Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. i en D A u 15 AUGUSTUS. Ao. 1880. 24ste Jaargang. No. 131S Bekendmakingen. een gouden ring. 7. iNummci Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twee maal per week. Woens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 nre worden advertenti'én in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers 0.07L s/dvertentiën van een lot vijf regels f o 7 iedere regel meer ƒ0.15. Groote lateis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boek hand Jaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. POLITIE. Achtergebleven op de markt te Schagenvan 5 Augustus 1880, 4 SCHAPEN. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. Vasthouden van Eenden Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. io3 van het politiereglement dezer gemeente: Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat van af lieden tot en met l5 OCTOBEH a.s. de E li TV DEN, binnen deze gemeente, opgesloten of gehokt zullen moeten worden, op de boete hij het politiereglement bepaald. Schagen, p.3 Ju lij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGENBERG. De Secreteris, DENIJS. Pc Burgemeester vart Schaden brengt, Ier voorkoming van telenr- steliiiifT- ter kennis van belanghebben den, dat aldaar, bij gelegenheid dei- festiviteiten op 17 dezer geene staan plaatsen worden verleend dan aan kramers enz., DIK INGEZETENEN DEK GEMEENTE ZIJN. Schagen 13 Augustus 18SQ Du Burgemeester voornoemd, G. LANG EN BERG. VII.' Kan ik 11 een advocaat bezorgen, zeide de hotelhouder dienstvaardig. «Ach hierom is het mij in het geheel niet te doen op dit oogeublik. «Waarmede kan ik u dan dienen? Mogelijk een doctor voelt gij u ongesteld? De vermoeijende reis de weersverandering «Neen! Ik dank u! Het betreft niet mij zelve!» «Nu en wien dan mijn waarde Heer?« Krautschneider zuchtte diep Te vergeefs zocht hij naar het verlossende woord Het was hem, als snoerde hel hem de keel dicht! En toch lag het hem als een berg op hart en hersenen. Ik logeer namenllijk op nummer zeven», begon de ongelukkige verwarde man op nieuw, «en lda heeft mij voorspeld, dat mij op deze reis het een of ander ongeluk zou overkomen!» «Ik zou ontroostbaar zijn, wanneer gij in mijn huis «Waarom moet naast noinmer zeven nummer acht liggen?» Kreunde Krautschneider. «Dat is de beklagenswaardige inrichting van ons telsijsteem zucht de waard hein te troosten, die het reeds lang bij zich zelve niet eens was over de toerekenbaarheid van dezen verwarden redenaar. «O, mijnheer, indien gij wist, wat cr op dit oogenblik op nommer acht voorvalt!».. De werkelijk tragische toon, waarop de ren tenier dezen uitroep deed. bracht een gunstigen omkeer in de gedachte van den hotelhouder te weeg en met innige belangstelling vroeg hij Om u te dienen mijnheer, wat is het toch, dal 11 zoo van streek brengt?» Zamenzweerders, koningmoordenaars, helscli complot, bloedige misdaad bracht Kraut schneider uit en zonk half onmachtig in zijn zetel terug. Het duurde lang eer hij tot zich zelze kwam. Toen kwam zijn tong los en hij vertelde met een zwakke stem, maar duidelijk en zamenhangend het vreeslijke geheim vuit een wijdvertakte en klaarblijkelijk voor den staat gevaarlijke zaïnenzweringdie ben» dooi de hoofdaanvoerders die zoo juist zijne kamer 11 $>11 ren waren onwillekeurig was verraden. De hotelhouder betuigde zijn warmen dank aan zijnen gast voorde gedane inededeeling en verzekerde ernstig en vastberaden dat bij zyn plicht zou doen en de gevaarlijke menschen terstond gevangen laten nemen. «Juists zeide Krautschut ider, laat ons handelen, zoo als bet goede vaderlanders betaamt. Ik hoop dat men mij nog beden in verhoor zal nemen en «lan rustig af laten reizen. Ik zal de uoodige burgen stellen. De hotelhouder belde en liet zicli door Jan bet