Algemeen Nieuws-, Adyartentie Landbouwblad. ZONDAG Ao. 1S60. 24stc Jaargang. No. 1292 Bekendmakingen. Met twee maten gemeten! SCMGER Dit blad verschijnt twee maal per week. ff7oens dag' en Zaturdag avond. Hij inzending tot mid dags ia ure worden advertentiën in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 0.07I. Advertentiën van een tot vijf regels f o 75; ieder regel meer /o.i5. Groote Ltters naar plaatsruónte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil tonder detiftd tc dingen Is arbeid aan een rots tc bith. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Scha pen, roepten mils deze op, allo zoodanige Ingezetenen die op den I Janaarii 1880 hun 25ste Jaar van ouderdom zijn ingetreden, benovens de zoodanigen, die zich van Buitenlands in deze gemeente govestigd hebben, voor zooverre zij nog in een der Klasse van do Schutterij vallen, om zich tusschen 15 Mei en 1 Junij aanstaande, ter Secretarie dezer Gemoente voor Dienst der Schutterij te doen inschrijven, zullende t ontvangst van hun aangifte te dier plaatse speciaal worden gevaceerd op alle werkdageti des voormiddags van 9 tot 12 ure. Tot narigt der belanghebbenden dient: Dat als Ingezetenen in' deze worden beschouwd, aüo Nederlanders, in het Rijk hun gewoon vorbljjf houdende, en allo Vreemdelingen, in het Rijk woon achtig, welke hun voornenion om zich aldaar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd. Dat de aaugifte tot Inschrijving in alle gevallen voor de Ingezetcuen van den hierboven bedoelden ouderdom behoeven gedaan to worden, ook dan zolfs, wanneer de belanghebbenden vermeenen tot de vrijgestelden of uitgestotenen tot de Schutterlijkedienst tebehooren, dat zij die bevonden zullen worden zich niet voor den len Junij 1880 te hebbeu doen Inschrijven, door het Plaatselijk Bestuur ambtshalve worden ingeschreven ■en ter zake vau bun verzuim in een geldboete ver vallen, terwijl dezelve daarenboven zonder Loting zullcm worden ingelijfd. En worden overigers de In gezetenen aangemaand om zich tijdig van een Geboorte Extract te voorzien, en zich ulzoo van hun juisten ouderdom te verzekeren, ten eiude de Inschrijving behoorlijk geschiede, en zjj alzoo niet komen te vervallen in de straffe bjj de Wet bepaald. Behagen den 4 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. LANGENBEHG. De 8ecretnris, DENIJS. men met die correctie van den schuldige kunnen vereenigen; want het is voor den winkelier erg onaangenaam, blik in plaats van zilver te ontvangen, en het feit is ontegenzeg gelijk als oplichterij te beschouwen. Maar als omgekeerd de winkelier gedroogde wegedoornbladen in plaats van thee, of fijnge hakt hondenvleescli in plaats van de bekende rookworst verkoopt is dat dan iets minder erg? Wordt er dan geen oplichterij gepleegd? Onzes inziens is dit laatste veel etger, omdat de dagbladen bekend te inaken, ten bate va'i anderen, zou een zeer nuttige, maar eenigszins gevaarlijke liefhebberij wezen, daar men alle kans had om, trots zijn goede bedoelingen, in een zee van moeielijkheden te geraken. Doch de gezondheidspolitie, welke een feit constateert, behoeft niet met zekere schuchter heid de namen te verzwijgen; zij kan, neen zij moet aan die namen zooveel doenlijk rucht baarheid geven. Met twee maten gemetendachten we de vervalsching van levensmiddelen dikwerf j onwillekeurig ook nu weder; de kardinale font hoogst schadelijk voor de gezondheid worden kan. Dat menigeen soms, in plaats van koffie, het wonderlijk aftreksel van een of ander die schier in elk opzicht onophoudelijk wordt begaan. En de tegenstelling van de afstraffing des jeugdigen tamboers vergeleken met de straffeloosheid van veel onverantwoordelijker cichorei mengsel nuttigt, is bedroevend, inaar feiten deed ons spreken over een door vele nog niet levensgevaarlijk; er bestaan echter bladen vroeger besproken onderwerp. Aangifte van verhuizing. RURGEMEESTER en WETHOU DERS van Schagen, brengen voor zooveel noodig, met bet oog op het verzuim betrekkelijk bet doen van aan gifte ter Secretarie, by verhuizing binnen de gemeente der ingezeten in herinnering de volgende artikelen van het politieregleinent dezer gemeente, als Art: 11. Ingeval van verhuizing binnen de gemeente, zal daarvan, binnen acht dagenbebooreu te worden kennisge geven ter secretarie der gemeente, op den voet als hierna is bepaald, te weten Voor een geheel gezin, inwonende dienst- en werkboden daaronder be grepen, door bet hoofd van dat gezin. Voor afzonderlijk levende personen door hen zeiven Art12. Overtreding vau het vorig artikel wordt gestraft met eeue boete van een gulden. Schagen, 4 Mei 1SSO. