w KaatscM. MHIOLLt MANUFACTUREN, Geks. SCÏÏEHE, KOOPJES! ■bij W. VADER, VRUCHTENWIJNEN, Het Compliment van den dag, Nieuwjaarsgroet. Stoffen, Bukskins en Mantels. Opruiming van LAPPEN WIN TERGOEDEREN. SPOT-SPOTPRIJZEN, HANDL El DING UTRECHTSCHE HET MORGENLICHT. Advertentien. 3 3 2ste STAATSLOTERIJ. GETROEKEN iPZEHJZZEHST. 5! i 18 iïs. J. Wcstcniiim Holst ij n, L. E. II u o' e r s. W. van Sta 111 It. A. Boes o r ii s. li o s I» z. A1' o s k e r C. FI o o r G. u ij s. Tonnis .1. G e e r t z e 111 a J. P. B 1 a a 11 w Wed. KI. Denijs. STALHOUDER IJ. J. W i 11 k e 1 O P R U I M I HET BEREIDEN KantoorP1 o 111 p e t o r e 11 g r a c li t, H. 055. .J. W. Schuhart, Mr. II. Waller, Mr. D. J. H. van Eeden, Mr. J. J. Metelerkamp, te Utrecht, Jlir. .1. E. van lleemskerck van Beest, te 's-Gravenhage. DirectieK. A. Manssen, S. P. ten Holt. van der Stok, Kaan, en Co. CHRISTELIJK GEZIIV. opgemaakt, schreef hij op ieders rekening een ham. BT Zestien van deze klanten zullen aanmerking maken F fcp de rekening, zeide hij, de zeventiende is de kooper van f de ham. De koopman gaf den schranderen winkelbediende dadelijk opslag. Wat was de uitslag P "Van de 17 personen, die de ham op hun rekening kre gen, waren er maar vier die aanmerking maakten. De anderen betaalden. Zoo kreeg de koopman dertien hammen betaald voor één. -% Ongewoon warm weer heerschte tot Donderdag in het geheele noorden der Vereenigde Staten. Nergens vroor het en de groote meren waren op Kerstdag, een ongehoord iets, even vrij van ijs als in het hart van den zomer. Te Chicago wees de thermomerer 60°, in Iowa groeide het gras, bloeiden paarde* bloemen en liepen de boomen uit. Langs de Atlantische kust en in de vallen der Mississippi was het lente, tot groot ver driet van de Mijn-Maatschappijen, die geen aftrek vonden voor hare steenkool. In sommige mijnen stond het werk stil, in ^ndere werden de arbeidsuren verminderd. In Wyoming alleen u,:ïliepen 6000 mijnwerkers leeg. di' Edoch „het kan verkeêren", en „Duren is een schoone tstad"Donderdag barstten vervaarlijke onweders met hagel- slag en een stormwind van 65 mijlen in hel uur los over Auburn, Atica, Rochester, en Bufïalo in den Slaat Nieuw-York j' m koude uit het noordwesten. VAO ATTTÏÏRB EIIETBN. 5 12 I 19 '"f Ofi h(~° •w ■A NOORD- en ZUID-ZIJPE. Jan. Ds. Eetter, Oudesluis voorm. St.Maartensbr. nam. Hobus, nam. voorm. te Gerapt, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. Bron, ii nam. voorm. HELDER en HUISDUINEN. Jan. Ds. Bron, (Cons.) Helder voorm. Pareau, Huisd. Helder nam. Bommezijn, He'der v. Kluyve, Huisd. Helder WIERINGEN. Jan. Ds. Bommezijn, W. D. voorm. d. O. D. nam. h v. Kluyve, d. O. H. D. u Eetter, H. d. O. ii Mühring, d. O. H. 5 12 19 26 5 12 19 26 3de Klasse. Trekking van 30 December. Prijs van f 2000: No. 3518 1000: 11858 400: 9721 200: 5663 9034 13143 15595 100: 2415 5351 8939 10826 14267 16550 19137 BURGEBLIJHE STAM). demeente §cliagen. Iegesehreven van 28 30 December 1889. Geboren, Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene. €*emeesite Kijpe. Ingeschreven van 20 27 December 1889. Geboren Aafje, d. v. Jan Hoogsorst en Trijntje van Lienen. Maria Christina, d. v. Jan Smit en Aldida Strooper. Anna, d. v. Klaas