Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Z 0 Elöil U (MSTQBBR. Gemeenteraad van Schagen. Ao 1880 ii-.tr Jaargang. No 133S Bekendmaking» G EV O NDF.IsT een Kwartiermuts. De spoDSvisscker van Spahnadore een Dramatisch ;verhaal. vin. Zitting van Woensdag den 20 Oct. 1880 SCIIAGE Dit blad verscbijnt twet maal jht wek. IForns. dagen Zaturdag avondBij inzending tot 's mid dags ia ure worden advertentiën in bet eci•stiiitkoraena No. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle l'ry« per junr f 3.Franco per post f 3.6u. Afzonderlijke nmuiiiers f 0.07;.. Advertentiën van een tot vijf regels ƒ07.3; iedere regel ineer f o.tó. Groote ietleis naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekhandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bién. POLITIE. onder de gemeente SCHAGEN, De eigenaar kan zich, ter terugbekoming, aanmelden ter gemeente secretarie aldaar. Pietro nam een der gaffels en stak daarmede toen de boot stil lag, onder eene rots waarop hij na korten tijd een galachtigen vies uitzienden klomp te voorschijn brachtongeveer van de grootte van een kinderhoofd. Toen bij dien in de boot wierp herkende ik er eene badspoos uit ofschoon bij door de er aan vastgehechten korst van slijk en vuiligheid op alles meer geleek dan op de bekende zindelijke badspons. Dat is een mooi stok bij den eersten steek zeide bij vol vreugde dat is een goed voorteeken. Op mijne vraag boe bij de spons zuiverde, antwoordde bij: »Dat zult gij zoo dadelijk zien Mijnheer Snel greep bij den klomp en hem op den lagen rots drukkend waartegen de boot vastlag kneedde en vviescb hij dien zoo lang tol de donkere overtrek en de tussehen de opening vastzittende zl-ltslandighcid verwijderd waren. Na herhaaldelijk uitspoelen met zeewater was bet reinigingsproces geëindigd en lucheud reikte hij mij de fijue ejastique lichtgeel gekleurde badspons toe. •Zeide ik bet niet,« vroeg bij met een tri omfeerenden blik dat bet een goed stuk was en bet werk waard De boot zette zieb weder langzaam in bewe ging. Oui een zeker steunpunt te hebben wanneer bij zich met den gaffel over boord boogsprong Pietro in liet vroeger vermeldde gat in bet voor dek waar bij tot de midden inzakte. Drie, vier maal stak bij met den gaffel tot op den bodem der zee maar telkens tiok bij dien leeg terug. «liet water is bier onrustiger" zeide bij," en bet s|iel der golven maakt het mij onmogelijk «eti zekeren stoot te doen. Maar dit zullen wij spoedig verhelpen." Hij boog door de opening naar lieneden en baalde een flesclije olie en eenige gladde kiezel - steenon te voorschijn. Behoedzaam Legoot bij eenige steeiien met olie en liet die toen in een halveu cirkel in zee vallen op de plaat» waar beneden op den grond verscheidene donkere ligchanien zichtbaar waren. De uitwerking welke de zicli door den golfslag gelijkmatig op bet water verdeelende dunne olie laag had was verbazing wekkend. Terstond was de zee op geruimen afstand rondom kalm en lustig en nu kon uien nog duidelijker |de in de diepte aan den voet de rotsen zittende sponsen onderscheiden. Ze hadden meest den vorm van omvergeworpen kegels die met de punten aan de onderste rotsen waren vastgegroeid, of geleken op reusachtige ooren. Van nu afging liet vyerk ongehinderd vooruit. Met zekere hand baalde de jonge visscher zijne buit van den bodcui der zee naar boven en spoedig vermeerderde bet donkere aantal der in de boot verzamelde klompen. Na verloop van verscheidene uren werd eindelijk rust. genomen. Wij waren niet ver meer van Biifi de woou- plaais van Pietro en van zijn Ootn verwijderd De vriendelijke lieden noodigden mij uit tot den avond bij ben te blijven, zij wilden mij dan op den terugweg bel steken van viscb bij den schijn van bet vuur laten zien. Ik nam bun aanbod aan en bad geen reden er berouw over te gevoelen aangciKiine uren werden mij biet- door bereid en door de oneindige afwisseling welke de beschouwing, der door den grtlligen schijn van bet vuur uit hunne nachfeHjk rust opgeschrikte zee dieren aanbood, vloog de tijd snel 0111. Het kon even voor middernacht zijn. Wij waren op den terugweg en achter ons glinsterden in het maanlicht de rotseilanden van Spahua dore toen een eigenaardig, juist niet sterk inuar toch duidelijk hoorbaar gedruiscb onze aaudaclit tot zich trok. Wat zegt gij daarvau?" vroeg de O0111 van Pietro aan zijn neef. Dat is bet gedruisch van een stoomboot van Spalato of Milna, die door de smalle Stretta tusscben de eilanden Brazza en Solta in bet kanaal van Lesina vaart," antwoordde de aan gesprokene." Is moge) ij k ged urende mijt ie afwezig- beid de regeling der vaart veranderd. %oodai de van Triest over S|>alato en Milna koineu de stoomboot de» nachts in Jassina aankomt.' Neen daarvan is mij mets bekend!" antwoordde de oude man. Dat is vreemd wam bet is zeker eene postboot. Handelsschepen zouden zich bij donker niet door de Stretta wagen. Ik maakte de schippers op een wit punt opmerkzaam wat uit de nachtelijke duisternis in Westelijke richting opdoemde. Dat is een zeilschip