m m Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Bekendmakingen. Uit de Rechtszaal. Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 1309 Dit blad verschijnt twee maal per week. Woens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiën in het eerstuilkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers 0.071. Advertentiën van een tot vijf' regels O 76; ieder regel meer ƒ0.15. Groote Liters naar plaatsruóntc. Postdirecteuren en Boekbandelaren aangenomen. Naar volksheil ronder deugd te diugen ]s arbeid aan een rots te biên. Politie. GEVONDEN: EEN HOND. Inlichtingen zijn te hekomen ter gemeente secretarie van Schagen. PATENTEN. Burgemeester en Wethoudeis van Schagen, brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat de PATENTEN, tot uitoefening der beroepen van tapper, slijter in wijnen en sterke dranken, kroeg-en koftij huishouder, voor het dienstjaar 188o|81ter Secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens van 9101 12 ure, onder overlegging van de kwitantie wegens voldoening der helft van den aanslag. Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en wethouders voorn.. G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. HOOISTEKERS. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gezien art. 174 en 175 van het politieregle- ment dezer gemeente; Gelet op art 179, letter O der wet van 29 Junij i85t, (Staatsblad no. 85); Brengen hij deze ter kennis van de ingezetenen dat door hen, voor het jaar 1880, tot hooistekers voor de geheele gemeente zijn aangesteld: JAN ROOS en COR NEL IS' ROTGANS. Wordende belanghebbenden tevens herinnerd aan de bepalingen, voorkomende in de hier bovengenoemde artt. 174 en 175 van het politiereglement. Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. dal Gedeputeerde Staten, bij het aangehaalde besluit hebben bepaald: I. dat de jagt op waterwild in den kring, begrepen binnen den Westfriescben Om ringdijk zal worden geopend op Donderdag 15 Julij, Als men een hond wil slaan kan ineu licht een stok vinden, zegt het spreekwoord. En, heeft iemand den schijn tegen zich, dan is die stok al heel gemakkelijk gevonden ook. In het on- en in de overige deelen der provincie Noord 1 derhavig geval was dau ook een aanklacht Holland, op Maandag 2 Augustus e.k.; 2. dat de kooilieden hunne kooieenden opge- NATIONALE MILITIE. De Burgemeester van Schagen, daartoe de nood i ge aanschrijving ontvangen hebbende, brengt ter ulgemeene kennis, dat tot de wer kelijke dienst worden opgeroepen de onderstaande verlofgangers der ligtingen 1877 en 1878, te weten JAN RAVEN, behoorende tot het le. Regiment hussaren (garnizoen Haarlem) legen 24 Julij a. s. CORNELIS KOS, KLAAS ROOS, JACOB KEUR behoorende tot bet 7e Regiment Infanterie (garnizoen Ilelder) tegen ij Augustus a. s. VOLKERT BAKKER, MEIJERT WAGEMAKER. behoorende tot de VI afdeeling vestingartillerie (garnizoen Helder) tegen 7 September a s. Welke verlofgangers op de opgegeven datums bij hun corps present zullen moeten zijn vóór des namiddags 4 ure. Schagen, 7 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. JAGT. De Burgemeester der gemeente Schagen; Brengt ter kenuisse vau belanghebbenden het navolgende De Commissaris des Konings in N. Holland; Gezien bet besluit \an Gedeputeerde Staten dier provincie, dd. 23 Junij 1880, no. 4» Gelet op art- it der wet van i3 Junij 1867 (Staatsblad no 87;; brengt, onder verwijzing naar het provinciaal reglement op de uitoefening der jagt en visscherij van 7 Julij 1876 en 5 Juiij 1878, (provinciaalblad no. 55 van 1876 en no. 63 van 1878) ter kennis van belanghebbenden,! sloten of gehokt moeten houden van het tijdstip der opening van de jagt op waterwild tot 1 September e.k. En zal dit besluit in bet provinciaal blad worden geplaatst en in alle gemeenten van Noord Holland, worden aangeplakt. Haarlem, 1 Julij 1880. De Commissaris des Konings voornoemd, (gei.) SCHOB EB. Schagen, 9 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. Een achterhoek van ons land. Een klein plaatsje. In dat plaatsje een kroegeen herberg,, of hoe gij zoo'n maatschappelijke wrat noemen wilt. Een grijze, nare, regenachtige dag: na tuurlijk geen werkdag, want in ons gezegend klimaat munten vooral de Rustdagen door een betrokken lucht uit. Eenige inenscheujong levenslustig, doch niet behoorende tot de meer ontwikkelden naar den geest Met deze gegevens moet gij U, dunkt mij kunnen voorstellen, welk tooneel nu volgen zal. In den regen rond sleutelen is