Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad' ZONDAG 1% SimiBEÜ. Ao. 1880. 2Astc Jaargang. No. 1326 Bekendmakingen. oen gouden ring. een WIT LAM!, Ecu 1UJTUIG-B0S. BKSLTJIT' De sponsvissclier van Spalmadore eea Dramatisch verhaal. (HAfiER COURANT l>il lilud verschypt twec maal per week. IVoens- dag en Zaturdag avond. Bij inzending tot s mid dags li ure worden advertentien in het eefstuitkoinend Nu. gejilantst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abuiineincnten op dit blad woiden door alle Naar volksheil zonder deugd Is arbeid aan een rots Prijs per jaar f 3.Franco pei post f 3.6u. Afzonderlijke nummers f 0.07$. Advertentien van een tot vijf regeU _f o"]5\ iedere regel meer f o. i5. Groote letters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekliandolareu aangenomen. I - - 'I te dingeh (o hitn. POLITIE. Achtergebleven op de markt te Schagen van ■5 Augustus i88p, 4 SCHAPEN. inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. VERMIST: met een gaatje in het regteroor, en een zwarte 'slip op hel kruis. /ijd ie hieromtrent eenige inlichting kunnen geven worden verzocht zulks te doen aan het Secretarie der gemeeute. GEVONDEN: Inlichtingen zijn te bekomeu ter gemeente Secretarie van Schagen. burgemeester en Wethouders van Schagen doen te welen, dat doordeu Itaad dier gemeente in zijne vergadering van 7 Julij itf&Ö, is vast gesteld bet navolgende Burgemeester en Wethouders van Schagen: doen te weten, dat door tien Raad dier gemeente in zijne vergadering van 7 Juli t88o i» vast gesteld het navolgende' De raad der gemeente Schagengelet op zijn besluit van lieden betrekkelijk de wijziging van het bedrag der te heffen schoolgelden voor het ouderwijs aan de gemeenteschool aldaar. De voldoening daarvan zal geschieden op gelijke wijze als is bepaald, betrekkelijk tle invordering der schoolgelden, bij besluit vau dun raad dd. 6 Juni t85t). Gedaan ter openbare vergadering van den 7 Julij 1880 De Secretaris, l)e Voorzitter. (Get.) DENIJS. (Get.) G. l.ANGENBERG En is hiervan afkondiging geschied waar hel behoort den 3t .Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. LANGENÜERG. De Secretaris, DENIJS, Ilct Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der gemeente Schagen, brengt hij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier no. 3 voor de belasting op het personeeldienst jaar »88o81, op den aen dezer door den Heer Provincialen Inspecteur in de Provincie Noord- .ui holland is executoir verk aarden 011 heden aan De llaad der gemeente Schagenoverwegende 1 11 1 1 1... 1..:" a..zden Heer Ontvanger der directe belastingen dat tengevolge van zijn besluit van den vierden Februari il. oir» aati de openbare lagere school aldaar, met ingang van den eersten September •dezes jaars eene klasse speciaal voor meer uitgebreid onderwijs toetcvoegen artikel 2 der verordening tot heffing van schoolgelden van den 6 Jnnij i85g, goedgekeurd hij koninklijk besluit «o. 4a, dd. 3o Jnnij van dit jaar,en de aanvulling daahan van tien 21 Augostug 1877. goedgekeurd bij gelijk besluit nu. 4, d. d. a4 October daaraan volgendedienew te worden gew ijzigd; 33KSLTTIT: Art. '2 dief vertmluiiing te doen luiden als volgt: binnen deze geiniiente ter invordering is over gegeven. Ieder Inge/eten welke daarbij belang heelt wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gereglelijke vervolgen welke uit na latigheid zouden voorivloeijeute ontgaan Schagen, 8 September 1880. Hel Hotild van het Plaatselijk Bestuur voorn., G. LANGENÜERG. hen op dut ik Kubwilgultl. zal bedragen als volgt 1. Voor Ik?i lager ouderwijst Voor 'tle twee hoogste klassen, voor één leerling., -zestig -cents per maand voorlederen leerling meer tiit hetzelfde gezinveertig eeitts jitf maand: Voor iedereu leerling der laagste klasse, veel tig ^ents fier maand. 2. Voor hel meer uitgebreid onderwijs: si. Voor één leerling in de vakken van het lager onderwijs, de beginselen der algebra daaronder begrepen, écn gulden "'s maands. Voor lederen leerling meer uit hetzelfde gezin-, vijf en -zeventig cents per maand; Voor elke vreemde taal, en voor -elk der overige vakken, wanneer tevens gebruik wordt gemaakt van bet onderwijs sub a eene ver hooging van vijf en twintig cents. Wordt van dal onderwijs geen gebruik gemaakt, dan bedraagt het -schoolgeld voor een vreemde taal of voor een vakeen gulden vijf en twintig .cents per maand, en voor meerdere talen of vakken eene verheuging, voor ieder derzeive, van vijfentwintig cents. Deze wijziging treedt niet m werking vóór •deu eersten September dezes vaars. Gedaan te. openbare vergadering va» voor vier jaren. Ik heb met eigen oogen gezien III. «Zeker* zeide het meisje, en terwijl zij eene beweging maakte alsof zij haren weg wilde vervolgen, vroeg zij met eene stem waaruit eenige liezorgdiieid klonk: Is dit alles wat gij mij te zeggen hebt. Nicolo?" «Zeker niet! antwoordde deze.