Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad' Ao 1880 24ste jaargang. .\'o 1335 K Bekendmakingen GEVONDEN: een Kwarticrmuts. ACHTERGEBLEVEN een SOI AAP. JBeschadiging gemeen- tebestrati ng. Doodstraf. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt twee maal per week Woei is. dagen Zaturdag avond. Hij inzending tot 's mid dags 12 ure worden advertenticn in het eerstuilkpinend No. geplaatst, ingebonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad woiden door alle Prijs per jaar f 3.Franco pei post f 3.6o. Afzonderlijke nummers 0.071. Advertentien van een lot vijf regels Jog5', iedere regel ineer ƒ0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Naar volksheil zonder deugd te Is arbeid aan een rots te biên. Postdirecteuren en Boekhandelaren dingen aangenomen. 1 i 1 1 POLITIE. onder de gemeente SCHAGEN, De eigenaar kan zich', Ier terugbekomiog, aanmelden ter gemeente secretarie aldaar. 1 tiMsw 11w» nmólióu tosm I op de markt te Schagen, van 7 October 1880, Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. De Burgemeester vati Schaden 111 kennis gesteld zijnde, dat baldadige knapen door middel van zoogenaamde zuigers, de steenen uit de geineente- bestrating breken, brengt, in hel be lang der ouders in herinnering, dat bij art. 98 van het poliliereglement dezer gemeente, het beschadigen van straten wordt bedreigd, met eene boete van EEN TOT VIJF GULDEN, ON- V EP, MIMIEK DG EHOU DEM1EIO TOT VERGOEDING DER TOEGEBR 4GTE SCHADE Sciiageu De Burgemeestei G. LANGEiNBEBG. 12 October 1880. voornoemd dat wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. De weder invoering van de doodstraf zou geene nieuwigheid zijn. Men weet dat die in sommige gedeelten van Duitscbland, ten gevolge van de politieke ver anderingen aldaar heeft plaats gehad zoo ook in enkele Zvvitscbersche kantons, terwijl in menig ander land de vraag nog steeds tot »de questions brulantes behoort. Zullen wij afvallig worden van bet beginsel, zoo kort geleden aanvaard? Indien wij gedwaald hebben zijn wij tot dien terugkeer verplicht. Het fait accompli is niet gedekt tegen nieuwe gronden en zelfs dunkt ons niet tegen de ouden, door bet licht van nieuwe feiten beschenen. Welk nieuw feit echter brengt inen aan? Men kan, helaas! enkele moorden optellen, welker gruwzaamheid schnarsch geevennard is. Maar zal men in gemoede ineenen, dat de af schaffing van de doodstraf daaraan schuld is. Is het menschkundig aan te nemen dat de moordenaar hij het plegen van zijne daad rede neert en dat onder die redenen dit motief zou voorkomenbestond de doodstraf nogik deed het niet; nu zij is afgeschaft, pleeg ik de daad. j Het door de hartstocht verduisterd verstand denkt wel instinktmatig aan zelfbehoud maar eerst nadat liet de daad heeft gepleegd. Indien onder eene wetgeving die de doodstraf bedreigt moord gepleegd wordt is het palliatief reeds onvoldoende gebleken. Het is op het gebied der i strafwetgeving gebleken dat de straf niet verbetert* ware het mogelijk, men zou geneigd zijn een stelsel van vergeving aanteliangeninaar daar vergiffenis ook aan hem die zich aan een hals misdaad schuldig maakt, liet belang van de maatschappij uit het oog verliest, wordt met recht geeisclit dat tegen eene liarlialing van hetzelfde feit door dezelfde hand worde gewaakt. Dit bereikt men door de levenslange opsluiting en door deze straf is de maatschappij voldoende gewaarborgd. Wij behoeven nu hier de bekende gronden voor de afschaffing niet weder te herhalen- Men viudt die elders met gloed van verstand eu geweten uit een gezet. Wij wijzen er niet op. hoe rechterlijke dwaling mogelijk blijft. Wij wijzen er niet op hoe bijv. bij liet jongste gruwelstuk het bewijs der daad strikt genomen blijft ontbreken. Hoe van de niet Er valt over het vraagstuk der afschaffing van de doodstraf niets nieuws meer te zeggen^ De vele gronden die voor die afschaffing pleitten hebben de overhand behouden boven de enkele stemmen die zich tegen die afschaffing verklaar den en in Nederland is sedert eenige jaren de doodstraf afgeschaft. Ieder weet hoe in de laatste dagen het vraagstuk op nieuw is besprokenhoe enkele dagbladen zich onverholen voor de weder invoering dei doodstraf verklaarden en hoe hij velen de bespreking van het nieuwe wetboek van strafrecht als eene uitstekende gelegenheid voorkwam het vraagstuk op nieuw te bespreken. De gruwelijke moord door een 1 apnlpeird uit een de bekentenis van de misdaad alleen gesteund jong man op een argeloos kind gepletgu uit een t 1 wordt door liet niet afdoende bcuiis dat de onzinnige verwijderde oorzaak gat aanleiding In ief door den misdadiger is geschreven en door tot een beweging die naar ons voorkomt ge- «««et uooi 1 1 j p/ikrton-to lipt vermoeden dut de bekentenis de waurnein vaarhjk dreigt té worden voor eene der schoonste overwinningen van waarachtige humaniteit: bevat. Hoeveel Onder den indruk toch dier vreeslijk droevige blijft echter in deze onderstelling gebeurtenis is ons oordeel niet vrij en het is omhullen. 