Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. ZÖ8D1S Ao. 1880. 24stc Jaargang, No. 1316 Bekendmakingen. Nummer 7. Gemengde berichten. smuiii courant Dit blad verschijnt twee maal per weekWoens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags tl ure worden advertenti'in in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.6o, Afzonderlijke nummers 0.07$. Advertentien van een tot vijf tegels f o 73; iedere regel meer 0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arheid aan een rots te bién. czz POLITIE. Achtergebleven op de markt te Schagen van 5 Augustus 1880, 4 SCHAPEN. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. Vasthouden van Eenden Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. to3 van hel politieregleinent dezer gemeente Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat van af heden tot en met t5 QCTOBER a.s. de EENDEN, binnen deze gemeente, opgesloten of gehokt zullen moeten worden, op de boete bij het politiereglement hepaald. Schagen, 23 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn G. LANGENBERG. De Secreteris, DENIJS. PATENTEN De Burgemeester van Schagen, brengt ter algemeene kennis, dat, van af DÜNDEÜDAG 29 JULIJ tot en niet VRIJDAG i3 AUGUSTUS 1880, (de Zondagen uitgezonderd) des voormid- dags van 9 tot 12 ure, ter secretarie der gemeente kunnen worden afgehaald, de voijaarspatenten voor het dienstjaar 1880—-81. Wordende de paten'pligtigen herinnerd dat de afhaling persoonlijk moet geschieden. Schagen, 28 Julij 1880. De Burgemeester voornoemd G. LANGENBERG. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen Gezien art 219. 2e alinea der Wet tot regeling van de zamenstellinginrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen brengen ter kennisse van de ingezetenen, dat de rekening dezer gemeente over het afgeloopen dienstjaar 1879, ter .secretarie voer een ieder ter lezing is nedergelegd van at heden tot en met den 12 Augustus 1880, van des voormiddags tien tot des namiddags ttvee ure, en hetzij in druk, hetzij in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Schagen 3o Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. VI. Krantschneider sprong op. De maat was vol, bij kon het niet langer aanhooren. Zijn hart zou er door gebroken zijn. Maar hoe nu de kamer te verlaten, zonder j de booswichten te verraden dat zij hunne schan- delijke plannen tegen hunnen wil aan een luistervink hadden verraden? Hel minstegedruisch zou de opmerkzaamheid en den argwaan van de schelmen gaande maken die nu weder geheel stil waren geworden. Het leven stond hier op het spel. Krautschneider doorzag hel gevaar van den vreeselijken toestand ten volle, hij stond eenigen tijd tegen den deurpost geleund en dacht na. Met bevende hand trachtte hij toen zoo zacht mogelijk de deur te openen. Gelukkig had hij te voren in zijne opgewondenheid ver gelen, dezelve in het slot te drukken, verlicht haalde hij adem bij die ontdekking. Toen bukte hij zich, trok met twee haastige bewegingen de laarzen van de voeten en sloop er mede op den gang, opdat het krakende geluid van het nieuwe voor de reis naar Berlijn vervaardigde voetbe kleedsel hein niet mocht verraden. Tol zijn geluk was daar niemand te zien. Ilij sloop tot aan den trap die naar de tweede verdieping leidde. Daar zette hij zich op den trap neder en bracht het toilet zijner voeten in orde. Nauwelijks had hij dit verricht of Jan kwam in de stoutste bochten den trap af bnlanceeien Is de heer hotelhouder nu te huis? bracht de Kijritzer met moeite uit. »Om 3 te dienen! hiei boven heer rentenier.* Krautschneider kloin met bevende knieën de trappen op. »ij gevoelde nu eerst recht «Ie afmatting en angsten van het doorleefde, en moest toen hij hoven was aangekomen, eerst naar adem hijgen, voor hij den dienstvaardigen en snelvoetigen opperkelner kon volgendie reeds den langen gang door snelde aan welks einde de kamers die voor het private gebruik van zijn heer en meester bestemd waren, schenen te liggen. Krautschneider bleef staan en wischte zich het koude zweet van het voorhoofdzelfs de gedachte aan zijne Ida was niet meer in staat hem kalmer te stemmen. Hel was hem te moede als of zijn hart dreigde te barsten. «Hier, heet rentenier* riep intusschen de heldere stem van den opperkelner van het einde van den ha'fdonkeren gang Toen werd de deur geopend, waarin de hooge elegante gedaante van den eigenaar van het huis zichtbaar werd. Jan had zeker met eenige woorden het noodige verklaard want de hotelhouder trad nu met den oorspronkelijken vriendelijken lach. die Jan klaarblijkelijk van hem had geleerd, den gast te gemoet en riep met eene bevallige beweging van de hand op het binnenste gedeelte dei- kamer wijzend, het in dit hotel storeoiijpe »oni u te dienen.