Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. O 1 0j 1 0)A6 Gemengde berichten. Ao. ÏSSÖ. 24ste Jaargang; No. 1304 Dit blad verschijnt twee maal per week. fToens- dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's inid dags 12 ure worden advertentiën in liet eer.stuilkomend No. geplaatst, ingezonden stukhen een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3. Franco per post f 3 6o. Afzonderlijke nummer* J 0.07 Advertentiën van een tot vijf regels ƒ070; ieder regel meer f o. l5. Groote 1 tteis naar plaatsru'inte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil ronder deugd te dingen ls arbeid aan een rots te biên. De Koepokinenting. In het jaar 1874 werd door onze Vereeniging ter algemeene verspreiding uitgegeven, een blaadje, met het opschrift: »De pokken en haar voorbehoedmiddel." Nevens een kort overzicht van de geschiedenis der pokken, hare oorzaken en de middelen ter bestrijding, heeft het Hoofdbestuur daarin zijne zienswijze kenbaar gemaakt omtrent de vacci natie en inzonderheid de revaccinatie, zoowel met het oog op de meest doeltreffende wijze van toepassing dezer kunstbewerking, als met betrekking tot de beide gebruikelijke vaccine soorten, die van 't kalf (animale) en die van den mensch (gehumaniseerde). Thans, nu in het zuiden van ons land ge" vallen van pokziekte voorkomen en eene meerdere of mindere verspreiding over ons land te vreezen is, hebben wij gemeend, op grond van eene ruimere ervaring, gedurende de laatste 6 dat, evenmin als ëéne inenting voor het geheele volgend leven voor besmetting vrijwaart, de herstelde poklijder voor immer tegen de pokziekte beveiligd is. Voor eene deugdelijke vaccinatie en revacci natie wordt vereischt, dat de stof (vaccine) onmiddelijk van het rund op den mensch of van arm op arm wordt overgebracht. Glaasjes, stiftjes of buisjes mogen alleen gebezigd worden als middelen om, bij gebrek aan ingeente kalveren, of gezonde ingeente kinderen, zich een nieuwe bron voor inenting te scheppen. Niet versche vaccine, tusschen glaasjes of op andere wijze bewaard, verdient afkeuring Uit de puisten van personen, die reeds vroeger eenmaal zijn ingeënt, mag nimmer de stof tot inenting gebezigd worden. De stof (vaccine) van kalveren schenkt gelijke waarborgen als die aan den arm van het kind jaren verkregen, nogmaals kortelijk ons gevoelen ontnomen. Bij de aanwending der eerste wordt omtrent dit gewichtig onderwerp te moeten uiteenzetten. Overweegt men dat in ons kleine land ge durende de pokken-epidemie van 187073 meer dan 20.000 personen aan die ziekte bezweken zijn dan is het zeker niet overbodig te achten wanneer wij bij vernieuwing trachten, de algemeene belangstelling in de vaccinatie te verlevendigen. In 1798 door den Engelschen geneeskundigen Jknner als voorbehoedmiddel tegeu de pokken aanbevolen, heeft de koepokinenting wel is waar sinds dien tijd het moorddadig karakter van de pokziekte grootendeels doen verloren gaan, doch nog altijd mist de vaccinatie die ruime waardeering, welke voor eene ineer afdoende bestrijding der gevreesde ziekte ver eischt wordt. Ook in hare toepassing laat zij dikwerf veel te wenschen over. Zoowel de werkeloosheid der aangewende stof als de te late inenting of het verzuim der tijdige herenting zijn menigwerf oorzaak, dat hel behoedmiddel faalt eu het vertrouwen in zijn kracht geschokt wordt. Terwijl als regel geldt, dat de eerste inenting moet plaats vinden in het eerste levensjaar, moet zij echter bij het beerschen van pokken zoo spoedig doenlijk na de geboorte geschieden. De meening, dat wel eens door het inenten, tijdens het heerscben der ziekte, pokken ont staan, is onjuist. In al de gevallen, waarin weinige dagen na de inenting de ziekte zich openbaart, is de inenting te laat verricht. De persoon was reeds besmet toen hij werd ingeënt en de inenting heeft dus de verdere ontwikke ling der ziekte niet meer kunnen voorkomen. Het bovenstaande geldt evenzeer voor her enting Ook deze moet tijdig worden toegepast en is bij het uitbreken eener epidemie voor allen noodzakelijk en wel des te meer naar mate eene grootere tijdruimte sinds de laatste inenting verstreken is. Ook zelfs zij. die vroeger aan pokken geleden hebben, moeten zich alsdan aan de kunstbe werking onderwerpen, daar de ervaring leert, echter eenige meerdere oefening vereischt en het ware derhalve zeer wenschelijk, dat door het geheele land zooveel mogelijk inrichtingen werden geopend alwaar gedurende het geheele of wel gedurende een grooter of kleiner gedeelte van het jaar. uil kalver pokken werd gevaccineerd (zoogenaamde permanente en tijdelijke