WINTIRDIENST KOORMMOIEM J. VELLINGA BOELIIUIS, SCHROEFSTOOMBOÜTDIENST De notaris Mr. A. J. Haan el horst eeDe florissante >V agenmakerij verzoeke van den heer Willem Beek., in publieke Inmiddels uit de hand te koop. B00MCK5R SLOOS, Te aanvaarden 15 Januari 1881. Zegt het voort. Notaris Boonaeker. onder Schagen, MJ1S11AAD en Inboedel, Gebrs. Zl ïi MUIILEX van 1 November a. s- DAGELIJKS van Alkmaar naar Amsterdam j van Alkmaar naar Nieuwediep, van Amsterdam naar Alkmaar van Nieuwediep naar Alkmaar LOOAALDIENST ZAND-ALKMAAR-PURMERENDE, in verbinding met de NIEUWEDIEPER- BOOTEN en in Correspondentie op de SPOORTREINEN te Alkmaar; ZONDAG van ZandAlkmaar, te SCHAGEN. VERKOOPEN in den WIERINCERWAARD. IIETOURBILLETTËN verkrijgbaar voor onbepaalden tijd en voor twee dagenen zijn cp beide diensten geldig. De vracht voor GOEDEREN en VEE is zeer billijk gesteld. Laagzijde B 61, SCHAGEN. BORSTELWERK Garen, Lint, katoen, Sajet, knoopen, enz, Notaris Boonaeker. \eeit. BO KR E N HOFSTEDE. WEI- HOOILAND, 10 Heet. 23 Aren, 30 Cent. 5 Heet, 40 Aren en40Cent., 21 Heet. 03 Aren en 70 cent. Wordt gevraagd VAN te Obdam, zal op DINGSDAG i6 NOVEMBER 1880, 's voormiddags ten to uren, in de her- berg van Pietf.r Wester, te Zijdewind, ten veiling ten verkoop presenieeren Eene BOERENWONING in den Groetpolder onder Winkelop W o e 11 s- dag 8 December 1880de» vooriniddags 10 ure, in de herberg van deu heer D. KIST, te Kolhorn. Ter plaatse en ure voorschreven, zal ten overstaan van den te Schagen gevestigden No taris BOONACKER, in hel openbaar ten verkoop worden aangeboden: Een HUIS, ingericht tot Wagenmakerij Jljj'Jk met al de daarbij behoorende vaste en losse gereedschappen, mitsgaders het recht van Erfpacht van den grond staande en gelegen in den Groetpolder onder de gemeente Winkel en aldaar kadastraal bekend in sectie A No. 386 groot o.o5-35. Eigendom van den heer W. MEURSte Schagen. aan het sterfhuis van den heer J. BIJPOST aan het WAD, op Maandag i5 November 1880, des voormiddags 10 ure, van: 6 Kalf koeijen 4 Kalfvaarzen, 2 llokkelingen, 32 Overhou» ^ëSSoers, 5o,000 kilo bestgewon- nen Hooi, 10 voer StrooBoerewagen met toebehooren, Kapwagen op veeren, Tuigen, Boe re» en Bouwgereedschappen, als: Eggen, Ploeg, EanoWs, Vaten, Tobbes; Voorts eenig en het geen vérder ten verkoop zal worden aangeboden Zegt het voort. met SCHUREN. ÉHVEN en onderscheidene tiendvrijc perceelen WEILAND, /ge legen te Zijdewindonder de gemeente Oude Niedorp, kadastraal bekend in sectie A, Nos. 149, tót. t5a, 173. I75, 498. 499« 5o,)- 170, 497. 