Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad' löSilO 19' SJSPTIIEEE. Ao IS80 24ste Jaargang. No 1328 Bekendmakingen CATHAlitNA GBOEN, ecu gouden ring. Een HIJTEIG-BOS. De sponsvissclier van Spalmadore een Dramatisch verhaal. Zitting van den Raad der Gemeente Schagen van 15 September 1S80. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twee maal per weekIVoens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags li nre worden advertentiën in het eerstuitkomend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle ■w Prijs per ]n.ir f 3.Franco pet post f 3.GÜ.' Afzonderlijke niiiiimurs 0.071. Aducrtenti'cn van een tot vijf regels J 07Ó; iedere regel meer f o.i5. Groote Ltles naar plaatsruónte. Naar rolksbeil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bitn. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. BEVOLKING. vroeger wonende te Alkmaar, wordt in haar belang verzocht, zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen ter secretarie der gemeente Schagen. POLITIE. GEVONDEN Inlichtingen zijn te bekomen secretarie van Schagen. ter gemeente GEVONDEN: Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente Secretarie van Schagen. IV. «Dat is braaf van u Nicolo» dus sprak bij den knaap aan, Gij past op uw tijd, gelijk de zon in baar loop!» «Als altijd, Signor Rospo,« antwoordde deze, terwijl bij zijn mutsje afnam. «Gij kent mij reeds De als Signor llospo aangesprokene antwoordde niets maar keek voorzichtig naar alle kanten uit, als vreesde bij geboord en gezien te worden «Wees gerust,® zeide Nicolo, die de vrees van den man bemerkte, hier is niemand inde nabijheid. Buitendien staan wij bier op eene plaats, van waar men ieder zien kan die nadert!» >lim.« bromde de dikke, ik zou ook niet gaarne willen dat men ons te zamen zag. Gij weet dat men reeds over u mompelt «Bah, Signor,» onderbrak hem de knaap en maakte eene verachtelijke beweging met de band. «Men mompelt zegt gij? Mompelen helpt niets en die mij te lijf wil, moet meer kennen dan mompelen, die moet kunnen bewijzen!» «Ja, ja, gij hebt gelijk,» antwoordde Rospo maar ik wil mij toch liever achter dezen rozeu- niarijn struik verbergen, trek uw muildier vooruit en kom dichter bij mij.» De knaap deed, zoo als hem bevolen werd. ■Zoo is het goednu kan ik tenminste onbe zorgd met u spreken, «zeide de dikke.» Die kerels van bet tolambt zijn drommels veel op de beeucndaarom heb ik u ook van daag zoo lomp weggezonden, toen gij op mijn kantoor kwauiiit- De opzichter was juist bij mij mogelijk zaagt gij hem en om de verdenking die bij hem mogt opkomen, toen gij zoo onverwacht van den tuinkant binnen kwaamt, in eens den kop in te drukken, voer ik zoo hevig tegen u uit. Hij beeft zich zonder moeite laten beet nemen, want nog nooit is de goede man zoo beleefd tegen mij geweest. Ik beb u, toen hij vertrokken was door den ouden Bebbo laten zeggen, dat ik bij de drie dadelpalmen wildé spreken.» «Gij zijl een drommels slimme manPadrone ik wil mij laten hangen als er langs de geheele kust een te vinden is die dimmer is dan gij "Nuj ja. men is, die men iszeide de dikke gevleid. «Men moet echter voorzichtig zijn!» «Wanneer begint dus het werk, Padrone?» vroeg de knaap. «De schoener zal morgen omstreeks midder nacht op de hoogte van Greco stil liggen ik beb zoo juist, met den post bericht ontvangen. Richt het zoo in dat de booten morgen namiddag in zee gaan en vergeet niet de nellen en tonnen in het oog te laten vallen, opdat geen menschern ziel op de gedachte komt dat gij iets anders dan den vangst van Sardelle voor hebt. Doe overigens al het mogelijke om de waakzaamheid van die verwenschte honden te foppen...» «Ileb daar geene zorg voor, «bromde Nicolo» liet is om onze huid te doen, Signor Radrotie!» «Om uwe huid ja, inaar meer nog 0111 mijn vermogen, antwoordje de dikke.» Doet gij de zaak deze keer niet goed, zoo ben ik een ver loren man. NI ij 11 geheele verinogen staat morgen nacht op liet spel..,. Ik wilde dat de zaak reeds gelukkig ten einde gebracht was, roode f Nicolo «Ik geloof bet wel:» antwoordde dezemaar wees onbezorgd, Signor Rospo, bet zal zeker alles goed gaan.» «Men kan dat niet zeker weten!» viel de dikke I hem bezorgd in de rede lk ben deze keer buitengewoon angstig.» «Ik daarom des te minder, I'adioue, ant woordde de knaap op geruststellenden tooit» Toen ik, hier stil hielfl trof ik een meisje aan wat eene gevulde mand droeg. Dat is een