20) MEI. Alaremeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. 24ste Jaargang No. 1293 £k:kcii(lmakiiigcii. ONZE TIJD. Art: 12. SCMGE Dit blad verschijnt twee mooi per week. IFoens- dag en Zoturdag avond. LJij inzending tot 's mid dags 12 lire worden advertenti'én in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.07J. Advertentien van een tot vijf regels J o 7a; ieder regel meer 0.15. Groote Ltteis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. =1 SCHUTTERIJ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Beha gen, roepton mits dozo op, alle zoodanige Ingozotonon die op den 1 Januari] 1880 hun 25ste Jaar vau ouderdom zijn ingetreden, benevens de zoodauigen, dio zich van Buitenlands in deze gemcento govestigd hebben, voor zooverre zij nog in een der Kla&se van do Schutterij vallen, om zich tusschen 15 Mei en 1 Junij aanstaando, ter Secretarie dozer Gemeente voor de Dienst der Schutterij todnon inschrijven, zullende tol ontvangst van hun aangifte te dier plaatse speciaal worden gevaceerd op allo werkdagen dos voormiddags van 9 tot 12 ure. Tot narigt der belanghebbenden dient: Dat als Ingezetenen in deze woiden beschouwd, alle Nederlanders, in het Rijk hun gewoou verblijf houdende, en allo Vreemdelingen, in het Rijk woon achtig, welke hun voornemen om zich aldaar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd. Dat de aangifto tot Inschrijving in alle gevallen voor do Ingezetenen van den hierboven bedoelden ouderdom behoeven gedaan te worden, ook dan zolfs, wanneer do belanghebbenden vermeenen tot de vrijgestelden of uitgestotenen tot de Schut terlijke dienst te behooren, dat zjj die bevonden zullen worden zich niét voor den len Junij 1880 te hebben doen Inschrijven, door hot Plaatselijk Bestuur ambtshalve worden ingeschreven en ter zake van hun verzuim in een geldboete ver vallen, terwijl dezelve daarenboven zonder Loting zullen worden ingelijfd. En worden overigers do In gezetenen aangemaand om zich tijdig van een Geboorte Extract te voorzien, en zich alzoo van hun juisten ouderdom te verzekeren, ten einde de Inschrijving behoorlijk geschiede, en zjj alzoo niet komen te vervallen iu de straffe bij de Wet bepaald. Schagen den 4 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. LANGENBEKG. üe Secretaris, DENIJS. Aangifte van verhuizing. BURGEMEESTER en WETHOU DKRS van Schagen, brengen voor zooveel nootlig, niet het oog op het verzuim betrekkelijk het doen van aan gifte ter Secrelarie. bij verhuizing binnen de gemeente tier ingezeten in herinnering de volgende artikelen van het politiereglement dezer gemeente, als Art: 11. Ingeval van verhuizing binnen de gemeente, zal daarvan, binnen acht dagenbehooren te wordeu kennisge geven ter secretarie der gemeente, op den voet als hierna is bepaald, te welen Voor een geheel gezin, inwonende dienst- en werk boden daaronder be grepen, door hel hoofd van dat gezin. Voor afzonderlijk levende personen door hen zeiven Overtreding van het vorig artikel wordt geslratt met eene boete van een gulden. Schagen, 4 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LAlNGEJNBERG. De Secretaris, DEMJS. Het prijzen van den tijddie voorbij is, ten kosten van dien v .n hef oogenblik, is een zwak dat vrij algemeen is. II' verschijnsel is verklaar baar genoeg. Gewoonlijk verzacht de tijd de scherpe kanten, waaraan we ons bezeerden en menscli aan vermogen om te koopen wat we* even als een landschap in schoonheid wint, zenlijke waarde heeft. Ongetwijfeld, onze tijd wanneer wij het van uit de hoogte bezien, even is rijk; rijker dan eenige andere, maar zijn rijkdom zoo het veld der] geschiedenis van ons .leven, j maakt den inensch niet rijker. Meestal worden wanneer wij daarop door den tijd verder gedragen de nieuwe schatten verspild en geofferd aan een blik terug werpen. Toch loont het de moeite scliijnvertooningen, die hij haar genot slechts den tijd en den tijdgeest, te midden waarvan verveeling geven, of zal men het loochenen dat wij leven, te vergelijken met dien van vroeger terwijl de inkomsten zijn verhoogd, de kapitalen eeuwen, omdat wij daarin een middel vinden zijn verdubbeld, de loonen verbeteid zijn, geene tot bepaling van den tijd en den tijdgeest zel|. wezenlijke verbetering in liet materiele lot der Het is zeker hoogst moeijelijk op dit gebied inenschen hiervan liet gevolg is geweest? De lengte en breedte op te nemen. De vaste punten groote inkomsten hebben alleen tot groote uit- onthreken meestal of zijn veelal door wolken gaven geleid, uitgaven meest, die den mensch bedekt, onzichtbaar. Wellicht echter kan hier een geheel andere methode gevolgd worden. Men Verder brachten van zich zelf en hein in een maalstroom stortten van niets beteekenendo din- beweert wel eens dat de mensch steeds een kind gen. Het sparen is een onbekende zaak geworden is van zijn tijd, maar juist daarom kan met en z;l' nu door den wetgever (die waarlijk zelf hel eenige juistheid uit den mensch besloten worden sparen wel leeren mocht!) geleerd worden aan tot den tijd- Zeker is de werking van den een tfe" minderen man. Zich behelpen in huis om op den ander wederkeerig en hierdoor hebben vertooning te maken en huiten is het groote wij waarschijnlijk gegevens genoeg om enkele evangelie onzer dagen en niet zelden wordt aan karaktertrekken van onzen tijd in het licht te dat evangelie geloofd tot de spanning te groot stellen. 