Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. ISSO. 24ste Jaargang. i\o. 1335 Bekendmakingen. De Burgemeeeter van Sehagen brengt, ten verzoeke van den Heer Commissaris des Konings in deze pro vincie ter kennis van belanghebbenden, de onderstaande aankondiging. Sehagen, 29 Junij 1880. De Burgemeester voornd., G. LANG EN BEUG. Ministerie van Justitie. De Minister van Justitie vestigt voor liet laatst de aandacht van be langhebbenden op de noodzakelijke vernieuwing van de op I Januari] Ih79 bestaande I! Y P O T 11 E C A I lt 1 R- SC H H IJ V I NI G E N ingevolge de bepalingen der Wet van 5 Junij 1878 (Staatsblad 110. 90.) Hij gebreke van vernieuwing gedu rende de nog loopende maanden van dit jaar 1880 houdt de vroegere in schrijving op van kracht te zijn en kan zij niet tueer worden vernieuwd. De aanvraag tot vernieuwing moet geschieden door den hypothecairen schuldeischer of door een derde, na mens hein op de wijze in artikel 2 der genoemde wet omschreven. Toeziende voogden en toeziende curators zyn, op straffe van vergoe ding van kosten, schade en interessen verpligt toe te zien, dat de hypothe caire inschrijvingen tot zekerheid van het beheer van den voogd of curator binnen den voormelden tijd worden vernieuwd. De overschrijving van processen- verbaal van beslag op onroerende goederen die niet in 1880 zal zija ver nieuwd, vervalt daarna van regtswege en wordt ambtshalve doorgehaald. 'sGravenhage 16 Junij 1S80. De Minister voornoemd. (Gel.) A. E J. MODDERMAN. Uit het leven van een Duitseh dichter. 1. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twee maal per weekffoens dagen Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 lire worden advertentiën in het ecrstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3 6o. Afzonderlijke nummers J 0.07/. Advertentien van een tot vijf regels f o 75ieder regel meer /o.t5. Groote letters naar plaatsruunte. Naar volksheil vonder deugd te dingen ls arbeid aan een rots te bién. Postdirecteuren en Boekbandelaren aangenomen. 3 Het Hoofd van liet Plaatselijk Bestuur der Gemeente Sehagen brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier van het patentregt voor het dienstjaar 188081, op den 20 dezer maand, door den lieer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord Holland is executoir verklaarden op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze Gemeente ter invordering is overgegeven. leder ingezeten welke daarbij belang heeft wordt *alzo'o vermaand op de voldoening van ■zijnen aanslag behoorlijk acht te geventen einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Scha gen, den 28 Junij 1883. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn., G. LANGENBERG. Goetbe bad Sicilië doorkruist eu hield zich ten laatste nog met zijn reisgenoot, den landschap schilder Kniep in Missina op, van waar zij over zee naar Napels wilden terugkeeren. Een groot Fransch koopvaardij schip nam de heide reizigers en nog eene groote menigte andere passagiers op. Tegenwind en de omstandigheid dat de kapitein en de stuurlieden hun handwerk niet verstonden, maakte de passagiers mismoedig en ongeduldig, en Goetiie deed zijn best, het wantrouwen te bekampen wal zich bij sommigen reeds in het begin openbaarde en later aanwies •egen de bevelhebbers van hel schip. Zoo was de namiddag voorhij gegaan, zonder dal Napels bereikt werd. Het schip naderde het eiland Capri, welks steile rotswanden zich hemel hoog verhieven en verwijderde zich steeds meer van Kaap Minerva. De zon ging onder en de kust tot aan Sörrenlo was prachtig verlicht. Op den achtergrond van den Vesuvius zweefde eene ontzettende rookwolk en deed aan een sierkere uitbarsting denken. Daar ontstond eene groote opschudding ouder de passagiers. Een onheil bedreigde hen, het schip had den weg door de zeeëngie gemist eo bevond zich in de strooming van liet eiland Capri die door een zonderlingen golfslag alles langzaam en onverbiddelijk naar de steile rotsen heen trekt Ontzet zagen allen hun lot tegemoet, het schip kwam steeds nader, steeds donkerder werden de veeeselijke rotsen, «de menigte werd steeds luider en wilder,vertelt Goethe «niet juist oin te bidden knielden de vrouwen met hunne kinderen op het dek, maar omdat de ruimte te klein was om zich daarin te bewegen lagen zij dicht hij elkander gedrongen. Zij nog meer dan de mannendie trachtten hulp aan te brengen scholden op den kapitein. Deze zweeg en scheen steeds te bedenken hoe of redding mogelijk was, mij echter