Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 1313 Bekend makingen Politie. Een vrouwenzak. PATENTEN. NATIONALE MILITIE. Vasthouden van Eenden. PATENTEN. De dood in den pot. SCRAGER COURANT Dit blad verschijnt twet maal per week. Woens dag en Zaturdag avond. Hij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertcntiën in liet eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers f 0.07). Advertentien van een tot vijf regels f o yf»iedere regel meer o. i5. Groote l.tteis naar plaatsrunnte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. GEVONDEN: f Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. Burgemeester en Wethoudeis van Schagen, brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat de PATENTEN, tot uitoefening der beroepen van tapper, slijter in wijnen en sterke dranken, kroeg- en koffijhuisboudervoor bet dienstjaar 188oj81ter Secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens van 9 tot 12 ure, onder overlegging van de kwitantie wegens voldoening der belft van den aanslag. Schagen, 7 Julij 1880. Burgemeester en wethouders voorn., G. LANGENBERG De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen, daartoe de noodige aanschrijving ontvangen hebbende, brengt ter algemeene kennis, dat tot de wer kelijke dienst worden opgeroepen de onderstaande verlofgangers der ligtingen 1877 en 1878, te weten JAN RAVEN, behoorende tot het te. Regiment bussaren (garnizoen Haarlem) tegen 24 Jtilij a. s. GORNELIS KOS, KLAAS ROOS, JACOB KEUR, behoorende tot bet 7e Regiment Infanterie (garnizoen Helder) tegen l4 Augustus a. s. VOLKERT BAKKER. MEIJERT WAGEMAKF.R» behoorende tot de VI aldeeling vestingartillerie (garnizoen Helder) tegen 7 September a. s. Welke verlofgangers op de opgegeven datums bij bun corps present zullen moeten zijn vóór des namiddags 4 ure- Schagen, 7 Jtilij j88o. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. to3 van bet politieregleinent dezer gemeente: Hrengen bij deze ter algemeene kennis, dat van af heden tot en met t5 OCTOBER a.s. de EEK DEN, binnen deze gemeente, opgesloten of pehokt zullen moeten worden, op de boete bij liet politieregiement bepaald. Schagen, 23 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secreteris, DENIJS. De Burgemeester van Schagen, brengt ter algemeene kennis, dat, van af DONDERDAG 29 JULIJ tot en met VRIJDAG t3 AUGUSTUS t88o, (de Zondagen uitgezonderd) des voormid dags van 9 tot 12 ure, ter secretarie der gemeente kunnen worden afgehaald de voljaarspatenten voor het dienstjaar 1880—8t. Wordende de patentpligtigen herinnerd dat de afhaling persoonlijk moet geschieden. Schagen, 28 Julij 1880. De Burgemeerter voornoemd, G. LANGENBERG. Wanneer men, soms geprovoceerd of getergd, een ander ook maar het minste letsel doet, dan wordt men zij 't ook met inachtneming van verzachtende omstandigheden zeer terecht ingevolge de wet gestraft. Maar als men uit een laakbaar winstbejagen in koelen bloede de gezondheid, soms het leven van vele natunrgenooten in gevaar brengt; wanneer men, in het onschuldigste geval, bij den verkoop van levensmiddelen op de bedriege- lijkste wijze te werk gaat, dan geschiedt dit in den regel straffeloos. Op onrustbarende wijze neemt de vervalsching van etenswaren toe; het is curieus, om na te gaan welke onsmakelijke, onverteerbare, ja schadelijke bestanddeelen soms door gewetenlooze lui onder onze voedingsmiddelen gemengd wor den en toch bemoeit de wetgevende macht van ons laud zich daar niet mee tn andere landen acht de overheid deze aangelegenheid gelukkig niet beneden zich! en zelfs is de groote meer derheid der veibruikers zoo onverschillig op dit punt, dat men maar hoogst zelden de indejte neemt om eens le laten onderzoeken wat men nu eigenlijk voor zijn geld ontvangt. Wanneer men koffij koopt, dan verbeeldt men zich, de gebrande en fijn gemalen vruchten van den koffijboon te ontvangen; maar velen hekomen een mengsel, waarin cichorei een voorname rol speelt. En dat er gelukkige n&luurgenooten zijn, die onder den naam koffie* een aftreksel van geprepareerde eikels, knolraapwortels of andere versnaperingen nuttigen, zou menigeen niet vermoeden. Men kan iemand toch waarlijk niet kittelnorig noemen, als hij wel van een kop chocolade houdt maar hij voorkeur niet van gebrand ineel en stijfsel