m m mL n iel Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1SS0. 24stc Jaargang. No. 1295 «f Bekendmakingen. Achtergebleven KEN NUCHTER KALF. Nat ion ah; Militie. Ken woord op zijn pas. SCHAKER COURANT. Dit blad verschijnt twee maal per weekffoens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot *s mid dags 15 nre worden advertenliën in het eerstnilknniend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Alionnemctiteu op dit hlad woiden door alle iKf Prijs per jaar f 3.'Franco per post f 3 6o. Afzonderlijke nnmnicrs J li.rtjV. Advertentiën van een tot vijf régels f O 75; ieder regel moer" /'n.i'a! Gfonté iHtéts haar pfahtsrd'inte. Postdirecteuren en Bockhntid..'laren aangenonien. Naar volksheil tonder deugt! te dingen Is ari»cid aan een rots te bit.n. POLITIE. te Se hagen, op den 50en MEI 1880, Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie a Idaar. Burgemeester cn Wethouders van do gemeente Schagenmaken hiermede bekenddut naar aanleiding van Art. i8j en volgende van het plaatselijk Politie reglement dezer gemeente, liet rellende de dienstpligtigheid bij de brandspui ten alhier, alle geéinploijeerden bij die spuiten den ouderdom van So jaren bereikt hebbende en verlangen uithoofde van lichaamsgebreken of niet aan do hem opgelegde straf, il-tii wordt hij, op Schriftelijko aanvrage van den militie cnmniisx iris to rigten aan den hiirgomeestor tier woonplaats van dien verlofganger, aangehouden on onder verzekerd gelei do naaf de na istbij gelegen provoost ol liet naastbij zijnde huis van bewaring of arrest overgc- bragt. Art. 143. Onverminderd de straf, In art. 14T vermeld, is He verlolganger verpligt, op Hen diartoo Hoor den militie commissaris te bepalen tijd en plaats en op do in art. 140 toatep schreven wijze, voor In-m to verschijnen om te worden onderzocht. Art. 144. De verlofganger dio zich bij herhaling schuldig maakt aan hot feit, sub 4<>. van art. 141 bedoeld, of niet overeenkomstig prt. 143 voor don militie commissaris verschijnt, of. aldaar vorxehonon zijnde, in hot geval verkeert, Milt 2o. on 3o. van nrt. 141 vermeld, wordt onder de wapenon geroepen on van diio tot zos maanden gehouden. Art. 145. Do verlofganger dor militie, dio ni«t voldoet aan oone opioeping voor de werkolijko dionsi wordt als deserteur hrh indehl. Burgemeester on Wethouders voornoemd, vi-rmanon allen win dit aangaat om, door in achtneming van zwakke gezondheid bun ontslag te bekomen, worden opgeroepen, om zich tot dat einde, hunne verpligtingi-n, zich voor onaangenaamheden on vóór of uiterlijk op den 5.8 dezer, van 's morgens straffen te vrijwaren. 9 tot la ure, ter Secretarie der gemeente aan te geven en hunne herkenningsteekenen, terug te brengen, zullende na dien tijd, de zich niet aangemeld hebbende personen, nog voor één jaar worden gecontinueerd. Schagenden ai Mei t88o. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. LANGENBERG. De Secretaris DENIJS. lande Schagen, Onderzoek var. Verlofgangers te Rurgemoester cn Wethoudors van brengen ter kennis van de in dio gemeento verblijf houdende Vej'.ofgnngcrs der Militie to land, bohooronde tot de Uitingen 1876, 1877,1878 en 1879, voor zooverre zij vóór den len April 1880 in het genot van onbe paald verlof waren gesteM, dat zjj zullen hebben tegenwoordig te zijn bij hel onderzoek hetwelk zal plaats heblxm to Schagen, op Zaturdag den 19ei» Juiiij 1880, des voormiddag» ten half tien ure, ten Kaadhuizo aldaar. Wjjdcrs worden aan belanghebbenden in herinnering gebragt de navolgende bepalingen uit de Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No 72). Art 130. Het Crimineel Wetboek en het Reglement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der Militie te land, die zich onder Schagen den 21 Mei 1880. Burgemeester on Wethouders voornoemd G. LANGKVBKUG. l)o Secretaris, DENIJS. Het Hoofd van het Plaatselijk Pest uur der gemeente Schagen brengt bij ilcze ter kennis se van de ingezetenen dier gemeente,dut de kohieren int. f> en C>. voor de belast int] on het personeel dienst jaar 18 j op den 55 Mei 188<>, door den Heer Pro vincialen Inspecteur in de provincie N Holland zijn executoir verklaard, cn op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering zijn overgegeven. leder ingezeten welke daarbij beltinheeft wordt alzoo vermaant! op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk arht te geventen einde alle gerugtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden vnnrlvloeijen te ontgaan. Schagen 5.5 Mei 1880, Het Hoofd van het Plaatselijk Pestuur Voorn. O. LA KGEN PEPG. In Octoher t88o zal te Londen eene interna tionale tentoonstelling gehouden worden van vee en zuivelproducten. We ontvingen eene oproeping de wapenen" bevinden, van toepassing en met ee„ „evormd hel)b,.II(, nf voor. tot do verschillende gevallen van desertie op al de j- j i Joopig comité ter bevordering van inzending van melk en fokvee en zuivel op die tentoonstelling en gaarne geven wij daaraan grootere openbaarheid. Het onderwerp, waarom het hier te doen is, is een groot nationaal belang Het betreft een der weinige lakken van nijverheid, waarin ons land door de natuur genoeg is