Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. XÖSBA6 22 AÜWOT. Ao. 1880. 2ftste Jaargang. !\io. 1320 Bekendmakingen. een gouden ring. JAGT. Spreken. Gemengde berichten. I SOMBER COIIRAMT. Du bind verschijnt twri man! per week/Tornt- dag- en Zatxu'dag avond. Rij inzending tot *s mul dags la ure worden advcrtenticn in liet eorstiiitkoineiHf No. geplaatst, ingezonden tikken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Naar volksheil zonder deitgrl te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.66. Afzonderlijke nummers f O.07I. Advertentien van een tot vijf regels y 97Ó; iedere regel meer o.|5. 'Groote l.tteis naar plaatsru'mte. tdirectenren en Boekhandelaren aangenomen. - I g 11 - - - =zzz POLITIE. Achtergebleven op de markt te Schagen,van 5 Augustus 1880, 4 SCHAPEN. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. GEVONDENt Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Scbagen. De Burgemeester van Scbagenbrengt ter kennis van belanghebbenden, dat de gemeente school waaraan de werkzaamheden ter ver- grootiug zijn afgeloopen, te bezigtigen zal 'zijn, doch alleen voor volwassenen Zondag 21 dezer, des namiddags van twee tot vijf ure. Scbagen,.20 Augustus 1880. De Burgemeester voonoemd G LANGENBERG. De Burgemeester der gemeente Scbagen; Brengt ter kenuisse van belanghebbendenbet navolgende. De Commissaris des Koninqs in Noord Hol land Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten, dier provincie, dd. 4 Augustus jl nö. aa; Gelet op art. 11 der wet van i3 Juni 1857, (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden: 1. dat de jagt op klein wild in Noord Holland, zal worden geopend op ZA TURDAG 11 SEPTEMBER 1880. met zons opgang 2. dat de korte jogt, dagelijks, met uitzon dering van den ZONDAG, en Aa lange jagt alleen op WOENSDAG en ZATERDAGzal mogen worden uitgeoefend. En zal deze in het provinciaal blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente der provincie worden aangeplakt. Haarlem, 7 Augustus 1880. De Commissaris des Konings voornoemd, (get.) SCHORER. Schagen, 20 Augustus 1880. De Burgemeester voornoemd G. LANGENBERG Het is ongetwijfeld met groot recht dat door Cbanning de kunst van spreken een der opvoe dingsmiddelen genoemd wordt van den menscb Het is ia ons vaderland vooral slecht met deze kuust gesteld, wie toch eeuige dagen in den vreemde, al is bet maar in Duitschland heeft verkeerd, ontwaart om zich eene zoo groote gemakkelijkheid in het gebruik der taal, dal daardoor bet menschelijk verkeer grootelijks wint aan levendigheid en gemakkelijkheid. Nu w il ik niet beweeren dat de kunst van spreken elders meer dan bier wordt bestudeerd, maar zeker is het, dat wij in het banteeren onzer taal over het algemeen achter staan bij de ons omringende natiën. Ongetwijfeld zou oefening, stelselmatige oefening, daarin veel verbetering kunnen brengen en op de school wordt dit punt veel te veel verwaarloosd. Het gemakkelijk uitdrukken van zijne gedachten is een zoo gro- middel ter ontwikkeling van onze vermogens en ter verbooging van ons levensgenot, dat de middelen om daartoe te gernken ten zeerste onze overweging verdienen. Et; zijn èr die aan bet spreken geen plaats toekennen als kunst; zij beweren dat het vrolijk gemoed gemakkelijker spreekt; dat het welwillend hart aangenamer en welluidender woorden weet te vinden, zoodat het goede spreken eerder bet gevolg is van innerlijke gaven, dan van verkregen, door oe fening verkregen kunst. Wy zijn die meening niet toegedaan. Het is waar dat het een welwillend mensch eerder gelukken za'1 ons door zijn woorden te boeion dan dit het geval zal zijn, wanneer de spreker een norsch of in zich zelf getrokken karakter is; 'zij hebben iets voor; zij leeren gemakkelijker maar toch overwint hier ook ^tudie het gemis van natuurlijke vlugheid Wij kennen zeer goedhartige, vrOolijke wezens, die echter bizonder slecht er in slagen zich onderhoudend uittedrukken. terwyl wij daarentegen bij veel onbeduidendheid on soms niet geringe karakter fouten, vaak worden getroffen door een aange naam talent van spreken. Als Pijthagoras zou wellicht een leeraar in groeit Weer andere vervolgen 11 met annecdoten en het is eene moeijelijke keuze, waarbij ge kozen moet worden tusschen hem, die u steeds op de zelfde aardigheden onthaalt eu hen die 11 steeds niet nieuwe spelingen van zijn vernuft bezig houdt. Zij meenen dat pikante sauzen een, ge. schikt middagmaal vormen eu verliezen meestal uit het oog dat een aardigheid ontdekt maar niet op gedwongen wijze