« Ik zijn best begonnen. «Nu zoo tuaak wat voort, gij weet haast heb!« «Goed, goed! Hoor dan. Pietro Bukasowich is gisteren nadat hij zijn driejarigen militairen dienstplicht had uitgediend, ia zijne geboorteplaats ontslagen, maar iu plaats van met blijdschap naar huis terug te keeren, zoo als ieder andere fatsoenlijke knaap. Gaat de kerel heen en ver koopt zich een paar uren later als matroos op op een toon hij die hartelijk en tevens deelnemend moest klinken. Ik heb mcdelijde.i met u, omdat de sponsvisscber van Spalmadore u zoo schan delijk bedrogen heeft «Mij Nimmer'* antwoordde Marietla, terwijl zij zich troisch oprichtte «Pietro is altijd een eerlijke knaap geweest, beschimp hem niet. Indien hij nog zoo veel verplichting aan mij had en indien hij mij nog zoo bedrogen had, zoo ging het mij nog maar alleen aan. Ik begeer geene inmenging noch medelijden vau andere menschen." «Maar Marietta, wees toch niet boos op mij ik heb het eerlijk met u gemeend en wil slechts uw vve'zijrisprak de roodharige op vleijende toon. «Mij zou het zeker niet zijn ingevallen it als- Pietro te behandelen en liadt gij naar beteren raad geluisterd en niet eigenzinnig uw eigen weg gegaan, zoo zou 11 al de hoon en spot die 11 nu treffen, bespaard zijn gebleven. Gij waart dan nu gemakkelijk in Gitta Vecchia gezeten in eigen huis en hof. Maar gij hebt liet niet gewild «Gij zegt zelve; Ik heb hel niet gewild. Nu zoo wil ik mijn lot ook met geduld dragen en er mede te vreden zijn,» zeide het meisje en maakte eene beweging om heen te gaan. Mariene, lieve Mariette." vleide de knaap verdien ik dan geen enkel goed woord van 11, ook niet voor de waarschuwingdie u tocli mijne hartelijke deelneming in uwe persoon, bewijst?" «Hoor eens, Nicolo," antwoordde liet meisje met sjiek vangt ineu muizen, en dwaze inenschen met vleijerij en leugen. Het is u slechts 0111 dank te doen, dat weet ik zeer goed, en juist daarom hen ik nu geen oogenhlik iu twijfel of alles wat gij mij zou juist verteld hebt is niets dan lengen en hoosaardig verzinsel..-.. Deuk er slechts aan hoe dikwijls gij reeds op deze wijze tweedracht iu mijn ouders luns gebracht hebt en vergeet niet hoe gij altijd uw best deedt 0111 langs kromme wegen tot uw doel te geiakeu ofschoon gij er geen oogenhlik aan komlt twij felen dat ik liever een Diavolodi Mar (zeeduivel eeu afschuwelijk leelijke viscli) tot echtgenoot zou willen hebben dan u Ga daarom uw» weegs en laat mij met rust!« «Wat, gij geloolt mijne woorden niet? Ik mag tersond .«tikken indien, hetgeen ik 11 gezegd, heb, niet waar is'.Verzekerde Nicolo. Zoo stik dan, er zou niet veei aan verloren, worden!* antwoordde Mariette driftig en als. out meer nadruk aan den. vromen weusch tu- gevengreep zij suel eene vijg uit haar mand! een Oostindie vaaixier, naar ik gehoord heb j en wierp die den knaap iu het gezicht, met eeik den 7 Julij -1880. De Secretaris, De Voorzitter, (Get.) DENIJS. (Get.) G. LANGENBERG. Behoort hij het Koninklijk besluit van 1*9 Augustus 183o, 110 2, Eu is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort den 3t Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENAERG. De Secretaris, HEN IJS. dat hij ziqji in de haven van Sjialalu auu boord van het schip lieeft begeven «Ik mag itel lijden." zeule liet meisje met doffe sternterwijl zij haar mand zoo stevig beet pakte dat de beugseb kraakten. «Maar wat gaat ti dat aan?« Mij? nu juist niet veel, maar u zeker meer dan Blij antwoordde de knaap. «Ik heb liet met u te doen, lieve Marietta,* voegde hij er knal spatie de rijjie vrucht uit eet» en de geele zaadkorrels bespreiden lieui neus en ooren.six» dat hij er uit zag als of bij zijn hoofd zoo juisc uit een schotel met baverbrij gehaald had.Terwijl Nicolo overbluft door het onverwachte eindo van het gesprek zich onder ruwe vloeken luet de mouwen vau ziju jak hel gelaat afwischto liep het meisje tnet vlugge schredeu weg. Nog was de knaap niet gereed met zijnen schoonmaak, toen een man op het voetpad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1