bevoorrecht om met eenige kans in het strijdperk ie kunnen treden. Onze nationale rijkdom ligt juist op dit gebied en we verklaren ons bankroet, wanneer wij ons duur andere volken in dit opzicht de loef laten afsteken. Het is geene kleingeestigheid die eene nederlaag op eene internationale ten toonstelling als een volkomen nederlaag aanmerkt. Tentoonstellingen van dezen aard zijn bestemd om aan de nijverheid gelegenheid te geven haar recht te verkrijgên. Haar uitspraak, zij moge al niet feilloos zijngeldt zonder appel en de handel ontvangt van haar de aanwijzing der beste merken. En nu kan liet niet genot*;; herhaald worden dat onze roem op dit gebied wel groot is. De Hollandsche boter worde in het verslag der jury voor de tentoonstelling te bij de militie te land ingelgfden. Die manschappen worde.i geacht onder de wapenen te zijn: lo. zoolang zij zich bij hun corps bevinden; 2o. gedurende den tijd, dien bet in art. 138 bedoeld onderzoek duurt; 3o. in het algemeen, wanuccr zjj in uniform zijn gekleed. Art. 140. Do verlofganger verschijnt bij botonderzoek in uniform gekleed, cn voor/.icn van de kleeding en uitrustingstukken, hem b|j zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje eu van zijn verlof pas. f, Art. 141. Behoudens het bepaalde in art. 130 kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in do naastbij gelegen provoost of bet naastbijsi|nde huis van bewaring of arrest, door den militie commissaris worden opgelegd aan den verlofganger: lo die zonder geldige roden niet bij het onderzoek verschijnt; 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder g« Idige reden, niet voorzien is van de in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen; 3o. wiens kleeding of uitrustingstukken, bij het onderzoek niet in voldoenden staat wordeu bevonden 4o. die kleeding of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont. Art. 142. Is da verlofganger, wion krachtens het voorgaand artikel, arrest is opgelegd, bij het onderzoek tegenwoordig, dan kau hij dadelijk ouder verzekerd geleide in arrest worden gebragt. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich Kilbiirn in 1879 genoemd zeer geringe kwaliteit en geene bekrooning waard. Dit is de beschamende uitspraak voor een vólk, dat de beste weilanden heeft uit Europa's vasteland; dat door Alva reeds genoemd werd een volk van boter en dat korten tijd geleden nog een Europescben naam bad voor zijn product. AVat zijn hiervan de redenen? Wij zijn geen deskundigen en we nemen dus aan, wat men ons verzekert, dat zij die bij dezen wedstrijd onze overwinnaars waren, dit niet aan de betere natuur van bun boter, maar alleen aan liinme bewerking te danken hadden, liet eerste dus wtit verbeterd zal moeten worden is de bewerking. Ook hierin kunnen wij al weder geen les geven. Wat waarschijnlijk aan onze methode zal ontbre ken is dit, dat wij geen methode hebben. De boter zal naar de oude sleur, bier met wat meer. daar met wat tuinder zorg worden bereid> maar natuurlijk zal de bereiding op deze wijze achter staan bij een inethodisclicn regel, die in Denemarken en overal in de wereld bet resultaat geeft dat bet product van gelijkmatige hoedanigheid is. Het wetenschappelijk landbouw onderwijs kan bierbij groote dienst bewijzen. Schoon nog in de eerste pliase van zijn ont wikkeling is de school te Wageningen in dit opzicht reeds van eenig nut en de krachtige wijze, waarop het onderwerp dat wij bespreken is aangevar, danke men aan die school, wiens Directeur de eerst ondergeteekciide is van de oproeping van bet comité. Hen populair geschrift dat de behandeling van de boter naar vaste regels oinvclii ijft, een gOed gevolgd onderwijs der theorie, waarnaar de boter bereid liehoort te worden zijn, dunkt ons bier de beste wegberei ders. indien wij de boter beter maken dan wij tot nu dedenhebben we in de tweede plaats te zorgen, dat wij ons nu niet meer plan doen vertegenwoordigen op de tentoonstelling. Daartoe sterkt hoofdzakelijk liet voorstel. Het ligt voor de hand dat waar dergelijke inzending getuigt van planmatigheid de eerste voorwaarde voor succes aanwezig is. Zullen wij werkelijk succes behalen zoo beet bet in de ons gezonden circulaire dan is eene eerste voorwaarde, dat wij ons niet verdeelen. 't Zou al te dwaas zijn, wanneer wij in liet groote Albion eene staalkaart exposeerden van onze verdeeldheid en ieder der grootere en kleinere maatschappijen der afdeelingen en der vereenigingen van plaat selijk nul onder eigen vaandel exposeerde, in plaats van onder Nederlandsche vlag. Met d ie woorden moet ieder liet eens zijn en daarnaar behoort gehandeld te worden- Eenheid van handeling is de onmisbare voorwaarde. Verder is het wenschelijk dat van regeeriogs- wege een Hoofdcomité benoemd wordt ter regeling van onze vertegenwoordiging bij die tentoonstelling. Zij verdient uieer nog dan eene wereld tentoonstelling de aandacht der regeering. Gi lijk wij reeds opmerkten hebben wij luer een belang te handhaven, waarbij onze welvaart groolendeels betiokken is en terwijl bij eene wereldtentoonstelling concurrentie moeielijk is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1