Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblnd' 11 13 Edmondo de Amicis over hollandsche letterkunde. Gemengde berichten. Ao 1880 24ste Jaargang. No 1329 SUIU.III Dit blad verschijnt twee maal per week. JVoens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertenticn in het eerstuitkoinend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bién. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o. Afzonderlijke nummers f 0.07J. Advertentiën van een tot vijf regels J O 75; iedere regel meer ƒ0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekbandelaren aangenomen. czz s Bckcnrimakinxcu GEVONDEN: Een IUJTUIG-BOS. Inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente Secretarie van Schagen. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de nieuwe regeling van bet onderwijs aan de gemeenteschool aldaarin werking treedt met 1 OOTOBER a.s. Wijders, dat het meer uitgebreid onderwijs zal omvatten: Voortzetting der vakken van het lager onderwijs, Fransche Duitscheen Engelsche taalWiskundeGymnastiek en Ilandteekenen. Het onderwijs in de Engelsche taal en Hand- teekenen zal echter later aanvangen, wanneer de daarvoor benoemde onderwijzeresse in functie zal zijn getreden. Verdere inlichtingen worden gegeven door den hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool. Schagen. 21 September 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBERG. De Secretaris, DENIJS. overige menschheid te blijven; een zekere beperktheid van natuurlijk vernuft, die bij hen een overmatig overwigt heeft gekregen, boven de verbeeldingskracht; ingeschapen liefde voor het exact en bepaalde, waaruit de langwijligheid is voortgekomen, waarin de groote denkbeelden zijn verdronken; de godsdienstige secte geest, die in nauwen kring, geesten beeft geketend die bestemd waren om zich op een groot tooneel te bewegen, maar deze en ook andere redenen verklaren het verwonderlijk verschijnsel niet voldoende, dat er in de geheele nederlandsche letterkunde geen schrijver kan genoemd worden die waardig is om de grootheid van zijn vader land te vertegenwoordigen, een naam die in eenen adem met Rembrandt en Spinoza kan genoemd worden. Het zoude evenwel onbillijk zijn om ten minsten met enkele pennetrekken te wijden aan de drie voornaamste figuren van deze letterkunde, waarvan twee tot de zeventiende en een tot de negentiende eeuw behoort; drie oorspronkelijke dichters, aan elkander zeer ongelijk, die in zich de geheele hollandsche poësie insluit, te weten: Vondel, Cats en Bilderdijk< noodzaakt om een ellendig ambt bij de bank van leening te bedelen, weinige jaren voor zijn dood omhelsde hij het catholieke geloof en bezield door eene nieuwe inspiratie schreef hij het treurspel «de maagden, en een gedicht: >de geheimenissen van het altaar., dat een van zijn beste dichtstukken is. In hoogen ouderdom stierf hij en werd bijgezet in een kerk te Amsterdam, waar men hem, helaas eerst een eeuw na zijn verscheiden, een gedenkteeken oprigtle. Behalve zijn treurspelen schreef hij zegezangentoegewijd aan zijn vaderlandaan de beroemde hollandsche vlootvoogden en aan prins Frederik Hendrik. Maar het tooneel is zijn voornaamste roem. Bewonderaar van de grieksche treurspeldichters, hield hij de drie eenheden steeds in het oog en naast deze nam hij van hen over, de reijeu en bet boven natuurlijke, de Voorzienigheid nam de plaats in van het noodlot, de duivelen en engelent de goede en kwade geesten van het christendom die der goedgunstige of wrekende goden van het heidehdmn hij ontleende al zijn onderwerpen aan den bijbel. Zijn meesterstuk is het treurspel Lucifer, tweemaal opgevoerd, en zulks in Vondel is Hollands grootste dichterhij werd wwrwil vaa de biJ,,u onoverkomelijke moeije- Er is in Nederland eene in het oog vallende ongelijkheid tusschen hel uitbreidens vermogen van het staatkundige, wetenschappelijke en handelsleven en dat van het letterkundige leven. Terwijl de arbeid der Hollanders, onder eiken anderen vorm de grenzen van hun land heeft overschreden, is de letterkundige arbeid in dat enge perk besloten gebleven, wat dit feit t.og vreemder maakt is dat Holland, (bij al zijn letterkundigen rijkdom geen enkel werk heeft voortgebracht, dat een europeschen naam heelt verworven, ten ware men de werken van Spinoza den eenigen grooten wijsgeer van zijn land onder den letterkundigen arbeid rangschikke of dat men de latijnsche boeken van Erasmns den rotierdaiiischeu geleerde, die trouwens zoo goed als vergelen