r 1 r j f 1 i B j V L Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad XÖ8DA6 I SEPTIIiia, No. 1324 Ao. 1880. 24ste Jaargang. een gouden ring. een WIT LAM, een Dramatisch verhaal. SCHAKER .iff Dit blad verschijnt twee maal per weekIJ'oens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiën in het eerstnitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per |aar 3,Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers 0.07}. Advertentiën van een tot vijf regels J 07a; iedere regel meer ƒ0.15. Groote latters naar plaatsru'inte. Naar volksheil zonder dcilgd redingen Is arbeid aan een rots te bit.i. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Bekend makingen. POLITIE. Achtergebleven op de markt te Schngenvan 5 Augustus 1880. 4 SCHAPEN. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar, GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Scliagen. VERMIST: met een gaatje in het regteroor, en een zwarte stip op het kruis. Zij die hieromtrent eenige inlichting kunnen geven, worden verzocht zulks te doen aan bet Secretarie der gemeente. GEVONDEN Ken IUJTUIG-BOS. Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente Secretarie van Schagen. behoort den 3l Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGEN BERG. De Secfetaris DENIJS, Burgemeester en Wethouders van Schagen: doen te weten, dat door den Baad dier gemeente 111 zijne vergadering van j Juli 188b is vast gesteld het navolgende: De raad der gemeente Schaffengelet op zijn besluit van lieden betrekkelijk de wijziging van liet bedrag der te heffen schoolgelden voor liet onderwijs aan de gemeenteschool aldaar. T5 INSLUIT: De voldoening daarvan zal geschieden op gelijke wijze als is bepaald, betrekkelijk de invordering der schoolgelden, bij besluit -van. den raad dd. Juni 185y Gedaan ter openbare vergadering van den 7 Julij 1880. De Secretaris, De Voorzitter. (Get DENIJS. (Get.) G. LANGENBEBG. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 3i Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. LANGENBEBG. De Secretaris, DENIJS, De spoDSvisscher vau Spalmadore II. Burgemeester en Wethouders van Schagen doen te weten, dat door den Baad tlier gemeente in zijne vergadering van 7 Julij 1880, is vast gesteld het navolgende: De Baad der gemeente Schagen overwegende dat tengevolge van zijn besluit van den vierden Februari jl. 0111 aan de opebare lagere school aldaar, inet ingang van den eersten September dezes jaarseene klasse speciaal voor meer uitgebreid onderwijs toetevoegen, artikel 3 der verordening tot heffing van schoolgelden van>jvo, craQje boonien er zich om fa Jitlu den O Juuij 10:19, goedgekend bij koninklijk besluit 110. 42, dd. 3o Juni vau dat jaar, ea de aanvulling daarvan van den ai Augustus 1877, goedgekeurd bij gelijk besluit 110. 4» *4 j volle heerlijkheid uitstrekte. Als ware liet 0111 October daauaan volgendedienen te worden 111 01 eene ronding en grens aan het schooue landschap gewijzigd; tdtjIcit tttti I le f!**'*-'11! verhieven zich aan weerszijden de 1 liiSJjIJi L 1 1 reeds vermelde forten met baie wallen en loreus Art. a dier verordening te doen luiden als volgt Dit schoolgeld zal bedragen: «n op de wijzen van coulissen sloten ziel: hieraan I. Voor bet lager onderwijs: in bet westen desteil uit zee oprijzende eilanden Voor de twee hoogste klassen, voor é::n j Spalmadore; Lis*a en het rotsen eiland Si srliitgzestig cents per maand, voor iederenI jn D(meil bet Groote ürdZa Sol de schouders, waardoor liet grove hemd en de als een sjerp gedraaide gordel zichtbaar werden. Hij keek bespiedend rond als of bij iets zocht; Daarbij keerde bij mij zijn gelaat toe, zonder mij evenwel door de diclife takken van het rozenmarijn bosch le kunnen onderscheiden. Het was erg geschonden door de kinderpokken en van achter zwaie borstelige wenkbraauwen flikkerden een paar kleine listige oogen. Het was een dier terugstootende pliijsionomiën van welker eigenaars men alle mogelijke slechtheid gelooft. Zijn rondkijken scheen niet bevredigend te zijn uitgevallen, want met eene uitdrukking vau zichtbare teleurstelling op bet gelaat wendde bij zich weder at en maakte iets aan de teugels van zijn muildier terecht. Hij schoof de zakken die achter den zadel hingen meer terug en trok de zadel wat vaster aan. Toen hij dit laatste werk in