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secretaris, DE* IJS. 1 1 m Dezer dagen werd een tamboer veroordeeld tol zes maanden gevangenisstraf omdat hij iemand een stukje blik in plaats van een kwartje in de hand gestopt had. Men zal zich volko vervalschingen en veiontreinigingen, die wel degelijk ernstige gevolgen na zich sleepen. Daartegen is men nagenoeg weerloos! Nog alle dagen bevatten de bladen de ergerlijkste mededeel ingen betreffende liet geknoei van sommige leveranciers en zelfs eetwaren, die door de bevoegde autoriteit werden afgekeurd, omdat zij bedorven ter markt werden gebracht, worden eenvoudig verwijderd, zonder dat men zelfs de moeite neemt, om ten minste de namen der schuldigen te publiceercn. Ja, eindelijk is men in enkele plaatsen van ons land zéér schoorvoetend er toe overgegaan om knoeiers, die bekeurd werden, publiek te noemen en niet met onverklaarbare égards alleen te initialen op te geven. Ziedaar toch 't allerminst wat men doen kan zoolang de Staat zich deze quaestie van volks belang maar niet aantrekken wil; geen heter en rechtvaardiger straf dan aan die namen de meest mogelijke openbaarheid te geven, tot waarschuwing van den verbruiker. Onlangs werd uit London gemeld, dat aan zienlijke hoeveelheden thee publiek verkocht Met twee maten gemeten! de arme drommel die voor zijn hongerende kindeien een stuk droog brood wegneemt opgepakt en in de cel geplakt; de patricische bankroetier, die duizenden en soins honderdduizenden, hem door anderen toevertrouwd zoek maakte en met de noodige behendigheid buiten schot bleef hem wordt geen haar op zijn hoofd gekrenkt en somwijlen is hij 11a zijn faillissement er beter op geworden. Met twee maten gemeten! De koelbloedige hooswicht, die uit berekening moordt en brand sticht, men moet zijn leven verschoonende arme schildwacht, in oorlogstijd na een ver- moeienden marscli, in de vinnige kou door den slaap overmand hij wordt 't kan niet genoeg herhaald worden als een hond doodgeschoten. Hoeveel voorheelden zouden er niet zijn bij te brengen van dit »met twee maten nieten11, dat zoo menigwerf te constateeren is en steeds liern, die inaar inel ecuig gevoel voor recht en billijkheid bedeeld is, tegen de borst stuiten uioet. Voor een groot deel draagt naast onze werden, welke uitsluitend bestond uit afgetrok- j maatschappelijke vooroordeelen de gebrekkige ken theebladeren, die gedroogd en op ingénieuse >"liond outer welhoeken hiertoe Hii - want met wijze op nieuw geprepareerd waren; ^i sma kelijk kopje thee! In 't buitenland echter wordt door de over heid een scherp toezicht uitgeoefend: len onzent is men nagenoeg weerloos tegenover zulke schandelijke praktijken. Of is het feit, dat de tamboer voornoemd een stuk blik in plaats van zilver geeft, erger dan de listigheid van den winkelier, die willens en wetens u voor uw goed geld, iets in de hand stopt, dat gij volstrekt niet begeert en dat ge verre van u werpen zoudt, wanneer ge maar kondt vermoeden wat men u in'handen speelt? Er bestaat vooralsnog maar één middel: men late, bij den minsten twijfel, de eetwaren che misch onderzoeken; maar dit is, zoolang de wet niet duidelijker spreekt, een gebrekkig middel, dal alleen dienen kan om zich voor eigen schade en nadeel te vrijwaren; niet om anderen te waarschuwen, door den bedrieger op de kaak te stellen. Ten minste r.a een zoodanig scheikundig onderzoek den uitslag in iulioud oii'er wetboeken hiertoe bij; want niet alleen du militaire wetten zijn het, die dringend herziening eiscuen. Tegenover den slimmen bankroetier, tegenover den handigen warenver- valschcr zijn degenen, die hunne dupe werden nagenoeg weerloos. En wel treuiig is bet, dat aanhoudend politiek harrewarren de afdoening van zoovele zaken, die 0111 heter regeling sineken. reeds jarenlang in den weg stond. Moge daarom de politiek eens een oogenhlik vreemd blijven aan de vele werkzaamheden die aan de orde komen in de eerste plaats de behandeling van het strafwetboek, dat in vele leemten onzer straf wetgeving zal kunnen voorzien; te meer, daar een erkeude specialiteit op dit gebied zich ten taak gesteld heeft om dit reuzenwerk tot stand te brengen Wij hebben in de laatste jaren op politiek gebied éinoties genoeg gehad men dulde voor 't oogenhlik al moge de oplossing eener tamelijk ongemotiveerde krisis niet algemeen bevredigd hebben eens een cabinet d'affaires

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1