\j u rm. vi ju Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 1 0NDA6 3 OCTOBER. 2'iste Jaargang. Gemengde berichten. Ao 1880. No 1340. Bekendmaking. een Kwartierniiits. VERMIST twee zwartbonte Vaarsen. ACHTERGEBLEVEN een Vaars. De sponsvisscber van Spalinadore een Dramatisch verhaal. Dit blad verscbijnt twee maal per week. Woens dag en Zaturdag avond, bij inzending tot 's mid dags tl ure worden advertenti'én in het eerstuitkomend ISo. geplaatst, ingezonden stukken een dag vroeger. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6o, Afzonderlijke nummers 0.07I. Advertentiën van een tot vijf regels J o 75; iedere regel meer ƒ0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Postdirecteuren en Boekbandelaren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te bién. POLITIE. G EYONDEN: onder de gemeente SCHAGEN, De eigenaar kan zich, ter terugbekoming, aanmelden ter gemeente secretarie aldaar. op de markt te Schagen van 28 October [880, Zij, die hieromtrent inlichtingen kunnen geven, worden verzocht zich te vervoegen tergeinente secretaiie aldaar. op de markt te Schagen van 28 Octoher 1880, De eigenaar kan zich ter terugbekoming, aanmelden ter gemeente Secretarie aldaar. IX. Dat is de boot van het tolkantoor van Spalato nu weet ik het zeker, riep de jonge visscher uit," ik herken haar aan de knal van zijn geschut «Die is zeker smokkelarij op het spoor anders lieeft zij in dit vaarwater niets te zoeken,» verzekerde de oude. »Zekeizeker!" Wild geschreeuw klonk nu tot ons door, wat van luid gekraak vergezeld ging «Het gaat daar warm loe« zeide ik. het schijnt wel dat daar twee schepen met elkander slaags zijn," »De visschers bevestigden mijn vermoeden." Inmiddels waren wij inde nabijheid "der haven gekomen. De kanonschoten hadden hier erge ontsteltenis te weeg gebracht, want op den oever zag inen menschen heen en weder loopen «u wapenen hij het licht der lantaarns glinsteren. Juist toen wij landden lag ook de tolhoot die twee booten op sleeptouw mede voerde bij de aanlegplaats stil. Er vergingen slechts weinig minuten en er werden reeds verscheidene mannen met op den rug gebonden banden over de planken gevoerd Toen ze dicht aan mij voorbij gingen herkende ik onder hen niettegenstaande de zwakke verlichting die eene eenzaam staande lantaarn gaf, toch zeer duidelijk den rooden Nicolo, wiens gelaat door toom en woede ver wrongen was. »ls dat gespuis toch eindelijk gesnapt zeide de aauvoerder der haveuwacht»die gekomen was oui de gevangenen over te nemen, tolden luitenant van den tol. »Die hebben u reeds menigmaal ergenis en niet weinig onaangename dagen veroorzaakt." «Hahaha! lachte de luitenant maar de vangst is er ook naar. Om harentwil niocht men zich wel eenige kwade dagen getroosten. Niets dan fi jne frnnsclie zijde en araivvoor tusnchen de twintig en dertig duizend guldeu waardeonder vrienden. »De d rommel ja, nu ik gun u gaarne de premie, gij hebt die eerlijk verdiend! Maar een ding verwondert mij hoe de kerels dit schoone weder voor hun handwerk durfden gebruiken!" «Dat is juist het grappige van de zaak,» antwoordde de luitenant. «Bij zulk weder zou het ons vroeger niet ingevallen zijn, de kusten langs te varenterwijl hij nevel en regen alles op de been was. De schelmen hebben dat zwak van ons opgemerkt en zullen vaak genoeg in hunne vuisten gelachen hebben als wij 11a vruchteloos zoeken zoo nat als poedels te buis kwamen. lieden hebben wij eens dien ouden slenter vaarwel gezegd, en zoo als gij ziet, is de zaak uitmuntend geslaagd. «Zoo men slechts kon te weten komen voor wiens rekening de lading was?» «Dat zal men nooit te weten komen!" D;e kerels lieten^zich liever lid voor lid van liet lichaam scheuren eer ze iets zouden verraden en de eigenaar zal zit h wel wijsselijk boeden ooit zijn eigendom op te eiscben. Terwijl de havenwacht de gevangenen weg voerde, leunde een kleine dikke man tegeneen lantaarnpaal. Hij scheen eene onmacht nabij want hij wankeldeen kon zich ter nauwernood overeind houden. «Wat deert u Signor Rospo?» vroeg Pietro hem. «Niets, niets!" antwoordde hij met moeite.* Ga uws weegs en laat mij met rust!