Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. ZONDAG Ao. 1SS0. 24ste Jaargang. No. 1296 30) 111. Bekendmakingen. Achtergebleven EEN NUCHTER KALF, twee melk schapen Nationale Militie. Ecu kindcr huwelijk. Dit blad verschijnt twee maal per week. Woens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiën in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.07L Advertentiën van een tot vijf regels f o 7S; ieder regel meer /o.i5. Groote Ltters naar plaatsruontc. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. =5 POLITIE. te Schagen. op den 20en MEI 1880, 1 Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. VERMIST: te Schagen op den 27en Mei 1880, bet eene met een touwtje om den nek; het andere gemerkt met blaauwe verf op de bil en met roode verf op den kop. Zij die hieromtrent inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter gemeente Secretarie aldaar Onderzoek van Verlofgangers te lande Burgemoesier en Wethouders van Schagen' breniren ter kennis van de in die gemeente verblij' ho idondo Verlofgangers der Militie te land, behoorende tot do ligtingen 1876, 1877, 1878 en 1879, voor zooverro zij vóór don len April 1880 in l.et genot van onbe paald verlof waren gesteld, dat zij zullen bobben tegenwoordig te zijn bij hel onderzoek hetwelk zal plaats hebben te Schagen, op Zaturdag den 19cn Junij 1880, d-8 voormiddags ten half tien ure, ten Kaadhuize aldaar. Wijders worden aan belanghebbenden in herinnering gebragt do navolgende bepalingen uit de Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No 72). Art 130. Het Crimineel Wetboek en bet Ri gloment van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der Militie te land, die zich onder de wapenen bevinden, van toepassin? en met opzigt tot do verschillende gevallen van desertie op al de bij de militie te land ingelijfden. Die manschappen worde.1 geacht onder de wapenen te ziju: lo. zoolang zij zich bij hun corps bevinden; 2o. gedurende den tijd, dien bet in art. 138 bedoeld onderzoek duurt; 3o. in het algemeen, wanneer zij in uniform zijn gekleed. Art. 140. De verlofganger verschijnt bij het onderzoek in uniform gekleed, en voorzien van de klecding en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlof pas. Art. 141. Behoudens het bepaalde in art. 130 kan een arrest van twee tot zes dagen, to ondergaan in de naastbij gelegen provoost of her naastbijzijnde huis van bewaring of arrest, door den milifie commissaris ■word.-n opgelegd aan den verlofganger: lo die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt; 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder gt ldige reden, niet voorzien is van de in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen; 3o. wiens kleediug of uitrustingstukken, bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden; 4o. die kleeding of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont. Art. 142. Is da verlofganger, wien krachtens het voorgaand artikel, arrest is opgelegd, bij het onderzoek tegenwoordig, dan kan hij dadelijk onder verzekerd geleide in arrest worden gebragt. Is hij met tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hij, op schriftelijke aanvrage van den militie commissaris te rigten aan den burgemeester der woonplaats van dien verlofganger, aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest overge- bragt. Art. 143. Onverminderd de straf, in art. 141 vermeld, is de verlofganger verpligt, op den daartoe door den militie commissaris te bepalen tijd en plaats en op de in art. 140 voorgeschreven wijze, voor hem te verschijnen om te worden onderzocht. Art. 144. De verlofganger dio zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit, sub. 4o. van art. 141 bedoeld, of niot overeenkomstig art. 143 voor den militie commissaris verschijnt, of, aldaar verschonen zijnde, in het geval verkeert, sub 2o. en 3o. van art. 141 vermeld, wordt onder do wapenen geroepen en van drie tot zes maanden gehouden. Art. 145. De verlofganger der militie, die ni-'t voldoet aan eene optoeping voor de werke'ijko dienst wordt als deserteur hehandold. Burgemeester 011 Wethouders voornoemd, vermanen allen wie dit aangaat om, door in achtneming van hunno verpligtingen, zich voor onaangenaamheden 011 straffen to vrijwaren. Pchagen den 21 Mei 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. LANGMBBRO. Do Seeretnris, DENIJS. I Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der gemeente Schagen brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier no. 5 van het P ATENTREGT over het dienst- jaar 18 \,op den 25 Mei 1880, door den Heer Pro- j vincialen Inspecteur in de provincie N Hhlland 1 is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetenwelke daarbij belang heeft j wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen j einde