Parcs Vacciuogènes). Daar de statistiek leert, dat de vatbaarheid voor pokken vermindert, naarmate het aantal inentings litteekens grooter is, raag bet aantal koepokken niet te gering zijn. 8 to pokken zijn voldoende. Een grooter aantal schaadt niet. ls het aantal koepokken te gering, b.v. min der dan 4' dan is het noodzakelijk, dal op den 8sten dag uit de eigen koepokken of, zoo deze onbruikbaar zijn, met stof onmiddelijk aan 't kalf of een ander kind ontleeud, nieuwe pokken (bijpokken) worden gezet. Sjechts aan deskundigen mag de kunst bewerking worden toevertrouwd. Door bekwame en ervaren handen verricht, zullen de bezwaren, die nog wel eens uit een geneeskundig oogpunt tegen de inenting wor den geopperd, geheel verdwijnen. Wezenlijke nadeelen zijn steeds bet gevolg van onkunde en zorgeloosheid. Gemoedsbezwaren behoeven geene ernstige bestrijding meer. Ook door de meest gezag- hebbenden op godsdienstig gebied zijn die voldoende weerlegd. Mogen deze regelen bij allen in Nederland wie volksgezondheid en volkswelvaart ter harte gaan, de sympathie ondervinden, welke noodig is om met kalmen ernst den vijand te bestrijden, die thans op nieuw onzen vaderlandschen bodem betreden beeft. Mogen zij allen opwekken om, waar noodig, hun steun en medewerking te verleenen en de middelen te helpen beramen, die lot eene zoo ruim mogelijke en doelmatige toepassing van de vaccinatie kunnen strekken en hel streven der Regeering, nader in de Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten omschreven bevor deren. Moge het zoo aan de vereende krachten van Regeering, Gemeentebesturen en Neerland» ingezetenen gelukken, met gnnstigen uitslag den vijand te bestrijden, en de pokkenepideiniën, die, gelijk het zeer juist is uitgedrukt, «eene onuitwischbare schande zijn vbor de maat schappelijke inrichting en de plaatselijken besturen,* te beperken of te voorkomen. ROTTERDAM, Junij 1880. Het Hoojdbestuur der Nedcrlnndsche Vereeni ging tot bevordering van Koepokinenting, MART. HYMANS. Mr. D H DELPRAT. A. J. JANNlv i [Dr. L. AU COllKN. ;.i|DR. B CARSTEN. Ph S. FRANK.- Dr. G. Th A. WOLTERBEEK HOLLER Dr. J. VROESÜM DE HAAN. 3J S sx O Naar wij vernemen zal de algemeene ver gadering van aandeelhouders der Landbouw Sociëteit «Geres» worden gehouden op Woensdag 7 Junij a s., des morgens ten 11 ure. De vereeniging tot ontwikkeling van den Landb. in Holland's Nooderkwuriier houdt zich in den loop van dezen zomer op eene boederij gelegen onder de gemeente Berkhout en het Tocht/tuis genaamd, onledig met het nemen van vergelijkende Proeven tusschen het maken van boter en magere kaas en de vervaardiging van zuivere zoetemelksehe Edammer kaas. Zij lieefr daartoe de melk, afkomstig van twee nabijgelegen boedrrijen, gedurende den geheelen weide tijd van dit jaar (Mei-November) aangekocht, en laat dezen voor <le eene helft tot Edalinmer kaas en voor de andere tot hoter en magere kaas bewerken Voor beide bewerkingen wist de vereeniging* zich van geschikt peisoneel te verzekeren. Terwijl Mejufvi. B Middeldorf, gediplomeerd leerlinge dei bekende Sieeswijk HoLteinsclie Molkerei Scliule H'esé hijèbofn .bij Flensburg ouder Directie van den bekenden Heer D. Göbel, aan 't hoofd der boterbereiding staat, wordt de Edammer kaasmakerij door een bekwamen boer en boerin, den Heer Beets en echtgenoote, van Berkhout, gedreven. Het geheel staat onder de leiding eener commissie van toezicht, bestaande uit in den omtrek van hel «Tochbuis» wonende leden der Vereeniging allen practiscbe mannen. Belangrijk voor allen, die belang stellen in landbouw en zuivelbereiding, mag een bezoek aan deze inrichting met doelmatig ingericliten kelder, koelbassin en de nieuwste werktuigen, op de boterbereiding betrekkelijk, heeien. Wij noemen onder meer Allborn's Boterkarn inet ronddraaiendeo pols, boterküeder. enz. enz. Niet minder zal men zich aaugetrokken gevoelen door de echt Noordhollansche zindelijkheid bier beerscliende en de fijue qualiteit der door de verschillende bewerkingen op het .Tochtbais. verkregen producten, waaronder met name de boter geroemd wordt Een blik in de inet de'meeste nauwkeurigheid van een en ander gehou len staten zal reeds doen begrijpen met hoeveel zorg deze proefnemingen worden geleid, en de vele moeiten, die de commissie lot het verkrijgen van een practisch resultaat, niet ontziet. Voeg bierbij een flinke varkensmesterij die aan het geheel is verbonden en den afval der proefnenungtn, wei en karnemelk, (waarvoor, wegens te verren afstand eener groote stad geen voldoende prijs was te bedingen)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1