Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad' No 1331 CATI1ARINA GROEN, RIJTUIG-BOS. Ao 1SS0 24ste Jaargang. Bekendmakingen Ecu ACHT ERGE BLEVEN Gemengde berichten. Edmomlo de Amicis over hollandsche letterkunde. Dit blad verschijnt tu/et maal per week. Woens dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tot 's mid dags 13 ure worden advcrtentiën in het eerstuitkoinend No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco pe» post f 3.6o, Afzonderlijke nummers 0.07J. Adverlentïcu van een tot vijf regels j O 70; iedere regel meer /o.i5. Groote letters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. BEVOLKING. vroeger wonende te Alkmaar, wordt in haar belang verzocht, zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen ter secretarie der gemeente Schagen. GEVONDEN: ter gemeente Inlichtingen zijn te bekomen Secretarie van Schagen. oj> de Markt te Schagen, van a3 September 1880, EEN PAABD. Inlichtingen bier omtrent zijn ter gemeente secretarie aldaar. te bekomen Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen tei kennis van belanghebbenden, dat de nieuwe legeling van liet ouderwijs aan de gemeenteschool aldaar in werking treedt met I..OCTOBER as Wijders, dat het meer uitgebreid onderwijs zal omvatten: Foortzettino der vakken van het lager onderwijsFranscheDuitsche-, en Engelsche taal, Wiskunde, Gymnastiek en llandteekcnen. Het onderwijs in de Engelsche taal en bet Hand teekenen zal echter later aanvangen, watinefcr de daarvoor benoemde onderwij/.eresse in functie zal zijn getreden. Verdere inlichtingen worden gegeven door den hooldonderwijzer aan de gemeente school. Schagen, 21 September 1880 Burgemeester cii Wol houders voornoemd, G. LANGENBEBG. De Secretaris, DENIJS. Inkwartiering. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Schagen; brengen ter kennis van de Ingezetenen dut de LIJST betrekkelijk de INK.WAUTIEU1NG, bedoeld bij Art. 17 der Wet van 14 September 18fi(i (Slaatsbl. noK 1^8), is vastgesteld en ter voldoening aan evengemeld Wetsartikel, geduren de ij dagen voor eeu elk ter inzage aan lie< Raadhuis is nedergelegd, en alzoo van at lieden lol den gen October a. s. Wordende tevens ter kennis gebragt dat zij die tegen gemelde Lijst bezwaren hebben in te brengen, zulks schriftelijk beboeren te doen aan Burgemeester en Wethouders, binnen ij dagen na bet einde der ter visieligging en alzoo voor den 22en Uctober 1880. Schagen 2.5 September 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. LANGENBEBG. Du Secretaris, DENIJS. tegenspraak tusschen liet christelijke denkbeeld en den heidenschen vorinbet lierscb eloinent, bet dramatische te veel onderdrukkende; mis kenning van vele regelen van den goeden smaak en boven dit alles springt ons eeno wijze van gevoelen en denken in het oog, die daar zij slechts oog voor het verhevene boven het bereik van het verstand en het mensclielijk verstand rondzweeft in een 's feer, waar geen aardsche lucht meer kan geademd worden. In weerwil van dat alles hebben het feit, dat hij als de oudste dichter kan beschouwd worden zijn oorspronkelijkheid, zijn vurige vaderlands liefde, het edele maar steeds gekwelde leven hem geschapen tot een dichter zoo groot en vereerd in zijn vaderland dat het hem als voortreffelijkste personificatie van den nationalen geest beschouwt en hem met eene aanmatigende stoutheid plaatst naast de eerste dichters van andere letterkunde. Kan Vondel beschouwd worden als de grootste personificatie van den hoflandsclien geestJacob Cats geelt dien op de frischte wijze terug, hij is niet alleen de populairste dichter zijner natie inaar men kan er bijvoegen, dat zonder zelfs Cervantes in Spanje en Mauzoni in Italië uii- tezonderen, in geen land ter wereld, een zoo algemeen gekend en gelezen dichter is als Jacob Cats, die jiopulariteit is echter noodzakelijk beperkt tot de nauwe grenzen van zijn vaderland. Hij werd geboren 111 1677 uit een patrisische familie te Brouwershaven in Zeeland. Hij stu deerde in de reglen, werd pensionaris van Mid delburg, hem werd een gezantschap naar Enge land opgedragenwerd raadpensionaris van Holland en terwijl hjj die liooge staatsambten niet eenen voorbeeldigen ijver en eerlijkheid bekleedde, beoefende hij de poësie met hartstogt, Over dag de staatszaken behandelende met de afgevaardigden der provinciën, ging hij 's avonds naar huis om versen te maken. Op zijn 70ste de huisvrouw als de dienstmeid, aan den rijke als den bedelaar. Hij leert hoe men geld moet besteden en sparen, hoe men de huishouding moet drijven, zijn huisgezin moet besturenzijn