1 -• 11 i„r. I Wie weet niet zekerheid oi inen pust het niet vrije oordeel, hetwelk zonder "i - i schuldige ia zelfs, of inen den hooiuschuiuige verwijl uitspiaak vraagt. in den verdachte heeft- .rond voor het tegenovergestelde onzaineuliangcnds de misdaad den alleen Van verschillenne kanten wordt aangedrongen op de weder invoering van de doodstraf- Men j Hoe weinig g beweert dat het aantal moorden na die afschaffing overblijft, de stelling is onbewezen, datdeinoori is toegenomen en schrijf! die toe aan de zekerheid door den welke de wet den moordenaar geelt voor zijn leven. Men rakelt de oude motieven op: spreekt de smet afkeereu van onze zij zicli door den schijn waanwijsheid heeft laten licht stellen, wie zal gerechtigheid dat geblinddoekt, in hare overhalen tot een moord Doch zien wij wel-, dan is liet niet dit beginsel, hetwelk het menschelijk gemoed tegen de af schaffing der doodstraf verbittert Wij hebben een adres aan den koning gelezen waarin van orthodoxe zijde de intrekking der afschaffing gevraagd wordt. Wij lezen daarin de bloeddor stigheid van het wilde dier. Wanneer wij uil de couranten vernemen hoe niet moeite de misdadiger beschermd werd tegen de woede van het publiek, leggen wij dan niet de hand tegen de oogen 0111 dit schouwspel niet langer te zien. Het gevoel dat die menigte bezielt is ook ons niet vreemd Ook wij hporen in ons die stem, welke maar eischt, maar wij doeuien haar teru;'j Onze ontzetting mag ons niet aan den misdadiger gelijk maken. Het ongelukkige voorwerp dat aan 4_e misdaad zich schuldig maakte, diep bekla genswaardig door zijn zcdclijkeu val, niet zeldzaam door maatschappelijke krankheden daartoe ge bracht, staat in zijn angst alleen tegen allen. in in hen van koele moordlust. Indien deze wordt aangehoord in de inoeijelijke vraag, waartoe godsdienst en rechtsgeleerdheid de afschaffing der doodstraf hebben verward dan zal het zwak staan met de zaak der hiiinaui teit; maar men wane niet dat de herstelling van den wettelijke» moord dun zal zijn voortgevloeid uit het rechtslieginsel, dat het goede het kwade moet tegenstaan; veel meer zal het de overwinning zijn van het wilde dier in den inenschvan den hyena die bloed heelt geproefd. Die allen zijn de rechtvaardigen spreekt geen andere stem dan die van het zwaard der gerechtigheid en bazuint op nieuw het oud Testanieotische woord uit erdachten persoon is gepleegd en wanneer nu latere [omstandigheden de geringe aanwijzingen dat een ander in de zaak is be trokken meer op den voorg.ond doen treden en eindelijk zelfs cetie rechterlijke dwaling in bet Dingsdagavond trad voor een goed bezette zaal in »de Toelast,» het Tyroler Zanggezelschap op, onder directie van den lieer Sciiöpfer. De gcede naam van dit gezelschap ons reeds van elders overgewaaid, werd wel degelijk ge handhaafd. De voorgedragen zangstukken werden niet aploug uitgevoerd, door llinke frissche stemmen die soms wat koud schijnendeover het geheel goed voldeden. Het geheel, maakte een prettigen indruk en niemand zal zich de voor Schagen zoo matig gestelde eniiée betreuren. Te Nieuwe Niedorp, in den tuin van den Heer W. Spoelder, staat een peerebooin met eenige buitengewoon sterk ontwikkelde vruchten. Aan éen steeltje zitten twee jieren. waarvan de een 370 gram zwaar, 39 centimeter omvang en i3 centim. lang is terwijl de anderen 5-jo gram zwaar, a4 centimeter in omvang en II centimeter lang is. De rotganzen zijn van haar zomeruitspapje naar het hooge Noorden weergekeerd en trekken hij groote troepen langs de kusten der Noordzee eilanden eu \Yieringeo. Vooral wordt door de bewoners van laatstgenoemd eiland veel jacht op de rotgans gemaakt, die, als zij niet al te oud is, een zeer smakelijk gerecht oplevert. Te Beverwijk zijn den 6 twee harddrave rijen gehouden's morgens door hitten voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1