dmmmm Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 9 Ao. 1S80. 24 ste Jaargang. No. 1325 Ken lilJTlilG-llOS. Bij <!en photogrnaf Bekendmakingen. Aliijcla Huijscr ccn gouden ring. een WIT LAM. SIIIUII! COIIÜAIMT Dit blad verschijnt twet maal per week. Woens dag en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advcrtentiën in het eerstuitkomeml No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per |aar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers f 0.07}. .advertentien van een tot vijf regels f 07$; iedere regel meer 0.15. Groote Ltlets naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. BEVOLKING. vroeger wonende te Heilo, wordt in baar belang aangemaand, zich 7.00 spoedig mogelijk te ver voegen ter gemeente secretarie van Schagen. POLITIE. Achtergebleven op «le markt te Schagen van 5 Augustus 1880. 4 SGHAl'EN. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. VERMIST: met een gaatje in het regteroor, en een zwarte slip op het kruis, den 7 .luiij 1880. De Secretaris, De Voorzitter, (Get.) DENIJS.' (Get^G. LANG EN BERG. Behoort hij het Koninklijk besluit van tg Augustus 1880, no 2. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 3t Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENAERG. Du Secretaris, DENIJS. Zij," die hieromtrent eenige inlichting kunnen L'<~" '"''j 1 11 j j__ i.. aDe Secretaris, geven worden verzocht zulks te doen aan het Secretarie der gemeente. GEVONDEN: Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente Secretarie van Schagen. Burgemeester en Wethonders van Schagen, doen te weten, dal door den Baad dier gemeente in zijne vergadering van 7 Julij 1880, is vast gesteld het navolgende: De Raad der gemeente Schagen overwegende dat tengevolge van zijn besluit van den vierden Februari jl. oin aan de openbare lagere school aldaar, met ingang van den eersten September dezes jaars eene klasse speciaal voor meer uitgebreid onderwijs toetevoegen artikel 2 der verordening tot heffing van schoolgelden van den 6 Junij 1869goedgekeurd bij koninklijk besluit nu 42 <hl. 3o Junij van dit jaar, en de aanvulling daaryan van den at Augustug 1877, goedgekeurd bij gelijk besluit no. 4> d. d. a4 Octooer daaraanvolgende, dienen te worden gewijzigd; BESLXJIT: Art. 2 dier verordening te doen luiden als volgt: Dit schoolgeld zal bedragen als volgt: I. Voor het lager onderwijs: Voor de twee hoogste klassen, voor «kin leerling, zestig cents per maand voor iederen leerling meer uit hetzelfde gezin, veertig cents per maand. Voor iederen leerling der laagste klasse veertig cents per maand, a. Voor bet meer uitgebreid onderwijs: Burgemeester en Wethouders van Schagen: doen te weten, «lat door den Baail dier gemeente in zijne vergadering van 7 Juli 1880 is vast gesteld het navolgende* De raad «Ier gemeente Schagengelet op zijn besluit van lieden betrekkelijk de wijziging van liet bedrag der te heffen schoolgelden voor het onderwijs aan de gemeenteschool aldaar. BESLUIT: De voldoening daarvan zal geschieden op gelijke wijze als is bepaaldbetrekkelijk «le invordering der schoolgelden bij besluit vjin den raad dd. 6 Juni 1859 Gedaan ter o|>enbare vergadering van De Voorzitter. (Get.) DENIJS. (Get.) G. I.ANGENBKRG En is hiervan afkondiging geschied waar hel behoort den 3t .Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. LANGENUEHG De Secretaris, DENIJS, Wie is er, die zich niet eens liet phologra pbeeren en er aan denkt, om dit nóg eens te doen. Voor sommigen is 't zelfs «*m waar genot, hun konterfeitsel te laten maken, en enkelen kennen geen zaliger uiting van zelf aanbidding dan onophoudelijk, in «le meest uiteenloopende poses en gewaden, hun portret te laten maken. 't Noodlot wil «Jan. dat 't ben zelden bevalt wanneer anderen bet goed vinden, en dat zij er verbazend mee wegloopen wanneer geen sterveling anders er gelijkenis in vinden kan. Daar intusschen, 't zij uit een zeker welbe hagen, 't zij nil noodzakelijkheid, een ieder op zijn beurt zich de bedevaart naar 't phutogra- plnsch atelier getroosten moet, en uien dan liefst een zoo goed mogelijk geslaagd portret bekomt, geiooven we den lezers geen ondienst te doen met de volgende wenkendie een pbotograafonlangs in een buitenlandse!) tijdschrift a. <x>r één leerlipg in de vakken van het gaf, bier te laten volgen lager onderwjjs, de beginselen der algebra u m<J#r art,anke)ijk va., bet daaronder begrepen,- een gulden s maanas. Voor iederen leerling meer uit betzelfde origineeldan dat door Je photographie ver gezin, vijf eu zeventig cents per maand; kregen; niets helpt den artist zoozeer, als een b. Voor elke vieemde taal, en «oor elk der goetJe bonding, voegzaam toilet en geschikte! Verder overige vakken wanneer tevens gebruik wordt 1 c "1. 