vreeindelingenboek brengen. «Wie is» vroeg bij toen dit hem gebracht was, de Heer die op dit oogenblik nummer acht 111 gebruik heelt: «Mijn God bet is lan waagde niet den zin te eindigen, daar bij de ernstige gezichten van de beide mannen met zulke strakke cp merkzame blikken op zich gevestigd zag.» «Nu wie dau?» vroeg de hotelhouder uog ernstiger.» Jan boog zich tot bij bet oor van zijn chef en fluisterde hein eeuige woorden toe. liet gelaat van den hotelhouder klaarde op. Hij wenkte Jan ziel» te verwijderen. «Volg mijals ik u verzoeken mag zeide bij hierop tot zijnen gast. Zeer verbaasd over deze vreemdsoortige wen ding volgde Kr iiilsckneider den huisheer. Wat bad deze uilnoodiging Ie beteekenen «Het was toch beter indien wij eerst de politie lieten balen,meende de Kijritzer op den laatsten trap staan blijvende, daar zijn waard, zonder bedenken op nomuier zeven toetrad. «Koin maar,» antwoordde de andere, wij moetende zaak eerst nauwkeuriger onderzoeken Gij zult u geloof ik overtuigen dat hier geene politie noodig is!» Ze traden de kamer binnen. Daar naast klonken nog de glazen. «Leve Gödollo klonk luid de scherpe stem van den doctor.» «Dat is een Sigeuner, een kinderdief, in alle geval een der hoofdaanvoerders van de bende,» verklaarde Krautschneider.» «Geele Hans leve ook!» riep nu de stem van Frater Felix. «Een brandstichter, een roover en moordenaar, fluisterde Krautschneider.» Nu mijnbeer wat wijfeit Gij nog? De hotelhouder lachte. «Heer rentenier deze zaïnenzweering is zoo onschuldig dat ik mij zonder aarzelen er bij zou willen aansluiten, indien de Heeren daar binnen bet toelaten. «Hoe mijnbeer dat is «Dat is in vollen ernst waarl De geele Hans is een grappige vent, ik bel» mij dikwijls kos telijk met zijne guitenstreken vermaakt! en l'rederik van bet Woud, ook. Heerlijke schurken die Schillers, MaleijHassan nog overtreffen. «Wat. Gij kent deze moordenaars ook?» Zeker Mijnbeer eu met mij hebben vele duizenden in Dintscblaud dat genoegen «Ik begrijp u niet!» Gij zidt begrijpen, wanneer ik u zeg dat de man bier naast die zoo even op den geeleu Hans dronk, mijn vleesselijke zwager is!» Uw zwager?.... Alle goede geesten «Kom lustig aan de table d'liote. Gij kunt met de grootste gerustheid naast deze heeren plaats nemen! Hoor daar luidt de etensbelKom n»ede!« «Maar mijnheer ik bid u mij op te helderen. Daarnaast werd de deur geopend. Lachend traden twee mannen in den gang om aan het bellen gehoor te geven ook de waard nam den arm van zijn gast en trok hem inet ziel» voort. De doctor en Frater Felix groetten in den besten luim. Mijn zwager, de uitgever en boekhandelaar Dittmer uil Elberteld en hier de schrijver van zijn laatst uitgegeven werk: Het pleegkind van den Sigeuner.» Heer doctor Muller de hoer rentenier Krautschneider! Gij ziet mijn waarde heet soortgelijke booswichten hangt uien niet op! Ja wel!» zeide lachend de geniale Doctor wanneer ze nauientlijk bij bet einde van het boek als premie in een olieverw nadruk ver schijnen Ik abonneer mij opeen dozijn exemplaren,» riep Krautschneider, wien bet plotseling te moede was geworden als zage bij den ganscbeu hemel vol lustig mudceerende Engelen.. «Een roman» lachte hij in zich zelve, terwijl ze de trappen afgingen. «Wat zal lda daar van zeggen Wij laten bet uit galanterie aan onze vrien delijke lezeressen over; zich voortesteüeuwat lda er va*» zeide, terwijl de geduldige lezer z:ch de vraag mag voorleggen wat de brave wederhelft van dien goeden heer Krautschneider zou gezegd hebben van liet halve dozijn flesschen champagne, die zij op de hotelrckeniug van den lehuiskomende vond En nommer zeven Laat ons hopen dat haar voortaan 111 Kijrilz recht wedervare. Bij dc harddraverij te Heerhugowaard uitgeschreven door den kastelein Kuilman, den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1