* «Diep ademhalend volgde de Kijritzer deze uitnoodiging.* Waarmede kan ik u van dienst zijn, vroeg de hotelhouder, terwijl hij hem een stoel aan bood. »U weet mijnheer zoo goed als ik en ieder goed vaderlander.* begon Krautschneider thans met eene zachte, door de diepte inwendige ontroering sidderende slem, de gewichtigste rede die bij ooit gehouden had, (zijn vader zaliger had voor hem zijne bruid gevraagd). Gij weet waarom de bevelen van de policie. be treffende elk nieuw aangekomen vreemdeling in deze stad. zoo veel geslrenger zijn geworden en betreurt zeker de afschuwelijke aanleiding tot deze bevelen!* «Zeker, zeker, mijnheer! maar «Nu daarom! zult gij zeker, bereid zijn deze maatregelen met kracht te ondersteunen «Zonder twijfel mijnheer, zonder twijfel!* «Nu dan! het geldt hier eene misdaad te verijdeden die elk Duitsch hart met afschuwen schaamte zou vervullen. Met al mijn krachten, mijnheer met al miju krachten «Nu dan ziet gij; ik ben een rustig burger van den Staat, die ver van den politieken strijd der wereld, als rentenier in Kijritz leeft!* «Ah zoo gij woont in Kijritz? vroeg meer bezorgd dan deelnemend de huisheer. «Ja mijnheer die eer geniet ik! Ik woon daar even als mijn vader en grootvader, voor mij deden van mijne jeugd af, en kom er zelden van daan! Waartoe zou zulks ook dienen? zoo als gezegd is, om de politiek heb ik mij nimmer bemoeid. Ida is daar ook niet voor, mijne vrouw namelijk •Zoo heet uwe vrouw Ida?» De hotelhouder trok terwijl hij met het hoofd schudde, zijn stoel iets ter zijde, want Krautschneider bad in zijn aangroeijenden onrust zijn labouret wat op rollen liep bijna oniniddelijk naast zijnen hospes gebracht en begeleide zijne haastige ontboeze mingen met allerlei voor kittelachige knieen, onaangename handbewegingen. «Ja zij heet Ida! bevalt de naam u niet?* «Om u te dienen De heer Krautschneider schraapte zijn keel in zichtbare verlegenheid; hij gevoelt dat bij zijn eigentlijk onderwerp geheel bad verlaten ei» scheen niet met zich zei ven eens, op welke wijze hij de inededeeling die zijn hart zoo b<-. klemde zou doen. Met wassende onrust be schouwde de waard zijn coufusen gast. «Nu dan« voer deze met onzekere stem voort terwijl hij aan zijn halsdoek trok. «Wij beiden hebben ons nooit met de politiek bemoeid. Noch minder hadden wij ooit met de policie of het gerecht te doen, behalve bij gelegenheid van eene erfenis, die mij ook thans naar de residentie heeft gebracht Tot predikant te Zuid Zijpe is beroepen do lieer W. H. Lultenberg, te Waddingsveen. De heer ds G. Vlug, predikant te Broek op Langedijk, heelt het beroep naar N'ijkerk op de Veluwe aangenomen. Uit Anna Paulowua ontvangen wij de volgende berichten: Jl* Vrijdag is de bliksem geslagen in de woning van J. Keppel aan de Geldersche huisjes, doch die zonder ongel uk keu te veroorzaken, door den schoorsteen een uitweg beeft gezocht. De j.l. (Dinsdag) gepubliceerde verkoopiug van de plaats van Th Keete, werd op het laatste oogenblik tot later uitgesteld, ongeveer 4o gegadigden waren teleurgesteld. Een echtpaar te Bergen op Zoom. Joham.es Brouwers en Eli/.abeth Konings, viert liedeo het >6ojarig huwelijksfeest. Ue geheele buurt, waar de oude luidjes wonen, geeft blijken van sym pathie door bet uitsteken van vlaggen en het oprichten van een eereboog van kolossale af meting. Te Kertsch is «Ie vuurtoren in haar fundamenteu gebarsten. Bij onderzoek is gebleken dat de toren op een vulkaniscben bodem slaat, en dat uitstroomende gassen de steenplaten hebben opgetild. Vermits men zich weldra een nieuwe vulkaan zou vormen, baast men zich den toren al te breken, voordat bij instort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1