gehukte houding verrichtte, kwam een meisje die een mand met versch geplukte vijgen op het hoofd droegmet elastischen tred aangestapt. Zij was eene vurige brunettn met eavenzwarte haarvlechten, donkere oogen vol gloed, en de aan de vrouwen van het zuideu eigene, naar liet bronskleurige, overhellende gelaatskleur. Zij zou onverschillig vr.otbij gegaan zijn indien Daar heneden lag zij de oudeeens beroemde k"aaP »iL't °l» delfde oogenblik zijn werk stad Lesina met hare witte huizen en groote door ouderdom vergrijsde kerk, eenige stomme getuige van een groot verleden. Als een wel riekende altijd groene krans, wouden de tuinen anje hij de kust, waarachter het fonkelende glinste rende water der Adriutische zee, zich in hare leerli leerling meer uit hetzelfde gezin, veertig cents per maand. Voor iederen leerling der laagste klasse, veertig cents per maand. 1. Voor het meer uitgebreid onderwijs: a. Voor één leerling in de vakken van liet lager onderwijs, de beginselen der algebra daaronder begrepenéen gulden 's maands. Voor iederen leerling meer uit hetzelfde gezin, vijf en zeventig cents per maand; II. la en Lirona, en aan den uitersten grens van den horizon glinsterde de sneeuwwitte rotswand van deu Rinta dellu Planca in bel licht der onder gaande zon. Lang had ik in verrukking het voor mij uitgespreide tafereel beschouwd en met wellust -j- - Je mij van over de zee toewaaiende, door de b Voor elke vreemde taal, en voor elk der bloemen gekruide zoele lucht overige vakken, wanneer teveus gebruik wordt o gemaakt van het onderwijs sub a, eene ver- ingeademd, toen een schel geluid mij eensklaps hooging van vijf en twintig cents. Wordt van ult mijne stille beschouwing opschrikte. dat onderwijs geen gebruik gemaakt, dan ^eek eb ontJe|ae een ruiter die zoo bedraagt het schooleeld voor een vreemde 1 ra 1 c v u snpl als de steile wei' het veroorloofde, op een taal of voor een vak, een gulden vijf en »nel a,s ue twintig cents per maand, en voor meerdere muildier kwam aangereden. talen of vakken eene verhooging voor ieder j Oniniddclijk onder de rots waarop ik, door derzelve, van vijfentwintig cents. een dicht bosch van rozenmarijn verborgen, Deze wijziging treedt met in werking voor I den eersten Sepiemher dezes jaars. gezeten was, hield bij sti en sprong Gedaan ter openbare vergadering van zadel. Het was een deu 7 Juli 1880. uaar zjj!le Weeding te 001 De Secretaris, De Voorzitter, (Gei.) DENIJS (Get.) G. LANGENBEBG. Behoort bij het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1880, no. 2. Eu is hiervan afkondiging geschied waar het uit den forsclie gedrongene knaap, rdeeleu een visscber. Op het hoofd droeg hij het met blaauwe kwasten versierde roode musje, waaruit eene digte roode haarbosch woest te voorschijn kwam het donkere lakeusche jak hing hem los over had geëindigd en zich opgericht had. «Uwe beschermheilige beware u voor al het kwaad, schoone Marietta riep hij hel meisje toe. liet meisje zag verwonderd op; de groet scheen haar verrast te hebben. Daukje!« antwoordde zij kortaf en ging verder. ollubt gij zooveel haast van daag? vroeg de knaap. Ik zou u anders iets kunnen mecdeelen wat u mogelijk niet geheel onverschillig is.« Het meisje bleef staan. Ik moet deze vijgen naar den koopman Spo- setti brengen Ze moeten nog heden avond worden ingepakt, daar het schip morgen vroeg uaar Triest vertrekt ik heb dus geen tijd le verliezen antwoordde zij, •Och kom!» zeide de kaaap, daarvoor is nog tijd genoeg'.... Iioor eens Marietta ik ben 111 Spalato geweest!* Wat, iu S|»alato'« herhaalde het meisje. •Ja zeker, iu Spalato,* herbaalde hij, ^.-n daar heb ik gehoord wat ik u zeggen wilde. Het treft goed dat gij mij juist tegen komt!« Mijn God, mijn broeder Andrea is toch uiet ziek?» vroeg het meisje bezorgd Neen, wat hem betreft kunt gij gerust zijn! liet konuniesbrcod van den lolwachter gedijd goed bij hein. die is wel af. Maar een andere, een andere, voegde hij er veelbeteekenend hij Een vlammend rood overtoog Marietla's gelaat. Een ander zegt gij? Ik heb anders niemand in Spalato om wien ik reden had bezorgd te zijn.* antwoordde zij. •Zoo, zou dat werkelijk zoo zijn? vroeg de knaap met eeu onbeschaamden lach." Ik dacht gij zoudt u nog zekeren Pietro Bukassowich herinneren." en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1