Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Ao. 1SS0. 24ste Jaargang. No. 1317 HLISVVEBK. Bekendmakingen. een gouden ring. SCHAKER ANT Dit blad verschijnt twee maat per week. Woens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertenti'én in het eerstnitkomend No. geplaatst, ingezonden stukhen een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden dóór alle I M Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers f 0.07). Advertenticn van een tot vijf regels O 73; iedere regel meer o. i5. Groote L-tters naar plaatsru'mte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. POLITIE. Achtergebleven op de markt te Schagen van 5 Augustus 1880. 4 SCHAPEN, hieromtrent zijn te gemeente secretarie aldaar. Inlichtingen bekomen ter GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen secretarie van Schagen.' ter gemeente Vasthouden van Eenden Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. io3 van het politieregleinent dezer gemeente: Brengen bij deze ter algeineene kennis, dat van af heden tot en met l5 OCTOBEH a.S. de EENDEN, binnen deze gemeente, opgesloten of' gehokt zullen moeten worden, op de boete bij het politiereglement bepaald, Schagen, 23 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., 1 en lichtvaardigheid toenemen; zoodra hij w G. LANGI.NHLBG. zijn werkhij tnoge al dan niet met a Uc Roereter is, DENIJS. PATENTEN. De Burgemeester van Schagen, brengt ter 'want de cahiers van den leerling zien er vlek keloos en rein uit; alle sommen komen uit, en de vervoegingen zijn benijdenswaardig. Men heeft bereikt, wat men beoogde, maar het kind tot in den grond bedorvenen den onderwijzer veelzijdige moeielijkheden bereid. Men begrijpt niet, hoe verkeerd men in zijn kortzichtigheid doet; doch is een dergelijke wijze van handelen in honderden gezinnen te aanschouwen, en vooial zijn hel de talen, waarop moeder en zuster zich met een ware corrigeerwoede werpen. Zoodra men het kwaad in de gevolgen af keurt, mag men niet eenzijdig deze laatsten bestrijden maar men moet meer grondig te werk gaan en het euvel tol in den oorsprong opsporen Dit is natuurlijk veel minder gemakkelijk doch het is het eenige, wat tot het doel voert. Stellen wij ons de gevolgen van. zulk een verkeerde handelwijze voor den geest. In plaats van de vlijt en oplettendheid van den scholier op te wekken, doet men zijn luiheid eet dat zijn werk hij moge al dan niet met ambitie werken altijd verbeterd wordtzal hij minder en minder moeite daaraan besteden, hij wordt voortdurend meer achtelijk, totdat weldra bij mondeling onderzoek zijn onwetendheid blijkt. nlgemeene kennis, dat, van afDONDEHDAO 29 *",G JDLIJ tot en met VBIJDAG l3 AUGUSTUS lliJ 18 «"««oor ontegenzeggelijk 111 zijn studie. achteruitgezet en is zulks eens het, geval, dan 1880, (de Zondagen uitgezonderd) des voormid dags van 9 tot 12 ure, ter secretarie der gemeente kunnen worden afgehaald, de voljaarspatenteil voor het dienstjaar 1880—81. Wordende de paten'pligtigen herinnerd dat de afhaling persoonlijk moet geschieden. Schagen28 Julij 1880, De Burgemeester voornoemd G. LANGENBEKG. Dat er een groot verband lusschen school en buis bestaat, zal niemand ontkennen, De op voeding, die op school gegeven wordt, dient weet en thuis eensklaps de helderste ingevingen duurt het meestal maanden lang, voordat dit weer in te halen is Zedelijk wordt den schoiier niet minder nadeel berokkendhij wordt stelselmatig tot bedrog aangezet. Hij weet zeer goed dat hij de vleiende getuigenis, die zijn schoolwerk siert, niet ver diend heeft; maar er is jjeen enkele fout in zijn werk en dat is hein genoeg. Voor den onderwijzer is dit zeer onaangenaam. Weldra zal hij bespeuren hoe de vork in den steel zit, wanneer zijn leeriiug op school niets verder in huis voltooid te worden; tusschen het een en het ander inoet de noodige overeenstem ming bestaan doch dit is lang niet altijd het geval. De kinderen komen uit school; na een uurtje schijnt te kiijgen; echter kan l.ij hel soms niet bewijzen docb liet maakt hein het geven van geregeld onderwijs bijkans onmogelijk. Vele drogredenen worden door de verleidster gebruikt, oin haar verkeerde handelwijze te ontspanning begint het dagwerk op nieuw, want rechtvaardigen, liet wekt de eerzucht en di het schoolwerk inoet gemaakt, en van het dag licht moet geprofiteerd worden. Dan zitleu zij daar en ploeterendaar soms het werk zéér langzaam vordert. Menigmaal legt de moeder aan haar oudste dochter de minder aangename taak