met dierlijk vet, in plaats van «cao-olie, vermengd en wat oker, die vele slimme fabri kanten er bijvoegen 0111 het gewicht te vei meer deren. Ook is proefondervindelijk bewezen dat men in jioederchocolade wel eens zeer fijn ge malen gebakken steen genuttigd heeft. Dat er chocolade verkocht wordt, waarin men de cacao zelfs niet sporadisch kan aanwijzenis een feit. En wal drinken we al niet onder den naam van een geurig kop thee. Hoe dikwerf is die gekleurd met giftigekoperzouten; er zijn feiten geconstateerd, dat menscben door hel nuttigen van zoogenaamde thee, die met chrooin- geel gekleurd was, doodelijk vergiftigd werden Gelukkig weet men niet. welke allerzonder lingsle bestanddeelen er soms ouder zijne voedings of genotmiddelen vermengd zijn; en toch werd menigeen ongesteld na het verorberen van een schijnbaar onschuldigen spijs of drank, zonder de ware oorzaak te vermoeden. Ook al worden er niet dagelijks doodelijke gevallen geconstateerd, zoo moet men toch gelooven dat er door de steeds toenemende, soms beestachtige, verval sching van levensmiddelen een onberekenbaar nadeel aan veler gezondheid wordt toegebracht. Buitendien is het op zich zelf reeds onaangenaam om, als men b v. arrowroot koopt en betaalt, niets als aardappelmeel te ontvangeo; niet minder hard is het, in plaats van zuiver meel een niet onaanzienlijke hoeveelheid gips en krijt te kiijgen, Vervalsching van levensmiddelen wordt tegen woordig op de meest schaamtelooze wijze bedreven; er zijn helaas vele voorbeelden van, dat men geheel iets anders ontvangt dan men waant te hekomen. Men denke eens aan de afgrijselijke giftmengsels, die soms gegoten worden in flesschen met prachtige etiquetten beplakt en dichtgekurkt en gelakt alsof er heel wat aan te bederven was, en op die etiquetten.en op zijne rekening leest men dan aChaleau Mnntrose* en betaalt daar dan f 2.90 voor. Men herinner» zich de dolle hoofdpijn na een feest, als men argeloos gedronken had van een schuimend vocht, dat genoeg rattekruid bevatte om een klein kind te vergeven. Men denke slechts aan den verleidelijke» centensmaak van sommige mixed-pickles, die hun geprononceerd groen kleurtje aan een kwistige toevoeging van koperen muntstukken in den azijn te danken hadden. De gevaren nemen niet weinig toe met het aanzienlijk handelsverkeer; men bekomt nu jiasteien uit Amerika en tong uit Australië-... In Duitschlatid waar de overheid minder zor geloos is, werden in eene stad onlangs niet minder dan tien duizcml blikjes inet etenswaren afgekeurd, als schadelijk voor de gezondheid. En in ons land? Z,ou men waarlijk denken dat enkel en alleen de melkboeren zondigen, die nu en dan de koe met de pomp verwisselen Neen, sommige fabrikanten willens en weten, leveranciers veelal gedachteloos en onwetend bieden ons victualiën van verdacht allooi en als 't nog rei;u was zooals vroeger, dat de wijnver- valscher moest worden opgeknoopt dan zou tegenwoordig de hennijt in prijs stijgen! Men herinnere zich slechts, dat nog weinige jaren geleden in Frankrijk en Duitschlatid zoo ergerlijk inet den wijn geknoeid werd, dat de eerlijke leveranciers luaatrege'en daartegen moesten nemeu. Ook onze boeren beginnen er onrustbarend goed slag vau te krijgen om met de kunstboter le concurreeren, en 'k zou wel eens de bestand deelen willen kennen van een hooggeel kaars vetachtig bestanddeel, dat ik nog onlangs 't doel hier niet ter zake wnir als boter mocht aanschouwen. De gevaren worden nog grooter dooi de pannen en hel vaatwerk, waarin het eten wordt toebereid; er zijn van die voorwerpen in den handel, waarop men veilig een doodshoofd inet twee gekruiste hotten schilderen kon Toch spant nog verreweg de kroon de on verantwoordelijke wijze, waarop in verf en kleurstoffen met arsenicum wordt omgesprongen; behangselpapier, tarlatan, kinderspeelgoed 't beval soms een hoeveelheid vergif, ruimschoots voldoende om een geheel huisgezin uit te moorden. Tegen al die gevaren is men nigenoeg weerloos ten deeie omdat de regeering die zaak zich nog niet aantrok, ten deele omdat men in dit oji- zieln laakbaar onverschillig is. Er is of was een wet van 19 Mei 1829, waai hij straffen bedreigd zijn tegeu hen. die vergiftige of schadelijke bestanddeelen met eet-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1