Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 13 15 Y? Bekendmakingen MODE. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twee maal per week. Woens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiën in het eerstiiilkoniend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag roeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle 3t- Naar volksheil zonder deugd te dingen ls arbeid aan een rots te bitn. Prijs per |aar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers J 0.07 Advertentien van een tot vijf regels 075; iedere regel meer ƒ0.15. Groote lotleis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Vasthouden van Eenden Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. lo3 van het politiereglement dezer gemeente: Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat van af heden tot en met i5 OGTOBER a.s. de EENDEN, binnen deze gemeente, opgesloten of gehokt zullen moeten worden, op de boete bij het politiereglement bepaald. Schagen.'a3 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGKNBERG. De Secreteris, DENIJS. PATENTEN De Butgemeestcr van Schagen, brengt ter algemeene kennis, dat, van at DONDERDAG 29 JULIJ tot en met VRIJDAG i3 AUGUSTUS 1880, (de Zondagen uitgezonderd) des voormid dags van 9 tot 1 2 ure, ter secretarie der gemeente kunnen worden afgehaaldde voljaarspatenten voor het dienstjaar 188081. Wordende de paten'pligtigen herinnerd dat de afhaling persoonlijk moet geschieden. Schagen, 28 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd G. LANGEN BERG. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen Gezien art- 219. 2e alinea der Wet tol regeling van de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen, brengen ter kenuisse van de ingezetenen, dat de rekening dezer gemeente over het afgeloopen dienstjaar 1879, ter secretarie voor een ieder ter lezing is nedergelegd van at heden tot en met den 12 Augustus 1880, van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, en betzij in druk, hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Schagen 3o Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBEBG. De Secretaris, DENIJS. 20 Augustus a.s. zal te Hoorn feestelijk worden herdacht het toojarig bestaan der Is- raëlietische kerk aldaar. De heer Dr. ,1. H. Dunner opper rabijn in het ressort Noord Holland, zal als feestredenaar optreden Men leest in de Ainsterd. Ct. Dat 't paal en perk stellen aan de openbare dronkenschap door krachtige maatregelen van gezag hoog tijd, ja meer dan tijd wordt, kan o.a. blijken uit het volgende feit, ons heden door een ooggetuige medegedeeld. En, helaas, dergelijke tooneelen zijn op den «luien Maandags, te Amsterdam geen zeldzaamheden. Op een schuifkar werd een smoorlijk dronken werkman door zes kameraden vervoerd. Zij hielden op een der drukste punten van verkeer met hun walgelijke vracht stand de jeneverüesch ging tot 2inaal rond Nog bleef 't er niet bij. Toen de flesch leeg was werd zij stuk gegooid en uit de kar onder 't lichaam van het verdierlijkte wezen, dat daarin lag uitgestrekt, werd eeue versche kruik met jenever te voorschijn gehaald en opnieuw rondgeschonkenNa die derde «hart sterking», die echter de beenen van het reeds wankelende zestal alles behalve steviger maakte, werd «het lijk« verder vervoerd, om wie weet tot welke openbare schandalen nog verder aan leiding te geven! Met genoegen vernemen wij dat eenige heeren te Amsterdam aan het bestuur der Harddraverij Veieeniging twee prachtige zilveren voorwerpen elk ter waarde van p.in. f 4oO hebben aangebodenom die te voegen bij de prijzen, uitgeloofd voor no. 5 en 6en wel voor de wedren van paarden bereden met zadel en dito met hindernissen. nageleefd; de keuren worden steeds vaardiger met het uitspreken van boeten|en het is nagenoeg een vaste regel, dat waar de wet te streng is, de toepassing achterwege blijft. Het tegenwoordig geslacht is aan wetten van dezen aard geheel ongewoon. Welk eene moeite kost het niet den wetgever te bewegen tot het nemen van maat regelen tegen het gebruik van sterken drank! Hier geldt het in elk geval een volkskwand dat veel omvangrijker en schadelijker is dan de zucht tot opschik en pralerij en toch zijn wij volstrekt niet zeker dat de bescheiden poging, die de regeering in haar wetsvoorstel heeft beproefdmet goed gevolg bekroond zal mogen worden. Intusschen heeft de opschik ook weder bepaald in den stand der fdienstboden een dergelijk hooge vlucht genomen dat men niet zelden schertsend zegt te verlangen dat dc regeering'"met hare beperkende bepalingen ook tegen dit kwaad mocht optreden. Maar zijn we wel billijk wanneer we zoo eenzijdig letten op dien stand Ongetwijfeld is het jammer dat zoo veel geld en tijd, op zulk eene dwaze en opzichtige manier wordt verknoeid door lieden, wier toekomst alleen gewaarborgd i» door