« Zijn gelaat was vaalgeel en zijne oogen schenen uit hunne kassen te zullen puilen. Een toonbeeld van jammer en ellende gelijk; wendde hij zich om en wankelde langzaam naar huis. liet slaat toch leelijk zeide Pietroals ook de heeren te veel drinken, die geergerd was over het stroeve bescheid wat hij voor zijne belang stelling van dieu man had terug ontvangen. Ik zweeg te goed wetende dat de beklagens waardige die door den visscher voor dronken was gehoudenzoo even voor eene lange reeks vereenigden ze zich als tot een bal van soinber dreigende verwrongene gedaanten, die elk oogen- blik dreigden op de gelukkigen daar beneden neer te storten; dan echter, als zagen ze hunne onmacht in, (osten^e zich langzamerhand weder in niets op. Schenen het niet de verligchamelijkte wraak zuchtige gedachten van een dier tnannen te zijn, die in een hoek op het verdek door soldaten bewaakt werd? Daar zaten de veroordeelde smokkelaars bij elkanderwaaronder de roode Nicolo die voor zijne zonden eene langdurige gevangenisstraf ging boeten' Uit goede bron vernemen wij dat Schagens mannenkoor «Euterpe* Zondag den 14 November as- in het lokaal van den heer A. Knikkerzijn eerste concert zal geven Naar hetgeen wij van deze vereeniging in het voorjaar, hij gelegenheid vat» een concert der Harinoiiiekapelgehoord hebben, durven wij het concert op 14 November a s door «Euterpe» te geven, gerustelijk aanbevelen. Op de jl. Donderdag te Schagen gehouden groote najaarsch koemarkt, weiden ruim 1400 stuks aangevoerdde prijzen varieerden van f 3o,tot f 270.! De toevloed van kooplieden en belangstellenden, niettegenstaande de lievige regenbuijen was veel grooter dan vorige jarendoch de handel was over het algemeen niet zoo levendig. De gemeenteraad van Heerbugowaard heeft besloten tot aanbouw van 2 nieuwe scholen met onder wijzerswouingen. De gemeenteraad van de Zijpe heeft he« sloten, aan Gedep. Staten te berichten, dat hij, op grond van ervaring, het kwaadaardig klauwzeer of rotkreupel der schapen besmettelijk en weren van de markten onvoldoende, maar andere mautregelen noodig acht, t. w aangifte der ziektegevallen, afzondering, verbod van invoer van aangetaste heesten eu behandeling door des kundigen. Tot predikant te Hensbroek is beroepen de heer ds. J. II. v. d. Paltnthaus te Wijdeues. Het vruchtbare Amerika is dit jaar weer gelukkig geweest niet zijn oogst. Vooral die van vruchten is buitengewoon rijk. Op sommige van vergrijpen tegen de wet door dien bestraf- plaatsen liggen honderd 11 izenden appelen op fenden arm van hel uoodlot was getroffen en ''eM Gron(^ le verrotten, daar niemand zich de 111 1 1 j 1 moeite geeft ze op te rapen en zelfs het vee ze dat de tuan die geknakt en gebroken daar heen I -i c c 1 -i b b niet uieer wu eten. Een vat met 60 kilogram wankelde, thans niet teel meer was bedelaar! Ongeveer drie weken later voer eene lange vat met n dan eeu ap|ielen wordt, naar marktplaatsen op 5o kilom. alstand vervoerd, met a5 cents (f 0.62^) betaald, een prijs die het arbeidsloon ter nauwernood flPP^^PPPP PpRPPp rij visschersbooten van Lesina naar Spalinadore. j Ook druiven, oooten, kwetsen en tropische Lustig fladdeiden de kleurige wimpels in den vruchten zijn er overvloedig en goedkoop svind en muziek en vrolijk gezang weerklonk de wateren der Adriatisclie zee. In West Pruiscben is de aardappeloogst dit jaar hijzonder slecht uitgevallen. Te Ma- rieuwerder o, a. is er zoo goed als niets van terechtgekomen, wat vooral eeu groote ramp is, omdat een zeer groot deel der aardappellanden door arme lieden daarmee bebouwd werden. ver over In eeue der booten zat eeu knappe visscher „aast een meisje niet schitterende oogen wier prachtige, donkere haarlokken met leedere mijtten takken waren doorvlochten, het was de sponsvisscber Pietro die zijne jonge vrouw, de schoone Marietta Anzoleto met wie hij zoo even getrouwd was, naar zijne woning bracht. Een stoomschip stoofden vrolijken optocht proefneming waarvan de Boston Herald gewaagt. voorhij, zwarte rookwolken stegen walmend uit Een maatschappij voor electrische vei lichting den donkereu schoorsteen en gleden langzaam v t''e '*outen toren* houwen, elk honderd *üot li.uoU vyf honderd voet van elkaar, in over de booten heen. Hoog in de lucht evenwel eeu driehoek. Boven op eiken toren werd eene Op een landgoed Zerbst heeft men dezer dagen een zeldzamen haas geschoten. Het dier was sneeuwwit en had bruine ooreu. Reusachtig is de volgende Amerikaansche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1