Algemeen Nieuws-, Advertentie -fe Landbouwblad. 20 mmi Ao. 1S80. 2&stc Ja <1 rating. i\o. 1302 Bekendmakingen. bevolking. VERLEENT VERGUNNING Ecu kinricr huwelijk. vu. Gemengde berichten. AfiE Dit blad verschijnt twee maal per week. hVnens- dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mul dags 12 ure worden advertentiën in het ecrstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.07}. Advertentiën van een tot vijf regels f O 76; iedet regel meer ƒ0.15. Groote L-tters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil vonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. GERRIT van den BRINK, gekomen van Koedijk wordt in zijn belang aangemaand zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen ter gemeente secretarie van Schagen. De Burgemeester, Hoofd van Politie, 'der gemeente Schagen, brengt ter openbare kennis, dat, gedurende de aanstaande kermis, aldaar niet zullen worden toegelaten: waarzeggers, liedjeszangers, orqeldraaijers, vertooningen in strijd met de goede zeden, alles ter beoordeeling van den Burgemeester voornoemd. Schagen 11 Junij 1880. De Burgemeester, Hoofd van Politie, G- LANGENBERG. De Rurgemeester van Schagen; Gezien art. a3 en 29 van het politiereglemcnt dezer gemeente; aan de tappers, om gedurende de kermis, muziek te laten maken, danspartijen te doen plaats hebben en na bezetten tijd te mogen tappen. Schagen, l5 Junij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gelet op art: tt van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1828, (Staatsblad no. 6) en art: 10 en tl der wet van 11 April 1827, (Staats blad no 17); Brengen ter kennis van belanghebbenden te. dat de alphalietische naamlijst van alle de binnen deze gemeente voor de SC/lUil ER IJ ingeschreven voor de ligiingen 1880, van af heden.' tot en met den 25en Junij a.s. ter Secretarie ter inzage is nedergelegd 2e. dat loting zal plaats hebben ten Raadluiize op Zaturdag 26 Junij a.sdes voormiddags ten 11 ure. Schagen, 18 Junij 1880. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, G- LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. Zoo was de voor zijn vertrek bestemde dag reeds zeer nabij gekomen en zij was eens vroeg des morgens in den tuin gegaan om de eerste viooltjes, die de pas ingevallen lente des nachts te voorschijn had doen komen, voor den vreem deling te plukken, toen zij plotseling voetstap pen achter zich hoorde en hij onverwacht naast haar stond. Hoe nu," stamelde zij en de bloemen ontvielen aan hare bevende handen, heeft de doctor u reeds veroorloofd uit te gaan. Hij heeft mij voor genezen verklaard,, ant woordde hij, terwijl hij hare band greep en die aan zijne lippen drukte. En gaat gij nu terstond vertrekken?» vroeg zij angstig en sloeg de oogen neder die met tranen gevuld waren- Spijl het u een weinig dat ik been ga, Mevrouw van Cbanteleur? vroeg hij met stralende blikken. Deze naam uil zijnen mond trof haar als een dolksteek.» Noem mij niet aldus?smeekte zij, terwijl haar gelaat verbleekte. En waarom niet? vroeg hij, zij» gij niet de echtgenoote van Robert van Chantelenr?» Neen, neen!» riep zij, »ik hoop en wensch dat ik het op dit oogetihlik niet meer hen, de Heer van Chanteleur, is naar Rome gereisd om van den Paus de ontbinding van ons huwelijk te verkrijgen De vreemdeling schrikte en fronsde het voor hoofd. Zoo hebt gij dat toch vernomen! mom pelde bij, en zich toen dicht naar haar heen buigend en hare kleine bevende hand aan zijn hart drukkend, vroeg hij: Kunt gij den man vergeven, die onbewust, welkeen schat hij bezat den band wilde verbreken, die hem aan de schoonste en beste der vrouwen verbond Alles, alles vergeef ik hem, indien ik slechts niet langer zijne vrouw behoef te lieeten.» snikte zij. Hij sloot haar met eene opwelling van teederheid in de armen en zeideZijne echtge noote zult gij immer heeten, nimmer zal hij u vrijlaten, want ik zelf ben Robert Chanteleur? fk beminde u, voor dat ik wist dat mijne lieve verpleegster mijne echte vrouw was en toen ik die verrukkelijke ontdekking gedaan had, zweeg ik, om mij onbekend van uwe liefde te verzekeren, alvorens die als mijn recht te eischen. IJolanthe verborg haar blozend door tranen bevochtigd gelaat aan de borst van haren echt genoot; zoo waren hare droomen, toch op heer lijke wijze uitgekomen, de man dien zij als kind getrouwd had, was voorde jonkvrouw, de uitverkorene van haar hart geworden.... Eene scherpe stem deed de jongelieden verschrikt uit hunne verliefde drooniTijen opzien. De jonkvrouw van Lasalle was onopge merkt bij hen gekomen en