Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. ZONDAG Ao. 1SS0. 24ste Jaargang. No. 1312 Bekendmakingen. Politie. GEVONDEN: EETST HOND. PATENTEN. NATIONALE MILITIE. Vasthouden van Eenden. IVummer 7. Gemengde berichten. SCHAKER Dit blad verschijnt twee maal per weekWoens dag- en Zaturdag avond. Bij ^inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiën in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.07L Advertentiën van een tot vijf regels 076; ieder regel meer /o.i5. Groote Etters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. Burgemeester en W'ethoudeis van Schagen, brengen hij deze ter kennis van belangliehbenden dat de PATENTEN, tot uitoefening der beroepen van tapper, slijter in wijnen en sterke dranken, kroeg- en koffijhuishoudervoor het dienstjaar i88o|8i, ter Secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens van 9 tot 12 ure, onder overlegging van de kwitantie wegens voldoening der helft van den aanslag. Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en wethouders voorn.. G. LANGENBERG De Secretaris, DEN IJS- De Burgemeester van Schagen, daartoe de ïioodige aanschrijving ontvangen hebbende, brengt ter algemeene kennis, dat tot de wer kelijke dienst worden opgeroepen de onderstaande verlofgangers der liglingen 1877 en 1878, te weten JAN RAVEN, behoorende tot bet ie. Regiment hussaren (garnizoen Haarlem) tegen 24 Julij a. s. COIINELIS KOS, KLAAS ROOS, JACOB KEUR bebooreude tot het 7e Regiment Infanterie (garnizoen Helder) tegen >4 Augustus a. s. "VOLKERT BAKKER. MEIJERT WAGEMAKER behoorende tot de VI afdeeling vestingartillerie (garnizoen Helder) tegen 7 September a. s. Welke verlofgangers op de opgegeven datum» bij bun corps present zulleu moeten zijn vóór des namiddags 4 ure. Schagen, 7 Ju lij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. to3 van het polilieregleinent dezer gemeente Brengen bij deze ter algemeene kennis, dal van af heden tot en met l5 OGTOBER a.s. de EENDEN, binnen deze gemeente, opgesloten of gebokt zullen moeten worden, op de boete bij het politieregletnent bepaald. Schagen, 23 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secreteris, DENIJS. IV. De Heer Krautschneider waagde nauwlijks langer adem te halen, als vreesde hij zijne tegenwoordigheid aan den boozen menscli daar naast te verraden, die het op een menschenleven niet meer aan kwam, dan hem, op eene van zijne regalias. De doctor floot de Maraeillaise. Eene veel beteekenende melodie voor een omwenteliugs man van die soort. Spoedig verkondigde daar na een diep gezond snorken dat God Morphetis veel genadiger was voor den niet schuld beladen boosdoeuer dan voor den ouschuldigen chicorij- fabrikant uit Kijritz. Het eene uur na het andere verstreek met looden, schreden tot eindelijk tegen den morgen, de geheel afgematte natuur haar recht eischte.... De zon stond reeds hoog aan den hemel toen de Heer Krautschneider ontwaakte. Eene liefelijke droom had zich over hem ontfermd en hem de gewone verjaardagviering zijner lieve Ida met Ananas punch en gevulde pan nekoeken zoo levendig voor den geest "gebracht dat hij niet een innig: »Nog een glaasje mijn liefje,uit de kussens oprees, om met eene plotselinge herinnering aan de werkelijkheid er treurig bij te voegen had ik toch ten minste in den droom, rustig mijn glaasje punch uitgedronken! Het mocht niet zijn. De ruwe werkelijkheid eischt iets anders van u! Een moordenaar ademt naast uwe cel! Gij zijt door het lot uitverkoren om zijne der menschheid veranderlyke plannen te verijdelen! Gij moogt uw anders zoogeliefd ik, in geenerlei opzicht sparen ten koste van uwen plicht als goed staatsburger!» Dapper en waaidig dit moeten wij tot zijn eer zeggen begon Krautschneider, het zwaarste dagwerk wat het noodlot over hem beschikt had. Hij zag er betrokken uit en zelfs bad zijn kreeftkleurig gelaat een bleekeren tint. Hij kleedde zich mechanisch aan en be stelde zijn ontbijt Jan bracht ook den aankon diger der vermakelijkheden. Met een somber lachje schoof de Kijrilzer het blad ter zijde. Oui tien uur werd een rijtuig besteld waarmede nommer zeven, zooals de portier hoorde, naar den raad van Justitie Niederstettner, in de Frederikstraat reed. Ongeveer twee uur later keerde nommer zeven terug. Is de heer des huizes reeds van zijne reis terug?