Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. No. 1310 Bekendmakingen, Politie. EEN HOND. PATENTEN. HOOISTEKERS. NATIONALE MILITIE. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. Klimmer hl l\ nr.T Oi .1 Dit blad verschijnt twee maat per «eek. ff'oens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiên in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken eet) dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per |aar 3. Franco per post f 3 fio. Afzonderlijke nummersJ 0.074. Advertentiën van een tol vijf regels j o ieder regol «wier /O.i5.' Groote, Ltteis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aaugenomen. i 0) FT) (P Naar volksheil ronder deugd te dingen Ai \-S is arbeid aan een rots te hiên. GEVONDEN: Inlichtingen zijn te hekomen ter gemeente secretarie van Schagen. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen hij deze ter kennis van belanghebbenden dat He PATENTEN, tot uitoefening der beroepen van tapper, slijter in wijnen en sterke dranken, kroeg- en koffij huishoudervoor het dienstjaar j88o|8i, ter Secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens van p tot 12 ure, onder overlegging met dergelijke aanbrengingen steeds verbondene omstandigheden, traden voor dat gevoel terug Ho^ nu echter dien {jevaarlijken mati op de zekerste wijze achter het slot te krijgen, voor hij zijne schandelijke plannen ten uitvoer kon brengen »Den waard uit het Hotel roepen en hem alles overbrengen.» dit was de eerste gedachte van den lieer Kraiitschncider. Hij verhief zich diep ademhalend van de sopha, om dit plan ten uitvoer te brengen. Jilist sloeg de klok el* uur. In het hotel was reeds alles dood stil. Ook huiten in den stillen winternacht waar de heldere vriendelijke maan de met sneeuw bedekte daken \.in de kwitantie negens voldoening der helft j a]s met een jilveren manlid overejekte, hoorde van den aanslag, -\ Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en wethouders voorn., G. EANGENBERG. De Secretaris, DEN US. 4 \n\ Uv'a wuv nwi bit ViA Burgemeester en' Wethouders van3chagen; Gezien art. 174 en 175 van het politieregle ment dezer gemeente; Gelet op art 179. letter O der wet van 29 Junij i85i, (Staatsblad no. 85); Brengen hij deze ter l>eonis van de Ingezetenen men geen geluid in de straten. Hel was juist ais in Kijritz. zoo stil en rustig! Ach, eri onder deze schijnbare kalmte, het ontzettende vreese- i 4 lijke geheim, wat weidia deze slapende wereld met een luiden kreet van schrik zou wekken Het werd den heer Krautschneider erg treurig te moede, terwijl hij op weg vviis naar het schelle koord. «Nummer zeven." steunde hij, «daar hebben wij het tiu!« Luid en schrikwekkend klonk de bel. Het duurde tamelijk lang, eer iemand te dat door hen, voor het jaar 188o, tot hooistekers j voorschijn kwam om naar de orders van den vóór de geheele gemeente zijn aangesteld:' J u hellenden gast te vragen. Waarschijnlijk sliep JAN ROOS en CORNFAIS ROTGANS. Wordende belanghebbenden tevens herinnerd aan de bepalingen, voorkomende in de hier bovengenoemde arft, 174 eu. Iji) van het vnn z'.)n welwillend lachje, war ei1 thans bijna j Jan reeds. Eindelijk verscheen hij. met liet overschot |Militieregletceut. Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn C. LANGENBKRG De Secretaris, DENIJS ili De Burgemeester van Schagen, daartoe de noodige aauschrij ving onjvangen hebbende, zwaarmoedig uitzag, op r.ijti slaperig gelaat. »Ik vveusch den lieer-Hotelhouder te spreken," zeide de heer Krautschneider. »Dat is onmogelijk Mijnheer!" «Waarom? Hij moet komen!" Hij kan niet kouien, Mijnheer! «En ik zeg dat hij konii-n zal!* De goede Kijritzer riep deze «'oorden inet zichtbare opgewondenheid en met zulk eeue brengt ter algemeene kennis, dat tot de wer keliike dienst worden ópgeroepen de onderstaande uitdrukking, van vastberadenheid uit, dat Jan v ei lofgang.-. der liglii.gen 1877 en 1878, ,te v<?rbaa6d aclller uit trad. JAN RAVEN i "'k vraag verscliooning, maar de heer behoorende tot het ie. Regiment hussaren (garnizpen Haarlem') tegen dj Jplij a. s. Hotelhouder is op reis!