Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 1311 Bekendmakingen. Politie. EEN HOND. PATENTEN. HOOISTEKERS. NATIONALE MILITIE. Parlemcntarisch fragment. Dit blad verschijnt tvrt maal per week. Woens dag- en Zaturdag avond. Hij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiën in liet eerstuilkoinend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs por jaar f 3.Franco per post f 36o. Afzonderlijke nummers J 0.07i. Advertentiën van een tot vijf regels J 073; ieder regel meer ƒ0.15. Groote Ltters naar plaatsruónte. Postdirecteuren en Boekhand Jaren aangenomen. Naar volksheil ronder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. GEVONDEN: Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. Burgemeester en Wethoudeis van Schagen, brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat de PATENTEN, tot uitoefening der lieroepen van tapper, slijter in wijnen onsterke dranken, kroeg-en kofüjhuishoudervoor het dienstjaar i88o|8t, ter Secretarie kunnen worden afgehaald, j des morgens van 9 tot 12 ure. onder overlegging van de kwitantie wegens voldoening der hellt van den aanslag. Schagen, 7 .1 ulij 1880. Burgemeester en wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen; j Gezien art. 174 en 175 van het polilieregle- tnent dezer gemeente; Gelet op art 179. letter O der wet van 29 Junij i85t, (Staatsblad no. 85); Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat door bun, voor het jaar 1880, tot booistekers voor de geheele gemeente zijn aangesteld JAN" BOOS en CORNELIS ROTGANS. Wordende belanghebbenden tevens herinnerd aan de bepalingen, voorkomende in de hier bovengenoemde artt. 174 cn 175 van bet politiereglement. Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn G. LANGENBERG De Secretaris, DENIJS De Burgemeester van Schagen, daartoe de noodige aanschrijving ontvangen hebbende, brengt ter algemeene kennis, dat tot de wer kelijke dienst worden opgeroepen de onderstaande verlofgangers der ligtingen 1877 en 1878, te weten JAN RAVEN. behoorendo lot bet le. Regiment bussaren (garnizoen Haarlem) tegen 24 Julij a. s. CORNELIS KOS, KLAAS BOOS. JACOB KEUR Lehooier.de tot bel 7e Regiment Infanterie (garnizoen Melder) tegen 14 Augustus a. s. VOLKERT BAKKER. MEIJERT WAGEMAKER behoorende tot de VI afdeeling vestingartillerie (garnizoen Melder) tegen 7 September a. s. Welke verlofgangers op de opgegeven datum-, bij hun corps preic::! zullen moeten zijn vóór des namiddags 4 ute. Schagen, 7 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENL'ERG. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der gemeente Schagenbrengt bij deze ter kennisse van de inge zetenen dier Gemeente, dat het Kohier No. 1 voor de belasting op het personC"! over het dienstjaar 1880)81 op den 16en dezer door iieD heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noordholland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze Gemeente ter iuvordering is cver»eo-even. Ieder ingezeten die daarbij belang heeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van rijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtejijke vervolgi gen welke uit nalatigheid zonden voortvloeijen, te ont.-aan. Schagen. den 19 Julij 1880. liet Hoofd vaii'lict Plaatselijk Bestuur voorn., g. LangenBkrg Wij zouden ongetwijfeld welsprekenderdoel mntiger en doorwroebter adviezen kunnen aan halen uit de jongste parlementaire disenssien, dan dat betgeen wij bier laten volgen. Het zon ^ebter ook gemakkelijk geweest zijn nog een toon lager "te dalen: Wij hadden daartoe slechts bet in de tnaling nemen van den beer Wintgens uit onze bijbladen over te nemen. Het bier volgend advies is van bet middelmatig gehalte en zal ook door ben die niet van politiek houden niet voldoening gelezen kannen worden Men vindt er zich bij verplaatst in den lijd van Elisabetb, toen liet als onhoffelijk klonk, zonder omschrijving de zaken bij haren naam te noemen; eene slechte gewoonte, waarvan de pijramiden van Shakespcre zelfs niet zelden de kenmerken dragen. liet stuk is van den beer Keuchenius, die als een trekvogel van Nederland naar Indië verbuist en thans op de roepstem van het Nederlandscbe volk op nieuw in bet parlement verschenen wat hij te zeggen beeft over eene door hem voorgestane wijziging van de wijzi gingswet op liet openbaar lager onderwijs aldus inkleedt: De minister zal bet toch moeten erkennen, dat wat de rups van bet rationalisme beeft overgelaten, reeds is afgegeten door den sprink haan van bet modernismewat de