bui tengewoon goed voorteeken «Ach mocht het waar zijn!» «liet is waar bet is waarverzekerde Nicolo «Maar welke lading hebben wij deze ke- r Eransche zijden stoffen en witte rum, zeide de dikke, terwijl bij zijne slem tol de fluistertoon liet daten? Zoodan zal er een aardig duitje mede verdiend worden! «Ju zeker en gij zult er niet bij te kort komen-» Bergen wij de waren bij Zecco op Brazza, of bij uwe handelsvrienden in Makarska, op bet vaste land? «Bij Solani in Makarska, bij is reeds gewaar, schuw d en zal u verwachten. Brengen wij de waren bij Zeccodan is bet half gedaan werk, want alles moet toch weder van hel eiland naar het vaste land gebiacbt worden. «Goed. zoo als gij wilt, «Signor Rospo,» antwoordde de knaap Dus uiorgeu te midder nacht op de hoogte van Greco?» «Ja, eu hier hebt gij een brief aan den kapitein van den schoener, opdat hij u de waren zonder bedenken afgeve.» Bij deze woorden schoof hij hem een wit voorwerp, ongetwijfeld den vermelden brief in de hand eu na den knaap nogmaals tol waakzaamheid eu goede bezorging der waren te hebben vermaand keerde hij zich met een korten giOet weder naar de stad toe. Ook Nicolo besteeg zijn muildier eu draafde den weg langs, die uaar Cittu Yeccliin voerde. In deze zitting werd, na voorlezing en goed keuring der notulen van de vorige zitting, mede deel ing gedaan van de volgende ingekomen stuk ken: a en b. Missives van 11 li. Gedep. Stalen dezer provincie, waarbij goedgekeurd weiden terugge zonden de besluiten tor wijziging van hel bedrag der te heffen schoolgelden en lot nadere regeling van de jaarwedden der hulponderwijzers en hulp- orulorwijzeressen aan de Geiueentesclioql. c Missive van T. Roep, to Ijucuwatden; wa rbij deze kennis geeft van de aanneming der betrekking van hulponderwijzer aan de openbare school alhier Een en ander wordt voor kennisgeving aan genomen. Daarna kwamen in behandeling de volgende adressen: l. Van J, van Scheijen, om verhooging zijner beloon ing voor het schoon houden enz. der Ge meenteschool. en zulks uaar aanleiding der belang rijke vergrooting van dat lokaal; welke belooning op voofstel van B en Wi, zal worden verhoogd, met ingang van I October a. van f t)5 op f' r5o 's |anrs. a Van-de commissie vanftweaichlopde Zondag school, 0111 ten behoeve (lier inrigting, even als ten vorige ja re, gebruik te mogen maken van een der lokalen in de Gemeenteschool.Toe gesiaan mei algemeene stemmen. 3 Van het bestuur der liarmoniekapel, om eene subsidie voor het jn.ir 1881 ten behoeve van dat muziekgezelschap groot f 1 !>o Er wordt besloten f ia5 toe te staan, ouder voorwaarde, dat de Kapel jaarlijks twee kostt-lonze openbare uitvoeringen geve en kosteloos hare medewerking verleeiie op den jaarlijk-clien feestdag. 4 Van de Vcreeniging ter bevordering der belangen van het openbare onderwijs dat op de hegrooting voor het volgende jaar eene som van f aOO worde uitgetrokken voor een school feest waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. 5. Van den heer T- Groen, hulponderwijzer, waarbij deze verzoekt, de gymnastiekzaal der gemeente en de daarin aanwezige werktuigen, te mogen gebruiken, om aan die jongelieden onderwijs in do gijmna-tiek, te geven, welke dit, tepgevolgeil van liet nieuwe leerplan, niet als schoolonderwijs kunnen erlangen. afgewezen uiet algemeene su-uiincii. Vervolgens was aan de orde de benoeming van eene linlpouderwij/eresse met aanleekening voor Etigelscli. Benoemd werd mej. M. 11. J. Blan kenbijl, vau Kampen, met wie op de voordragt waren geplaast de dames L. C. Raa-veldt, vau 's Dage en L. C. Slot van Dordrecht. Vervol gens ging de zitting eeuigeu tijd over in comité. Na heropening deelde de Voorzitter den Raad mede. dal, blijkens de jongste volkstelling, bet zielental der gemeente boven de 3ooo is gestegen, en mit-dien ingevolge de tegenwoordige onderwij-wet hier eene schoolcomuiisie moet worden benoemd, en verzoekt hij den leden over deze aangelegenheid, 7.00 wat betreft de zaïueiiatelbng der coiiniii csie als de daarvoor te benoemen (hm-uiich, eens liuiuie aandacht te. willen laten gaan Daarna werd dc zitting gesloten. Omtrent bet drank verbruik vinden wij liet volgende stuk van den beer II. Kooin«n te Winkel in het «Vaderland Hel meerdere drankverhruik in vergelijking inet vroeger, wordt vrij algemeen gebracht ten laste van bet volk den zoogenaaiudeu mi inloten man

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1