« luidde de eer»te vraag van den Kijrilzer aan den portier, die het rijtuig opende sNeeu mijn Heer. Maar hij kan elk oogenblik komen De Heer Krautschneider keek mismoedig en ontevreden. Langzaam ging hij den trap op. klaarblijkelijk niet met zich zelve eens of hij weder al dan niet in zijn kamer zou gaan. Jan sprong hem tegemoet. Zijn lach was dien dag nog weinig versleten en zijn haar prachtig gefriseerd- «Niet waar Heer rentenier, gij eet toch aan de table d'hote? Ik heb eene plaats voor u bewaard naast nommer acht. Krautschneider knikte en vervolgde langzaam zijn weg. Jan volgde langs den trapleuning baiaoceerend. «Mogelijk eerst een déjeuner ft la iourchette vroeg hij vertrouwelijk. Krautschneidder schudde het hoofd. «Is nommer acht te huis?« vroeg hij toen snel en zacht. Om u te dienen. Ook de verwachte gast is zoo juist aangekomen, antwoordde de kelner. «Ik dank u,« fluisterde de Kijiitzer uiet een diepeu zucht. Jan zag hem verbaasd na: het: Om u te dienen bleef hem in de keel steken. nadat hij den diep weemoedigen toon dezer woorden hoorde. Langzaam, voetje voor voetje g:ng Krautschnei der den trap op Het was hem als wachte hem daar boven een der zwaarste uren van zijn aardsche aanzijn en als ware elk der daarvan afgepaste minuten zaligheid. Eindelijk ondertusschen stond hij boven. Hij sloop over het tapijt wat het middelste gedeelte van den gang bedekte tot voor zijn noodlottig nommer zeven. Daar naast klonken glazen. Men sprak er luid en ongegeneerd. «Hoe is het toch mogelijk met zulk eene zwarte ziel zoo vrolijk te zijn» dacht Kraut schneider. Hij sloop in zijn kamer. Hij moest geheel op de hoogte zijn, alvorens den waard met het geheim bekend te maken en daarom liet hij i de tweede gelegenheid tot luisteren niet voorbij gaan Ongelukkig had hij deu raad van Justitie niet aangetroffen, daar een plotseling sterfgeval hem naar Potsdam had geroepen. Hij wildeden chef de bureau niet tot zijn vertrouwde maken, en zoo keerde hij dubbel kleinmoedig en ont stemd in de noodlottige kamer terug.... Daar naast ging het luidruchtig toe.... De stern van den Dcctor, herinnerde Kraut- schneider zich terstond. Het was een «scherp orgaan» zooals men gewoonlijk zegt en moest zonder twijfel in buitengewoon gezonde longen huisvesten. Een kort schrapanjna eiken langoren volzin scheen met eeue voorbijgaande keel onge steldheid in verband te slaan, welke laatste weder waarschijnlijk zatneo liep, met de buitensporighe den van den laatsten nacht, waarbij de afgrijselijke man. wie weet 111 welken spelonk, met de geheime zamenzweerders vau zijn schandelijk verbond Bourgogne wijn had zitten zwelgen. De andere stem klonk oneindig zachter en zalvender en paste voor een kanselredenaar. «Zeker de verwachte frater Felix, die hier natuurlijk in de eeue of andere vermomming is aangekomen,» dacht Krautschneider. «Op den goeden uilslag,» riep deze zachte zalvende stem. Aan de harddraverij Dinsdag te Schoorldain, gehouden, namen 12 paarden deel. De prijs, zijnde f 75 in kontanten, werd behaald door het paard «Eva", van den Heer C. de wit te Zijpe, gereden door A. de wit, en de premie, zijnde, f 25 in kontanten, door het paard «Piko", van den heer J. Geel te Zijpe, en gereden door den eigenaar. Dinsdag hadden de schoolkinderen van üaringcarspel feest. Met 17 rijtuigen gingen ze over Wurmenhuizen, Schoorldam en Schoort naar Bergen. Ze verlustigden zich daar in de schoone dreven. Omstreeks 2 uur kwamen ze te Alkmaar en stalden bij den heer Harp Met de nationale vlag versierd gingen de kleinen, 72 in getal, langs Alkmaar s schoone singels en 'f was waarlijk geen wonder dat school liederen om beurt werden aangeheven. Na de wandeling werd in wden Nachtegaal een glas bier gedronken en zoowel de begelei dende ouders als de kinderen zullen pret hebben gemaakt, Een «leve meester Appelboom

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1