Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad, 1 0 S D 1 G OCTQBKB, Ao USSO 24 ste Jaargang. No 1336 Onbestelbare brieven. BcliCixlma kingen GEVONDEN: ecu kuarticnniits. ACHTERGEBLEVEN ccn SCIIAAP. f3eschadiging ge meen- tebestrating. De sponsvisscher van Spalmatiore Gemengde berichten. (IIHiE Dit blad verschijnt twet maal per week. JFoent. dag- en Zaturdag avond. Bij inzending tol 's mid dags 13 ure worden advertentiën in bet eerstuilkomend No, geplaatst, ingezonden stukken een dag roeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco pet, post f 3.6o, Afzonderlijke nummers 0.07$. Advertentiën vau een tot vijf regels f O 75; ieder» regel meer f o. 15. Groote letters naar plaatsruimte. Naar volksheil zonder dengfl te dingen Is arbeid aan een rots te bun. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Verzonden van I l5 September 1880. Van Schagen Wed. Leek te Amsterdam. J. de Pater, te Bloemendaal. Hnlppostkantoor Sint Maarten: J. Blokker, te Oudkarspel. Hulppostkantoor 't Zand A. H. Mertzte Amsterdam. Deze brieven kunnen door de afzenders worden gereclameerd. POLITIE. onder de gemeente SCI1AGEN, De eigenaar kan zich, ter terugbekoming aanmelden ter gemeente secretarie aldaar. op de markt te Schagen, van 7 October 1880, Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ter gemeente secretarie aldaar. De Burgemeester vau Schagen in kennis gesteld zijnde, dat baldadige knapen doormiddel van zoogenaamde zuigers, de stecneu uit de gemeente- bestrating breken, brengt, iu liet be lang der ouders, in herinnering, dat by art. 98 van het poliliereglement dezer gemeente, het beschadigen van straten wordt bedreigd, met eene boete van EEN TOT VIJF GULDEN, OV VEB MIN D E KDCEHOUDEXHEID TOT VEBCOEDLNG DER TOEGEBHAGTE SCHADE. Schageu 12 October IS80. De Burgemeester voornoemd G. LANCENBERG. een Dramatisch verhaaL had' liij dien nauwelijks gegrepen ol bij liet hem reeds weder met een luiden kreet vallen en slingerde zijne rechterband been en weder. Langzaam kroop een bruin kreeftachtig uitziend dier van dc plaats weg waar de steen had gelegen Een scorpioen! 'een scorpioén heeft hein ge heten riep een der omstanders, die het vergiftige dier liet eerst ontdekt had. Loop snel naar de apotheek en laat u met scorpioen olie inwrijven!» riepen zeden verschrikte van alle kanten toe. Het is thans de warme tijd van hel jaar en het kon 11 slecht bekomen!* Een oude visscher kwam waarschuwend na derbij. Schreeuwt toch niet zoo, zeide hij zie daar nadert de haveriWHcht reeds! Hier roode geef snel uwe hand hier, ik zal u wel helpen! Gewillig reikte Nicolo zijne hand aan den ouden man, die de wond krachtig uitdrukte en toen met heeten tubaksasch uit zijne pijp ter deeg inwreef. Zie zoo, zeide hij, toen hij hier mede gereed was; nu kunt gij gaan, de lijk niet aangekomen, maar althans zeker niet door zijn handen arbeid!* antwoordde de ooin. •Op welke wijze dan? vroeg de neef ver wonderd «Men mompelt van alles daaromtrent* ant woordde de oude.* Men zegt dat hij een lid is van die sluikerbendewelke sedert langer dan een jaar de tolwachters weet te foppen en ongehoorde massa's van de juist het hoogst belastte waren weet binnen te smokkelen. Maar de kruik gaat slechts te water tot zij breekt. Intusschen waren wij in de oumiddelijke nabijheid van een op verschillende plaatsen door zee gespletene rots aangekomen die in den vorm van een hoefijzer in zee vooruitsprong. iHaal de roeispanen in, oom,* zeide Pietro, huid zal u niet eens oploopen. De duivel haalt ik geloof dat wij op de plaats zijn!*) Gij hebt gelijkantwoordde de oude, »ik wilde het reeds doen.* Langzaam naderde de boot den stijlen oever I door eene voorzichtige hand tusschcn de rijen klippen heen gestuurd waartegen de zee met geweld sloeg. Zoo helder was hier het water dat men zonder moeite tot op den bodem der zee kon zien en j de witte kiezelsteènen herkennen. Wel is Lijkbleek in liet gelaat van toorn en woede ,)ctlroe{J dü diepte hier niet meer dan ging de gehetene op de naastbij gelegene kroeg l.oogsteBS acht of tien meters. naar men zegt zijne kinderen niet, intusschen raad ik u toch, een andermaal fatsoenlijke lieden die u geen kwaad doen, met rust te laten. waar vijf, oom met VII. Hale u de duivel allen met elkander!