liïfflti En vergeef ons onze schulden! Donderdag, 13 September 1388. 31ste Jaargang. No. 2228. y Gemeente Scha gen. Binnenlandsch Nieuws. Roman van GEORGE HöCKEB. Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEH- JENTIËN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. Uitgever: J. WINKEL, fturcau: SCHAGIESf, laan, EB, 5. Bekendmakingen. P ATESTES[, De burgemeester van Schagen brengt ter algemeeno kennis, dat de patenten, aangevraagd in de maand Mei j.1., voor het dienst jaar 1888/89 ter gemeetesecretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald van af Dinsdag den 4 den Sept. tot en met Maandag den 1 7 d e n S e p t. a. s. des voormiddags van 9 totl2 ure, de invallende Zondagen uitgezonderd. Schagen, den 31 sten Augustus 1888. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. P A T i; X T u De Burgemeester van Schagen, brengt ter algemeene kennis, dat de patenten, aangevraagd in de maand Mei j.1. tot uitoe fening der beroepen van tapper, slijter in wijnen, sterke dranken en bieren en koffiehuishouder, voor het dienstjaar 1888/89 onder overlegging van bet aanslagbillot, waaruit voldoening der helft van den aanslag blijkt, ter gemeentesecretarie door belangheb benden kunnen worden afgehaald op alle werkdagen des voor middags van 9 tot 12 ure. Schagen, den 31en Augustus 1888. De Burgemeester voornoemd, G. LANGENBERG. Schagen, 12 September 1888. De dagen van 10 en 11 September zijn voor de ge schiedenis onzer gemeente zeer belangrijk geworden, en voor de toekomst van beteekenis. Toen Maandagmorgen de treurmare zich verspreidde in onze 52.) XXV. Er is geen rechtvaardiging meer mogelijk," antwoordde Almenrode op doffen toon, terwijl hij het gelaat van zijne dochter afwendde. „Wat ik gezien heb met mijne eigen oogen, dat overtuigt mij ook. Niet alleen mijn eerlijken naam heeft de lichtzinnige vervalscht, maar ook de naamteekeningen zijner vrienden. O, mijn God, ik had het moeten weten, dat hij, wien ik den gelukkigsten sterveling waa»4e, door den speelduivel tot waanzins toe verblind was ./Waarlijk, nu is mij veel duidelijk, nu kan ik het begrijpeig*~dat hij met heldenmoed san het hoofd zijner compagnie den vijand tegemoet gestormd is. Het was niet de dapperheid van den krijgsman, die hem uen dood deed zoeken, maar de gewetenswroeging van den schurkachtigen misdadiger, die als laatste redmiddel zijner eer e pistool tegen zich zeiven gericht zou hebben, wanneer niet medelijdende vijandige kogel erbarmen met hem had ge- ®a(i Geloofd zij God, dat hij deze vreeselijke schande verre van mij hield." 'Maar hoe is het dan toch mogelijk," fluisterde Angelika. 'Roe kan men u heden eerst wissels van Curt toonen P Hij "ut reeds drie jaar in het graf." "Het zijn wel is waar reeds lang vervallen papieren/' ®«ende de baron, terwijl hij het nog altijd vermeed, kind aan te zien. „Maar voor den man van eer ,T®n zij nog dezelfde waarde, als op den dag der gitte Hoe het komt, dat zij niet op het juiste tijdstip r de belanghebbende personen ter inlossing zijn aangeboden, 7®** ahen in handen zijn geraakt van Wolf van Wolfenstein, bi"fm'J8e een ander begrijpen maar ik niet. Doch dat hetzelfde/ voer hij met toenemende heftigheid voort, e luit blijft bestaan, met eigen oogen zag ik mijn eerlij- sch nJam ^00r ziJn hand vervalscht, zag ik eene menigte blik entenissen, welke te betalen het mij op dit oogen- j. eenvoudig onmogelijk is, alles geschreven door den jongen, 0*k meer lief heb gehad dan mijn leven '"jattend/ steunde het jonge meisje. tin 6611 rï°°r een wollder kan het gebeurd zijn, dat de eer rjude°n~ ^U1S nu n'e*; bezoedeld is geworden," ging de gj; ,IDan voort, „nu echter zal dit het geval zijn, wanneer 4 ^eht-a, om de eer van uw gestorven broeder en ter »illi gemeente, dat J. B., met behulp van zijn zwager B., zijne dochter vervoerd had naar het gesticht „de Goede Herder/' te Zoelerwoude, (een R. C. gesticht voor gevallen vrouwen en meisjes), werden de gemoederen van Schagen's ingezetenen ten zeerste verbitterd, beseffende dat deze ontvoering plaats had, omdat inej. G. B., aan wie met voorbijgang van haar vader, 1.1. eene erfenis was ten deel gevallen, tegen den zin van haar vader, liefdesbetrekking had aangeknoopt met een protestantsch jonkman, onzen plaatsgenoot K. M. Ofschoon er in het geheim gehandeld werd, was er van het voornemen van J. B. toch iets uitgelekt, zoodat enkele personen van de gewelddadige ontvoering