Aleremeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 1291 13 Bekendmakingen. Rente-belasting. Bit blad verschijnt ttvet maal per weekffoens dag en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiën in liet eerst uitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.Go. Afzonderlijke nummers J 0.07 j. advertentiën van een tot vijf regels J o 70; ieder regel meer ƒ0.1:». Groote letters naar plnntsrii"n'a. Naar volksheil ronder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bicn. Postdirecteuren en Boekband-Jaren aangenomen. bij ons volk, om ondanks de lofzang van de liberale couranten op liet wetsontwerp van den minister Vissering, ooit in eene verhoogde be lasting het kenteeken eener gezonde staatkunde SCHUTTERIJ BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van Scha gen, roepten mits dozo op, plle zoodanigo Ingezetenen te kunnen begroeten. De belasting zij zoo mooi, dl°,°P den .Jan"art| 1880 hun 25ste Jaar van zoo regtvaardig, zoo ratióneel als de liberale ouderdom zijn ingetreden, bonevens de zoodanigen, die zich van Buitenlands in deze gemeente gevestigd bladen haar afscbildcreu, t is toch Zeker dat hebben, voor zooverre zjj nog in een der Klasse van de natie 4 millioenen gulden iftin de schatkist de Schutterij vallen, om zich tusschen 15 Mei en 1 Junij aanstaande, ter S. crctarie dezer Gemeente voor z:l1 ,noeten 0P°fferen, terwijl geen enkele belasting de Dienst dor Schutterij te doen inschrijven, zullende zal worden afgeschaft. Naar onze bescheiden tot ontvangst van hun aangifto te dior plaatse speciaal worden gevaceerd op allo workdagen des voormiddags van 9 tot 12 ure. Tot riarigt dor belanghebbenden dient: Dat als Ingezetenon in deze worden beschouwd, alle Nederlanders, in hot Rijk hun gewoon verblijf, houdende, en alle Vreemdelingen in het Rijk woon- met 7lJne 4 «lilhoen doen? Ons volk »s ongemerkt meening is toch de eerste vraag, die bet volk zich zelven zal moeten doen. zal dc 4 millioen meerder belasting goede vruchten afwerpen voor het waarachtige volksleven? Wat zal de regecring achtig, welke hun voornemen om zich aldaar to vestigen zullen hebben aan den dag gelegd. Dat de aangifto tot Inschrijving in allo govallon voor op een geheel verkeerden weg geraakt. In de vergadering der Tweede Kamer van den 5 De de Ingezotonen van den hiorbovon bedoelden ouderdom cemher 1864 sprak Thorbecke: bij een volk moet behoeven gedaan to worden, ook dan zelfs wanneer ied %vat zijne bizondere belangen betreft op do belanghebbenden vermoencn tot do vrijgestelden 1 of uitgestotenen tot de Schutterlijkedienst tebehooren, z'cl1 zelven rekenen en niet op de Regeering: dat zij die bevonden zullen wordou zich niet voor z.oovee! zelfvertrouwen moet de natie bezielen, den Ion Junij 1880 to hebben doen Inschrijven, door j het Plaatsolijk Bestuur ambtshalve worden ingeschrevon 1 oor publieke belangen vinde het publiek steun en ter zake vau hun verzuim in een geldboete ver- i bij de regeering. Maar wederkeerig zal dunkt vallen, terwijl dezelve daarenboven zonder Loting zullen worden ingelijfd. En worden overigers de In- ons, eene regeering, vooral van dit land, de gezotenen aangemaand om zich tijdig van ccn Geboorte burgerij tot bondgenoot willen maken bij werken Extract te voorzien, en zich nlzoo van hun juisten j en vaststellingen van algemeen belang en publiek ouderdom te verzekeren, ten eindo de Inschrijving behoorlijk geschiede, en zjj alzoo niet komen to j vervallen in de straffe bij de Wet bepaald. Schagen den 4 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. LANGENBUiG. Le Secretaris, DENIJS. Aangifte van verhuizing. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Schaften, brengen voor zooveel ttoodift, niet liet oog op liet verzuim betrekkelijk bet doeu van aan gifte ter Secretarie, bij verhuizing binnen <!e gemeente «Ier ingezeten in herinnering de volgende rlikelm van het politiere'jleinent dezer gemeente, als Art: II Ingeval van verhuizing binnen de gemeente, zal daarvan, binnen acht dagen, beboeren te worden kennisge geven ter secretarie der gemeente, op den voet als hierna is bepaald, te weten "Voor een gebet 1 gezin, inwonende dienst- en werk roden daaronder be grepen. door bet boold van dat gezin. Voor afzonderlijk levende personen door hen zelven Art12. Overtreding vau het vorig artikel wordt gestraft met eene boete van een gulden. Schagen, 4 Mei 1880. Eurpemeeslet en M ethouders voorn., G LANGEMiERG. De Secretaris, DEMJS. 