zijn, ook onder de hollandsche werken rekene. Eo toch is er geen land ter wereld waar de natuur en de geschiedenis zulke geschikte onderwerpen aanbiedt om de geesten te bezielen voor zulke dichterlijke werken, die de verbeelding der volken treften. De wonder bare veranderingen van den grond, de ontzag gelijke overstroomingen, de fabelachtige zeeioglen hadden eene oorspronkelijke en magtige poësie moeten voortbrengen, die tot zelfs in de vertalin. gen zich als overweldigend en oorspronkelijk zoude doen kennen. Om welke reden is dit niet het geval? men kan er verscheidene oorzaken voor aanvoeren: de aard van den hollandscben geest, die altijd met het nut voor oogente vaak aan de letterkunde een praktisch doel wilde geven; eene andere geheel tegenovergestelde neiging, die er nogtans wellicht haar oorsprong liit ontleent, de neiging om boven het hoofd der menschheid in de lucht te zweven, ten piude zoodoende uief op gelijke hoogte met de lijklieden van de voorstelling, welke sinds ver* Loden werd door de protestantsclie geestelijkheid* liet onderwerp van dat treurspel is de opstand van Lucifer en de voornaamste personen ziju de goede eb gevallen engelen. Wordt vervolgd. geboren 1587 te Keulen, waar zijn vader was gevlugt, die hoedemaker was, nadat hij uit Antwerpen was gevlugt, om zich te onttrekken aan de vervolgingen van de Spanjaarden. Reeds als kind keerde de toekomstige dichter terug naar zijn vaderland, in een karretje, terwijl zijn onders onder het uiten van gebeden en het opzeggen van bijbelteksten hem te voet volgden. Zijn eerste studiën maakte bij te Am sterdam Reeds op zijn i5e jaar, was hij al in zekere mate beroemd als dichter, zijn uit stekende werken dagteekenen eerst van 1620. Tot dat tijdstip kende hij geene andere dan zijn moedertaallater leerde hij fransch en latijn en legde zich met ijver op de classieke studiën toe, op zijn vijftigste jaar wijdde hij zich aan liet grieksch. Zijn eerste treurspel (want hij was in de eerste plaats treurspeldichter) «Jeruzalem Verwoest» maakte geen opgang. Zijn tweede. .Palamedes., in hetwelk hij onder grieksche namen Oldenbar nevelds vreeselijk-treunge gesihiedenis, gevallen als het slachtoffer vau Maurils lieersclizuclit druk met condensatie, een en ander afkomstig voortelde, haalde hem eene geregtelijkejvervolging ',un faDriek. te London, de ketels, water- 1 leidingen en verdere onderdeelen zijn hier te op den hals. Hij besloot te vluchten en zicli te r lande vervaardigd, verbergen tot dat bet vonnis zoude worden uitgesproken, tegen alle verwachting v In den nacht van 1920 September is ouder de gemeente Schagen eenig vee duurden bliksem gedood, alsmede een koe vau deu beer Jb. Zij|» lo Wieringenvaard. Op den ae September jl. had met gunstig» uitkomst de otficieele proefuialing plaats van de nieuwe mach menen ter bemaling van den llolendreclitscheeu Bullewijker polder, (gemeente Ouder Amstel;opgesteld in liet gebouw, waaruit de- werktuigendie niet meer aan de eiscbeu des tijds voldeden zijn verwijderd. Het water opvoer werktuig is de Hevelcentri- I fugaalpouip van Joha en Heorij Gwijnne, bewogen door een direct werkend stoomtuig van hoogen Het plan is ontworpen door de Ingenieurs de W. C. en K. de Wit te Amsterdam, aan wie uitspraak zacht; slechts tot eene boete van f 3oo werd hij veroordeeld. In 1627 deed hij ook de levering werd opgedragen Hij de nauwkeurige proefnemingen, die twee dagen duurden en namens hel Bestuur geleid een reis naar Denemarken en Zweden, waar werden door den ingenieur A. Elink Sterk, hij op eervolle wijze door Gustaaf Adolf werd bleek, dat liet uitgeoefende vermogen 11 pCt 1 meer en het kolenverbruik a3 pCt. minder w 1 ontvangen. Ell jaren later wijdde hij het nieuwe amslerdamsclie tooneel gebouw in. met een treurspel, waarvan de stolTe nationaal is: de bij de vrij strenge voorwaarden was bepaald. Bij een kastelein te Niewediep is Zaterdag- Gijsbrecht van Anistel. dat men, den vervaardiger f v?!,d.ttl.' Pa*Ge''ore11 if" doeken gewik keld, in de koffiekamer te vondeling pele-'d. liet ter eere, telken jare eenmaal opvoert, zijne kinj is verloopt besteed. "De ouders ziju tot laatste jaren waren de rampspoedigste. Tot nu toe onbekend. armoede vervallen door de verkwistingen van j «et noodige kapitaal voor den aanleg van zijn zoon werd de oude grijsaard vermoeid duor eeil looulen spoorweg Haarlem -üverveeu—Zaud- de studie en gekaakt door het ongeluk ge- voor: i» bijeengebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1