Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. ISSO. 'i^istc Ja.irgdng. Ao. 1303 Bekend makingen. FJevolkirig. Wet tegen liet misbruik van den sterken drank. Gemengde berichten. Hu blad verschijnt twei man! per week j fToens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's nnd dags 12 ure worden advertentiën in het eerstuitkoinend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag \roeger. Abonnementen op dit blad worden door alle r:!XT K. Prijs per jaar f 3.Franco [>er post f 3 6o. Afzonderlijke nummers 0.07 b Advertentie» van een tot vijf regels o 7.5ieder regel meer o.i5. Groote Ltters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekbandelaren aangenomen. Naar volksheil ronder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. 2 GEBRIT van den BHINK, gekomen van Koedijk wordt in zijn belang aangemaand zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen ter gemeente secretarie van Schageti. Burgemeester en Wethouders van Scbagen Gelet op ar»11 van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1828, (Staatsblad no. 6) en art: 10 en 11 der wet van 11 April 1827, (Staats blad no 17); Brengen ter kennis van belanghebbenden ie. dat de alphabetische naamlijst van alle de binnen deze gemeente voor de SCHUTTER! J ingeschreven voor de ligiitigen 1880, van af lieden,' tot en met den 2$en Junij a.s. ter Secretarie ter inzage is nedergelegd; 2e. dat loting zal plaats hebben ten Raadhuize op Zaturdag 26 Junij a.s, des voormiddags j ten 11 ure. Scbagen. 18 Junij 1880. Rurgemeester en Wethouders voornoemd', G-. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. Terwijl van de eene zijde op boogen toon bet standpunt geprezen wordt, hetwelk de mensch 111 deze dagen bereikte, van de andere zijde alleen het oog geopend is voor die zijden vr.n den maatscbappelijken toestand waaruit van een zwaardei strijd voor het leven blijkt, rijst voortdurend bet cijfer van bet drankgebruik, dat met onloochenbare kracht op de verspilling wijst van schatten, van zedelijke en materieele kracht. Wellicht dat de statistiek in Engeland gelijk heeft, waar zij over bet afgeloopen jaar in verband met de slechte tijden een lager cijfer dan vroeger aanwees voor bet drankgebruik, maar over één jaar moet dit ook niet genomen worden; het feit, dat in 1870 in Nederland per hoofd werd gedronken g\ en in 1878 9! liter is van onmisbare welsprekendheid, llondom ons worden we dagelijks overtuigd van de algemeene verspreiding dezer verschrikkelijke kwaal en zonder eenige overdrijving heet men den sterken drank de groote oorzaak der men- schelijke ellende. De welgemeende pogingen van ben, die door vereeniging van krachten den sterken drank meenden te kunnen bestrijden, hebben schijnbaar weinig invloed, de verbetering van bet bier en de inrichting van volkskofEjbuizen schijnt evenmin verbetering aan te brengen; de gemeente reglementen, welke nagenoeg overa' de dronkenschap strafbaar stellen, constateeren enkel den voortgang van het misbruik, en moedeloosheid moet sonrts den vurigsten vriend der meDscbheid bekruipen waar hij baar zoo met handen en voeten gebonden ziet. in den dienst der grofste en brutaalste zinnelijkheid. Herhaaldelijk is bij de regeering aangedrongen op het nemen van maatregelen, welke ten doel haddr n wettelijk bet drankgebruik te verminderen. Reeds lange jaren is bet geleden dat eene enquete werd voorgesteld naar de oorzaken van bet droevig verschijnsel; aange drongen door den edelen Rocbussen mocht dit voorstel toen geene meerderheid erlangen en allerwaarschijnlijkst zou het practische gevolg van een dergelijk onderzoek niet veel aan het licht hebben gebracht dat tot versterking der overtuiging kon dienen, dat de sterke drank eene bezoeking des volks is. Van regeeringswege werden de tot baar gerichte aanzoeken tot bet voorstellen van wettelijke maatregelen steeds als ondoeltreffend en als niet op baren weg liggende, afgewezen. Inzonderheid was de mi nister Thorbecke van oordeel dat wetten tegen een nationaal misbruik niets vermogen en dat in een land als het onze, waarin vrijheid van bedrijf in persoon op den boogsten prijs werd gesteld, regeerings invloed tirannij zou zijn. Sinds dien tijd is echter veel veranderd. In bijna alle staten van Europa zijn beperkende maatregelen tegen het drankgebruik genomen en bet is bekend, boe juist in Amerika, bet land waar de persoonlijke vrijheid van den burger liet hoogst wordt op prijs gesteld, de sterke drank bet hevigst is vervolgd. Door de zooge naamde Maine wetten werd de verkooj) van sterken drank volstrekt verboden en belangstel lende vrienden des volks, waaronder wij in de eerste plaats onzen volksvertegenwoordiger Bor gesius mogen tellen, hebben er zich eene studie van gemaakt om aan te