5oi en 671, te zamen groot 17 Hectaren, 83 Aren. Breeder bij billenen omschreven. Ten verzoeke van hunne principalen, zullen de respectivelijk te Schagen en te Winkel resideereude Notarissen op WOENSDAG 24 NOVEMBER 1888, des middags 12 uur, in de herberg «Prins Maurits* te Nieuwe Niedorp, in het openbaar presen- teeren te verkoopen: 1. Eene I1U1SMANSWONING met BIJGE- TIMMER TEN en ERF, in den Moerbeek polder, benevens ettelijke perceelen uitmuntend H>E1- en BOU W LA NDinden Oosterpolder onder de gemeenten Nieuwe Niedorp en Winkel bij hel kadaster bekend als Nieuwe Niedorp, sectie A, No. t 6 en sectie B, No. 9, tl, met 24 en 2, 's morgens il.3o uur; 's namiddags 11 5 uur; 's morgens 10 uur; 's morgens 8.3o uur. 's morgens 4-45 en 's namiddags 2.45 uur. van AlkmaarZand, 's morgens 8.t5 en 's namiddags 6-15 uur. MAANDAG van ZandAlkmaar, 's morgens 5.o5en 's namiddags 2.45. van AlkmaarZand, 's morgens 11.45 en '«namiddags 6.15 uur. DINGSDAG, van ZandAlkmaar, 's nachts 2 uur, van AlkmaarPurmerend, 's morgens 4 3o uur, van Puriiierend Alkmaar, 's nainidnags 12-45 u van AlkmaarZand 's namiddags 3 uur. Ten verzoeke van hunne principalen, zullen natemelden Notarissen op Don derdag 2 December 1880. bij inzet en op Donderdag 9 December 1880 bij finale toewijzing, en telkens des avonds ten 7 ure, in het kotfijhu-s het Oude Slotbij den heer A. MEIJER Sz te Schagen, in het open baar présenteeren te 1. De goed ouderhouden KOORNMÜLEN«de Ruiter.en EBF. staande en gelegen aan de Loet te Schagen, inet nieuwe ijzeren as en nieuwe roeden, tevens voorzien van pelderij eu pletterij met al de daarbij behoorende vaste en losse gereedschappen, benevens het in do oniniddelijke nabijheid gelegene dubbele WOONHUIS, waarvan een gedeelte gedurende de laatste jaren tegen f 3oo,per jaar is verhuurd geworden, terwijl het overig gi deel te in gebruik was hij den molenaar, en waarin voorts een flinke koestal en pakhuis met hok ken itot berging van 800 mud graan; wijders een onlangs nieuw gebouwde SCHUUR waarin berging voor 20,000 kilo hooi, met vruchtbaren TUIN en ERF, gezamenlijk groot 0.20 80. Bij deze zaak werd tevens een handel in 1 ij 11 k o e k e n gedreven waarvan jaarlijks 3o d 4U mille werden gedebiteerd. 2. Drie aanecnverlieelde perceelen bij uilstuk vruchtbaar WEILAND, in deZandvenne, onder Schagen, te zanten groot 3.1 i.5o. 3 Twee perceelen uitmuntend WEILAND, te Callantsoog te zurien groot 2.ii 60 Alles kan worden aanvaard tegelijk met de betaling der kooppenningen op 20 Ja- nuarij 1881. Nadere informatie inmiddels te bekomen ten kantore van de notarissen BOONACKER te Schagen en VONK te Schoorldambij welken laatstgenoemden tevens in tijds copie der veil- conditiën ter inzage zat liggen. 12, i5 tot en met 19, 21 tot 26 en 56 en Winkel, sectie R, No. 1 ter gezautelijke grootte van 19.44. lo- Thans in gebruik bij den Heer J. L. VAN HERWERDEN. 