Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. '19 AICTSTiS. Ao. 1880. ft 24 ste Jadrgtit'ig. Bekendmakingen een gouden ring. Vrouwen en meisjes op post- en telegraaf kantoor Dit blad verschijnt twee maal per weekWoens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertentiën in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3 6o. Afzonderlijke nummers 0.07$. Advertentiën van een toe vijf regels f o 76; iedere regel meer/o.i5. Groote letters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zomler deugd te dingen ls arbeid aan een rots te bi£n. POLITIE. Achtergebleven op de inarkt te Schagen van 5 Augustus 1880, 4 SCHAPEN. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. Vasthouden van Eenden Burgemeester en Wethouders van Schagen, gezien art. io3 van het politieregleinent dezer gemeente Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat van af heden tot en met i5 OCTOBER a.s. de EENDEN, binnen deze gemeente, opgesloten of gehokt zullen moeten worden, op de boete bij bet politiereglement bepaald. Schagen, 23 Julij 1880. Burgemeester en Wethouders voorn., G. LANGEN BERG. De Sëcreteris, DENIJS. waarbij mannelijke kracht geen vereischte is, had de heer der schepping aan de vrouw be- hooren aftestaan. Schiller zong in zijn lied van »De klok": »Der Mann initss binaus In's feindliche leben A «Und drinnen waltet Die züchtige Hausfrau Die Mutter der Kinder 1 Door ieder ouder, die met veel dochters ge zegend is, zal het besluit van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 0111 vrouwen en meisjes bij de post- en telegraafdienst toe te laten, met toejuiging ontvangen zijn. Het is een flinken stap op den weg, die ingeslagen moet wordenwil men de vrouwen niet langer van hare rechten verstoken laten. Niet alleen toch hebben wij de vrouwen tot heden in ve_ lerlei dingen onmondig verklaard, maar het sterke geslacht, misbruik makende van hel recht van den sterkste, heeft bet zelfs niet beneden zich geacht, het zwakkere geslacht uit een aantal betrekkingen te verdringen, waar de vrouwen van nature toegeroepen wareu! Wij hebben van alles het leeuwenaandeel genomen en aan de vrouwen slechts gelaten wat ons van den buit niet aanstond. Of is het geene schande, als we in onze manufactuur- en mode winkels, in allerlei ma gazijnen, flinke jongelieden zien staan .Nimrods en Herculessen, die hun jeugd en krachten wijden aan het aanprijzen tan japonnenstof en katoentjes den lof van popeline en zijde ver kondigen, en als ellenridders over hun fluweel en zijde spreken, gelijk vroeger een waarachtig geharnast ridder over een toernooi of de kleuren zijner uitverkorene? Ontnemen die ellenoverweldigers niet het brood aan zoovele jonge meisjestot wier werk kring het in de eerste plaats behoort oin stof voor vrouwelijke kleederdrachten aan te prijzen, te verkoopen en te knippen? Waidu(jkt u van de dameskleermakers? Moest *ich een man op dat terrein durven vertoonen Alle vakken, waarbij de naald tegenwoordig de naaimachine de hoofdrol speelt, had de man steeds aan de vrouw moeten overlaten. Alles, Zeker heeft Dnitscliland's groote bard dat heel mooi en dichterlijk gezegd, maar de werke lijkheid is geheel anders. De vogeltjes paren zich allen', maar bij de uienschen gaat dat niet zoo grif. Veel meisjes blijven ongetrouwdomdat zij niet ten huwelijk gevraagd worden, want ik geloof niet dat men er op 'Je honderd vijf of zes zal vinden, die aan den ongehuwden staat de voorkeur boven het huwelijk geven. Gegoede en zeer mooie meisjes hebben, gemeenlijk eene ruime keuze van aanbidders,- die niets liever wenschen dan op het stadhuis hun aanvraag te bezegelen. Maar niet gegoede of leelijke meis|es? Met haar is er op de huwelijksmarkt weinig te doen. I11 Perzië zoo verhaalt men had men er een aardig middeltje op om mooie en leelijke rijke.en arme meisjes door elsaar, uittchuwen. Daar verkocht men de mooie vrouwen bij ojibod aan hen die haar gaarne wilden hebben, en de leelijke meisjes kregen als huwelijksgift de oji brengst van den verkoop der mooie mede. Doch wij zijn n*et in Perzië, en beden ten dage verkoopt en koopt men geen vrouwen meer, althans niet zoo in 't ojienbaar Het huwelijk wordt echter zeldz; meromdat aan het leven veel