getuigen waren, dietotNoord- Scharwoude plaats had per rijtuig van den stalhouder B. Toen dan ook J. B. Maandagavond met den trein van 7 uur in deze gemeente terug kwam, werd hij door eene woedende menigte ontvangen en geducht toegetakeld, tot hij werd ontzet door do politie, die hem voor verdere tuchtiging vrijwaarde. Hierop toog de ontembare, woedende menigte naar die per sonen, welke in de ontvoering de hand hadden gehad, w. o. de R. C. Kerkeraadsleden, en werden bij hen de glazen inge worpen. Ook trok de menigte naar de pastorie en het gesticht der liefdezusters, welke beide perceelen deerlijk gehavend wer den. Ten slotte werden de glazen ingeworpen bij den stalhouder B., waarna de menigte uiteen ging en zich verspreidde, zoodat, toen ten elf ure met den trein de aangevraagde versterking der politie uit Alkmaar kwam, reeds de rust volkomen was hersteld. Den daaropvolgendeu morgen, Dinsdagmiddag, werd Scha gen's burgerij bekend, dat mejuffrouw V., de tante en wij mogen er met recht bijvoegen, de tweede moeder der ontvoerde, bij wie zij tevens de laatste jaren inwonende was, zich dien morgen reeds vroegtijdig had gewend tot den EdelAchtb. Heer Kantonrechter, Jhr. Mr. vai Toreest, waarop ZEd. Achtb. onmiddellijk per telegraaf bevel had uitgevaardigd de ontvoerde uit dat gesticht vrij te laten. Tevens was g mijn grijze hoofd geen offer brengt, J°öge meisje huiverde. //Mijn God, deze Wolf „Het is mij onbegrijpelijk, van waar hij al deze papieren, die juist eene verbazende som vertegenwoordigen, in handen heeft gekregen maar dat is hetzelfde, hij heeft ze, mijne eigen oogen hebben mij daarvan overtuigd, hij wil ze mij teruggeven, maar de koopprijs is uwe hand." „Vader!" riep het jonge meisje uit. „De koopprijs is uwe hand," herhaalde Almenrode, op elk woord bijzonderen nadruk leggende. „O, lief kind, ik heb hein alles voorgesteld, zie mij toch niet zoo vreeselijk strak aan, ik kan er niets aan doen, dat uw broeder een schurk is geweest ik heb hem gesmeekt, den jongen graaf, op mijne knieën heb ik hem gesmeekt, dat hij het vreeselijkste niet zou verlangen; ik heb het hem medegedeeld, hoe zeer gij ziju broeder bemint, hoe gij juist beiden u verheugdet in uw toe komstig geluk Hij bleef onverschillig en stijfhoofdig en onverzettelijk als een rots, die voor geen menschelijk gevoel meer vatbaar is. „Ik moet blijven aandringen op de vervulling uwer vroeger reeds gegeven belofte," was alles, wat hij mij antwoordde. „Of gij schenkt mij de hand van Angelika, bf „Of?" stamelde het jonge meisje onwillekeurig met doods- bleeke lippen. „Of ik verspeel de eer van mijn huis," voleindigde Je oude man huiverend. „Ik zeg u, Angelika, het was mij te moede, alsof ik een duivel in raenschengedaante en niet de ouderen broeder van Erich van Wolfenstein voor mij zag zien staan ik had wel een dezer pistolen van den wand willen halen en hem nedersehieten als een dollen hond. Slechts met moeite en nood gelukte het mij, mijne zinnen te behouden Wolf, zeide ik tot hem, bedenk, dat het uw eigen broeder is, wiens levensgeluk gij wilt verwoesten Mat kan voor u een vrouw beteekenen, die u alleen uit dwang, niet uit eigen beweging, naar het altaar volgt Kunt gij met zulk een beklagenswaardig slachtoffer uw huiselijk geluk willen vestigen Wees verstandig, Wolf, smeekte ik hein en gaf hem zelfs te kennen, dat uw broeder's misdadige licht zinnigheid u van uw vermogen beroofd had en gij volstrekt niet meer de rijke erfdochter waart, waarvoor de wereld u alge meen houdt „En hij, vader P" vroeg het jonge meisje in ademlooze spanning. „Hij haalde de schouders op. Wel was hij eerst bleek ge worden, ik zag het aan hem, dat deze laatste mededeeling hem buitengewoon verrast had. „Ik blijf bij mijn verzoek," zeide hij koud en gelaten „En ik Angelika, en ik De oude mati liet het hoofd op de borst zinken en zuchtte diep Wat zou ik doen Ik zag onzen val, schande en vernedering in handen van dezen knaap Toen dacht ik aan uw groot, edelmoedig hart, dacht er aan, dat gij het niet zoudt kuunen te boven komen, dat het in Prijs per jaar f3.Franco per post f3.