riep toornig: IJolanthe eervergeten meisje wat ik in de armen van een vreemdeling moet vinden!» In de armen van haar echtgenoot,» antwoordde de vreemdeling lachend,» mijn naam is Robert van Chanteleur. Een paar minuten stond jonkvrouw van Lasalle sprakeloos van verrassing, toen stamelde zij een ijsselijken gelukwensch en geergerd door IJolanihes van geluk stralend gelaat voegde zij er boosaardig bij. »Ik hoop heer van Chanteleur dat uw heer vader er tevreden over zijn zal dat gij op reis naar Rome slechts tot Aix gekomen zijt en hem in plaats van eene pau selijken toestemming tot echtscheiding eene schoondochter te huis brengt. Ik wensch van harte dat uwe besluitsverandering u en IJo lanthe. geluk tnogen aanbrengen, maar ik geloof uiet, dat uit eene dwaasheid, zooals een huwelijk van twee kinderen door ieder verstandig mensch moet worden beschouwd, ooit iets goeds kan voortkomen. De Jonkvrouw van Lasalle had toch in alle opzichten mis, de oude Heer van Chanteleur ontving de schoondochter, die inet geheele leege handen in zijn huis kwam, in het begin wel eengsziens koel maar de lieftalligheid en beminnelijkheid van IJolanthe won weldra zijn gausche hart, en toen haar stiefbroeder weinig jaren later stierf, en hierdoor de goederen van het huis van Marsanne toch nog aan IJolanthe ten deel vielen, zegende hij, even als zijn zoon dit reeds lang gedaan had, den overval der roovers, die hem met zijne destijds nog onbekende echtgenoote te zanien had gebracht. Te Winkel is tot wethouder benoemd de heer II W. Melchior. Jl. Zondag, bij gelegenheid ^eencr trouw partij. keerde het jonge paartje, vergezeld door een menigte rijtuigen, van het raadhuis e Heer Hugowaard naar huis. Door een of ander toeval geraakten twee rijtnigen, door onwil dei- paarden te water. Hoewel dit veel schrik onder de gasten veroorzaakte, is het gelukkig hierbij gebleven en heeft niemand eenig letsel opgedaan. In het bestuur van den polder Wieringer- waard zijn benoemd tot heemraad de lidbr J. Geel en tot dijkgraaf de heer D. Kaan Jz Nauwelijks- vertooncn zich op het vogel rijk Texel de jonge wilde vogelen, of zij worden van alle kanten vervolgd, vooral op de jonge eenden heeft men het gemunt. Deze vogels worden, nog lang niet half volwassen, meedoogenloos doodgeslagen. Andere soorten vangt men levend, voor zoölogische tuinen, enz. Het zou zeer wciischelijk zijn, dat men op Texel wat meer de aandacht wijdde aan de bescherming van jonge vogels. De zachte regen die in de laatste dagen viel is een zegen voor het uitgedroogde land. I)e*veldgewassen kregen er dringende behoefte aan. De weilanden hadden door de droogte een dor aanzien gekregen en de veehouders begon nen te klagen wegens de weinige voeding voor hun vee. De hooioogst naar het zich laat aan zien, zal slechts zeer middelmatig zijn, daar het gras door de droogte en koude weinig is ont wikkeld. Aardappelen staan goed te velde, hoewel ze door de nachtvorsten hier en daar nog al geleden hebben, ontwikkelen zich nu V-'er gunstig' Oude aardappelen zijn grootendeels opgeruimd hoewel tegen lage prijzen. De granen wat het algemeen betreft, laat zich aanzien dat de opbrengst over het geheel middelmatig zal zijn. De vruchtboomen hebben prachtig gebloeid maar of er veel vruchten zullen zijn wordt door velen betwijfeld door de vele nacht vorsten. Vele raenschen hebben de uiterst slechte gewoonte, anderen verschrikt te maken, of op verschillende wijze vrees aan te jagen, helaas! maar al te dikwijls met hoogst treurige gevolgen, die zeker nooit in de bedoeling van den ontwerper gelegen hebben, maar het dikwijls noodzakelijk gevolg zijn van de plotselinge en pijnlijke indrukken die het gebeurde op de geheele persoonlijkheid van den verschrikte inaken. buizende voorbeelden uit de geschiedenis eu bet dagelijksch leven kunnen worden aangewezen als zoovele waarschuwende trekeneu, maar de liefhebberij op het punt van schrik aanjagen, schijnt onoverwinnelijk. In ons vorig noiuiuer deelden we mede. hoe de handelingen van een doodgraver het sterven van een kind ten gevolge hadden als verzachtende omstandigheid en uit waarheidsliefde deelen we mede, dat volgens latere berichten het kind niet dood in 't lij ken huisje gevonden werd. maar toch aan de gevolgen van overspanning gestorven is); thans hebben we weder een geval vau bangmakerij mede te deelen. Twee meisjes uit Herzogswalde moesten in zekeren nacht van de vorige week wacht honden over de wasch, die zij op een stuk land bij Evlau te bleeken hadden gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1