hooger eiscben dan vroeger gesteld worden, en de meeste jongelieden terugdeinzen voor de zorg, die zij op zich nemen. Men is te veel berekend. Slechts zelden nog ziet men een jeugdig paar, met weinig of geen fortuin doch met véél rozengeur en maneschijn moedig hesluiten s levens lief en leed samen te deelen en met geest kracht den worstelstrijd aanvaarden. Dat waagstuk acht de tegenwoordige jiositieve wereld te groot; als men dus niet behoorlijk heeftberekend.dat in alle opzichten de verbintenis eene goede partij is, gaat men niet op glad ijs Van daar dat het huwelijk zeldzamer en het aantal ongetrouwde meisjes, vooral in de bur gerklasse, grooter is In de arbeidende klasse heeft het huwelijk niets van zijn aantrekkingskracht verloren, want voor den werkman is de vrouw eene onontbeer lijke gezellin. Terwijl de man den geheelen dag iu de werkplaats of fabriek bezig isblijft zij thuis om voor alles te zorgen; beiden werken even trouw en hard voor het gemeenschappelijk doel. Zelden ontmoet men dan ook ongetrouwde werklieden. Onder de rijken vindt men ook zeer weinig ongetrouwde mannen en vrouwen, om de 111. i. eenvoudige reden, dat de vereeniging gemeenlijk een paar groote fortuinen bijeenbrengt. In de burgerfamilie» echter blijft zoo menig meisje ongetrouwdomdat menig jongman zich de weelde van te trouwen niet kan veroorloven Clotilde zegt het ju de Familie Benoiion zoo' jKist: «Eenvoudige toiletjes mijner jeugd, waar zijt gij gebleven?.... Tien meter mousseline^ drie ellen lint en een bloem in 't haar!.... Heilige mousseline, beschermvrouw van het tollet, red onze dochters, die in eene zee van kant verdrinken.» Zij heeft wel gelijk, die schrandere Glotilde, al mogen zich ook bij dat boetjireekje Fransclie meisjes veel harder rouw moedig op de borst slaan dan Hollandsche. Toch moet een jongman wel erg verliefd zijn, zoo hij n:et opziet tegen dien berg mooie en kost bare dingen, die zijne vrouw tegenwoordig van hem eisciien zal, omdat zij «toch wat inoet hebben om aan te doen." Door het toenemen van de behoeften, het uitzetten van de bevolking en andere redenen, is dus het huwelijk voor alle vrouwen niet bereikbaar meer, en in dezen toestand wordt elke verbetering van haar lot, elke vrijmaking eene daad van billijkheid. In andere landen hebben vrouwen sinds lang de post en telegraafdienst behoorlijk waargeno; men. Men herinnert zich wellicht nog de Fransche telegrafiste die een paar jaar geleden met het legioen van eer begiftigd werd, oindat zij tijdens den Duilsch Franschen oorlog met levensgevaar, heimelijk eene teg rajihische verbinding had weten ie maken en aldus het Fransche leger oji de hoogte van de jilannen van een Duilsch korps hield. Telegraaf en postdienst kunnen door vrouwen evengoed als door mannen worden verricht, en iedereen, die in liet buitenland wel eens met die vrouwelijke ambtenaren iu aanraking is geweest, zal erkennen, dat zij uit muntend voor haar vak geschikt schenen. Eere deu Minister, die aldus de emaucipatie bevor deren wil. Met vele andere deel ik echter het gevoelen dat men de bezoldiging niet lager behoort te stellen dan die .der mannelijke ambtenaren. Slaan de te verleenen diensten gelijk; dan mogen ook de tractemenien niet verschillen Zelfs in een tijdperk als het tegenwoordige, waarin zóinigheid du leus is, mag het sterke geslacht niet speculeeren op deu mindergunstigen toestand der vrouw om daardoor eenige duizende guldens uittehalcn. Een nieuw ve'd is er nu voor onze meisjes geopend, waaroji zij zich met het sterke geslacht kuunen meten. Ongetwijfeld zullen zij^ichdaarbij even, gunstig onderscheiden als hare zusters iu het buitenland, en de Minister zal zich over j zijn maatregel niet beklagen. Wie weet, of zich daaibij liet zeldzaam geval niet eens voordoet, dat bij de correspcAidentie eener vrouwelijke telegrafiste met eenen telegrafist, niet alleen de electriscbe vonk overgaat, maar ook beider hart verteederd wordt, zoodat er eene liefdesverklaring langs den gelieimzinuigen ijzerdraad plaats beeft! Dat zou aller verrassendst zijnmaar ook zonder dit, zon da vrouwelijke telegrafiste zich iu haie onafhankelijke betrekking gelukkig kunnen voe len.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1