1-4 Wij betwijfelen zeer of bet adres van de kiesvereeniging Alblasserwaard tot aaubevelmg van de rente belasting wel veel onder teekenaars zal vinden. Er zit uog te veel gezond verstand nut. Hoe meer eene regeering van dat land den arbeid en het kapitaal der burgerij naar in stellingen en werken van publiek nut weet te trekken, des te meer zal de regeering bare taak behartigen en bare krachten verveelvoudigen. Dat toch wat eene regeering zelve zal kunnen tot stand'brengen is zeer weinig, maar wat zij met bet volk tot bondgenoot en de medewerking van de burgerij tot stand kan brengen dit is onbe rekenbaar. Wie bet geluk gehad heeft Engeland te bezoeken, komt terug met den indruk: dat is een groot volk. Men bezoekt andere landen en zegt: dat is eene krachtige, beschaafde, vooruitgaande regeering. Wanneer elk zeggen zal hetgeen wij wenscben, dan worde liet bij ons, dat de vreemdeling ons bezoekendede gewaarwor ding krijge: maar in zijne ontwikkeling en in zijn werk, gioot volk. Hoe ver zijn wij nog verwijderd van de ver vulling dezer wensch. De regeering beeftmen moet bet erkennen, nog al gewerktmaar beeft niets hoegenaamd gedaan, om de natie uit haar slaap te wekken. Het waren integendeel de regeering en de Tweede Kamer die het volk in slaap wiegden, blijf maar sluimeren zoo klonk bet wiegelied, blijf maar sluimerengoede jongen wij zullen wel voor u zorgen, daar zijn booze zwarte mannen, die uw rust belagen maar heb geen zorggeef ons meer geld en wij zullen wel waken, dat zij van u blijven. Geef ons geld, heel veel geld dan zal alles wel klaar komen dan geven wij u een goed leger en goede vestingen, dan geven wij u kanalen en spoorwegen, dan geven wij u goede kundige en onomkoopbare reglers en ambtenaren, geef ons geld dan geven wij u zulk een goed boogerlager en middelbaar ouderwijs, dat geheel Europa u dat zal benijden. Geef ons geld, maar blijf vooral rustig slapen. Zorg vooral dat dezelfde slaapzieke meerderheid, die zoo geheel uw karakter terug geeft, altijd dezelfde blijve. Wee u, als die meerderheid eens minderheid weid, dan zonden Loevonstein en de inquisitie weder voor de deur* staan, en dan mijn lieve jongen, zoude uw rustige slaap uit zijn. Nu, de Kamer he ft de slaapdrank van den lieven jongen sterk genoeg gemaakt, maar naar ons voorkomt zoude toch ecu ware vriend des volks bet in zijne heldere oogenblikken mogen toeroepen al die millioenen. vraag toch eens wat er met die gij reeds gegeven hebt, gegeven gedaan is? (lebben die millioenen. uwe defensie uw onderwijs, uw regtsbedeeling, zooveel beter gemaakt Spreek toch bidden wij u eens met een ander deskundige en vraag hein of hij met ons paraderend leger, met onze vestingen en ons innnn- daticstelselden aanval van een overmagtigcn vijand zonde kunnen afslaan. Spreek zelve eens met jongens van dc lagere en burgerschool en onde zoek of hunne kennis eene degelijkèn grond I e:ft. Wij erkennen het, zij zijn waarschijnlijk verder dan de ouderen van dagen op gelijken leeftijd, maar bij die ouderen van dagen zaten daarentegen de beginsels veel vaster. De jongens inet het diploma van een uitmuntend afgelegd eindexamen in hun zak, weten van alles iets maar van liet geheel niets, deze :.s de algemeeno ondervinding van ons middelbaar onderwijs. Met liet liooger en lager onderwijs is het dunkt ons niet beter gesteld. F.en der welsprekend sic woordvoerders van het volksonderwijs haalde ut aansporing van de wijziging der wet op het onderwijs Stieltjes aan. van ergerlijke taalfouten door bejaarde kooplieden in hunne brieven l»c- gaan. Zeker, die taalfouten stonden de kooplui niet mooi, maar wij hebben uit den mond van jongelui die alle klassen van de burgerschool hadden doorloopen stommiteiten hoorcii zeggen die nog veel erger waren dan een taalfout. Naar ons voorkomt heeft bet volk regt de regeering aftevragenwat hebt gij en uwe voorgangers inet de millioenen voor het ouderwijs besteed, gedaan? Een zelfde vraag zoude kunnen gedaan woiden ten aanzien van de reyterlijke organisatie. Wij zijn op een geheel verkeerde weggeraakt; de oude plagten te zeggen: voor tijd en vlijt hebben de goden alles te koop. Wij zeggen voor geld is alles te koop. Voor geld krijgen wij deugdzame en eerlijke ambtenaren, onom koopbare regters, geschikte onderwijzers. Door liooge bezoldigingen hoopt men alles te dwingen. Hoe langer hoe meer maakt men van ons volk een volk van ambtenaren. Ainbtenbejacb. die kanker voor de republiek is wederom de kanker van ouzen Staat geworden. Van den Staat te leven is wederom de hoogste prijs des levens gew orden. Wanneer velen zoo aandringen op een spoedige invoering der wet op bet lager onderwijs, zoude dan het vooruitzicht dat weder vele nieuwe baantjes daardoor geschapen worden, ook daartoe het zijue niet bijbrengen? In dezen stand van zaken zoude de nieuwe belasting een nieuwe stap op een verkeerden weg zijn. WH de regeering de wet aannemelijk maken dan schaffe zij andere belastingen af. Door eene sniniger wijze van Staatshuishouding, niet, door een verhoogde be lasting is de Staat te redden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1