voor wien van der jeugd af, «egeeriuglooshcid erger dan de dood zelve scheen, was liet onmogelijk langer te zwijgeD. Ik trad op haar toe en sprak tot haar. Ik stelde haar voor, hoe zij juist op dit oogenblik hem, van wien alleen redding te wachten was, hoofd en oor verwarden, door hun schreien en leven makenzoodat zij nocli denken noch zich aau elkander verstaanbaar kondeu maken. Wat u betreft, riep ik keert tot u zei ven in en riebt uwe vurige gebeden tot de moeder Gods, bij wie het alleen aankomt dat zij uw voorspraak is bij haten zoon. opdat hij voor u doe, wat hij destijds voor zijne apostelen deed, toen bij den storm op het meer van Tiberias» de golven reeds over het schip sloegen, de Heer sliep, maar toen de hnlp-en troosteloozen hem wekten, gebood hij terstond aan de zee te hedaien, gelijk hij aan de lucht kan gebieden zich te bewegen, indien dit zijn heilige wil is deze woorden hadden het beste gevolg. Zij begonnen werkelijk, daar ze reeds geknield lagen hunne littaniën met meer dan gewoon vuur te bidden,* reeds hoorde men op de rotsen de herders der geiten luid schreeuwen: «Daar beneden straodt een schip* De be manning greep naar groote siangen om daar mede als het lot hel uiterste kwam, van de rotsen af te houden, voordat ook deze zouden breken en alles verloren zou zijn. Altijd meer wankelde liet schip de branding scheen erger te worden daar verhief zich als door een wonder de wind en maakte het gebruik der zeilen mogelijk. Het vaartuig dreef zichtbaar van de gevaarlijke klippen weg. Spoedig was liet rotsen eiland achter de gelukkige reizigers uie hun leven, zoowel aan den voorspraak der j Madonna bij haren zoon, als aan Goetlies mannelijke taal hadden te danken. Te Hoogwoud is door 18 leden en be gunstigers een afd. opgerigt van de Maatschappij tot opvoeding van IVeezen in het Huisgezin, waarvan het bestuur is samengesteld uit de hh, J. C. Alhrccht. Burgemeester van Hoog woud en Opmeer. VoorzitterL. IV. de Grient Dreux, Predikant te HoogwoudSecretaris, J. J. van IPijk Hoof 'donder wijzer aan de openbare lagere school ,111 de IVecrcngein. Hoogwoud, Penningmeester. Aanleiding daartoe heeft het volgende gegeven. In Manrt jl. overleed te Hoogwoudkorten tijd na elkander een ouderenpaar, nalatende 7 weezenallen jongens, waarvan het jongste viertal nog geheel de zorg van anderen behoefde, terwijl er niets was nagelaten om die zorgen te beloonen. Het Burgerlijk Armbestuur en d: Diaconie der Hervormde gemeente, niet alleen willende zorgen voor de voeding en kleed: ng der knapen van 14, 12, 10 en 2 jaren, maar ook wenschende, dat zij eene goede opvoeding mochten hebben, wendden zich tot het bestuur der genoemde Maatschappij, met verzoek om hulp in deze. Met groote welwillendheid werd hun nu de last zoo licht mogelijk gemaakt, en tegen een betrekkeliik geringe vergoeding heeft de Maat schappij de verzorging en opleiding der kinde ren op zich genomen. Zij zijn thans geplaatst of zullen, wegens bijzondere omstandigheden, eerstilaags geplaatst worden in een drietal gezinnen te Óosterbeek bij Arnhem, en terwijl de oudste knaap, die metselaar wenscht te worden, de Ambachtschool te Arnhem reeds bezoekt, hebben ook de anderen een »te huis gevonden, waarvan men hopen mag dat het hun ten goede zal komen, en hen in staat zal stellen eenmaal als nuttige burgers op te treden in het maatschappelijk leven. De wandelaars op de Esplanade des In valides en de quai d' Orsay te Parijs merkten Vrijdag een Marokkaan op, die iu zijn schilder achtig costuum rustig voortwandelde Plotseling zag uien hem sprongen maken eu kreten slaken als een builende Derwisch iu geestverrukking. Toen hij het voorplein van het Ministerie van Buitenlaudsche Zaken opsnelde, sloegen de vlammen uit zijn wijdeu pantalon, die weldra door den conciërge van het gebouw en eeuige agenten van politie geblusclit werden. Met behulp van een tolk verklaarde hij eeu Perzische Israëliet te zijn, die over Taoger naar Parijs was gekomen om een klagt iu te dienen tegen de Fransche agenten vau langer, die zich ten zijnen opzichte misdragen hadden. Na onderzoek bleek dat men te deen had inet eeo armen drommel, die, niet wetende hoe hij in het Ministerie van Buitenlaudsche Zaken zou bin nendringen, niets heter geweten had dan zijn eigen kleêren in brand te steken en dan ovei- haast het Ministerie binnen te komen. Deze nieuwe wijze van introductie bad hem duur te stuau kunnen komen; want de ernstige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1