Sneekes en Geertjo van den Berg. Agnes Alida, d. v. Adrianus Bruin en Alida de Wit. Ondertrouwd Geene. Getronwd: Arie Koster, wedn. v. Geertje Borst, winkelier, 53 jr. te Schagen en Trijntje Dekker, wed. van Pieter Veuger, zon der beroep, 50 jr. te Zijpe. Cornelis Warnaar, jm. winkelier, 22 jr. en Petronella de Leeuw, j. d. zonder beroep, 21 jr. beiden te Zijpe. Overleden Geene. M A B K T B E 11 I C II T E i\ Ml oo f n28 December 1889. Aangevoerd H. L. Rogge f a 3 Tarwe f 6.75 a 8.— 15 Gerst f 4.25 a 5.- 18 Haver i 3 25 a 4 Witte Erwten f 9.75 a 10.50 Groene f 10.— a 12.- Grauwe f 10.50 a 13.— Vale f 9.— a 12.— Bruine Boonen f 9.— a 10.— Geele f a Witte f 10.— a 12.— f Paarden f 5.75 a 6.50 Karweizaad f 9.75 a Mosterdzaad f 18.— a 9 Paarden f 70.- a 250.— 6 Kalveren f 16.— a 28.— 20 Schapen f 26.— a 35.— 210 Lammeren i 18.- a 25.- 26 Varkens f 8.— a 18.— 2 Zeugen f 30.— a 50.— 97 Biggen f 9.— a 12.- 25 Kippen f -.65 a 1.70 100 Eenden f —.70 a —.80 700 Kipeieren 6.— a 8.— 1200 Koppen Boter, 5.2, lood. f —.50 a —.55 Al li tn n n r 28 December 1889. Aangevoerd 3 Paarden f 50.- a 80.- 2 Koeien f 140.— a 160.— 20 nucht. Kalveren f 16.— a 22.— 182 Schapen f 16.- a 25.— 89 magere Varkens f 17.— a 19.— 190 Biggen f 10.— a 15.— 6 Bokken en Geiten f 3.— a 10.— Boter per kop ('s middags 12 uur) f ,65 a —.75 Kipeieren f 6.- a 7.— JJevallen van een Dochter, D. KOSSEN-SPAANS Rock valleij Jowa, Noord-Amerika. 12 December 1889. hoopt voor zijn vrienden dat 1890 een gelukkig en voor spoedig jaar mag wezen. aan Vrienden, Bekenden en vooral aan de Directie en de Hee- ren Leden der Harmoniekapel. Helder, 1 Januari 1890. Veel Heil en Zegen wordt hij den aanvang van het jaar 1890 aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden toege- wenscht door Schagen, 1 Januari 1890. en Eehtgenoote. Wij brengen onze geachte Begunstigers, Vrienden en Be trekkingen in Schagen en Omstreken, onzen hartelijken geluk- wensch toe, bij de intrede van het Nieuwe jaardat het hun allen goed ga. Schagen, 1 Januari 1890. en Eehtgenoote. P en Eehtgenoote. Geluk en Voorspoed wenschen ondergeteekenden aan hunne Begunstigers, Eamilie, Vrienden en Bekenden, zoowel binnen als buiten Schagen, bij de intrede van het Nieuwe Jaar. Schagen, 1 Januari 1890. en Eehtgenoote. Bij den aanvang van het jaar 1890, wenschen ondergetee kenden hunne geachte Begunstigers, Familie, Vrienden en Bekenden zoowel binnen als buiten de gemeente, Veel Heil en Zegen. Schagen, 1 Januari 1890. en Eehtgenoote. p. f. Rijks—Veearts. E tl a tn, 28 December 1889. Aangevoerd Aangevoerd 18 stapels kaas, wegende 3602 P., prijs f 32.50 Handel vlug. Een gelukkig einde, en Zegen in 't Nieuwe jaar, van Kolhorn. en Eehtgenoote. Een «gelnlclciii Nieuwjaar! wordt aan Eamilie, Vrienden en Begunstigers toegewenscht, bij den aanvang van 1890, door en Eehtgenoote. Schagen, 1 Januari 1890. Café „C r e s." Heil en ZegeD worden toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers, door Schagen, 1 Januari 1890. II otel en Café-Restaurant BE ROSKAM, E. 13E GOEDE, Hoornvoorheen P. ELLERBROEK. Onze geachte Cliëntele, Vrienden en Bekenden, wenschen wij veel Heil en Zegen, bij den aanvang van het Nieuwe jaar. Schagen, 1 Januari 1890. en Eehtgenoote. van Worden tegen zeer lage prijzen opgeruimd bij SCHAGEN, LAAGZIJUE, EN SCHAGEN, LAAGZIJDE, B, 66. Bij de firme W. VAN GORCUM te Assen is verschenen en wordt na inzending van het bedrag franco toegezonden: TOT VAN voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK, door J. P. M. CAMMAN. Prijs f 0.70. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapi talen, uit te betalen bij overlijden, hij leven, tij delijke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS ver krijgbaar bij den Heer F. «X. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. onder de eirma gevestigd te NIEUWE MIE DORP. Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „NoordHollandsche bank' neemt gelo den in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen, Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In— en Verkoop van EFFEC TEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, ten huize van den. Heer J. VAN DER STOK te Nieuwe Niedorp, van 10 12 uur, iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG» GEVEEN Cz. te Schagenvan 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer II. KROON Pz., Café „Witte Engel'- te Hoorn. Bij DE BREUK SMITS te Leiden verschijnt STICHTELIJK DAGBOEK voor het onder redactie van Dr. L. H. SLOTEMAKER, Predikant te Arnhem. met medewerking van H. S. Balsem, te Beeh. Dr. I. van den Bergh, te Zwolle. J. W. Beversen, te Dordrecht. Dr. J. A. Beyerman, te Leiden. Pr. J. G. Boekenoogen, te Krommenie. Dr. A. J. H. W. Brandt, te Zierikzee. P. K. Bijl, te Leeuwarden B. W. Colenbrander, te Naaldwijk. B. Cuperus, te Zutphem. A. M. Essenius Greetf, te Utrecht. Dr. G. van Gorkora, te Amsterdam. Dr. H. Y. Groenewegen, te Dokkum. Dr. W. Haverkamp, te Bergen op Zoom. Dr. J. Herderschee, te Franeker. J. J. van Hille, te Zaandam. A. Jentink, te Marssum. A. M. E. Jungius, te Poor tegaal. E. C. Jungius, te Leeuwarden. R. J. Jungius, te Delden. A. C. J. van der Kemp, te Apeldoorn. Dr. J. Knappert, te Amsterdam. E. J. W. Koch, te Scheveningen. Dr. W. H. Kosters, te Deventer. J. H. Kruseman Aretz, te Dokkum. S. Kutsch Lojenga, te Leiden. Dr. J. W. Lieftinck Jr. te Rauwerd. H. C. Lohr, te Rotterdam. G. L. van Loon, te Zwolle. Dr. W. C. van Manen, te Leiden. A. L Meerburg Snarnberg, te Heumen. I. Mo lenaar, te Zaandam. J. E. Moltzer, te Deventer. B. C. J. Mosselmans, te Groningen. Dr. H. de Ridder Jr., te Meppel. Dr. P. H. Rit ter, te Utrecht. Dr. M. A. N. Rovers, te Arnhem. A. Ie Roy, te Venlo. L. G. Roy- aards, te Qislerwijk. L. van 't Sant, te den Helder. H. P. Schim van der Loeff, te Gouda. E. Snellen, te Arnhem. W. H. Stenfert Kroese, te Enschedé. Dr. B. TidemanJz., te Haarlem. P. van der Veen, te Leiden. Jb. van der Ven, te Tiel. H. Vrendenberg Cz., te Warga. Jo. de Vries, te Haarlem. S. de Waard, te ''s-Gravenhage. A. W. van Wijk, te Zwolle. H. H. Zaalberg, te Paramaribo. W, Zaalberg, te Deventer. In zes afleveringen (ruim 600 bladzijden) royaal-octavo for maat compleet'bij inteekeuing f 4.50. De eerste aflevering mag opengesneden worden en is bij alle solide boekhandelaren op aanvraag te bekomen, zoolang da voorraad strekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3