kinderen moet opvoeden. Hij is te gelijk vriend, vader, geestelijke, directeur, onderwijzer, land bouwkundige, geneesheer en advocaat. Hij houdt van de eenvoudige natuur van tuinen, weilanden, hij aanbidt zijne vrouw, hij werkt, hij is te vreden voor zich zelve eu over anderen, en hij wil dat anderen even als hij te vreden zijn Men vindt zijn verzen in alle hollandsche huizen naast den bijbel- Geen hut van een daglooner, waar het hoofd van het geziu niet eiken avond eenige verzen er uit voorleest. In dagen var» twijfel en droefheid zoeken en vindeu zij troost hij hunnen Ouden dichter. Hij is de gastvriend van den hiiisëlijken haard, de trouwe gezel van den kranke; de jeugdige echtelieden nemen het eerste zijn hoek in handen, liet kind leest het eerst zijne versen, de grootvader stamelt ze als het ware met stervende lijipen. Geen dichter werd ooit meer bemiud dan hij. Ieder Hollander glimlucbt als hij zijn naam hoort, eu geeu vreemdeling, Holland bezocht hebbend», die zijn naam niet met eeu gevoel van sijiiipaihie eu eerbied uitspreekt. Wordt tservolgik Beroepen (hij toezegging) te Berkhoiit.de Heer A. W. vau Kluijve, predikant te Sint Maarten c. a. 'J Gislereu ochtend was het gerucht verspreid, dat de dader van de gruwelijke misdaad, te 's llage, te Amsterdam aangehouden zou zijn. Ongelukkig is dit gerucht niet juist. Echter bestond er wel aanleiding toe, daar inderdaad heden ochtend iemand, onder verdenking van de schuldige te zijn. aaiiüchou.leu werd, ige te zijn, aangehouden werd, eu wel door den volgenden saiiieuloop van omstuu- levensjaar vraagde hij ontslag van zijne bedie- digheden uingen en toen de staatkunde hein dien op de Gelijk vermeld is, werd Donderdag avond richtingen naap eu door de Haagsche politie naar alle liet signalement van den ontvoerden k van den dader getelegraplieerd. Een vader inet zijn zoontje, een der kleinere Zuid Hollandsche steden bezoekende, trok de aandacht der jiolitie l aldaar, omdat hij eu zijn kind aan het H. liet dichtstuk bevat even als de andere fan tastische beschrijvingen vol van schitterende beeldetrckken van eene magtige welspiekendlieid, sclmone reijen, treffende denkbeelden plechtige uit-prakenrijke en jiraclitige \ersen en hier en daar de ilikker:ngeu en bliksemschichten van het genie. De keerzijde van het stuk is het eervolste wijze verleende, viel hij voor de vergadering der staten op de knieen. God dankende, dat zijn hand hem in den loop van zijn lang eu werkzaam staatkundig leven had beschermd. \Neinig dagen daarna ging bij naar een zijner beantwoorden; onmiddclijk werd van dit ver- landgoederen, waar hij zich onverpoosd wijdende '"oeden inededeeling gedaan te 's llage, waar aan de studie en de poësie tot 1660 al de voot- bet ber,u-llt «"'vangen werd waarschijnlijk nog 1 voor dat bet lijkje van het ongelukkige regten van eenen sullen en vereerden ouderdom 8|ach(o,je|. gevonden was. Het antwoord luidde aangegeven signalement oji merk waardige wijze genoot. Op meer dan 80 jarigen ouderdom, stierf hij, en werd door geheel Holland beweend. Zijne gedichten maken verscheidene dikke deelen uit. dan ook stellig, aanhouden. De niets kwaads vermoedende vader verliet heden morgen vroeg met ziju kind de bewuste stad tnet bestemming naar Botterdam en was uatuurlijk niet weinig verbaasd toen hij liier hij aamkomst gearresteerd Het zijn fabelen, madrigalen, verhalen gemengd werd. Naar wij vernemen werd hein eebter vergunning gegeven eerst nog zijn zoontje naar huis te brengen ten einde althans zijnen huisgenooten geen reden tot bezorgdheid te geven, waarna hij zicii getroosten moest in bewaring genomen te worden, hoewel liet lieiu met geschiedenis en mijthologie en vol van hescbrijvingeu, aanhalingen en voorschriften waaruit goedheid, eerlijkheid en zachtheid aderneu alles is geschreven io den naifsten toou eu op de geestigste wijze. Zijn werk is liet boek 'Üj' 8° ullou zal wezen zijne identiteit der nationale wijsheid, de tweede bijbel van het hollandsche volk, het handhoek van het eerlijke en vreedzame leven. Aan iedereen geeft hij goeden raad, aan het kind zoowel als den donkere eu tegelijkertijd koude mijsterisuius, dei'grijsaardaau den koopman als den vorstaan' hcdcu en zijn alibi te bewijzen. Intusschen moest voor zijne invrijheidstelling hevel van hooger hand worden afgewacht, zoodat.Ie onschuldig verdachte zich ecuigeu tijd het verblijf aan" een der politie bureaus heeft moeten laten welgevallen. Mot zeer verklaarbare nieuwsgierigheid ging \un mond tot luoud de vrpag op straat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1