Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad, ZONDIG fcf Ao. 18S0. 24stc Jaargang. No. 1314 Bekendmakingen. Vasthouden van Eenden. PATENTEN. Nummer 7. v. Zitting van den gemeenteraad van Scha gen van Woensdag 28 Julij 1880. SCHABE Dit blad verschijnt twee maal per weekIVoens dag en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiën in bet eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijc per jaar 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.071. Advertentie0 van een tot vijf regels ƒ075; iedere regel meer /o.i5. Groote Ltters naar plaatsruimte. Naar volksheil zonder deugtl te dingen ls arbeid aan een rots te bita. Postdirecteuren en Boekbandelaren aangenomen. Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. to3 van het politiereglement dezer gemeente: Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat van af heden tot en met |5 OGTOBEB a.s. de EENDEN, binnen deze gemeente, opgesloten of gehokt zullen moeten worden, op de boete bij het politiereglement bepaald. Schagen, a3 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGENBEUG. De Secreteris, DENIJS. De Bui genieester van Schagen, brengt ter algemeene kennis, dat, van af DONDERDAG 29 JULIJ tot en niet VRIJDAG i3 AUGUSTUS 1880, (de Zondagen uitgezonderd) des voormid dags van 9 tot 12 ure, ter secretarie der gemeente kunnen worden afgehaald de voljaarspatenten voor het dienstjaar 188081. Wordende de paten'jiligtigen herinnerd dat de afhaling persoonlijk moet geschieden. Schagen, 28 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. zaken spreken,, zeide Frater Felix. •Tot uw dienst® antwoordde de doctor op den toon van een gediciplineerden soldaat. Voor alle andere dingen, moet ik u dan mededeelen, begon de andere, op zijne langzame van den woesteling en Kraiitschneidei vreesde reeds dat het tusschen de aanvoerders van de geheime zamenzweering tot dadelijkheden zou komen! zijne leden waren door schrik en vrees als verlamd. Al zijne zintuigen schenen en nu nog bij komende deftige wijze, dat ik als het ware zamengevat in zij ne ooren. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter algemeene kennis dat, bij resolutie van den Minister van Financiën, d.d. 25 Junij jt.aldeehng Registratie, no. 12. krachtens de daartoe door den Koning verleende inagtiging is vastgesteld de 3o4e Staatsloterijbestaande uit 21 ocx> loten, io5oo prijzen en 2 prensiën overeenkomstig bet plan aan gezegde resolutie gehecht. Schagen, 3o Julij 1880. burgemeester en wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. uwe laatste daden in het geheel niet goed keur. Waartoe dient die expeditie van Frederik uit het woud en van den geelen Hans naar Dus- seldorf? Waartoe de inoord van den ouden Handelsraad die door den geheelen omtrek als een brave patriot en weldoener der armen bekend staat? de geheele wreede nachtelijke aanval tegen zijne villa, de brandstichting die de schurken op den inbraak laten volgen, oni de sporen van hun misdaad uit te wisschelen, vallen niet in mijn smaak. De eene En verder vervolgde Frater Felix op den zeilden talvenden toon. »\vaar steekt toch onze t hoofdman, de Sigeuner Gödollc)Ik vroeg reeds in twee brieven naar zijn lot en tegenwoordig verblijf! Waar is hij? Wat voert hij uit? Gij hebt mij dien flinken kerel zoo voor den neus weggekaapt als wilde gij hem voor uwe private plannen bewaren! Dat is juist een mail dien ik gebruiken kan. Zijn kinderroof bij den Graaf Zinnendorf was een meesterstuk De bigotte dochter 1 oude Heer zal zonder twijfel een testament die zich uit de slaapkamer redde en daarna in maken wat de orde in het bezit van zijn den tuin vermoord en hegraven werd, kon nog geheele verinogen stelt. Apropos, waar is toch van uit haar graf de domme kerels verraden, de interessante kleine Gravin, niet de a&Chblonde want niets 18 waarschijnlijker dan dat men het lokken? Godollo heeft ze door zijne bendenaar lijk zal vinden. Ik schreef 11 in mijn laatsten j Spanje laten brengen. Dat was slim van hem. brief, dat gij met dat onnutte moorden moest ophouden en terstond naar [lalië vertrekken, gij hebt dat bevel niet opgevolgd? waarom niet? De doctor mompelde eenige onverstaanbare Doch nu is zij verdwenen! allen maar bijzaken! Nu is er gelegen dat wij door eene schitterende waarvan de wereld beeft, vooruit komen Die daad zal plaats hebben,» viel Maar dat zijn mij alles aan daad 1111 de woorden tot verontschuldiging en Frater Eelix doctor op triumfèerenden toon in. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen; Gezien art-219, 2ealinea der Wet tot regeling van de zamenstellinginrigtiug en bevoegdheid der gemeentebesturen brengen ter kennisse van de ingezetenen, dat de rekening dezer gemeente over bet afgeloopen dienstjaai 1879 ter secretarie voor een ieder ter lezing is nedergelegd van at beden tot en met den 12 Augustus 1880, van des voormiddags tien tot des namiddags twee lire, en betzij in druk, betzij in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Schagen 3o Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBEBG. De Secretaris, DENIJS. De glazen klonken. De doctor riep daar tussclien eenige Latijnscbe woorden die door den vroegeren chicorij fabrikant niet verstaan werden om de eenvoudige reden dat bij geen Latijnsche school maar slechts eene ouderwet- sche lagere school bezocht bad en dat o< k vervolgde. Ik heb reeds meermalen met nadruk verklaard dat ik den boofdaanleg der zamen- zwering naar Ilome verlegd wilde hebben Het terrein aldaar is onbekend, door liet meer dan toereikend materiaal wat ik u liet toekomen. Nu scheen bet geduld van den Joctor ten einde en hij riep met klaarblijkelijke!! toorn Zij is in het worden gelijk daar buiten de lente, die van nacht niet zijn zoelen, westewind de sneeuw wegveegde. Begrijpt gij dan niet. waarom deze hoofd aanvoerder, de vroegere wapenfabrikant van Toulouse, in de hoofdstad kouit? Doorgrondt gij niet de slimme voorbereidingen voor den uit. Wat duivel, ik wil dat jilan niet volgen! j grooten slag in de geheime reis van den geelen Heb ik geene vrijheid om naar eigen goedvinden Hans, die met de pas van zijn vroegeren Heer te handelen, zoo treed ik terug! maar korten tijd. Frater Felix prees den wijn en den Caviaar, hetwe! cf van de tafel afgestooteu of i Probeer het maar! Heila vriend, ik houd u stevig vast. De doctor stampte met den voet op den grond zoodat de vloer van No. 7 dreunde. Hij scheen zich in onmichtige woede tegen den ander te willen verzetten, die volkomen kalm bleef, terwijl gene de kamer met grooie stap pen op en neder /iep. Hierdoor ontstond eene angstwekkende pauze in hun onderhoud. Kraut- scbueider was balf onmachtig in een leuningstoel nedergevallen het afgeluisterde gespiek had hem vreeselijk aangedaan. Alles was zoo goed op weg« begon Frater Felix op nieuw op zijn bestuurdeerden kalmer, toon. Ik verheugde mij op de spoedigen uitslag van bet met zooveel zorg voorbereidde en nu brengt gij alles door onnut gemooid in de war. Buitendien is al dat gemeene volk wat gij in Westpbalen bij elkander trommelt, geheel niet naar myn smaak! In Italië zijn geheel andere lieden tot onze dienst gereed! Stel uwe per soonlijke ijdelheid nu eens terzijde en rolg mijn rijjier doorzicht! De doctor zweeg nog steeds. Eene wijnflesch werd roet geweld op de tafel nedergezet een glas, in woede hetzelfde reisdoel tracht te hereiken, maar de sjioorwegen vermijdt, ten einde den argwaan der policie niet op te wekken en zoo in de residentie hoopt aan te koinen? •Zoo, is het daarom! riep Frater Felix toe stemmend. .Nu dat verzoent mij weder. Komaan! 'Maar nu ook zonder veider talmen vooruit!» En weder klonken de glazen. de doctor ontkurkte eene nieuwe flesch. op den grond werd gesmeten sprong iu stukken. Wij moésten nu toch eens over ernstige! In alle geval waren dit alle bewijzen vau toorn In deze zitting werd, na voorlezing en goedkeuring der notulen, in de eerste plaats mededeelin" gedaan vaq drie mis sives van HH. Gedep. Staten, waarbij goedgekeurd werden teruggezonden de besluiten van den Raad betrekkelijk den on derhandse hen verhuur van de vroegere woning des hoofdonder wijzers, tot regeling van de jaarwedde van sommige ouderwijzers aan de openbare school, en lot kwijting uit den post voor onvoorziene uitgaven, betrekkelijk de loopende dienst Nog werd gelezen eene uitnoodiging van <ïe Maatschappij voor Gemeente- credietaan de gemeenteals aandeelhoudster in het maatschap pelijk kap,taal, tot bijwoning eener buitengewone vergadering te Amsterdam, op den 5 Augustus e.k. Deze missive'werden aangenomen voor kennisgeving. Vervolgens werd. wegens vertrek naar Xaardeneervol ont slag verleend aan den hulponderwijzer J. Groot, tégen 15 Au gustus e.k, en besloten den heer P. Groen in dien," plaats het onderwijs in de gymnastiek op te dragen, alsmede in de ontstane vacature te voorzien, door een hulponderwijzer of hulponderwij zeres op een wedde van f 675.— Da Voorzitter deelde wijders mede, dat de twee sollicitanten naar de betrekkin-* van vijlden hulponderwijzer (met acte voor Engelsch) reeds elders betrek kingen hadden aangenomen, en werd besloten een nieuwe op roeping te doen op ten jaarwedde van f 750, zullende de sol licitanten dan ook akte voor haadteekenea moeten hebben;terwijl, wanneer de beer Groen niet geuegen mogt Zijn de gvmnastiek te oud' "Vijzen. ook deze acte bij de oproeping zal worden gevraagd en de jaarwedde dan verhoogd wordt tot f 775. Daarna werd den Rand. namens B. en W. de rekening der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1