opom een oogje over dat werk te laten gaan, en de kleiuen ambitie van het Kind op, wanneer dit zijn schoolwerk steeds behoorlijk oplevert; alsof lengen en bedrog de eerzucht kunnen opwekken Met welke consequentie en sluwheid zulke kinderen den onderwijzer dan kunnen iiedriegen, dit grenst haast aan het ongeloofeijke. Meermalen kwam het voor, dat een schooljongen af en toe de capaciteiten der kinderen op het dwaalspoor te brengen. Men moest toch inzien, dat dit meer of minder onschuldig bedrog onmiddelijk op het hoofd der kinderen terugkomt en dat men niemand daardoor benadeelt dan juist hen. lloe kan het onderwijs goed wezen, als de onderwijzer niet voldoende op de hoogte is van de vorderingen, die zijn discipel gemaakt heeft? Tocli is het een veelvuldig verschijnsel niet alleen dat de moeder in zeker opzicht als de bondgenoote van haar kind optreedt, aisot het bare roeping is met haar zoon den onderwijzer te bevechten; maar ook, dat de ouders quanU meina voor hun telgen partij trekken, den meester verantwoordelijk stellen voor de ge brekkige vorderingen hunner kinderen, al zijn zij rel ven daarvan de schuld, en zelfs beleedigend tegenover hein zich toonenals zij niet in de boogere klasse overgaan. De oorzaak van dit veel voorkoinene verschijnsel moet uitsluitend in ijdellieid gezocht worden. Dat een dusdanige handelwijze, als wij trachten te omschrijven, geheel verkeerd is, mag men na liet bovenstaande veilig aannemen. Degroote fout is, d it men de kinderen eerst begint gade fe slaan, wanneer de klachten u:t de school verontrustend beginnen te worden. Men moet integendeel al dadelijk het oog houden op den kinderlijken arbeid en het is werkelijk voor den denkenden mensch belangrijk, om" de toe nemende ontwikkeling der verstandelijke ver mogens van zijn kind gade te slaan. De controle en het opzicht der ouders mogen volstrekt niet een tijdelijke verlichting der zorgen van het kind veroorzaken; maar men moet ook trachten dat- de scholier al het voordeel, dat de onderwijzer beoogt mei werk thuis te geren wel degelijk pinkt. D.it men het kind helpt, is natuurlijk nuttig, maar dan moet 't ook een zeker onderricht wezen, dat men geeft. Men hale de regels aan die op de gemaakte fouten betrekking hebben en late het kind de feilen dan zelf verbeteren in dat geval zal het den daarover ondervraagd, reken» van de gemaakte verandering kunnen geven; men corrigeert echter in geen geval het schoolwerk op de wijze die wij boven bedoelden. Onophoudelijk en gestreng moet men de volgenden da schap met raad en daad bij te staan; docb boe en in in zijn fransche vertalingen, die met zorg door welke mate die hulp verleend behoort te worden, zijn oudere zuster gecorrigeerd waren, expres- daarover bestaat een groot verschil van gevoelen, selijk fouten liet, om zooveel te gemakkelijker Gewoon lijk bemoeit men zich met dat school-te kunnen vol houden dat bet werk door hem werk niet eer, voordat dé discipel door een geheel alleen verricht was, of ten minste met bijzonder slechte sensuur zijn lichtvaardigheid geringe hulp. De meeste leerlingen zijn sluw ot loiheid duidelijk aan het licht gebracht ziet. genoeg 0111 woorden en zegswijzen, die luin tegeh de zindelijkheid straffen. Een kind, dat op liet uitweudige van zijn werk niet net kan ook niet de noodige zorg aan het inii'-rlijke schenken Men neme nooit genoegen met het voorwendsel door de kinderen menig maal aangevoerd dat de onderwijzer het schrift J toch niet onder de oogen krijgt, daar het be stemd is, 0111 voor te lezen. Men doe het kind wel beseffendat het werk ten nutte van den leerling en niet voor den leermeester is. Heeft men de kinderen eens aan correct en geregeld werken gewend dan kan men ze meer aan ziclizel\en overlaten, hoewel velen nu en Het streven van zuster en moeder is dan om, instinctmatig vreemd voorkomen, te vermijden dan wel eens een kleine aansporing behoeven, in den ininsteu tijd en zoo gemakkelijk mogelijk en zelfs degenen, die hen helpen opmerkzaam Voornanicntlijk zijn het de talen, het rekenen een beteie getuigenis van den onderwijzer voor daarop te maken. eu de geschiedenis, welke binnen het hereik van den scholier'te verkrijgen. Met genoegen bespeuren Buitendien getuigt het van een zekere bt> j de zorg der moeder of zusters vallen; door bij zij dan de resultaten vau hare bemoeijingenkrompenbeid, om den leeraar ten opzichte van het schoolwerk thuis een kleine theorie over de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1