor de eer van met een koning te dansen en vermoeid van de stijve plechtigheid van bet feest welks middenpunt zij geweest was, zich juist van de hand van haren Doorluchtigen datiser losrukte en weenend verlangde door hare oppaster naar bud te worden gebracht, had zulk een onwederstaanbaar komieke uitwerking dat de koning en alle aanwezigen in luid gelach uitbraken. Ofschoon Ilolanthe op den dag van haar huwelijk nog zulk een klein kind geweest was, bleet de herinnering aan het schitterende feest waarbij zij eene hoofdrol gespeeld had, even diep en trouw in bare herinnering, als zij bet beeld van haren echtgenoot onuitgewist in baar hart bewaarde, wiens schoon gelaat en vrij moedig vrolijk aiterlijk baar zoo wel bevielen dat het haar krenkte minder zijne opmerkzaamheid tot zich te trekken als de andere volwassene dames in het gezelschap. En dit bruiloftfeest had zich nog dieper in haar jeugdig gemoed gegrift daar op dezen dag eene reeks van gebeurtenissen volgden, die haar geheele lot veranderden, en alle schitterende vooruitzichten vernietigden waarmede zij destijds voor het altaar was 'etreden. Hare moeder was kort daarna iu het slot Marsanne gestorven waarheen de familie terstond na IJolanthes huwelijk, op raad van den Doctor was getrokken die het zachte Provinciaalsche climaat beter oordeelde voor de zieke dan de scherpere Parijscbe lucht. Een jaar na den dood zijner eerste vrouw- huwde IJolanthes vader de jonkvrouw Isabella van Fronsac. en weder een jaar later werd de vurigste wensch van zijn bart vervuld en hem een zoon en erfgenaam geboren. Deze kleine- stiefbroeder ontroofde niet alleen aan IJolanthe het uitzicht op de goederen van Marsanne, in den Koningklijken brief was zoo uitdrukkelijk vermeld, dat alleen slechts dan, wanneer de Sienr de Marsanne zonder mannelijke nakomeling stierf, zijne goederen op den echtgenoot der dochter zouden overgaan, maar ook nog haar plaats in het hart van haren vader wiens lie veling zij vroeger geweest was en die haar nu geheel verwaarloosde voor zijne jonge echtgenoote en den zoolang gewenschteu zoon. Vroeger het gevleide en verzoende middenpunt der geheele huishouding zag IJslantlie zich nu door allen, maar vooral door de ongevoelige stiefmoeder verwaar loosd en achteruit gezet, en toen de Heer van Marsanne eenige jaren na de geboorte van zijn zoon stierf, leefde het eens als «erfgename" zoo gevierde meisje, even als eene veronachtzaamde slechts gedulde vreemdelinge, onder het dak van haar vaderlijk slot. De zorg voor de bijna volwassene dochter van haar overleden echtgenoot was een onwel kome last voor de stiefmoeder, en zij was hierom zeer blijde toen eene tante van IJolanthes overledene moeder, eene jonkvrouw van Luvalle aanbood hare achternicht hij zich te nemen_ Dit besluit van de oude daine, die in de geheele stad Aix, waar zij woonde, bekend was oin hare gierigheid verwekte geen geringe verbazing onder al hare bekenden, maar de oude dame had zeer goed berekend dat de kosten van IJolanthes opvoeding haar tiendubbele rente zouden opbrengen, daar zij zich een soort van voornamere kamenier verschafte die haar later zonder loon daarvoor te durven eischen als zoodanig zou kunnen dienen. Daar zij in vijand, schap met IJolanthes ouders geleefd had, wist zij namenllijk niets van het huwelijk harer nicht uiet den jongen Chanteleur waarvan geen gerucht tot hare afzondering was doorgedrongen Het stemde haar daarom niet vriendelijker jegens hare nieuwe huisgenooteu toen zij eindelijk van deze zelve hoorde, dat zij in plaats van een jong meisje, eene althans, wat den naam betrof, sedert jaren gehuwde vrouw tot zich had genomen, die juist dan, wanneer zij den leeftijd bereikt had, waarin zij haar steun, en oppaster zou kunnen zijn, door haar echtgenoot kon worden weggevoerd, wat volgens het hu welijks contract op IJolauthes achttienden verjaardag zou geschieden. De jonkvrouw van Lasalle zou IJolanthe liefst 11a deze ontdekking terstond naar hare stiefmoeder terug hebben gezonden, maar daar du, naüat zij eerst aangeboden had bare nicht tot zich te nemen, toch uiet meer ging moest zij er zich willens of onwillens wel inschikken haar ook verder een verblijf te geven. Zij liet het echter de arme wees erg voelen, dat zij haar onder zulke omstandigheden tot last was, en IJolanthe leidde in gezelschap der gierige» wonderlijke oudtante en hare heide oude ver drietige dienstboden, een zeer treurig leven. Donderdag 6 Mei II. had in de kolfbaan van den heer A. Knikker te Schagen de Ten toonstelling plaats van de teekeningen der leerlingen van de Teeken>cholen te Schagen eu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1