moet aangeboden wor. den. Ook geleerde sprekeif heeft mep, die er steeds op uit zijn om u in de diepten, hunner wetenschap te laten blikken en zelf niet be hoeden dat dit ongepast wetenschappelijke een staaltje is van hun eigen onverstand. Allerlei specialiteiten biedt deze afwijking aan. Litteratuur reisbeschrijving, politiek, phijsica, alles uiterst geschikt otn een discours, dat als een bergweg ons de verrassendste uitzichten moet openen waardigheid bij t£ zetten, wordt ongeschikt en ongenietbaarzoodra bet zich als een rotsblok tusschen ons plaatst. Dan treft men onder de slechte sprekers bij hen die spreken niet zelden lieden aan, die mpt liet innemendst gelaat en de hartelijkste woorden aanvangende, al spoedig u bezig houden met het ontleeden of liever ont- het spreken eerst het zwijgen hebben aan te kleeden van een afwezigen vriend en wier bevelen, maar ik geloof niet, dat de kwaal, die wy bestrijden, dit middel noodig beeft. Eerder zouden wij als hoofdregel willen stellen Spreek! Neem deel aan bet discours. Bedenk daartoe niet te lang wat Gij zeggen wilt. Zijt Gij een maal in den stroom des gespreks dan wordt Gij van zelf daardoor voortgestuwd en wordt bet u al spoedig te moede, alsof Ge langs de oevers van een kalme en liefelijke beek in een gemak kelijk vaartuig voorttrekt; wat Gij hoort lokt uit tot spreken en is bet slot verbroken dat uwe lippen aan een hield, dan zult Gy al ras bespeuren dat het spreken den inensch natuurlijk is. Goed te spreken evenwel is niet zoo natuurlijk als wel eeqs wordt aangewezen. Welk een on derscheid tusschen zouteloos gesnap en boeijeude voordracht en in welk eene reeks van verschei denheid openbaart zich het spreken. Het out- zachelijk redenaars talent willen wij hier bui tenplaten. üutzachelijk talent in zijn schijnbaar woorden als een zoet venijn uw eigen hart binnensluipen tot Gij met schrik ontwaaktdat Gij ook zelf tot kwaadspreken verleid zijt. Al deze klippen moet de goede spreker vermijden, en schoon hoogst zelden hem al die gevaren te gelijk dreigen, steeds zal hem toch een van ben of een andere van geiijksoortigen aard noordzaken om het spreken te leeren. Zonder inspanning ook bier geene uitspanning. Scbagen 21 Augustus 1880. IH/ Jl, Vrijdag avond, te half acht ure, vergaderde ten huize van den beer Knikker, de vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek in deze gemeente, i5 leden waren tegenwoordig. Na opening der vergadering door den voorzitter den ^eer Slangen, werden de notulen der vorige bijeenkomst gelezen en goed- eenvoudiee middelen, doch krachtig als dijnamiet; 1 6e^fur<^' Hierna kwam aan de ordede scbooliowijding. onwederstaanbaar in zyn kracht, betzij het daar voor4itler |ejdde dit punt in en stelde de als een stormwind heen loeit, het zij bet zich vergadering de vraag: zullen we aan die inwijding als een zachte koelte vol liefelijkheid hooren kinderfeest verbinden, ja dan neen? Mpt ,1 t algemeeoe stemmen verklaart men zich voor het doet. Het is bijna onmogelijk al de scbakeeriugen M J 0 houden van een kinderfeest. Na eenige discusien te noemen waaronder het spreken zich voordoef. werd verder besloten de f 200 die de gemeente De meest gewone afwijkingen van het goede dit jaar voor een schoolfeest beschikbaar beeft spreken willen wij echiet kort opsommen. Daar 6este'd, geheel voor dit feest te bezigen en deze 1 ir 1 som nog te vermeerderen met t 4° uit de kas is bet spreken over zich zelf, een fout, die def yereeniging. Aan de l.den van 't bestuur, voortspruit uit te groote ingenomenheid met bijgestaan door een viertal andere heeren, is de zich zelf en die van den hoorder groote inspan- j nadere regeling van t feest dat waarschijnlijk uing kost om van zijn kant beleefd te blijven Zoo spreken enkelen uitsluitend over het geen Vrijdag as. zal plaats hebben, opgedragen. Bij Kon, besl. van 18 dezer is de ofï. v. ...r I gez. tste kl. bij de zeemacht K. G. F. Sloos, zy gedaan hebben, zonder een oogenbl.k te 6^ bedenken dat dit alles hun hoorder geen bet deo digngt ontstane lichaamsgebreken, met t minste belang inboezemt. Zoo zijn er anderen, September a.s. op pensioen gesteld, onder toe- die steeds spreken over hun vak en u kosteloos daarin meestal op eens voor u onbegrijpelijke wijze les trachten te geven; doode takken in Acn boom der conversatiewaaraan geen blaadje kenning van een jaarlijksch pensioeo van fl3oo en eene verbooging ter somma van f 4&o laars voor werkelijk verblijf in militairen dienst, in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1