MODELHOEDEN, Kivtal Toor Winterprovisie. WAARSCHUWING GEE STOUT I. ïihülsei, Sthtii te prookt Spet a 28 cis. per a. tader: ÏT. Koot-Jongkees. om bedrog te voorkomen. S. KEET Dz., van S. MEUIIS te Schagen. 1500 tot 2000 Gulden Jaarlijks bijverdiensten H. J. J. JABURG, AMSTERDAM, I» Helmerstraat 159. ONROERENDE GOEDEREN, Barsingerhorn en Schagen, BOERENPLAATSEN, HARI NGCAR SPEL, DAMES!!! DAMES- KINDER- W. J. LAUWERS, Hoorn. is zoo versterkend als het merk VLEESCHHOUWERIJ HOOFDKAAS, Verkrijgbaar bij W. S W A G E Rte Schagen, lijkkoetsen. schagê^ VERHUISD! van VEL8E», Kantoor: UT. Z. Voorburgwal 198. Bericht van Inzetting. Hoonackcr, Openbare Verkooping C. Hoonackcr, i. Eene Arbeiderswoning, met Erf en Tuin, op het dorp te Barsingerhorn, kadaster, sectie C, nummer 515, groot .08.49. 4. Eene Arbeiderswoning, met Erf en Tuin, naast het vorige perceel, kadaster, sectie C, nummer 516, groot —.06.97. 5. Een Woonhuis en Erf, op bet dorp te Barsinger horn, kadaster, sectie C, nummer 434 groot .02.85. 6. Een dubbele Arbeiderswoning, met Erf en Grond, tegenover het dorp te Barsingerhorn, kadaster, sectie A, nummer 291, groot —.05.50. Openbare Verkooping van TWEE C. Boonacker. P. KOGGEVEEN. Wacht u voor namaak. Dames- en Meisjes-Mantels, Heeren- en Jongens-Jassen, Baai, Bever en Flanel, Jongens-Winterjassen, vanaf f 2.50. Kleermaker te Schagen, Heeft de nieuwste modellen Dailies- en Iiinder» Winter- en Regenmantels ontvangen. Grooten voorraad Heeren- en Kinderen- Win* terkleeding. Prachtige TI lltseil en Petten. Heeft ontvangen, (en wordt alles ooit per El m kocht), de nieuwste patronen in de beste kwaliteiten: Winter-bukskings, Ratinë's, Flokkoné's, lïotoné's, Moskowis, Eeqnimo's, Duffels, Satin de laine's, Fluweel, enz. beste Regen-Jassen, en eenig beschadigd goeil. S. KEET Dz. Prijscourant. RUNDVLEESCH :t SOLLADE, zonder b 5Ö w Allerlei Kruidenierswaren en Borstel* werken, tegen de laagst mogelijke prijzen. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE Voor den verkoop van Dr. Blumen» tbal's beroemd vloeibaar Stremsel, vroeger in groote hoeveel heden door den overleden heer HONING omgezet, wordt een solied en onder de boeren goed bekend win kelier of koopman gezocht. Brieven onder lett. J., bureau Schager Courant. Wijnkooper, naar Bij de op 30 October 1888 perceelsgewijze opvei- ling is de van Jan Hz. Smit afkomstige Boeren plaats, aan den B e 1 c k m e e r w e g, in de Z ij p e, bestaande uit eene nieuw gebouwde HUISMANSWONING, met vrucht bare LANDEBIJEN, ter grootte van 41.80.41, ingezet op de som van f 14230. De opveiling bij ondercombinatiën en de finale toewijzing blijft bepaald op Dinsdag, O November a. s., des voormiddags, 10 ure, in het locaal van ARIE BRUIN, aan de S c h a g e r b r u g, in de Z ij p e. Notaris. van diverse onder de gemeenten Notaris te Scha gen, zal op Zaterdag, 3 Noveillfoer 1888, bij opbod, afslag en onder combinatie, en op ZiltCNhlg, lö November bij finale toewijzing, en telkens des morgens, 10 ure, in het locaal van WILLEM GROEN, te B a r i n - g e r b o r n, in bet openbaar presenteeren te verkoopen 1. De uitmuntende langs den Lutje Walderweg en de Mestsloot gelegen Landerijen, onder de gemeente Barsingerhorn, kadaster, sectie C, nummers: 37, Weiland, groot .61.90 38, idem. 1.23.90 39, idem. y 2.67.80 40, idem. u 1.14.90 41, idem. —.92.90 43, idem. y —.80.60 44, Bouwland, y —.80.60 Samen groot 8.22.60 2. De bij uitstek vruchtbare nabij het Hoogland en aan de Vaartsloot gelegen Landerijen, onder de ge meente Barsingerhorn, kadaster, sectie C, nummers: 130, Weiland, groot 1.36.60 131, idem. n 1.46.60 132, idem. y 1.02.80 133, idem. w 1.05.