zuinigheid en oppassendheid, maar zijn deze in dit opzicht de eenige zondaren? Is het niet een algemeen heerschende zucht om door de vodden en prullen, die men 0111 het lijf hangt de opmerkzaamheid te trekken'en is del n 1 1 j 1 «- 1 J De bekende pikeur S. Hettinga te T|erk- bespottelijke klccderdracht der dames, waarhij gaast heeft in 12 jaren, reeds twee honderd Er is een lijd geweestwaarin de gende heeren der Staten Generaal en keuren meenden te moeten Hoogmo - reglementen wansmaak en onkieschheid den boventoon voeren niet evenzeer af te keuren? Wij zijn er soms n*et vreemd van dat «Ie keurinnnie zich daar het sterkst openbaart, waar men er zelfs behoefte aan had en durven in elk geval den raad geven aan onze beminnelijke tonggeefsters op dit gebied om niet te vergelen dat haar voorbeeld ligt in het overdrevene wordt nagevolgd. Het zou zeker zeer inoeielijk zijn de wetten van «Ie mode 11a te sporen. Toch moet dit verschijnsel, even als elk ander, zijne oorzaken en zijne geschiedenis hebben Prachtliefde is een algemeen verspreide kinder achtigheid maar zij wijst wanneer zij overdreven wordt als in 'onze dagen op zedelijke krankten, uitvaardigen tei waartegen, indien het ongelijk was de regleiuen |,orst'h'in scherven Er prijzen gewonnen. Uit Bergen op Zoom schrijft men ons: Dezer dagen heeft de heer B. A. Poulie ontvanger der registratie, een zeldzame vondst gedaan. Bij het opgraven van eer, viertal oude kelders, in een hem toebehoorend gedeelte onzer voormalige vesting, werd o. a. te voorschijn gehaald een antieke blauw porseleinen vaas van 0.42. 111. hoogte; een steen van'1 jaar 1598, zeer duidelijk voorstellende twee staande leeuwen; deze steen is 0.16 m lang, o.to m. breedte en heeft een dikte van o o45 in. Voorts een groot aantal verschillende muntenwaaronder van het jaar i566; zilveren en koperen gedenkpenningen met het wapen «Ier Bourbons; een aautal koe hoorns, uniforuikuoopeiibeenderen, kogels en scherven van granaten, een smeltkroes, een aarden potje, benevens zware stukkeu ijzer en bestrijding van de uitspattingen dei dienaren van ten der regenten moesten gekeerd worden. Indien de mode. In de lijke tijden der republiek van de ijdelbeid, de lichtzinnigheid en de spilzucht de Vereenigde Nederlanden kon zulk eenmaal- u't onze vrouwelijke wereld verdwenen, zoude regel niet overbodig geoordeeld worden. V;ui alle mode haar geweldig gezag wel verliezen. Het isdan kanten stroomden de schatten naar bet afgelegen °°k daartegen nat de aanval tegen de aanbidding Holland samen. Geen wonder, dal «le algemeene der uiode en bare heerschappij gekeerd moet rijkdom zich openbaarde in zwierige kleeding en kostbaren «ipschik. Toen de Oost Indische Compagnie bare gro«,te dividenden uitkeerde. worden, maar boe ernstig men dit ook doe, men moet al weder nie« vergeten dat een wcinigje ijdelbeid tol bet wezen van den mensch schijnt hervormen: wetten kunnen niet baten. Iieerschle er eene algemeene welvaart onder alle behooren. Men zou den mensch moeten standen en bet was in znnderheid de dienstbo^ densland die door overdrijving in de navolging der weelde van hunne heeren en vrouwen, welke de aandacht van den wetgever trok. Gewoon als men in die dagen was aan den kwellendcn band van het gezag, scheen men weinig aan stoot te vinden in derg«-lijke inmenging van J Op Woensdag 18 en Donderdag 19 Ang. a.s., zal te Zuidscharwonde een tentoonstelling worden geho id«in Van bloemkool, utKclit«cke kool en bieten De inzending is opengesteld voor le wetten. Het is echlei niet onwaarschijnlijk leden en niet leden der Hollaudsche Maatschappij dal dergelijke bepalingen slecht of w einig werden vau Landbouw, aao deu Laugedijk woonachtig. is te Berlijn weder een geval van ver- o''t'G'l5,nG 'l001- Sas voorgekomen lu een vertrek waar een oude dame, ecu jong meisje en twee kinderen sliepen, was door onvoorzichtigheid de gaskraan blijven openstaan, en den volgenden morgen vond men alle vier de personen bewus teloos in hun bed liggen. Alle pogingen om de oude dame in het leven terug te roepen waren vruchteloos. Het jonge, mei-je en «Ie kinderen werden weder bijgebracht, maar verkeereu nog in levensgevaar. Hoogstwaarschijnlijk is ook dit ongeval te wijten aan voorzichtigheid. Uit voorzichtig heid toch sluit meestal de heer des huizes, voordat hij naar bed gaat, de hoofdkraan der ga-leiding. Men is dan zeker dat alle lichten uit zijn, heet het. inücrdaad zal er geen gaspitie meer branden, maar het is mogelijk, en hel gebeurt ook vaak. dat niet vooraf al'le kleine kranen gesloten werden leder kan nu nagaan wat gebeurt: net vergelen pitje braudt niet meer maar iuijk den volgenden avond, wanneer de hoofd ■traan geopend ns, ongehinderd zijn gas uitstoomen, vult kamer of g'iig met gas en bereid dan óf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1