toonen dat overal waar de wetgever is tusscliën beiden gekomen, bet drankgebruik verminderde. In Engeland, Noorwe gen, Duitschlnnd, werd de strijd tegen den sterken drank op wettelijk terrein overgebracht en de vraag werd klemmender waarom in Nederland ongeoorloofd zou zijn, wat met goed gevolg in andere landen tegen liet kwaad dat vooral bier zoo welig tiert, was aangevoerd. Bovendien is er ook bij het volk eene beweging ontstaan in bet voordeel van dergelijke beperkende maatre gelen. Op het initiatief van bet Bestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is een volkspetitionement beproefd ter ondersteuning van bet plan der regeering en hel is onmiskenbaar dat bet niet den inbond gold van het verzoek maar veeleer verschil over den vorm, die de oorzaak is geweest van de niet algemeene on dersteuning van bet plan des bestuurs. Niet omdat men de zaak afkeurde, maar omdat men weinig waarde hechte aan volkspetilionnementen, vond bet plan bestrijders Wettelijke voorziening wordt thans algemeen verlangd en eene wet als de bedoelde zou waarlijk niet met geweld ingevoerd behoeven te worden, begeerd als zij wordt in den boezem des volks. Toch is als bet ware de regeering slechts schoorvoetend met baar voorstel voor den :dag gekomen. Zij schijnt altijd zelve nog te twijfelen aan de doelmatigheid van wettelijke bejierkingen, terwijl tocli de ondervinding in alle landen deze buiten twijfel beeft gesteld. Wij kunnen on« niet voorstellen, dat wij bier niet een acquit de conscieiice te doen hebben, zoodat.de regeering meent indien hare voordracht verworjien mocht worden genoeg ie hebben gedaan;geeue bestrij ding is bier mogelijk zonder heilige gveriuiging en de regeering die bet voorstel tot bestijding deed, kan niet berusten in de verijdeling harer ji'annen; wij verwachten dit dan ook niet van baar, maar gerust zijn wij er niet op dat voor enkele theoretici de bepalingen der voordracht te kras zullen zijn. Intusschen boe beperkt 'en hoe gematigd zijn bare bepalingen: Vaststelling van bet maximum van drankhuizen door den raadbevoegdheid van den raad lot het aanwijzen der plaatsen waar een drankwinkel gevestigd mag worden; vergnning van den burgemeester tot uitoefening van het bedrijf; strafbaar verklaring van publieke dronkenschap, terwijl eindelijk herbaalde dronkenschap onder de redenen ge bracht wordt, die de onder curatele stelling kunnen doen vorderen en recht geven tot de aanvraag van scheiding van tafel en bed. In de meeste reglementen wordt dronkenschao reeds strafbaar gesteld; enkele gemeentebesturen hebben zelfs reeds de plaatsen aangewezen binnen iveike slechts sterken drank verkocht kon worden; Soms in rechten bestreden, kan de regeering echter juist in bet streven der gemeente be sturen tot het nemen van maatreg elen tegen den sterken drank, den grootsten stee.n vinden voor bare voordracht. De afdeeling Scbagen en omstreken der Holl. Maatsch. van Landbouw, beeft in hare laatste vergadering besloten f 5o.toe te staan aan bet voorl. comité ter bevordering van eene waardige vertegenwoordiging van Vee en zuivel op de, in October te houden internationale tentoonstelling te Londen. De gemeenteraad van Tessel beeft besloten de kermis niet te schorsen. Gisteren middag is te Lohith eenjongling, die zich in een der poelen in den Ouden Rijn mond te water had begeven, een prooi vauden dood geworden. Onzeker is het of hij zich 111 net te diepe water beeft begeven, dan of* bij te verhit is geweest, of dat bij zich te spoedig na bet gebruik van den inailteid beeft gebaad. Vermoedelijk is een der laatste oorzaken de aanleiding tot zijn dood Althans bij schijnt een soort van toeval gekregen te hebben, want toen zijne makkers hem een stok toereikten, moet bij te kennen hebben gegeven, dat bij geen macht meer bezat om daarvan gebruik te maken. Voor den bekenden beker der gemeen'e Frnneker is eerst tienduizend fr. later tienduizend gulden geboden. Door den burgemeester is volgens de Fr. Gt. geantwoord, dat hij, indien een bod van f 20,000 gedaan wordt, onmiddelijk den Baad zal bijeenroepen. De aanvragers hebben daarop veertien dagen uitstel gevraagd. Een beer kwam onlangs te Amsterdam in een winkel, en verzocht om overhemden te willen zenden aan een opgegeven adres. Een dienstbode ging daarop met een doos met over hemden op weg. en ontmoette meneer op de stoep, waar de doos in ontvangst werd genomen. Bij onderzoek bleek, dat men met een sluwen oplichter te doen bad, daar het buis onbewooud was. le Hoogeveen vie1 in de vorige weekten huize van den schoenmaker J. Phafors, de pe troleumlamp oui, waardoor de vrouw en een driejaarig zoontje met bet brandende vocht vyerden begoten. Alle drie verkregen belangrijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1