Z 0) S B 6 li JULII. Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 9 Ao. 1SS0. 24stc Jaargang. No. 130S Dit blad verschijnt twee maal per week. ffoens. dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiën in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Bekendmakingen, PATENTEN. HOOISTEKERS. NATIONALE MILITIE. JAGT. IVummcr 7. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.071. Advertentiën van een tot vijf regels f o 75; ieder regel meer o.i5. Groote Ltters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil ronder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat de PATENTEN, tot uitoefening der beroepen van tapper, slijter in wijnen en sterke dranken, kroeg- en koffijhuishoudervoor het dienstjaar ]88o|8t, ter Secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens van 9 tot 12 ure, onder overlegging van de kwitantie wegens voldoening der helft van den aanslag, Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gezien art. 174 en 176 van het politieregle ment dezer gemeente; Gelet op art 179. letter O der wet van 29 Junij i85t, (Staatsblad no. 85); Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat door hen, voor het jaar 1880, tot hooistekers voor de geheeie gemeente zijn aangesteld: JAN R(X)S en CORNELIS ROTGANS. Wordende belanghebbenden tevens herinnerd aan de bepalingen, voorkomende in de hier bovengenoemde artt. 174 en 175 van het politiereglement. Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen, daartoe de noodige aanschrijving ontvangen hebbende, brengt ter algemeene kennis, dat tot de wer kelijke dienst worden opgeroepen de onderstaande verlofgangers der ligtingen 1877 en 1878, te weten JAN RAVEN, behoorende tot het ie. Regiment hussaren (garnizoen Haarlem) tegen 24 Julij a. s. CORNELIS KOS, KLAAS ROOS, JACOB KEUR behoorende tot het 7e Regiment Infanterie (garnizoen Helder) tegen 14 Augustus a. s. VOLKERT BAKKER, MEIJERT WAGEMAKER. behoorende tot de VI afdeeling vestingartillerie .(garnizoen Helder) tegen 7 September a. s. Welke verlofgangers op de opgegeven datums bij hun corps present zullen moeten zijn vóór des namiddags 4 ure. Schagen, 7 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. De Burgemeester der gemeente Schagen; Brengt ter kennisse van belanghebbenden het navolgende: De Commissaris des Konings in N. Holland; Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie, dd. 23 Junij 1880, no. 4; Gelet op art. 1 1 der wel van i3 Junij 1837 (Staatsblad no. 87^; brengt, onder verwijzing oaar hel provinciaal reglement op de uitoefening der jagl en visscherij van 7 Julij 1876 en 5 Julij 18,8, provinciaalblad no. 55 van 1876 en no. 63 van 18,8 ter kennis van belanghebbenden, dat Gedeputeerde Staten, bij het aangehaalde besluit hebben bepa.-.ld: 1. dat de jogt op waterwild in den kring, begrepen binnen den Wenfrieschen Oinringdijk zal worden geopend op Donderdag i5 Julij, en in de overige deelen der provincie Noord Holland, op Maandag 2 Augustus e.k. 2, dat de kooi lieden hunne kooieenden opge sloten of gebokt moeten houden van het tijdstip der opening vap de jagt op waterwild tot I September e.k. En zal dit besluit in het provinciaal blad worden geplaatst en in alle gemeenten van Noord Hollandworden aangeplakt. Haarlem, 1 Julij 1880. De Commissaris des Konings voornoemd, (gei.) SCHOB ER. Schagen, 9 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter algemeene kennis, dat aan JACOB KRANS, slagter aldaar, vergunning is verleend, tot oprichting eener SLA GERIJop het perceel gronds aan het Lage Noord kadastraal bekend in sectie G. no. 158. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. ii. De beefstek smaakte goed, ofschoon Ida die beter gereed tnaakie, als zij zulk goed vleesch heeft. Er werd ook nog kaas besteld en de eer van den heer Krautschnieder eischtdat wij er bij voegen: Roquefort. Toen strekte hij zich behagelijk uit op de sophaop de zelfde wijze als hij dit te huis gewend was. sedert zijn hu welijk. Nu droeg de groen behangen woonkamer in Kijriz, niet het ongelukkige nuuuner zeven, en dit was de eenige gedachte die hem ook thans nog verontrustte. Toen ik voor dertig jaren met een schoolvriend een reisje door de Harz maakte, «mompelde hij in zich zelve,« toen hadden wij in het hotel te Weringerode ook nummer zeven! En toen ik voor tien jaren inet Ida aan den Rbijn was