* «Wie treed dan in de plaats van uwen chef GORNELIS KUS, KLAAS RÜOS, JACOB KEUR gedurende zijne afwezigheid? Ik had hem iets behoorende tot het 7e Regiment InSmteriè1 gewichtigs en dringends zoo spoedig mogelijk (garnizoen Helder) tégen fJ Augustus a. s. VOLKERT BAKKER, MEIJERT WAGEMAKER. behoorende tot de VI afdeeling vestingartillerie (garnizoen Helder) tegen 7 September a. s. Welke verlofgangers op de opgegeven datums bij hun corps present zullen moeten zijn vóór des namiddags 4 ure. Schagen, 7 Julij 1880. De Heer Krautschneider had werktuigelijk de handen gevouwen. Sidderend en bevend lag 1'ij ter neer. Wat te doen? De plichten van een goed patriot waren de eersten die 111 de z:el van den angstigen man opkwamen, /elft dc pijnlijke gedt.cloe aan alle gewichtigs en dringends zoo spoedig mogelijk iuede te dcelen Jan lachte vriendelijker da» ooit en zeide: Ik en de boekhouder zijn deze plaatsvervangers. Trouwens komt de Heer Kirchman» reeds morgen voormiddag met den twaalfuurstrein terug. De Heer Krautschneider lachte tevreden. «Wie is toch mijn huurman daar," zeide hij en wees op de .naaste kamer rechts. «O, Nummer acht," antwoordde Jan, «dat is een doctor in de pbiiosophie, Muller uit Dort- inund.« «Is hij reeds lang hier?« •Sedert van morgen vroeg. Morgen verwacht hij een vriend die met hem aan table d'hote wil eten, hij heeft reeds twee plaatsen daaraan besteld. Wil de Heer rentenier mógelijk? «Zeker1 zeker! een plaats digt hij Nummer acht," antwoordde de Heer Krautschneider haastig Het zal frater Felix zijn die hij verwacht dacht hij bij zich zelve. Nu zoo weten wij dat hij voor morgen middag niet ontsnapt!.... «Hoeft de Heer rentenier anders nog iets te zeggen? Ik hoop mij het vertrouwen van mijn chef als diens plaatsvervanger in alle opzichten waardig te maken-! «Best best! ik zal wachten tot hij morgen terugkomt «Tot 11 w dienst.* Jan trok de bovenlip in en zag met berusting naar zijne verlakte laarzen. 1)0 Fleer Kraut schneider scheen intusscheii werkelijk geruster geworden en daar 7.yne goedhartigheid niet toeliet den dienstvaardige» kelner te krenken i voegde hij' er op zich turen toon bij: «Het is ecne private aangelegenheid en en betreft den hui-heer zelve; Het heeft wet tijd tot morgen. Goede nacht.» Jan voelde aich diep getroffen door dit bewijs van vertrouwen en boóg nog eens zoo diep als vroeger terwijl hij eene «geruste nacht" wertschte. Hij liet den Heer Krautschneider in veel geruster gemoedsstemming in nummer zeven achter. «Tot morgen kunnen wij zuker van hom zijn dacht de Kijritzer. «Ik zal, wanneer ik hij den raad van Justitie kom, vragen hoe ik er mede aan moet) Zeker zal dat alles veel onrust en ellende veroorzaken. Een geluk,' dat Ida niet hier is. ZÜ bestierf het vati angst, wanneer ze in de buurt van zulk een booswicht moest sla|>en Slapen hm zal ik het dan kunnen?" Hij ham hét wille glas in de hand, inaar de wjju smaakte hqm uiet meer, ook de sigaar niet, zijn gansche zenuwgestel was in zulk een oproer als zelfs op den morgen van zijn huwelijk piet het geval geweest was en het sedert on heugelijke tijden in den huize Krautschneider erfelijke familie phlegma scheen plotseling van hein geweken Wel een uur lang ging hij oj> om'usl^tj„wijze ip zgne kamer op eu pj'eu sprak tegen zijne gewoonte luid in zich zelve, terwijl hij alle mogelijkheden bedacht die hij het noodzakelijke inhechtenis nemen van den ver dachten inensch konden plaats vinden «Waar kreeg ik den moed van daan," dacht hij otnje}' anderen," mij ook nog een convert, naast dezen moordenaar te bestellenAch, zoo Ida het wist! O dat nummer zeven! Had ik op nummer zes gelogeerd zoo had ik van al die booze plannen niets vernomen! Wie kon iets tegen dergelijke logica inbrengen Eindelijk poogde hij te slapen, maar voor liet eerst in zijn leven deed hij de verrassende ontdekking dat de inenschclijke hersenen zelfs des nachts niet altijd veilig zijn legen de voort zetting van onaangename gedachten. Het minste gedruisch deed hem schrikken en als een bont panorama gleed Je herinnering aan alle angsten die hij vroeger en met veel meer koelbloedigheid doorleefd had. door zijne verbeelding. Een hollend paard, eene ter dood brengiog, een lange lijk stoet, een woedende veldslag, het laatste echter ai.een op het tooneel dat alles wisselde elkander af eu bracht eeue menigte akelige gezichten voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1