alle geregtelijkc vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voorlvloeijen te ontgaan. Schagen 28 Mei 1880, Het Iloofd van het Plaatselijk Bestuur voorn. G LANGENBEBG. IV. In Marseille nam zij haren intrek bij eene vriendin harer jeugd, eene eenzame kinderlooze t weduwe en ofschoon het verblijf in dit huis weinig vermaak aan het jonge meisje bood1 gaf tocli de verandering van omgeving een aangenaam gevoel aan IJolanthe en het drukke bedrijvige leven in de groote stad gaf haar hij eiken blik uit het venster zoo veel honie en verschillende zaken te zien dat de tijd van haar verblijf in Marseille even snt;l als aangenaam voorhij ging. Toch was zij blijde toen jonkvrouw van Lavalle na het gelukkige einde san haar proces, terstond den volgenden dag voor hare terugreis naar huis bestemde, want zij verlangde naar Aix terug te keeren i daar zij steeds een gevoel had als ot er gedurende hare afwezigheid, bericht van haar echtgenoot in het diepst Tan haar hart dacht zij soins, hij zelf daar aangekomen zou zijn Hare verbeelding had zich in den laatsten tijd zoo dikwijls en op zoo verschillende wijzen liet oogenblik voorgesteld, waarin de knaap, wiens beeld zij zoo trouw in hare berinnering bewaard had tot een man opgegroeid haar zou te geinoet treden en met de rechten van een echtgenoot haar hart en hare liefde eischenen thans, nu die romaneske droomen eerstdaags vervuld zouden worden, vervulde, nu ongeduldig verlangen en dan weder sombere vrees hare ziel. Het was vreemd dat zij er nimmer aan dacht hoe hij mogelijk geheel niet aan het ideaal wat zij zich had voorgesteld, zou beantwoorden, of dat zijn hart, vervuld van liefde voor een ander meisje slechts een gehaten kelen zou zien in de band die hem aan haar verbond. De angstige vrees die haar somtijds bekroop had alleen haren oorsprong in den twijfel of zij aan de .eischen zon beantwoorden die hij recht had van zijne gemalin te verlangen, want huiten den spiegel had niemand haar gezegd dat zij schoon en bevallig was, en hare bescheidenheid vertrouwdt» niet geheel op het oordeel harer eigene oogen. Dikwijls schilderde zij ziclï voor, dat hij onver wacht tot haar zou komen en hare liefde als een vrije gift van haar hart zon zoeken te winnen, alvorens die als een recht te eischen in haar jeugdig hoofdje, vlocht een formeelen roman, waarvan haar echtgenoot de held was- In dergelijke zoete droomen vorzonken stond zij den avond voor hare terugreis van Marseille ttisschen de gepakte koffers voor het raam der kamer die zij met hare oudtante deelde en staarde naar buiten ir, de duister wórdende straat, toen de Jonkvrouw van Lavalle met een verhit en opgewekt gelaat binnen kwam een geopenden brief in de hand houilend. „Zie nu eens IJolanthe" riep zij het inoisje wat verschrikt opzag reeds buiten de deur toe, hoe wijs en verstandig ik handelde toon ik 11 vel bood, 11 vrouw van Chanteleur te laten noepnen, en dit huwelijk lusschen twee kinderen voor eene zondige cotiiedic hield waaruit nim mer iets goeds kon komen?! Mijne vriendin kreeg zoo juist een brief van hare zuster die haar schreef dat de jongeheer van. Chanteleur, die sedert eenige maanden aan het Hof des Koning* regen en zonneschijn (een fransch spreekwoord) bij de dames geeft, thans op reis is naar Home, om zelve hij tien Paus de verbreking te ver krijgen van zijn huwelijk met IJolanthe van Mursanne wat hij als onmondige knaap heeft aangegaan, daar zijn vader plan had hern met eene rijke erfgename te laten huwen. IJolanthe stond een oogenblik als versteend toen mompelde zij zacht met bleeke lippen „Het is niet waar, het is niet mogelijk!" „Waarom zou het niet waar zijn, voer Jonkvrouw van Lavalle op triiimplieerenden toon en zonder medelijden voort, heb ik 11 niet altijd voorspeld dat deze ontijdige echt u ongelukkig zou maken „Het is niet mogelijk! herhaalde IJolanthe nogmaals met zwakke stem en hare zachte blaauwe oogen staarden onbewegelijk in de verte." ,,Niet mogelijk?" riep de oudtante. Het is integendeel zeer mogelijk daar het zoo natuurlijk is. Toen men den fingen Chanteleur met u liet trouwen waart gij eene rijke erfdochter en had met uwe hand de uitgestrekte goederen der Marsanne^te vergeven nu zijt gij door de geboorte van uwen stiefbroeder een arm meisje geworden en men kan het den Chanteleurs niet kwalijk iiemen dat ze een echt zoeken te verbreken, die onder, zoo geheel andere vooruitzichten was gesloten. Daar lees zelve wat Mevrouw Darville er over schrijft dan zal elke twijfel bij u verdwijnen, voegde zij er bij terwijl zij haar den brief toereikte. IJolanthe nam dien met bevende handen en zich in den diepen vensternis verbergende gebruikte zij het laatste schemerlicht om deu brief te ontcijtereu die het doodvonnis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1