sprinkhaan van bet modernisme beeft overgelatendat is reeds afgegeten door den kever van bet mate rialisme en wat de kever van bet materialisme nog beeft overgelaten dat, mijnheer de voorzitter, zal weldra door den kruidworm en de bladluis van bet communisme en nihilisme zijn te niet gedaan. O111 nu onze lezers niet te voorbarig Itot bet besluit te brengen, dat de geciteerde redenaar aan bet ijlen was, dienen wij mede te deelen dat de aangehaalde zinsnede was uitgelokt dooreene door den spreker geplaatste herinnering aan de kort geleden behandelde wet tot bescherming van nuttige diersoorten. Deze toevallige berinne ring danken wij deze scboone beeldspraak, welke vervolgens op deze wijze beknopteljjk wordt uitgewerkt Met lofwaardige gemoedelijkheid, voorteeken bij deze regeering van eene herlevende liefde voor de statistiek (in deze woorden moet eene hartelijkheid verborgen liggen, welke echter voor ons te diep verborgen is) heeft zij onlangs berekend hoe vele veldmuizen één buizerd gaarlijks voor zijn voedsel behoeft, en 0111 bet nut van de spreeuw aan te toonenbecijferd boe vele bladluizen bij parthenogeti-cl-e ont wikkeling uit één geslacht kan voortkomen. Men 1 nizelf van de toen voortgebrachte cijfers; bij liet "htste Be4lac,,t en er zi-ïn er vijflieo in een (',n ',el bijblad staat aar misschien is mijl,'verbeu>& °njuist\ ^ad ééne bladluis dier commissiën), die er de geschiktheid harer candidaten voor bet gebruik van logarithtnen en meetkunstige reeksen aan zouden kunnen toetsen. Maar zijn dan de veldmuizen de eenige muizen, die men te vreezen beeft, in ons vaderland, in onze dagen, in onzen tijd? Reeds onze vaderen waarschuwden voor: Mttijsen, die bet vruchtbaar sprangjen Naar ons vorscben poelen sendt Om den wortel van oraugjen Niet te laten ongeschendt. En al zijn nn die Spaanscbe muizen onder het moedig en volhardend gekweel der Neder landscbe nachtegalen verjaagdvoor bet Huis vau Oranje, niet minder dan voor elk ander Vorstenhuis van Europa, blijven die andere muizen gevaarlijk, {die onder den naam van soc'aal democratische, communistische en nihi listische tbeoriën, liet vaderlandsche erf van elders biunen.sluipenden grond omwoelen, paleizen doen schudden en tronen doen waggelen. De aanhangers van die tbeoriën in Europa, die het stof God en het vleesch woord maken, ontwikkelen zich zoo parthenogenetischzij nemen zoo onrustbarend toe en zetten bun vernielingswerk zoo in liet verborgen voortdat men zich bijna gedrongen zou gevoelen ze te vergelijken bij bet insect, zoo even door ons genoemd, waarop vooral de spreeuw jagt maakt. (Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat de bladluis hier het woord zou kunnen vragen voor een persoonlijk feit, hoewel de spreker zou kunnen tegenwerpenik heb u niet genoemdwien den schoen past trekt hein aan). Wij voorstanders van het vrije christelijk onderwijs, maar niet minder gij Mjjne Hoeren aan de overzijde, wien uw vaderland en uw volk even als ons dierbaar zijn wij hebben allen tegenover de verwoestingen die zijaanr-gteu eene spreeuwentaak le ver vullen. (Er staat spreeuwentaak: zonder deze verzekering zou men wellicht meenen dat wij ridiculiseeren). Eu het is geetie geringe hulde die wij den Minister van Buitenlandscbe zakeu en den anderen leden van deze regeering brengen, wanneer wij hen als de uitnemende spreeuwen hebben beschouwd die otis van zulke plaag kuimen helpen verlossen. Indien zij slechts bun spreeuwenwerk wenschten aan te vangen, zullen wij ben krachtig daarin steunen. Schoon dat de spreeuw zijn buis, In alle lucht ontmoet, Hij nestelt graag in 't nest, Waar hij is uitgebroed Ook met liet oog op deze regels zouden wij den Minister van Buitenlandsche Zaken, hoofd van dit kabinet, niet dien nuttigen vogel mogen vergelijken. Die Minister gevoelt zich overa) te huis; door zijne schitterende bekwaamheden te huis in alle ministerien, door zijne uitnemende vriendelijkheid te hu;s bij alle partijen. (Deze reeds eene nakomel'"""^hap van 441 billioen eigenschappen van den spreeuw zijn bepaald 1 'vas verplicht hare eerst door den spreker ontdekt. Wij hopen in ieden. Maar «Ie reeeenn» r i j t u -"ndere helftefk j* becijfering daarbij te staken, om*. f 0 over te laten aan de examen commissiiu ligt zeker een glosse verborgen op den arbeid' "•ndere helftefk geval dal de spreeuwen het nog niet verder rgebracu! hebben dan tot de dakgoten van alle •eriëu). Maar wij zoudeQ dan ook zeer "lts,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1