wat den Creco verlaten heeft en op de lialiaansche kust toe stuurt," zeide Pietro! Dal kon bet gedruisch niet veroorzaken. Oirzc opmerkzaamheid was reeds lang weder door andere dingen afgetrokken en wij waren reeds halfweg Lesina gekomen toen een kanon schot, wat spoedig door een tweede gevolgd werd, door de stilte van den naclu weerklonk. In deze zitting werd, na voorlezing en g^&fkouring der notulen van de vorige, door den Voorzitter mede gedeeld, dat al de in de vorigezitting benoemde loden dor Plaatsselijke Schoolcommissie zich die kouze hadden laten welgevallen en, in verband met die mededeelhig, don Baad kennis gegeven, B. en W. als Schoolcom missie zullen defungeren 1 November a. 8. Daarna kwam in behandeling een adres van d#n i Leer J. J. Woudenburg, van hier vertrokken naar Haarlem, om onthcfEng van ho^idelykcn omslag ge durende acht maanden van de loopendu dienst. Toegestaan met algemeene stemmen». Vervolgens word vastgesteld eene vorordooing tot wering van do Veemarkt alhier van schapon lijdende aan kwaadaardig klaauwzecr <r.,tkri ujx i). Goedgekeurd werd daarna ion door B e.11 W. ont worpen antwoord op eene circulaire van HH. Oixlep. Staten der provincie, behelzende verschillen.-'o vragoti omtrunt do meerdere of mindere wonachehikheid van het nemen van politie maatregolen togen do versprei- ding van genoemd rotkroupel, en welk antwoord in hoofdzaak inhield, dat, als bestrijdiug*-niaatregol,hcc weren van de markt van daaraan jijdondo schapen voldoonde werd goicht. e Voorzitter dealde daarop don Baad mede, dnfc B. on W. het uoodig Ochton, dat eene verordening wo dt vastgesteld tot heffing eonor belasting voor tijdelijk gebruik van do gronden on wateren dor go- raftunte, b. v. voor liet leggen vau vlotten, au- of het plaatsen van bouwmaterialen tengevolge vau welko mededeeling aan B. en W. wvrdt opgedragen hot ontwerpen win eert coucopt deswog<v Goedgekeurd en vastgesteld worden de volgende door B* en \V ontworpen concept bestuiten betrek kelijk het lager onderwijs, naar aanleiding vau in voering dor Dieuwe wet deswege, on wol: 1. betrekkelijk bet getal seholo.i, in deze gemeente in gebruik 2. aangaande de vakken, welke zullen worden ouderwezen on 3. omtrent de jaarwedden van hot ouderwijzend personeel Welke besluiten werien genomen ingevolge eene eene circulaire van Illl. Gedep. Stalen dezer provin cie, waarbij tevens aan het Gemeentebestuur een voor Stel was verzocht aangaande hot bedrag waarop het :euot eener jvouing voor het hoofd der school is in rekenenzijnde deze opgave noodig voor de bei okening ingovolgo d.» nieuwe wet, van do door den booAlon- derwozer te storten poDeioea bijdace. Hot hediag van d»t genot werd bepaald op 1 150 Vjnas. Aisuu werd gehaon een adres vau de firnsi Enter Camp., waarbij deze verzoekt do levering teu behoeve der gcinoeuto vau bureau en sclioolbe- liocfteu voor hot volgende jaar, en zulks op grond dat de firma Didcrich alhier, welko volgens Jeu bestaandeu toa-ter alsdan aan do betfrt zou zijn, bare zaak had verkocht; welk ttdros wordt aaugebood j.i tot eene velgei.de zitting. Op een vorvoteens in behande'ing komend ad«; i vau den hulponderwijzer P- Groou, on» voor hot geven van privaatles in da gymnastiek gebruik to mogen uukau vau het lokaal fu de werktuigen der gomeento, voor welk gebruik alsdan dgwr hem 25 pCt. zijner bruto vatdieusfen aan de gemeente zal wowlcu afgestaan, wordt niet algeiaee .o stemmen, behoudens de verdachte goedkeuring, guusiig be schikt. Nog worden gelezen: 1. Missive van den plaatselijken geneeslmef dr. Timmers, waarbij deze kennis geelt, dot de bedoeling der zieko weduwe Spaaus, bedragende f3 per we k, moet wo.den verdubbeld. Toegestaan. 2- Eau schrijveu vau den secretaris vau de hier bestaande afJoëjing der ilollandsehe Maatschappij vau Lwlbouw, waarbij deze, namen-s het bestuur uau)i. eu \V- kennis geeft, dat alhier het volgend jaar de algemeeau tentoonstelling zal plaats bobben, eu das ii, en W. verzoekt de reeds van gemeentewege toegezegde subsidie afsuu op do begrootuig voor fie. volgeud dienstjaar to willen brengen. Bet blijkt echter uit do uiededeoliug des Voorzitters, dat <i secretaris der afdeeling dit schrijven, gedateerd 1'J October. veel te laat heeft iugciou lea, daar rood i vroeger door B. en W aan het bestuur d;r gtdeeling was bniicht, dat, ofschoon bij hen ge n offiHeelo kennisgeving deswege van de aidoMiug w„s ouivaugea zjj niettemin de toegezegde gelden op do begroeten" van 1831 hadden uitgetrokken. Vervolgeus komt de ovengenoemde begrootrm» 111 beha;.deling, en woidt deze, gelijk zij d„or B. eu \V. was vourredragcu, vastgestelci, tot een bedra" ia ontvang en uitgaaf van f286S1.13. Bij de nu volgende rondvraag zegt de hoor de Pater, het wenscteiijk te achten, dat oij verordening worde verboden het laten losloopea van houden 00 de openbare straat in de gemeente Na eenige discussie worde taot i tegen 2 stemmen tot het ontwerpen dier verordening hfisloten. Hierop wordt de zitting gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1