kregen wij dat booze getal ook in Keulen. Beide keereh gebeurde er een een ongeluk. Frans Knppenstroo die goede jongen, verstuikte zich den arm in de Harz en Ida verloor haar arm band in Keulen. De heeren vrijgeesten mogen zeggen wat ze willen iets is er toch van aanBij Ida gaat het bijgeloof helaas wat heel ver. Maar ik zeg ook: Iets is wel van aan! Heer Krautschnieder zocht deze onaange name overdenkingen, waarmede hij tegen zijne gewoonte in, zijne hersens kort voor het naar bed gaan, vermoeide door den Liebfrauenmilclf te verjagen, en waarschijnlijk zou deze zorgen verdrijver, die zoo heerlijk in het glas fonkelde, dit goede voornemen ook krachtig hebben on dersteund, zoo niet een angstwekkend gedruisch in de naastbijzijnde kamer de opmerkzaamheid van den goeden Kijritzer had getrokken, en zijn buitendien reeds eenigzius opgewekte zenu wen nog meer van streek had gemaakt. Het gedruisch wal door het dunne beschot duidelijk tot hem doordrong, werd veroorzaakt door eene menschelijke stem die klaarblijkelijk tegen zijn wil luide vertelde wat hein scheelde. Steunen en gorgelen onderbrak zijne woorden en dan klonk daartusschcn een schrapen van de keel en iets wat op een lach geleek. Daar de sopha, waarop heer Krautschnieder lag uitgestrekt, onuuddelijk" naast den muur stond, waarachter de wonderlijke man zijne kunsten vertoondezoo kon de angstige luisteraar zelfs het ademhalen van zijn buurman hooren. Tusschenbeiden meende hij zelfs het geluid van eene haastig krassende pen te vernemen. Lang zamerhand werd de vreemdsoortige alleenspraak verstaanbaar, het scheen als of de huurman zich zelve half luid dicteeerde. De woorden eedgenootschap zaïnenzwering tirannen moord" klonken duidelijk genoeg aan de ooren van den luisterende. Toen werd er aan een tafel gestooten de buurman stond op en doorliep nu met luide, snelle schreden het vertrek. Daarbij werd zijne alleenspraak nog duidelijker en getuigde van groote inwendige opgewondenheid. De duivel hale de gansche geschiedenis, bromde de stem van den akeligen man zoo duidelijk voor zich heen dat de angstig luisterende buurman eiken volzin kon verstaan, ik verlies geheel den draad, het Italiaansche eedgenoot schap met den rooden Ambrosio aan het hoofd wordt steeds uitgebreider, machtiger, terwijl ik het complot toch voornamentlijk aan den Rhijn en in VVeslphalen in werking wilde hebben- Waarom heb ik Frater Felix ook toegegeven en de geheeie Italiaansche excursie begonnen. Dat is de vloek der slechte daad dat zij vooitdurend kwaad moet baren! Waartoe de geheeie ver- valsching van dat testament? Indien wij de gravin della Forro bij den nachtelijken Rhijnvnart langs de Loreleijrotsen voor goed stom had den gemaakt, kon Ambrosia gerust naar zijn vaderland terug keeren. Wel is waar zijn er nog twee kinderen, uit het eerste huwelijk dei- gravin die ons de erfenis zouden kunnen betwisten. Bah ze moeten van kant worden gemaakt. Zoo of zoo! Zonder genade. En dan hebben wij vrije baan. De middelen voor den We.stphaalschen geheimen bond zijn dan ruim genoeg. liet complot moet tot rijpheid koincn. Het is hoog tijd. De geheeie ontwikkeling die Frater Felix mij als een koekocks ei in het nest heeft ge" legd, bederft mijne koenUe combinaties! Waar toe dat alles? Heh ik geene flinke gezellen aan de hand, die geheel toereikend zijn oin den slag te slaanIk meende dat Geele Hans en Frederik uit het wond, juist geschikte mannen waren! Echte Westfaalsche producten met zekere handen ijzeren zenuwen. Waarom op graaf Ambrosio wachten? De nachtelijke zamenkoinstea in het hol van het Tentsburger woud hebben de zaïnenzwering geheel tot stand gebracht, waarom dus nog te wachten? Ik wil morgen een afdoend woord met Frater Felix spreken Hahalia; ik verheug mij reeds vooruit op deo dollen nacht waarin eindelijk de storm zal losbarsten! Wat zal dat een onweder worden! De oude Generaal kan nu zijne kanonnen laten aanrukkenVan alle bergen aan den Rijn moeten roode vlammen signalen het teeken geven! In Keulen moet de kamp beginnen. Een duivelsche lach weerklonk na de laatste woorden van den vreeselijken man, toen werd er met sleutels gerammeld eu er ontstond een geluid als of wapens van 'verschillenden aard door elkander geschud werden. Eindelijk werd de naastbij zij ude deur geopend en van huiten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1