niet heel aangenaam in T bizonder niet iu een plaats vvaar huiten niets te kijk is. Zich te huis bezig houden is in de oogen van sommigen onmogelijk of geen ontspanning. Dus naar het eenig publiek oord van samenkomst, den jenevertempel. En daar ter plaatse zit men niet op een droogje. En van drinken komt opgewondenheid. E11 opgewonden heid uil zich in luide taal en levendige gebaren in dansen, eindelijk en springen. Al hetwelk ook hier geschiedde. Nu deelt een hossende en draaijeride troep menschen, aan niet bijzonder hechte huizen een soort van dreunende beweging mee. En 't zij door dat gedreun, 't zij door een onwillekeurige aanraking van een der dansers raakt de parapluie spoedig gedaan: doch uit die aanklacht groeide een instructie, en uit de instructie, incredibile dictu! eene terechtstelling voor den Hove wegens diefstal. Verder kwam het echter gelukkig niet, aangezien [de Edel Groot Achtbaren geen termen vrxideu om den inedelijdcndeu parapluie oprapcr te veroordeelen. Een leer intussciien om zich tweemaal te bedenken eer men zich ontfermt over aiiderinausgoed dat in gevaar verkeert. Minder gelukkig dan deze delinquent was voor 't zelfde Gerechtshof een ander persoon, wiens zaak ook een vrij wat treuriger indruk maakt. De geïncrimineerde handelingen hadden evenzeer^ plaats in eene kleine gemeente, 't Was er kermis Kermis geeft verliergeeft vrolijkheid ten minste in 't brandpunt, daar waar de verlepte en op gelapte kermisgoden en godinnen hun tempels hebben opgeslagen. Evenwel is daarvan 't na tuurlijk gevolg dat het in audere minder bevoorrechte punten der gemeente zooveel te stiller is. En heerscht er op plein en in feestzaal meer dan gewone levendigheid en komen er plaatsen te kortelders op meer afgelegen oorden zijn dan wel eens plaatsen te veel en staan zelfs huizen geheel leeg, ten gevolge van de afwezigheid der bewoners. Voor bezoekers is dat in dcu regel niet aangenaam. Nogihans zijn er categorien van bezoekers die liever voor een gesloten deur komen. Zoo hebben sommige lieden de eigen aardigheid visites te maken met heel mooi weêr, opzettelijk 0111 de menschen niet thuis te vindeu en 't met een kaartje te kunnen afdoen. En een ander soort wezens vindt een onbewaakte woning liefst daarom zoo aantrekkelijkomdat dan zekere handgrepen op de goederen van den eveumensch zooveel te gemakkelijker kunnen worden uiige- voerd Tot de laatste soort behoorde ook een der kermisgasten in 't dorpje, waar ik M biuuenleidde. De inwoners in grooten getale rond kraam en inalleninolen opeengehoopt; daaronder ook te heikenuen al de bewoners van zeker af- van een tot het gezelschap behoorende jonge dame uit den hoek waaruit dat nuttig voorwerp j gelegen huis, waar wel wat te halen was-Ziedaar was nedergezet en op den grond De beschaafde mensch der negentiende eeuw beeft een aangeboren neiging 0111 alles op te rapen wat hij vallen of gevallen ziet. Natuurlijk hei» ik met dat alles alleen 't oog op levenlooze voorwerpen, als zijnde die van 't meeste belang, levende objecten, b.v. gevallen menschen. zijn die belangstelling niet waard. Ook die arme geval len parapluie vond een helper in den nood en werd door een medelijdend leestgenoot opgeraapt, die een tweeden val vreezende haar niet anderuiaa' deponeerde maar zoolang zorgvuldig bewaarde en haar dus ook bij zich hield toen hij buiten even een luchtje ging scheppen. Vrij natuurlijk niet waar? Ten minste in uw en mijn oogen. Niet alzoo echter in die van een der aanwezigen, die tet kwader ure de parapluie vermiste en die vond bij zijn nog steeds lucht scbeppenden medemensch genoeg oin bedoeld persoon te doen besluiten een kans te wagen. Zoo gedacht, zoo gedaan. Maar de menschen kouden wel eens thuis komen, terwijl hij binuenshiiis bezig was en hem op heeterdaad betrappen. Daarom was eet. helper noodig, die gevonden werd in een persoou, jong van jaren klein van verstand, door verwaarloozing eert kind in de deugd en een man in de zonde, door kerinisdrank van 't beetje rede hem nog toebe deeldberoofd. Geschikter persoon oin op den uitkijk te staan en later het gestolen goed aan den man te brengen, was bezwaarlijk te vinden. En zoo gebeurde het dat het paar henentoog het dorp uit naar het eenzame huis. Wat er daar gebeurde, welk aandeel elk aan de daar gepleegde feiten had, ligt in 't duister wat de bijzonderheden betreft Zeker echter is het dat e bewoner eu zijn gezin bij hun thuiskomst

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1