* Krijschte de roodkop en daarbij viel de zware roeispaan neder. Ongetwijfeld zou de slag Pietro's hoofd hebben verbrijzeld indien hij niet vlug op zijde ware gesprongenzoo trof de roeispaan slechts het steenen plaveisel waarop hij midden doorbrak. Eer nog de razende den slag met het door hem jn de handen gehouden gedeelte kon herhalen was Pietro reeds op zijn tegenstander toegespron gen. Met vluggen greep ontnam hij hem zijn wapen en wierp hem met kracht over de hoofden der omstanders in zee. De roode Nicolo die wel inzag dat hij niet met den sponsvisscber in krachten gelijk stond, hukte zich snel om een steen op te rapen en daarmede naar zijn vijand te werpen. Iutusscheiii toe. De menigte ging uit elkander en wij traden snel naar onze boot, waar Pietro's ongeduld op onze komst wachtte. De boot waarin wij plaatsnamen onderscheidde zich uiterlijk weinig van de andere omliggenden; maar de inwendige inrichting week er geheel van at. Op twee gaffelvormige aan den zijwand vastgenagelde boomtakken lagen drie met tien j tot twaalf meter lange houten steelcnvoorziene viertandige vorken, op den viertand gelijkende waaruiedeGod Neptiinns inde oude voorstellingen prijkt. !n het verdek van den voorplecht bevond zich een rond uitgezaagd gatterwijl dwars over bet achterste gedeelte een bolk lag waarop de roeispanen rustten, waarmede de roeiers, gelijk ik weidra bespeurde gemakkelijker uithalen en liet vaartuig sneller konden bewegen en wenden. Nauwelijks waren wij ingestapt of Pietro's oom sloeg reeds met de riemen in bet water en peilsnel rtreef de boot uit de haven' Gelijk aan reusachtig groene ruikers in witte zakjes rezen al tnadore Dit hier is mijn jagtveld,* zeide Pietro zich half aan mij richtende.* ik hoop niet dal de lieden van Krapano mij hier in de wielen hebben gereden Daaromtrent kunt gij gerust zijn, die waren stellig niet hier1* antwoordde de oude.* Sedert gij des keizers rok aan hadt heb ik zelve de gaffels niet meer in de boot genomen De heer A. W. van Kluijve, predikant te ^iut Staarten en Valkoog heeft het beroep naar Berkhout aangeuomen. De minister van waterstaat enz. heeft, ter tegemoetkoming aan het bezwaar, dat voor vele personen ten platte lande verbonden is aan liet afhalen van aangeleekende brieven, in afwachting van eene nabewerking zijndealgemeene herziening der bepalingen, welke de dienst der hulpkantoren regelen, o. a. vastgesteld, dat de uitreiking der aangeteekeude brieven, meten zonder aangegeven j c J1 geldswaarde, en vau andere aangeteekende stukken poedig de wille rotswanden van Spal- ia- 10 1 op de hulpkantoren, voor zooveel die stukkeu voor oiis op. op ue hulpkantoren, voor zooveel die stukkeu bestemd zijn voor personen, die wonen buiten Welke tw»l ba.lt gij toch met den rooden de kom der plaats waar het hulpkantoor ge- vestipd is, geschiedt aan de woning der gea- Nicolo? vroeg dc oom aan den neef toen wij {,ress£erden' Aan het verlangen van hen. die van den maatregel wenschen te worden uilge- de opene zee bereikt hadden en dit door eene geoefende hand gevoerde vaartuig, ruischend den glinsterenden waterspiegel kliefde, Met weinig woorden vertelde Pietro hem het voorgevallene. Hij is een dwaas,* zeide de oude visscher een dwaas die zich zelve iu den weg staat door zijne overmoedigheid. Waai zou hij toch zoo veel geld van daan sloten, wordt echter gevolg gegeven. Ten kantore van de heeren v. Leeuwen en v. Ee te Amsterdam heeft de geëmployeerde I. Ziuimer zich schuldig gemaakt aan valschheid iu geschriften. Hij had om eigen speculatiën te dekken effecten in prolongatie gegeven, waarvan de cijfers veranderd waren zocdat ze een veel grooter bedrag aantoonden dan de waarde. Verschillende personen zijn daardoor voor eet» nebben?* zeide Pietro. »lk hoorde van den *0® vaD ongeveer f 3o,ooo beuadeeld. Hij sloot ouden Anzeleto dat hij zich in Citta Veccbia een huis moet gekocht hebben.* «Nu op eene eerlijke wijze is hij er waarschijn prolongaties namens de firma zonder daartoe gerechtigd te zijn, toekende valschelijk den naam zijner patroons en vervalschte dan nog de stukken bovendien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1