2, Een perceel uitmuntend WEILANDin den Oosterpolderonder de gemeente Nieuwe Niedorp, hij het kadaster bekend in sectie B. No. 362 groot 2.26.90. Thans in gebruik hij den Heer J. MAASEN. Zegt het voort. des er, van Zand —Alkmaar, 's morgens 4-45, 's namiddags 2-45 uur van AlkmaarZand 's morgens 8.i5, 's namiddags 6.15 uur. VRIJDAG, van ZandAlkmaar, 's morgens 6-45 uur. van AlkmaarZand, 's namiddags t.45 uur. ZATERDAG, van ZandAlkmaar, 's morgens 6.15 uur van AlkmaarZand, 's namiddags t,3o uur. Nadere informatiën hij den agent N. MON SIEUB, kantoor Luttik Oudorp te Alkmaar Heeft ontvangen eene ruime sorteering alsmede ook is hij ruim voorzien van KARPETTEN KLEEDEN, VLOERZEILEN alle soorten van Belioór&ide tot de nalatenschap van Mej. G. W ASDOEKWOLLEN TAFE KLEEDEN BUTTER, weduwe vau den Heer C STINS. j KACCHELKLEEDJESROLMAT1EN, enz, i u voor welke levering bij zich minzaam aanbe- Op DINGSDAG 9 NOVEMBER 1880 voormiddags lo ure, zal in hel koffijbuis vau den Heer A, HEIJN, in den Wieringerwaard, in het opeubaar ten verkoop worden aange boden 1. Eene HCfSMANSWONINGB1JGETIM- MERTEN en ERF en eenige perceelen uiLiuuu- lend WEILAND, staande en gelegen aan de westzijde van den Barsingerweg gemeente Wie ringerwaard, ter gezamelijke grootte van i2.49-3o. 2. Vier perceelen wel toegemaakt BOUWLAND, aan de oostzijde van den Barsingerweg aldaar, ter gezamelijke grootte van 4-3?.70. W. M G. I1EUKENSVELDT, J. W. mWffi RADEMAKERA. F. SONDORPS. F. S&v'?STEiNBACHER, F. Th. GHORLITZ. VV. GIJSELAAR, A. VAN DE VIJSEL, J. TEKELENBUBG Jr., N SMIT, J. G. TEIl STEEG, W.C H. VAN DIJK, F A VERBEEK, C. BULK, J. VV. H. VAN STAA, VV. BROGHORN, E. J. HE1JER, C. G. VAN DER HEIDE, H. FUCHS, J. VV. F. HEUKENSFELDT. J. G. LOMANS, E. F. MARTENS, L. W. MUL DER, G. J. SARLEMIJN, F. X. MOENS, JAN BULK Cz en C. J. HÜIJING, Makelaars zullen op MAANDAG 8 NOVEMBER 1880, des middags ten 12 ure. in het lokaal de Zwaan, Singel bij de Paleisstraat, ten overstaan van de Notarissen BOUEEAEB en MARTENS, in vei ling brengen: Eene kapitale, bijzonder gunstig gelegen met U U IS M A NS WONINGSTALLINGEN voor 23 stuks Hoornvee en 2 Paarden, WA GENSCHUUR. SCHUUR, groote BOOM GAARD, TUIN, ERVE en WERF, henevens de daarachter en bij behoorende Kaïnpen uitmuntend staande en gelegen aan den Omringdijk eu aan den Purmerenuer Straatweg nabij het Stoomge maal in de BEEMSTEB, gemeente Beemster, Kadaster Sectie C, no. 61, 62143 l44» 320,. 331 tol en met 335 en 47$, ter grootte van en in de Zeevangpolder, onder de gemeente Oosthuizen, kadaster sectie B, no. 317 344, 345. 323 en 324, groot zijnde te zamen Bewoond en in gebruik bij JAN SMIT. Te aanvaarden, wal de Laudeitj-jn betreft Kerstijd 1880, Huizingen, Erf en Werf primo Mei 1881. Te zien dagelijks uitgezonderd Zon- en Feest dagen. Breeder bij bil letten omschreven. De eigendomsbewijzen enz. zullen acht dagen vóór en op den verkoopdag, des voormiddags ter inzage liggen ten kantore van de Notarissen ROUEFAEH en MARTENS, Keizersgracht hij het Molenpad te Amsterdam. EEN lres: bureau Schager Courant,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1880 | | pagina 1