m sbotkiuul Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad' Ao. 1S80. 2'isto Jaargang No. 1327 Ik'kciKlmakingcn. een j>ou<lm ring. een WIT LAM, Ren RIJTUIG-ROS. B1ÏSLUIT 20 milliocn te kort. BF, SLUIT: SCHAKER COURANT Dit blad verschijnt twee maal per week. IToens. dag en Zaturdag avond. Hij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiën in liet eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woidcn door alle Prijs por jaar f 3.Franco pet post f 3.6o. Afzonderlijke nummer* f 0.07J. jjdvertentiën van een tot vijf regefs J o 75; iedere regel meer O.l5. Groote lettel* naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Bock handelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. POLITIE. Achtergebleven op de markt te Schagen,van 5 Augustus 1880, 4 SCHAPEN. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente secretarie van Schagen. VERMIST: uiel een gaatje in bet regteroor, en een zwarte stip op bet kruis. Zij, die hieromtrent eenige inlichting kunnen gevenworden verzocht zulks te doen aan het Secretarie der gemeente.' GEVONDEN: Inlichtingen zijn te hekomen ter gemeente Secretarie van Schagen. Burgemeester en Wethouders van Schagen, doen te weten, dal door den Itaad dier gemeente in zijne vergadering van 7 Julij 1880, is vast gesteld liet navolgende: l)e Raad der gemeente Schagen overwegende dat tengevolge van zijn besluit van den vierden Februari il. 0111 aan de openbare lagere school aldaar, met ingang van den eersten Septeinbei" dezes jaars eene klasse speciaal voor meer uitgebreid onderwijs toetevoegen artikel 2 der verordening tot heffing van schoolgelden van den 6 Junij 18X9, goedgekeurd hij koninklijk besluit 110 1 dd. 3o Junij van dit jaar,en de aanvulling daarvan van den 21 Augustug 1877, goedgekeurd hij gelijk besluit no. 4, d. d. 24 October daaraanvolgende, dienen te worden gewijzigd; Art. 2 dier verordening te doen luiden als volgt Dit schoolgeld zal bedragen als volgt: 1. Voor Tiet lager onderwijs: Voor de twee hoogste klassenvoor éen leerling, zestig cents pei maand voor iederen leerling meer uit hetzelfde gezin, veertig cents per maand. Voor iederen leerling der laagste klasse, veeitig cents per maand. 2. Voor het meer uitgebreid onderwijs: et. Voor één leerling in de vakken van het lager onderwijs, de beginselen der algebra daaronder begrepen één gulden s maands. Voor iederen leerling meer uit ^hetzelfde gezin, vijf en zeventig cents per maand; b. Voor elke vieemde taal, en voor elk der overige vakken, wanneer tevens gebruik wordt gemaakt van het onderwijs sub a eene ver hooging van vijf en twintig cents. W ordt van dat onderwijs geen gebruik gemaakt, dan bedraagt het schoolgeld voor een vreemde taal of voor een vak, een gulden vijf en twintig cents per maand, en voor meerdere talen of vakken eene verhooging. voor ieder derzeive, van vijfentwintig cents. Deze wijziging treedt niet in werking vóór den eersten Seplember dez.es jaars. Gedaan lei openbare vergadering van den 7 Julij 1880. De Secretaris, De Voorzitter, (Gei.) DENIJS. (Get.) G. LANGENBERG. Behoort hij het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1880, 110 2, En is biervan afkondiging geschied waar bet behoort den 3l Augustus 1880. liur''eineester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen: doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van 7 Juli 1880 is vast gesteld het navolgende- De raad der gemeente Schagengelet op zijn besluit van heden betrek kei ij k de wijziging van bet bedrag der te heffen schoolgelden voor het onderwijs aan de gemeenteschool aldaar. De voldoening daarvan zal geschieden op gelijke wijze als is bepaald, betrekkelijk de invordering der schoolgelden, bij besluit van den raad dd. 6 Juni 1859. Gedaan ter openbare vergadering van den 7 Julij 1880 De Secretaris, De Voorzitter. (Get.) DENIJS. (Get.) G. LANGENBERG En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 3i Augustus 1880. Burgemeester en Wethouder* voornoemd G. LANGENBERG, De Secretaris, DENIJS. Het Hoofd van het Plaatselijk Restiuir der Gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier Gemeente, dat het kohier no. 3, voorde belasting op bet personeel, dienstjaar 188081, op den 2en dezer door den Heer Provincialen Inspecteur in de provincie Noordbolland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze Gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetenwelke daarbij belang beeft wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen w'elke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Schagen, den 8 September 1880. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn G. LANGENBERG. Naar betgeen de nieuwsbladen ons weten inede te deelen z.ou de voor te dragen begrooting over 1881 sluiten met een te kort van 20 milliocn Voorbij zijn de dagen van voordeebge saldo's en van amortisatie op groote schaalwaarop wij vroeger zoo pochend wezen. Nauwelijks is de eene leening gesloten of de andere staat aan de deur, terwijl bet invoeren van nieuwe be lastingen onvermijdelijk wordt. We willen vol strekt niet grooter gewicht aan deze feiten hechten dan zij verdienen. We achten hel va derland volstrekt niet in gevaar en onze financieele toekomst voorloopig voldoende verzekerd. Maar toch moet de vraag gesteld worden: bevinden wij ons wel op den goeden weg? Zijn wij nog wel het ondernemende maar zuinige, het eerlijke maar eenvoudige volk, waarvan wij den naam hebben? Eene begrooting die met een te kort sluit van 20 millioen is een treurig verschijnsel maar men weet dat de voorzichtigheid niet zoo kwelt in de huisltouding van den Slaat als in die van den burger- Voor dezen geldt hét de tering naar de nering te zetten, ja, meer dan dat, de stellige plicht minder te verteeren dan hij heeft. De staat daarentegen regelt zijne inkomsten naar zijne uitgaven en wanneer de regeering hare begrooting tot wet heeft weten te verheffen, is de vertegenwoordiging zedelijk verbonden baar de middelen ter dekking van de uitgaven toe te staan. Er is dus voorloopig niets droigends in den toestand. Alleen zijn zwaardere lasten in het verschiet en de Neder lander zal die pruttelende dragen gelijk altijd gebeurd is, op dc beruchte tiende penning na. Toch is bet wel merkwaardig dat onze Staats papieren niet rijzen in verhouding tot die van andere Staten en dat tegenwoordig de Belgische 2J pCt. zelfs hooger genoteerd staan dan de Ne- derlandsche- We maken van dezen toestand geen grief tegen het Ministerie; hij is een gevolg van omstandighedendie grootendeels reeds aanwezig waren sints jaren. De ongelukkige oorlog roet Atjeh, liet erfstuk van een liberaal kabinet, heeft het evenwicht verbroken dat jaren lang ons rijk deed schijnen. De spoorwegen waarvan de aanleg begon in den tijd der batige saldo's, eisclien met gebiedendheid steeds uitbreiding en doen dat ook nu, terwijl de schatkist ledig is. De)'welvaart heelt een tijdvak van stilstand de prijzen klimmen, het leven wordt duurder en natuurlijk werkt dit alles nadeelig op de inkomsten van den Staal. Aan dit alles is niets te doen. Grooter uitgaven eisclien grooter in komsten en wanneer de gewone middelen niet evenredig aan de uitgaven rijzen, moeten bui tengewone ter band worden genomen. Toch is voorzichtigheid en omzichtigheid onder zulke gegevens een dure plicht van Regeering en vertegenwoordiging en wij maken ons wel eenig- zins hezucht dat op dezen eisch te weinig wordt gelei. Men geelt op dit praktische gebied te veel toe aan theorien. De heilzame regel dat de Staat zich onthoudt van wat niet strikt binnen zijn gebied ligt wordt gedurig geschonden en aan de algcineene zucht om de uitgaven uit te zetten wordt veel te weinig wederstand geboden. De meeste reorganisaties van de laatste tijden schijnen hoheer.-cht door deze vraag: hoe krijgt men het minste voor het meeste geld. De in richting van het onderwijs in al zijne vertak kingen is voorheeldeloosdoelloos en duur Hoogleeraren zonder studenten zijn niet zeld zaam. Rij de hooger burgerscholen schijnt meer en ii)uer het denkbeeld door te dringen dat zij ten laste van het Rijk zijn en tusschen inkomsten en uitgaven bestaat geenerlei verband. Wat de lagere scholen betreft, wij geloven niet dal men kan raden, welk financieel gevolgde toepasssng der nieuwe wet hebben zal. De staat verhond zich tot betaling van 3o pCt. der gemeente kosten tnaar het bedrag dier kosten zal buiten alle ver houding stijgen bi) de toepassing der bepalingen omtrent de inrichting der saholen Zal het nut dier inrichtingeu zoo veel grooter worden Met welk eene voorbeeldelooze koelheid hebben hare vrienden deze wet ontvangen en hoe haten haar hare vijanden. De school met den Bijhei is een protest legen den illiberaleu maatregel» in de laatste wijzigingen der schoolwet door een liberaal ministerie ondernomen.- de vrije universiteit het antwooid op de orgauisatie der Siaatshoogescholen. Twisten verdeeldheid, ledige scholen slecht onderwijs zal niet onwaarschijnlijk de zaak zijn, gekocht voor zoo hoogen prjjs. Men

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1