1 wo,'<R e" een schandelijk bankroet alles in den We nteenen dan dat onze tijd zich kenmerkt algrqnd stort. Ik weet het wel: we zijn niet door rnsteloozen arbeid op materieel gebied. De allen bankroetiers en er zullen wel uitzonderingen ondernemingszucht heeft geen breidels meer. Wij gelooven niet dat in eenig tijdperk der geschie denis zoo algemeene drilt tot werkzaamheid zich zijn op den regel, dien ik schetste, inaar toch zijn wij allen eenigermate kinderen van onzen tijd en zijn wij bij grooter rijkdom, armer dan heeft geopenbaard als in het onze. De gansche vioeger door ons offeren aan den schijn wereld is één onmetelijke bijenkorf, waarin hard wordt gewerkt en waarin hij en mier ophouden beschamende getuigen te zijn tegen den mensch. Maar wat dien arbeid kenschetst tegen over behoeve der menscliheid, onze geesten verrijkt, dien van vroeger tijden, is zijn bijna uitsluitend nuttige kennis algemeen gemaakt, liet verstande- Wij zijn niet rijker, doch zijn wij soins wijzer dan vroeger? Heelt de wetenschap, die zich zoo verdienstelijk heeft gemaakt in haren strijd ten materieel karakter. De wetenschap om zich zelve heeft sinfs lang opgehouden een doel te zijq Praktische kennis is het wachtwoorden terwijl daardoor alles wat op de materieele levenstoe standen van invloed is eene ongekende hoogte van ontwikkeling heeft bereikt, valt het niet te ontkennen dat de dienst der schoone kunsten, dat de bestudeering van het ideaal, dat die lijk peil van den meuschc! ij ken geest verhoogd Nog schriller tegenstelling valt ons hier iu 't oog. Zeker, er is vrij wal keuuis ouderde tnensthen verspreid, maar wees niet al te veeleischend bij uw onderzoek naar diepte en degelijkheid van de wetenschap, om U. «Wetenschappelijke mannen» het woord bestaat nog, maar wetenschappelijke mannen zijn liet niet, die het hoogst zijn aan- behoeften der ruenschen, welke boven de dingen geschreven. Handige mannen eisclit men en op gaan van liet stof, weinig getrouwen heeft over- j handigheid legt men zich toe. De uitbundig gehouden. geprezen halfgoden van onzen tijd, kunnen de Wat zien wij bijvoorbeeld op het gebied der vergelijking niet doorstaan iuet vroegere groote schoone letteren? Schrijvers, die gelezen willen worden hebben niets anders te doen dan den mensch te teekenen als eene machine om te wei ken, met meer of minder smaak te genieten met meer of minder waardigheid te lijden en onder te gaan. Van eene innerlijke, van eene uit den mensch ontstaande kracht, die aan ailes buiten hein hooger gloed en beteekenis geeft, weten zij niets af. Zij zijn, helaas! de getrouwe spiegels van het leven van onzen lijd. Het is maar al te waar, dat bij al het grootsche, dat we om ons zien wrochten, wij eene armoede waarnemen aan geest, aan schoonheid, aan oorspronkelijkheid, die ons met oprechtheid tot een laudator temporis acti maakt. Rusteloos werkt de menscliheid van alle kanten strooinen baar de vruchten van bare vlijt toe, maar is haar welvaart grooter. is de mensch van beter staal dan vroeger? och! hoe weinig zegen rust er op die schatten en hoe arm is in den regel de mannen. Doch de algemeene indruk dien wij ontvangen wanneer wij omtrent den omvang der kennis, die als het ware publiek domein is eene ver gelijking maken inet dien vjn 25 of 5o jaren geleden kan niet gunstig zijn Welk eene opper vlakkigheid, welk eeue africhting, welk een gemis aan alle wetenschappelijkheid trelt ons Doch ten slotte, is de mensch gelukkiger dau vroeger? Dok hieromtrent stelt ons onderzoek ons te leur. Onze tijd is machtig en rijk en werkzaam inaar onrustig, ontevreden, ligtziunig tegelijkertijd grootsch in zijn pogen waar hij zijn hand aan den arbeid slaat, maar kinderlijk zwak, waar het er op aankomt zijn levensgenot te vergrooten. Gelukkig, neen! is onze lijd niet. Daartoe mist hij te veel hoop en geloof. Het ideaal bestaat niet meer voor hem. Dingen des stofs lokken uit lot goocheltoeren, maar laten hij al het schitterend succes de hoogere behoeften

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1