— 134, idem. 0 2.02.40 136, idem. 0 —.88.30 135, idem. 0 —.68.— 143, idem. n —.81.50 Samen groot 9.31.20 In gebruik bij P. WIGGERS. In gebruik bij A. SLIKKER. Bewoond door K. DUBBELMAN en A. ZWAKMAN. Bewoond doorW. GOEDHAET, J. DOORN en de Wede. GOEDHART. 7. Een dubbele Arbeiderswoning met Erf en Tuin, nabij Haringhuizen, onder de gemeente Schagen, kadaster, sectie C, nummer 602 en 603, te zamen groot —.04.70. Gedeeltelijk in gebruik bij JAN BROERSEN. Alles nagelaten door wijlen den Heer CORNELIS STINS JANSZOON. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoem den Notaris BOONACKER, alwaar de veilingsvoorwaarden in tijds ter lezing zullen liggen. Zegt het voort. onder Na bekomen rechterlijk verlof, zullen op Woansdagen 7 en 14 November 1888, respectivelijk bij opbod, afslag en eind- combinatieen telkens des voormiddags, 10 ure, in de herberg van P. Westee, te Zijdewind, in het openbaar worden verkocht De door wijlen den Heer Pieter Smit Teeuwiszoon nagelaten onroerende goederen, bestaande uit: 1. Eene aan den Nieuwen Weg, in den Slootgaard polder, onder de gemeente Haringcarspel, gelegen Huismanswoning, met Boet, .Schuur, Lrf en Landerijen, deels mede gelegen in het Waarland, onder die gemeente, en kadastraal aangeduid als volgt sectie D, Nos. 570, 571, Huis, enz. groot —.27.— No. 306, Weiland, 0 2.49.90 E, No. 676, ged. id. 0 1.40.— No. 676, 0 id. 0 2.24.— No. 676, 0 id. 0 1.91.40 No. 69, 0 id. 0 3.36.— No. 69, 0 id. 0 2.81.50 D, No. 626, Bouwland. 0 —.47.70 No. 625, id. 0 —.50.50 No. 627, id. 0 —.35.40 No. 628, id. 0 —.48.40 No. 629, id. 0 —.55.50 No. 633, id. 0 —.47.80 No. 634, id. 0 —.49.— Samen groot 17.84.10. 2. Eene aan den Grooten Weg, in den Slootgaard polder, onder de gemeente Haringcarspel, gelegen Huismanswoning, met Boet, Erf en Landerijen, deels ten Zuiden, en deels ten Noorden van dieü weg, en kadastraal aangeduid als volgt sectie D, No. 578, Huis, enz. groot —.16.15 No. 517, Weiland, 0 2.05.65 No. 317, id. 0 1.90.50 No. 318, id. 0 1.25.50 No. 320, id. 0 1.02.— No. 319, Bouwland, 0 1.5480 No. 238, Weiland, 0 1.34.90 No. 247, id. 0 1.33.50 No. 248, id. 0 1.33.60 No. 246, Bouwland, M 1.32.90 No. 239, id. 0 1.35.40 No. 326, Weiland, 0 1.78.40 No. 331, id. 0 1.61.20 Samen groot 18.04.50. Deze onroerende goederen, in het geheel groot 35.88.60, gunstig bij elkander gelegen en zeer geschikt tot geldbelegging, zijn te aanvaarden te weten het Bouwland onmiddellijk, het Weiland met Kerstmis aanstaande, en de Huizen met aanhoorigheid en Erven, op den eersten Mei van het volgende jaar. Nadere informatiën verstrekt de Notaris Ondergeteekende stelt U door deze in kennis met de ont vangst eener nette keuze waarvoor zij zich beleefd aanbeveelt. Schagen, 1 Nov. '88. Bij de ondergeteekende is te bekomen 1ste kwaliteit RUNDVLEESCH tegen uiterst billijke prijzen. Ondergeteekende bericht zijn geëerde begunstigers, dat hij niemand laat reizen met brillen, enz. Ruim gesorteerd, in Alles per fi» met been, 45 LAPJES en GEHAKT, 45 BEAESTUK, 65 OSSENHAAS, 65 y n gelardeerd, 75 VARKENSVLEESCHKARBONADE, LAPJES, 35 GEHAKT SCHIJF, 40 versche WORST, 35 gerookte y 45 lste kwaliteit boterhammen WORST, 60 LEVERWORST, 30 zijn# beveelt zich voortdurend beleefd aan, tot het verhuren Lijkkoetsen. f 10.— PRIJS: Groote Lijkkoets, in de Gemeente Schagen, y in omliggende Gemeenten, Kleine 1 - 1 in de Gemeente Schagen, in omliggende Gemeenten, kunnen fatsoenlijke lieden van iederen stand, bij eeuige werkzaamheid verdienen. Otferten onder letters E. V. H- Al=elB Advertentie-Bureau A. DE LA MAR Azn., Amsterdam. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1888 | | pagina 4