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.75; iedere regel meer f 0.15 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Z.EdelAchtb. terstond naar Schagen medegekomen en had van den ZeerEerw. Deken dezer Parochie mede een schriftelijke verklaring bekomen tot ontslag der ontvoerde, en dank zij den invloed van den EdelAchtb. Heer Kantonrechter werd hieraan gevolg gegeven en ontving men tegen den avond reeds het verblijdend telegram harer vrijlating. Inmiddels wapperde van de gevels in Schagen, 's Lands driekleur, ten teeken van protest tegen de ergerlijke ont voering. Vrijwillig hadden ook zeer vele Katholieken de vlag uit hun woning gestoken. O O Het gerucht van de bevrijding en vande vermoedelijke aankomst der ontvoerde had tegen den avond een stroom van menschen uit de omliggende gemeenten hierheen gelokt. Aller- wege heerschte een bedaarde geest bij het bewustzijn, dat de vermiste over enkele uren weder binnen onze gemeente kon zijn. De houding van het publiek was opgewekt en kalm. Alleen trok een troep zingende de gemeente door, om hen, die uit blijkbaar verzet niet de vlag hadden uitgestoken, te dwingen zulks wel te doen, aan welk protest dan ook door de betrokken personen wijselijk werd gehoor geheven. Tegen den tijd van aankomst van den laa'sten trein, begaf de menigte zich naar het station, alwaar vroegtijdig een rijtuig gereed stond. Toen de trein dan ook het station binnen gestoomd was en men de zekerheid kreeg, dat de verwachtte was terug gekomen mejuffr. V. en de heer D. Y. hadden haar van Zoeterwoude afgehaald ging er een oorverdoovend en langdurig gejuich op. Op het perron werden zij ontvangen door K. M. en eenige jonge meisjes, die bloemruikers droegen en toen de teruggekomenen en K. M. in het rijtuig hadden plaats genomen, ging het onder gezang en gejuich naar haar tegenwoordige ver blijfplaats, zijnde bij haar oom en tante. Het rijtuig werd ge trokken door meisjes en jongens. Waarlijk, men moet dit heb ben bijgewoond, om de kracht van een dergelijk protest te kuunen gevoelen eti treffend was het zien, de teekenen van eere vergrijsde hoofd uws vaders zich moet buigen onder het juk der schande, en toen beging ik de fout, eigenmachtig over u te beschikken, mijn kindMaar gij zult niet gebonden zijn," liet hij er driftig op volgen, terwijl hij van zijn stoel opsprong. „Mijn kind, ik kan het nog niet begrijpen, het vreeselijke, maar zooveel weet ik nu reeds, .dat ik u niet, dwingen noch overreden zal en toch, mijn kind, ik gevoel het, het is mijn dood, wanneer deze schurk ernst maakt met zijne bedreigingen Ik ben in eere grijs geworden en zou het niet kunnen overleven, wanneer ik nu aan schande en smaad zou zijn prijs gegeven." Angelika was doodsbleek geworden. Zij knikte alleen met het hoofd, alsof zij zeggen wilde, dat het nu was gedaan met haar droom van liefde en geluk. Plotseling, door hartstocht overmand, boog zij zich over de hand haars vaders en drukte deze aan haar lippen. „Ik zal u een gehoorzame dochter zijn," antwoordde zij met haperende stem. „Waar het de eer van ons huis, het aanzien van uwen naam geldt, daar twijfel ik geen oogenblik, wat mij overblijft te doen Erich is nog in den tuin beneden, gij zult met hem spreken moeten, beste vader ik ik kan dit nu niet doen." „Angelika stamelde de oude man en zijn stem werd door snikken gesmoord. „Mijn kind, gij wilt uw ouden vader dit hatelijke offer brengen, de vrouw van dien schurk worden, .waak ik, of droom ik Neen, neen, ik kan het niet aannemen, wat gij daar zegt." Een onbeschrijfelijk weemoedig lachje speelde om de bleeke lippen der jonge dame. „Ik zal doen, wat plicht en eer mij voorschrijven, lieve vader," antwoordde zij met gedempte stem, met moeite hare snikken bedwingende. „Maar ik zal sterven aan mijn plicht, stervenjammerde zij. „Ach, mijn God, en ik had zoo gelukkig kunnen zijn, zoo onbeschrijflijk gelukkig." De oude man dnrlde haar smart niet onderbreken; het was hem zelve toch te moede, alsof hij eensklaps in een geheel andere, vreemde wereld verplaatst was, in welke hij zich eerst moest gewennen. Toen hij weder den blik tot Angelika op sloeg, was de plaats ledig, waar zij had gezeten. Angelika was naar haar kamer gevlucht om den geweldigen smart van haar jong hart te overwinnen. Het waren zeer droeve, treurige dagen, die nu in één slag voor de bewoners van den burg Almenrode waren aangebro ken. In stede van de vroegere opgeruimdheid, die. Angelika bezat, stond haar gelaat nu zoo betrokken en ternedergcslagen, dat zij haar vader niet kon aanzien, zonder een bitter, geheim wee in het hart te gevoelen. Geen van hen sprak meer dan noodzakelijk was en dan nog zelfs ongaarne. Ook de huiselijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1888 | | pagina 1