1 1 1 ge aats uitdrukking van zijn model. «Jasjes ot gemaakt van liet onderwijs sub a eene ver- b b J j booging vun vijf en twin'ig cents. Wordt van Een smaakvolle, met zorg gekozen kleeding dat onderwijs geen gebruik gemaakt, dan 0j, z;c|, rc.|ve reeds van 't hoogste belang voor bedraagt bet schoolgeld voor een vreemde j voorkomen> ig taal of voor een vak, een gulden vijf eu twintig cents per maand, en voor meerdere hier de hoofdzaak. \oorai moeten de kleeding- talen of vakken eene verhooging, voor ieder stukken een gotxlen snit hebben, inzontlerheid «lerzelve, van vijfentwintig cents. z;jn j;e aan le geVelen, welke in fraaie plooien Deze wijziging treedt niet in werking vóór 1 den eersten September dezes jaars. kuQnen neerhangen G«xiaau let openbare vergadering van Wat de kleuren betreft, moet de algemeen lieerscliende dwaling bestreden worden, dat zwart onder alle omstandigheden het best voldoet. Een geheel zwart costuum, phoiographisch weerge geven, is te weinig spreken»!anders wordt dit wanneer bij fluweel, zij«le of d«-rgelijke sloffen een sterke glans of schilderachtige plooien liet eentonige breken. Evenzeer kan dit laatste vermeden worden door zakdoek, bloemen en sieraden, mits die op eenigziris artistieke 'wijze zijn aangebracht. Wanneer men dun photograaf in tlit opzicht eenige keuze veroorlooft, kan bij allicht een of ander ongunstige omstandigheid onmerkbaar maken. Ongt^jrond is verder de vrees voor de ongelijke werking van onderscheidene kleuren. Gewichtiger is de verhouding van de kleetling tot bet teint. Lichte vooral witte kleeding, doet een roodachtige of bruine gelaatskleur nog donkerder schijnen; terwijl een zeer bleek teint bij zwart nog bleeker worden zal. Dat witte kleeding de gestalte scherper afteekent dan zwart is van genoegzame bekendheid. Een dwaalbegrip, dat tamelijk algemeen ver spreid is, openbaart zich in het verlangen, om zich gephotograpl.-eerd te zien, zoo als men dagelijks zich voortloet. Men heelt daardoor volstrekt niet «Ie garantie voor een «rootere gelijkenis dan anders; integendeel de kans bestaat dat liet beeld als photogrupliiscli product ook een zeer »allodaagscb« voorkomen zal hebben L int eene dame baar portret in olieverf maken dan zal zij door een zorgzaam gekozen toilet de taak des schilders zooveel mogelijk verge makkelijken. Evenzeer kan men den photograaf door een net geconlectionneerd kleed en eenige sieraden, die daaraan een meer schilderachtig voorkomen geven, wel wat te hulp koinen, zonder dat bet natuurlijk in de verste verte bier bedoeid wordt, zich vreemd of opzichtig toe te takelen. Hoewel verreweg de meeste dames met veel tact en zoig baar toilet kiezen, zoo spelen de telkens wisselende modes enkelen harer nogal eens poetsen. Zoo gaarne men in bet dagelijkscb leven zich aan «le gebiedende wetten der Mode onderwerpt, even ongaarne ziet' een beschaafd oog de voorbijgaande luimen der overmoedige godin in beeld vereeuwigd. Om dus voor liet bier beoogde doel naar bchooreu gekleed te zijn, lette men inde eerste plaats op bet scboone en smaakvolle; vervolgens op bet moderne. Al te stijve kragen en manchetten moeten vernielen worden, «laar eerstgenoemde den hals verkorten en de laatste een vrije beweging «Jer band Verbulderen; lichte kanten zijn te prefe- reereti. kieze men niet te groote of te witte dergelijke bals- en borstversieringen. Mede is bet niet aan te l^evelen, fluweel oin den bals te dragen, zooals veelal ter eere vau een medaillon geschiedtdit doet den hals korter schijnen dan bij is. Voor photographieën ten voete uit is een kleed met langen sleep steeds die, welke aan de ver schijning de meeste waardigheid verleent. Met de kleeding der heeren is hel miuder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1